Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-10-22

Sammanträde 2008-10-22

Datum
Klockan
13:15
Plats
Biblioteket, Storgatan 19, Lidhult

1 Förslag till justerare: Ulla-Britt Storck

4 Ekonomisk rapport 2008-09-30

5 Kulturstipendium/kulturpris 2008

6 Förslag till fördelning av investeringsbidrag. - Jan-Inge Roubert

7 Revisionsrapport:"Övergripande granskning av nämnder och styrelse" Delegation

8 Förslag till sammanträdesdagar 2009

9 Byggnadsminnesförklaring av Ryssby Garveri; Remiss Länsstyrelsen

10 Berättarborden; Svar på Leif Norrmans skrivelse angående historiska texter. - Karin Hermansson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§80 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§81 Visionsarbete

2008/064  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende

Sven-Olov Stenqvist rapporterar från träffar med föreningar samt träff med företrädare för Vara Konserthus på Ljungbergmuseet. Mikael Bengtsson redovisar hälsotalen för kultur- och fritidsförvaltningens personal.

§82 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för redogörelsen.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson redovisar den ekonomiska rapporten till och med september 2008. Riktpunkten för september är 75,0 % och utfallet visar på 73,4 %.

§83 Kulturstipendium - kulturpris 2008

2008/055  867

Beslut

Beslut tas på nämndsammanträdet i november månad.

Ärendet

Uppgift om möjligheten att ansöka om kulturstipendium och kulturpris eller att föreslå mottagare till dessa priser har varit utannonserad i Smålänningen. Sista ansökningsdag den 1 oktober 2008.

I 2008 års budget finns 15000 kronor disponibla för detta ändamål. Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut i ärendet senast den 19 november 2008 för att stipendium och pris skall kunna utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2008.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler 2001 har kultur- och fritidsnämnden rätt att nominera pristagare och/eller stipendier utan föregående ansökan. Kulturstipendiet skall utgöra lägst 8000 kronor och kulturpriset lägst 2000 kronor.

§84 Investeringsbidrag 2008

2008/009  804

Förslag till fördelning

Beslut

Nämnden godkänner Jan-Inge Rouberts förslag på fördelning av investeringsbidrag.

Ärendet

14 föreningar har sökt investeringsbidrag. Investeringspengar som finns kvar att fördela: 100000 kronor. Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert lämnar förslag till fördelning av investeringsbidrag.

Förening Ansökan gäller Belopp Förslag

Agunnaryds BGF Värmeanläggning 150000 kr 10000 kr

Angelstad IF Värmepump 21000 kr -

Angelstad IF Elstängsel 3790 kr 2500 kr

Bolmsö BGF Infiltrationsanläggning 76746 kr 5000 kr

Bolmsö skytteförening Vapen skytteställ 130000 kr 10000 kr

Hamneda GoIK 2-fotbollmål 11-manna 28370 kr 22700 kr

Hamneda HBF Renovering av 3 stugor 6000 kr -

Jigo-Tai Judomatta 27055 kr 21600 kr

Kånna HBF Hcp-toalett 300000 kr -

Ljungby Boxningsklubb Färg och el material 5005 kr 2500 kr

SS Angantyr Trombskada 21750 kr 17400 kr

Södra Ljunga BGF Vattenrening 19799 kr 4000 kr

Tannåkers HBF Omläggning tak lada 6676 kr 4300 kr

Torpa Bystugeförening Utökning museilokaler 20000 kr -

Summa 816191 kr 100000 kr

Beredning

Arbetsutskottet godkänner Jan-Inge Rouberts förslag till fördelning av inesteringsbidrag

§85 Revisionsrapport; Övergripande granskning av nämnder och styrelser: Delegation

2008/061  007

Revisionsrapport; Övergripande granskning av nämnder och styrelser: Delegation

Beslut

Nämnden tar Bengt Gustafssons svar som sitt eget.

Kultur- och fritidsnämnden delar revisorernas uppfattning om de brister i delegationsordning som revisionen uppmärksammat.

Nämnden avser att revidera delegationsordningen vid novembersammanträdet och införa en fast punkt på dagordningen där delegationsbeslut redovisas. Vidare kommer förvaltningen se över rutinerna så att det framgår när det är delegationsbeslut fattade på nämndens vägnar.

Ärendet

KPMG har överlämnat revisionsrapport över ”Övergripande granskning av nämnder och styrelse- Delegation. Rapporten överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beredning

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson får på arbetsutskottets sammanträde i uppdrag att till nämndsammanträde i oktober skriva förslag till yttrande på revisionsrapporten.

Förvaltningschef Bengt Gustafsson lämnar vid dagens sammanträde förslag till yttrande:

Kultur- och fritidsnämnden delar revisorernas uppfattning om de brister i delegationsordning som revisionen uppmärksammat.

Nämnden avser att revidera delegationsordningen vid novembersammanträdet och införa en fast punkt på dagordningen där delegationsbeslut redovisas. Vidare kommer förvaltningen se över rutinerna så att det framgår när det är delegationsbeslut fattade på nämndens vägnar.

§86 Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2009

Beslut

§ Nämnden godkänner föreslagna datum och tider.

§ Nämndsammanträdet i januari månad 2009 förläggs till musikskolan.

§ Minst två nämndsammanträden per år förläggs på annan ort eller hos någon förening.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och dess utskott för 2009:

Förslag arbetsutskott: 14 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 4 november.

Förslag nämndsammanträden: 28 januari, 25 februari, 25 mars, 22 april, 19 maj, 17 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november, 9 december.

Sammanträdesdag: Onsdag, tid: klockan 13.15.

§87 Byggnadsminnesförklaring av Ryssby Garveri

2008/065  879

Remiss Länsstyrelsen

Beslut

Nämnden tar kultur- och fritidschef Bengt Gustafssons yttrande som sitt eget. Kultur- och fritidsnämnden delar Smålands museums uppfattning att Ryssby Garveri har ett kulturhistoriskt värde och tillstyrker förslaget till byggnadsminnesförklaring.

Ärendet

Förslag om byggnadsminnesförklaring av Ryssby Garveri inom fasigheten

Tuna 8:2 föreligger. Länsstyrelsen har sänt förslaget för yttrande till Kultur- och fritidsnämnden

Beredning

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson får på arbetsutskottets sammanträde i uppdrag att till nämndsammanträde i oktober skriva förslag till yttrande angående byggnadsminnesförklaring av Ryssby Garveri.

Förvaltningschef Bengt Gustafsson lämnar vid dagens sammanträde förslag till yttrande:

Kultur- och fritidsnämnden delar Smålands museums uppfattning att Ryssby Garveri har ett kulturhistoriskt värde och tillstyrker förslaget till byggnadsminnesförklaring.

§88 Berättarborden

2008/038  879

Svar på Leif Norrmans skrivelse

Beslut

Nämnden tar arbetsgruppens svar som sitt eget.

Ärendet

Leif Norrman har i skrivelse påpekat att texten på berättarborden längs Lagan innehåller flera faktafel.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni ombeds Leif Norrman att lämna in specificerade synpunkter på berättarborden i skriftlig form till nämnden. Arbetsgruppen för berättarborden går igenom synpunkterna och lämnar svar på skrivelsen.

Vid dagens nämndsammanträde lämnar arbetsgruppen för berättarborden in ett förslag på svar på skrivelsen:

Leif Norrman inkom den 5 juni 2008 med en skrivelse gällande berättarborden längs Lagaån, där Sölve Rydells allmänna språkbruk och kunskap i ämnet ifrågasätts.

Efter att ha tagit del av Leif Norrmans skrivelse och Sölve Rydells svar på skrivelsen föreslår vi att texten inte ändras och därmed att skyltarna inte byts ut.

Som grund för detta förslag hänvisas till att beställningen av borden gjordes efter en förfrågan från Sölve Rydell. Ljungby kommun ställde sig positiv till idén och inledde samarbetet med Sölve, därmed antogs författarens språk och det berättande upplägget.

Personal från kommunen har tagit del av Sölve Rydells texter och korrekturläst och godkänt dem innan de gick till tryck. Vi anser inte att felen är så stora eller av den art att texten behöver ändras.

Ur ett strikt historiskt perspektiv är en del av Leif Norrmans inlägg mer korrekta än den text som finns på borden, men vi anser inte att felen är så stora eller av den art att texten behöver ändras och skyltarna bytas ut.

§89 Meddelande

§ Julfest för kultur- och fritidsnämnden samt anställda inom förvaltningen den 10 december 2008, klockan 18.30 på Gästgivaregården, Ljungby Gamla Torg.