Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-12-10

Sammanträde 2008-12-10

Datum
Klockan
16:30
Plats
Klubbrummet, Sunnerbohallen, Ljungby

1 Förslag till justerare: Monica Nihlén

4 Ekonomisk rapport; verksamhetsansvariga deltager

5 Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget

6 Förslag till avtal mellan SISU och Ljungby kommun

8 Biblioteksplanen (handlingarna delas ut på sammanträdet)

9 Intern kontroll; Uppföljning av avtal med utomstående. Jimmy Rudelius

10 Förfrågningsunderlag bassängrenovering Sunnerbohallen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§103 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§104 Visionsarbete

2008/064  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende

SvenOlov Stenqvist rapporterar från föreningsmöten.

§105 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för redogörelsen.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson redovisar den ekonomiska rapporten till och med november 2008. Riktpunkten för oktober är 91,6 % och utfallet visar på 88,3 %.

§106 Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget

Beslut

Beslut tas efter bokslut på nämndsammanträdet i februari 2009.

Ärendet

Ordföranden informerar om åtgärder till besparing som beslutats på grund av det ekonomiska läget

Beredning

Arbetsutskottet föreslår på sammanträde den 1 december att beslut tas efter bokslut på nämndsammanträdet i februari 2009.

§107 Överenskommelse mellan SISU och Ljungby kommun

Beslut

Nämnden godkänner avtalsförslaget att gälla 1 januari – 31 december 2009. Avtalet ersätter tidigare taget beslut KoF § 104/07 som skulle gälla 2009-2010.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert presenterar ett avtalsförslag mellan Ljungby kommun och SISU att gälla mellan 2009-2010.

Beredning

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert får på arbetsutskottets sammanträde 1 december 2008 i uppdrag att ändra avtalet till att enbart gälla år 2009.

§108 Attesträtt 2009

2008/084  002

Beslut

Nämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslutsattestanter för 2009.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till beslutsattestanter för år 2009 gällande kultur- och fritidsförvaltningen och dess verksamhet samt Ljungby Gamla Torg.

§109 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun

2006/056  880

Beslut

§ Nämnden godkänner den framlagda planen.

§ Nämnden överlämnar förslaget till ”Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun – ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011” till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendet

Bibliotekschef Anne-Lise Fäldt presenterar ”Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun – ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011.

§110 Internkontroll

2008/085  040

Uppföljning av avtal med utomstående parter

Beslut

§ Ordföranden tackar för den positiva informationen.

§ Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson får i uppdrag att se över avtalet med Ljungby Fritidsmiljö gällande ej avtalsskrivna tillägg för ökade elkostnader samt utökning av vintersäsongen.

Ärendet

Administrativ chef Jimmy Rudelius, Sunnerbogymnasiet överlämnar och redogör för rapport om uppföljning av avtal med utomstående parter. Granskningen har genomförts i enlighet med den plan för intern kontroll som har fastställts för 2008.

§111 Förfrågningsunderlag bassängrenovering

2008/082  822

Beslut

Nämnden godkänner förfrågningsunderlaget till bassängrenovering i Sunnerbohallens simhall.

Ärendet

Anläggningschef Karl-Johan Jansson lägger fram förfrågningsunderlag till bassängrenovering i Sunnerbohallens simhall. Förfrågningsunderlaget är utarbetat av Gofa Konsult AB.