Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-01-28

Sammanträde 2009-01-28

Datum
Klockan
13.15
Plats
Musikskolan, Skånegatan 12, Ljungby

1 Förslag till justerare: Lennart Hansson

4 Åtgärder på grund av det ekonomiska läget

5 Förslag till ändring av Ljungby kommuns kulturstipendium och kulturpris

6 Ansökan om projektbidrag för Förstudie Vision 2010; Ljungbergmuseet

7 Ansökan om bidrag för teater- och musikprojekt; Bolmens kulturförening

8 Redovisning av Skolbalders och förslag på fortsättning av dessa resor

9 Förslag till ändring av attesträtt

10 Motion; Förslag till alternativ lösning av friidrottens placering

11 Förfrågningsunderlag: ombyggnad av Bibliotekshallen i Ljungby

(Handlingar skickas ut senare)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§2 Visionsarbete

2009/004  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende

Sven-Olov Stenqvist redovisar från föreningsträffar genomförda under januari 2009.

Ann-Kristin Petersson informerar tillsammans med bibliotekschef Anne-Lise Fäldt om bibliotekets handlingsplan för våren 2009.

§3 Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget

2009/001  040

Beslut

§ Alla tillsvidareanställningar (även återbesättningar) beslutas av respektive förvaltningschef från och med 1 februari 2009.

§ Den buffert som redan finns i kultur- och fritidsnämndens budget för 2009 (400 tkr) tas i anspråk. Resterande medel för att uppnå en procent (116 tkr) tillförs från det förväntade överskottet i 2008 års bokslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Alla tillsvidareanställningar (även återbesättningar) beslutas av respektive förvaltningschef från och med 1 februari 2009.

Ärende

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2008-11-25, Ks § 221, föreslagit en rad åtgärder på grund av det ekonomiska läget. Bland annat föreslås att alla tillsvidareanställningar (även återbesättningar) beslutas av respektive förvaltningschef från och med 1 januari 2009. Eftersom respektive nämnd är arbetsgivare behöver beslut även fattas i kultur- och fritidsnämnden.

Vidare föreslås att varje förvaltning ska sätta av en procent till en buffert som inte får användas i den löpande verksamheten.

Beredning

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson föreslår att den buffert som redan finns i kultur- och fritidsnämndens budget för 2009 (400 tkr) tas i anspråk. Resterande medel för att uppnå en procent (116 tkr) tillförs från det förväntade överskottet i 2008 års bokslut.

§4 Ombyggnad av bibliotekshallen, Ljungby

2009/006  881

Förfrågningsunderlag

Beslut

Nämnden godkänner förfrågningsunderlaget till ombyggnad av bibliotekshallen i Ljungby.

Ärendet

Bibliotekschef Anne-Lise Fäldt lägger fram förslag till förfrågningsunderlag till ombyggnad av bibliotekshallen i Ljungby.

§5 Skolbalders

2008/080  819

Redovisning och förslag på fortsättning

Beslut

Nämnden avslår ungdomsrådets förfrågan på en fortsättning av Skolbalders. Eftersom ingen av de tillfrågade förvaltningarna har möjlighet att medverka till Skolbalders genomförande samt att ungdomarnas intresse inte varit stort, är det bättre att satsa på de lokala danser som ungdomsrådet arrangerar.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beviljade bidrag till Skolbalders 2008. Ungdomsrådet lämnar redovisning och lämnar förslag till fortsättning av arrangemanget. Demokratisamordnare Malin Söderberg skriver i sitt förslag: ”Ungdomsrådet tycker att Skolbalders är ett bra alternativ för ungdomar i högstadieåldern som vill ut och dansa och träffa ungdomar från andra kommuner. Vi hoppas därför att Ljungby kommun även i framtiden kommer att erbjuda Ljungby kommuns ungdomar möjlighet att åka till Skolbalders några gånger per år.”

Ungdomsrådet önskar att kultur- och fritid undersöker möjligheterna att samarbeta med andra nämnder och att man arrangerar Skolbalders åtminstone fyra gånger på år.

Beredning

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson får på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 januari 2009 uppdrag att till nämndsammanträdet i januari lämna förslag på frågan om fortsättning av Skolbalders.

Fritidsgårdsföreståndare Per Månsson lämnar på dagens sammanträde ett svar på ungdomsrådets förfrågan om arrangerande av Skolbalders.

Socialförvaltningen inkom med muntligt svar om att de inte har möjlighet att delta. Barn- och utbildningsförvaltningen svarade skriftligt att de inte har uppdraget att avsätta medel till elevernas fritidsaktiviteter. Brottsförebyggande rådet har ej inkommit med svar om medverkan. Per Månsson föreslår att det eftersom ingen av de tillfrågade förvaltningarna har möjlighet att medverka till Skolbalders genomförande samt att ungdomarnas intresse inte varit stort, är bättre att satsa på de lokala danser som ungdomsrådet arrangerar.

§6 Ljungby kommuns kulturstipendium- och kulturpris

2008/083  003

Förslag till ändring av stadgar

Beslut

Nämnden föreslår fullmäktige att ändra stadgarna för Ljungby kommuns kulturstipendium och kulturpris enligt Sven-Olov Stenqvists förslag.

§ 3 Kulturstipendium eller kulturpris kan endast tilldelas personer som är bosatta eller födda i Ljungby kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen, alternativ grupper/sammanslutningar som är registrerade i Ljungby kommun. Kulturstipendium och kulturpris kan tilldelas personer/grupper/ /sammanslutningar mer än en gång.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden föreslår fullmäktige att ändra stadgarna för Ljungby kommuns kulturstipendium och kulturpris enligt Sven-Olov Stenqvists förslag.

Ärendet

Sven-Olov Stenqvist (s) har lämnat in förslag till ändring av Ljungby kommuns kulturstipendium och kulturpris.

Nuvarande lydelse § 3: Kulturstipendium eller kulturpris kan endast tilldelas personer som är bosatta eller födda i Ljungby kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen, alternativ grupper/sammanslutningar som är registrerade i Ljungby kommun. Kulturstipendium kan tilldelas personer/grupper/sammanslutningar mer än en gång.

Sven-Olov Stenqvist föreslår följande ändring i reglementet (förändringen i kursiv stil): § 3 Kulturstipendium eller kulturpris kan endast tilldelas personer som är bosatta eller födda i Ljungby kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen, alternativ grupper/sammanslutningar som är registrerade i Ljungby kommun. Kulturstipendium och kulturpris kan tilldelas personer/grupper/sammanslutningar mer än en gång.

Yrkande

Eric Holmback (alt) och Monica Nihlén (alt) lämnar till dagens sammanträde ett yrkande om tillägg till Sven-Olov Stenqvist förslag: (…) Kulturstipendium och kulturpris kan tilldelas personer/grupper/sammanslutningar mer än en gång men ej för samma företeelse/händelse.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Sven-Olof Stenqvists förslag vunnit kultur- och fritidsnämndens bifall.

§7 Förstudie Vision 2010 Ljungbergmuseet

2008/087  875

Ansökan om projektbidrag

Beslut

Nämnden begär hos kommunstyrelsen att få använda de medel som återstår av Projekt 25001, utredning Industrimuseum 55000 kronor, till ett bidrag för förstudie vision Ljungbergmuseet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden följer kultur- och fritidschef Bengt Gustafssons förslag, alt. 1.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen att få använda de medel som återstår av Projekt 25001, utredning Industrimuseum 55000 kronor, till ett bidrag för förstudie vision Ljungbergmuseet.

Ärendet

Ljungbergstiftelsen genom Pontus Ljungberg har kommit in med ansökan av

projektbidrag till förstudie vision Ljungbergmuseet.

Vision 2010 innebär en expansion av museet med nya utställningssalar, Barnens hus á la Louisiana, restaurang, konferensrum, skulpturkaj längs Lagan och konserthus med Vara som förebild.

Beredning

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson lämnar två förslag till finansiering

Alt. 1

Nämnden begär hos kommunstyrelsen att få använda de medel som återstår av Projekt 25001, utredning Industrimuseum 55000 kronor, till ett bidrag för förstudie. En konsekvens av detta beslut blir att nämnden inte har några medel att i framtiden ytterligare utreda frågan om industrimuseum.

Alt. 2

Kultur- och fritidsnämnden anslår medel från konto 30270 Kultur- och fritidsnämndens förfogande.

§8 Musikprojekt - Bolmens kulturförening

2008/086  861

Ansökan om projekbidrag

Beslut

Ansökan kan inte tillgodoses på grund av att den är för sent inkommen enligt reglerna för större kulturprojekt. Nämnden hänvisar Bolmenbygdens kulturförening att ansöka om medel genom bidraget snabbservice.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Ansökan kan inte tillgodoses på grund av att den är för sent inkommen enligt reglerna för större kulturprojekt. Nämnden hänvisar Bolmenbygdens kulturförening att ansöka om medel genom bidraget snabbservice.

Ärendet

Bolmens kulturförening har lämnat in ansökan om bidrag till teater- och musikprojektet ”Kul tur i Bomenbygden” – eller ”Han som kom med tåget”.

Enligt inlämnad kalkyl för projektet visar på ett underskott av 50000 kronor.

§9 Attesträtt Ljungby musikskola 2009

2008/084  002

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till beslutsattestanter för ansvar 71200 verksamhet 33000 från 7 januari 2009.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till beslutsattestanter för ansvar 71200 verksamhet 33000 från 7 januari 2009.

Ärendet

Från och med 7 januari 2009 återgår musikledare Lars-Göran Sandberg till musiklärartjänst vid Ljungby musikskola. Med anledning av förändringen upphör attesträtten för Lars-Göran Sandberg, ansvar 71200 verksamhet 33000.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Annica Ljungdahl, Bengt Gustafsson och Sonja Hagberg har attesträtt för ansvara 71200 verksamhet 33000 från 7 januari 2009.

§10 Förslag till alternativ lösning av friidrottsarenan placering

2009/003  820

Förslag till alternativ lösning av friidrottsarenan placering

Beslut

§ Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson får i uppdrag att på nämndsammanträdet i mars redovisa resultatet av den nu pågående utredningen (Kfn §66/08) om en placering av friidrottsarena på Lagavallen.

§ Förslaget om en alternativ placering av friidrottsarenan vid Harabergsgatan längs med industrifastigheterna vid Kvarteret Fritiden bordläggs till dess att beslut tagits gällande den pågående utredningen.

Ärendet

Sven-Olov Stenqvist (s) har lämnat in förslag till alternativ lösning av friidrottsarenans placering. Sven-Olov Stenqvist föreslår att friidrottsarenan förläggs på gräsytan mellan Harabergsgatan, längs med industrifastigheterna vid Kvarteret Fritiden.

Ajournering

Mötet ajourneras i 15 minuter mellan klockan 16.05- 16.20.

§11 Delegationsärenden

Redovisning

Beslut

Redovisningen av delegationsärendena godkännes.

Snabbservice 2008

Dnr 2008/026/861

Christina Nilsson Sällskapet

Ansökt 10000 kr till konsert med stipendiater i Ljungby pingstkyrka som en del av Christinagatan 2008.

Beviljat: 8000 kr

Utbetalt: 8000 kr

Mansjouren i Kronoberg

Ansökt 3000 kr till föreläsning med författaren Olle Hammarberg på Ljungby bibliotek.

Beviljat: 3000 kr

Utbetalt: 2607 kr

Bosniska föreningen

Ansökt 10000 till teaterföreställning i Astradskolans aula.

Beviljat: 1500 kr

Utbetalt: 0 kr, ingen redovisning inkommen.

Bergaortens SMU

Ansökt 2000 kr till konsert för ungdomar med bandet Veracious i Missionskyrkan i Lagan.

Beviljat: 2000 kronor

Utbetalt: 862 kronor

Hamneda hembygdsförening

Ansökt 10000 kr till arrangemang under Hamnedadagen.

Beviljat: 5000 kr

Utbetalt: 0 kr. Arrangemanget gick jämt upp.

Jonatan R Olsson

Ansökt 5000 kr till musikfestival i Lidhult.

Beviljat: 5000 kr

Utbetalt: 5000 kr

Instinct, Philip Björfjäll Östman

Ansökt 10000 kr till musikkonsert för ungdomar på Metz, Garvaren.

Beviljat: 7000 kr

Utbetalt: 7000 kr

Angelstad Folkets hus förening

Ansökt 5000 kr till barn- och familjeeftermiddag ”en förtrollad eftermiddag” med trollkarlen Fernando.

Beviljat: 4000 kr

Utbetalt: 676 kr

Smålandsidrotten

Ansökt 10000 kr till föreläsning med Papa Dallas på Sunnerbogymnasiet.

Ansökan avslogs på grund av att den inkom efter att arrangemanget genomförts.

Yttrande över Detaljplan Dörarp 3:2

Dnr 2008/068/214’

”Genom att varsamhetsbestämmelse, k, införs har kultur- och fritidsnämnden ur fritidssynpunkt inga erinringar mot förslaget.”

§12 Nya avgifter Ljungby Musikskola

2009/007  806

Beslut

Nämnden godkänner musikledare Annica Ljungdahls förslag till nya avgifter på Ljungby musikskola från och med våren 2009.

Ärendet

Musikledare Annica Ljungdahl lämnar förslag till nya avgifter på Ljungby musikskola att gälla från vårterminen 2009.

Pianokurs för vuxna, 10 gånger 1000 kronor

Utlåning av följande instrument och anläggningar vid enstaka tillfällen.

Elpiano 500 kronor

Akustiskt piano 500 kronor

Stämning av piano tillkommer

Sånganläggning

Högtalare (liten) 300 kronor

Högtalaranläggning

Mixer 500 kronor

Gitarr förstärkare 300 kronor

Bas förstärkare

Vid bokning av orkester och ensemble: Pris efter förhandling.