Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-02-25

Sammanträde 2009-02-25

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Val av justerare: Ann-Kristin Petersson

4 Bokslut/Verksamhetsberättelse 2008

5 Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget

6 Skrivelse Ryssby IF med flera föreningar; om att utrusta motionsslinga i Ryssby med elljus

7 Skrivelse Lagans AIK: om reparationsbehov av Ringbadet i Lagan

8 Förslag till nya avgifter för Kronoskogsbadet 2009

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§13 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§14 Visionsarbete

2009/004  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende

Sven-Olov Stenqvist rapporterar från träffar med föreningar.

§15 Bokslut / Verksamhetsberättelse 2008

Beslut

Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2008.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson informerar om uppföljning av kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde till om med december månad 2008 samt presenterar verksamhetsberättelsen för 2008. Resultatet för 2008 visar för kultur- och fritidsförvaltningen ett överskott på 1543 tkr.

§16 Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget

2009/001  040

Beslut

§ Förslag på rationaliseringar läggs fram på arbetsutskottets möte i mars.

§ Arbetskottets möte flyttas från onsdagen den 11 mars till måndagen den 9 mars.

Ärende

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2008-11-25, Ks § 221, föreslagit en rad åtgärder på grund av det ekonomiska läget. Bland annat föreslås alla förvaltningar att komma med rationaliseringsförslag i den egna förvaltningen. Rationaliseringsförslagen rapporteras till kommunstyrelsen i mars 2009.

§17 Förfrågan om att utrusta motionsslinga i Ryssby med elljus

2008/075  823

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden följer Jan-Inge Rouberts förslag till beslut att i nuläget inte gå vidare med elljusspåret i Ryssby på grund de kostnader det medför utan avvakta en utvärdering av det nu pågående elljusprojektet i Lagan, där kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med samhällsföreningen i Lagan lägger en slinga i samhället runt befintlig gatubelysning.

Ärende

Föreningar i Ryssby har kommit med förfrågan om att utrusta motionsslinga i Ryssby med elljus. Vid stormen Gudrun blåste belysningen vid motionsspåret i Ryssby ner och har sedan dess inte satts upp på nytt. Ryssbyföreningarna föreslår att den motionsslinga som redan finns vid Ryssbygymnasiet utrustas med elljus för att möjliggöra en betydligt ökad användning på tider som invånare och internatsboende har möjlighet att motionera.

Beredning

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert har i samarbete med Ljungby Energi tagit fram ett kostnadsförslag för anläggande av ett nytt elljusspår i Ryssby. Kostnaden beräknas till cirka 600 tkr.

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert lämnar förslag till beslut: att i nuläget inte gå vidare med elljusspåret i Ryssby på grund de kostnader det medför utan avvakta en utvärdering av det nu pågående elljusprojektet i Lagan, där kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med samhällsföreningen i Lagan lägger en slinga i samhället runt befintlig gatubelysning.

§18 Upprustning av Ringbadet

2009/008  822

Skrivelse Lagans AIK

Beslut

Nämnden beslutar enligt alternativ 1: Medel äskas i budget 2010 för renovering av Ringbadet.

Ärendet

Lagans AIK har i skrivelse påpekat att Ringbadet är i stort behov av upprustning.

Beredning

Anläggningschef Karl-Johan Jansson har tillsammans med vaktmästare och representant för Ljungby kommuns husavdelning inspekterat Ringbadet och gjort bedömningen att Ringbadet i Lagan är i delvis stort behov av renovering. Plaskdammen, undervisningsbassängen samt maskinrummet bedöms i stort sett vara i gott skick. 50-metersbassängen är i betydligt sämre skick. Beräknade renoveringskostnader är 580000 kronor.

Karl-Johan Jansson lämnar förslag till beslut:

Ringbadet drivs som vanligt under 2009.

För 2010 antas ett av nedanstående alternativ.

Alt.1. Äska medel i budget 2010 för renovering av Ringbadet.

Alt.2. Lägga ner Ringbadet.

Alt.3. Lägga ner 50-metersbassängen men driva vidare undervisnings-bassängen och plaskdammen utan badvakter. Detta medför ett minskat bidrag till LAIK och minskade driftskostnader.

Alt.4. Ge anläggningschefen i uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga en ny sjöbadplats i Lagaån någonstans i samhället i kombination med alt. 2 eller alt. 3.

§19 Nya avgifter Kronoskogsbadet 2009

2009/009  806

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden beslutar enligt anläggningschefens förslag om nya avgifter för Kronoskogsbadet 2009.

Ärendet

Anläggningschef Karl-Johan Jansson lämnar förslag till nya avgifter för Kronoskogsbadet 2009.

Principen med det nya förslaget är att avgiften på månadskort och säsongskort inte höjs, några kort blir till och med billigare. Det är enbart engångsbaden som blir dyrare än förra året. Målet är att engångsbadare, som ofta är turister, ska betala mer än kommuninvånarna som har möjlighet att lösa månadskort eller säsongskort. Priset på månadskortet motsvarar tre engångsbad och priset på säsongskortet motsvarar sex engångsbad.

1-gångsbad Månadskort Säsongskort

Vuxna 50 kr 150 kr 300 kr

Pensionär 40 kr 120 kr 240 kr

Ungdom 11-19 år 40 kr 120 kr 240 kr

Barn 3-10 år 30 kr 90 kr 180 kr

Barn 0-2 år Gratis Gratis Gratis

Familj Stor

2 vuxna 2 barn/ungdom 130 kr 390 kr 780 kr

Familj Liten

1 vuxen 2 barn/ungdom 80 kr 240 kr 480 kr

Familj Mini

1 vuxen 1 barn/ungdom 60 kr 180 kr 360 kr

Vid fler barn/ungdom än två tillkommer 20 kr per barn/ungdom och gång.

§20 Jämställdhetsplan 2009

2009/017  072

Beslut

Nämnden godkänner jämställdhetsplanen för 2009.

Ärendet

Alla arbetsgivare ska enligt jämställdhetslagen bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. Arbetsgivare för mer än nio anställda ska varje år göra en plan för sitt jämställdhetsarbete. Ljungby kommuns jämställdhetsprogram antogs av kommunfullmäktige i september 2007. Detta program ska i sin tur leda till upprättande av lokala handlingsplaner för varje förvaltning.

Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar jämställdhetsplan för 2009.

§21 Plan för intern kontroll 2009

2009/010  042

Beslut

Nämnden godkänner planen för intern kontroll 2009.

Ärendet

Planen för den interna kontrollen för 2009 är baserad på risk- och väsentlighetsanalys som genomförts av en arbetsgrupp i december 2008.

Processer, rutiner och arbetsuppgifter har bedömts med utgångspunkt från möjlighet till misstag och väsentlighet. Arbetsgruppens bedömning ligger till grund för den plan för intern kontroll 2009 som ekonomikontorets controller lämnat förslag på.

§22 Förstudie Vision 2010 Ljungbergmuseet

2008/087  875

Ansökan om projektbidrag

Beslut

Nämnden följer kultur- och fritidschef Bengt Gustafssons förslag, alternativ 2: Kultur- och fritidsnämnden anslår 55000 från konto 30270 Kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Ärendet

Ljungbergstiftelsen genom Pontus Ljungberg har kommit in med ansökan av

projektbidrag till förstudie vision Ljungbergmuseet.

Vision 2010 innebär en expansion av museet med nya utställningssalar, Barnens hus á la Louisiana, restaurang, konferensrum, skulpturkaj längs Lagan och konserthus med Vara som förebild.

Beredning

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson lämnar två förslag till finansiering.

Alt. 1

Nämnden begär hos kommunstyrelsen att få använda de medel som återstår av Projekt 25001, utredning Industrimuseum 55000 kronor, till ett bidrag för förstudie. En konsekvens av detta beslut blir att nämnden inte har några medel att i framtiden ytterligare utreda frågan om industrimuseum.

Alt. 2

Kultur- och fritidsnämnden anslår medel från konto 30270 Kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Vid kultur- och fritidnämndens sammanträde 2009-01-28 beslutas:

Nämnden följer kultur- och fritidschef Bengt Gustafssons förslag, alt. 1.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen att få använda de medel som återstår av Projekt 25001, utredning Industrimuseum 55000 kronor, till ett bidrag för förstudie vision Ljungbergmuseet.

Kommunstyrelsen återsänder ärendet till kultur- och fritidsnämnden då kommunens ekonomistyrningsregler inte gör det möjligt att använda pengar ur investeringsprojekt till driftsbidrag.

§23 Delegationsärenden

Redovisning

Beslut

Redovisningen av delegationsärendena godkännes.

Snabbservice 2009

Dnr 2009/005/861

Angelstad Folkets Hus förening

Ansökt om förlustbidrag till föreställningen ”Povel Ramel i våra hjärtan” i Angelstad Folkets Hus den 28 februari 2009.

Beviljat: 3000 kr.

Ljungby Missionsförsamling

Ansökt om förlustbidrag till konserten ”The Spirit of New Orleans” i Ljungby missionskyrka den 7 mars 2009.

Beviljat: 5000 kr.

Yttrande över detaljplan Ryssby 9:1 med flera (Västanå)

Dnr 2009/012/214

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till detaljplan för Ryssby 9:1.

§24 Meddelande

§ 1 april 2009 Rikskonferens i Växjö kring den nya kulturutredningen. Arrangör är Regionförbundet Södra Småland.

§ 4 april 2009 Föreningen Bygdeton bjuder in kultur- och fritidsnämnden till Bygdetons 26:e spelmansstämma i Lidhult. Spelmansstämman startar med en folkmusikgudstjänst i Lidhults kyrka.