Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-04-22

Sammanträde 2009-04-22

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Val av justerare: Ulla-Britt Storck

4 Ekonomisk redovisning till och med mars 2009

5 Förslag till nya avgifter Sunnerbohallens badavdelning från hösten 2009

6 Förslag till nya avgifter för sporthallar, gymnastikhallar och ishall från hösten 2009

7 Motion socialdemokraterna; Bidrag till föreningar med verksamhet för barn mellan 0-6 år

8 Bidragansökan "större kulturprojekt" Sunnerbokören och Sunnerbogymnasiets estetiska program

9 Centrumplanen; fördjupning av översiktsplan för Ljungby kommun

11 Yttrande över ansökningar Dahlins biblioteks- och kulturfond

12 Redovisning av föreningsbidrag

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§36 Förändringar i föredragningslistan

Beslut

Ärendet ”Bidragsansökan större kulturprojekt; Sunnerbokören och Sunnerbogymnasiet” lyfts ur föredragningslistan till att beslutas om på kultur- och fritidsnämndens sammanträde maj 2009.

§37 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§38 Visionsarbete

2009/004  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende

Sven-Olov Stenqvist (S) rapporterar om aktuella arrangemang inom kultur- och fritidsnämndens områden.

Anläggningschefen informerar kring badplatsernas utrustning.

Mjälen ska snyggas till. Kvarteret Fritiden håller i skötseln av badplatsen i Mjälen.

Nya bryggor vid badplatsen i Skeen och vid Bolmens badplats.

Upprustning vid badplatsen i Ryssby genomförs i samarbete med parkförvaltningen.

Parkförvaltningen kommer att ansvara för skötseln av badplatserna i Ryssby och i Lidhult.

§39 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten för perioden till och med mars 2009.

§40 Nya avgifter Sunnerbohallens badavdelning

2009/028  806

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut.

Nämnden godkänner anläggningschefens förslag till nya avgifter för Sunnerbohallens badavdelning att gälla från september 2009.

Ärendet

Anläggningschefen vid Kvarteret Fritiden lämnar förslag till nya avgifter för Sunnerbohallens badavdelning att gälla från september 2009.

Enkelbad 1-mån.kort 3-mån.kort 6-mån.kort

Vuxen 55 kr 165 kr 440 kr 825 kr

(55x3) (55x8) (55x15)

Pensionär 45 kr 135 kr 360 kr 675 kr

(45x3) (45x8) (45x15)

Ungdom 11-19 år 45 kr 135 kr 360 kr 675 kr

(45x3) (45x8) (45x15)

Barn 3-10 år 35 kr 105 kr 280 kr 525 kr

(35x3) (35x8) (35x15)

Barn 0-2 år Gratis Gratis Gratis Gratis

Familj Stor 145 kr 435 kr 1160 kr 1740 kr

2 vuxna, 2 barn/ungdom (145x3) (145x8) (145x12)

Familj Liten 105 kr 315 kr 840 kr 1260 kr

1 vuxen, 2 barn/ungdom (105x3) (105x8) (105x12)

Familj Mini 80 kr 240 kr 640 kr 960 kr

1 vuxen, 1 barn/ungdom (80x3) (80x8) (80x12)

Vattengympa exkl. bad 30 kr

Badkalas 1h 30 min 700 kr

(0-39 pers)

Badkalas 1h 30 min 1400kr

(40- pers)

§41 Nya avgifter för sporthallar, gymnastikhallar och ishall

2009/028  806

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden godkänner anläggningschefens förslag till nya avgifter för sporthallar, gymnastikhallar och ishallar att gälla från september 2009.

Ärendet

Anläggningschefen vid Kvarteret Fritiden lämnar förslag till nya avgifter för sporthallar, gymnastikhallar och ishallar att gälla från september 2009.

Nuvarande pris Nytt pris

SUNNERBOHALLEN

A-salen träning 110 kr 120 kr

Match 165 kr 175 kr

Match ungdom 110 kr 120 kr

Arrangemang max 3 tim 500 kr/tillfälle 600 kr

Arrangemang hel dag 1250 kr/tillfälle 1400 kr/tillfälle

Extern träning (ej från kommunen) 170 kr 250 kr

Extern match 260 kr 350 kr

Hela B-salen träning 80 kr 90 kr

Extern träning 140 kr 200 kr

Heldag 600 kr/tillfälle 700 kr/tillfälle

Heldag extern 1200 kr/tillfälle 1400 kr/tillfälle

Bordtennislokal träning 70 kr 80 kr

Bordtennisbord 35 kr 50 kr

Extern träning 110 kr 150 kr

Fäktlokal träning 60 kr 70 kr

Extern träning 90 kr 130 kr

Klubbrum 80 kr 90 kr

Heldag förening 300 kr/tillfälle 400 kr/tillfälle

Extern 130 kr 200 kr

Extern heldag 600 kr/tillfälle 700kr/tillfälle

Skyttesalen träning 80 kr 90 kr

Extern träning 130 kr 200 kr

Heldag 600 kr/tillfälle 700 kr/tillfälle

Heldag extern 1200 kr/tillfälle 1300 kr/tillfälle

SPORTHALLAR Kungshögshallen, Hammarhallen, Åbyhallen

Träning 100 kr 110 kr

Match 150 kr 160 kr

Extern träning 170 kr 250 kr

Extern match 260 kr 350 kr

Badmintonbana 40 kr 60 kr

Badmintonbana extern 70 kr 100 kr

GYMNASTIKSALAR Astrad, Hjortsberg Nuvarande pris Nytt pris

Träning 70 kr 80 kr

Träning extern 110 kr 180 kr

SUNNERBOHOV

Träning senior/Korpen 310 kr 320 kr

Träning ungdom extern 210 kr 300 kr

Träning senior extern 610 kr 700 kr

TROJAHALLEN

Träning ungdom <16 år 100 kr 110 kr

Träning senior/Korpen 310 kr 320 kr

Match ungdom < 16 år 100 kr 110 kr

Träning ungdom extern 210 kr 300 kr

Träning senior extern 610 kr 700 kr

§42 Bidrag till föreningar med verksamhet för barn mellan 0-6 år

2009/016  805

Bidrag till föreningar med verksamhet för barn mellan 0-6 år

Motion

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden konstaterar att motionen avser en förändring i normerna för bidragsutdelning som enligt Ljungby kommuns författningssamling endast kultur - och fritidsnämnden kan besluta om. Nämnden tar upp förslaget som ett ärende med avsikt att besluta vid nämndens sammanträde i maj 2009.

Ärendet

Matija Rafaj och ClasGöran Carlsson har för Socialdemokraterna lämnat in en motion i vilken de yrkar att Ljungby kommun ska lämna bidrag till föreningar med verksamhet för barn mellan 0-6 år. Kommunstyrelsen överlämnar motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beredning

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Robert lämnar svar på motionen.

I Ljungby kommuns författningssamling, reglemente för kultur- och fritidsnämnden §1 står följande: Inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag ansvarar nämnden för och fastställer normer för utdelning av bidrag till studieförbund, föreningar och organisationer.

Med hänvisning till ovanstående kan ett beslut om förändring av normer för bidragsutdelning inte fattas någon annanstans än i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 21 november 2007 att förvaltningen ska använda de riktlinjer för lokalt aktivitetsstöd som Riksidrottsförbundet använder och som är uppdelat på följande sätt:

Barnidrott är 7-12 år, ungdomsidrott är 13-20 år, vuxenidrott är från 21 år. Kultur- och fritidsnämnden betalar ut aktivitetsbidrag till barn- och ungdomsidrott 7-20 år. Riksidrottsförbundets rekommenderar att barn under 7 år inte skall organiseras utan de skall ägna sig åt egna lekar.

Eftersom kontroll av bidragsutbetalningarna för 7-20 åringar sker av Smålands Idrottsförbund skulle införandet av lokalt aktivitetsstöd för 0-6åringar medföra merarbete för förvaltningen. Kontroll att reglerna följs måste utföras.

De föreningar som har verksamhet för 0-6 åringar kan ta upp diskussionen vid kultur- och fritidsnämndens ”Sandvikenträffar” och ansöka om ett särskilt bidrag vid dessa samtal.

En tillstyrkan av förslaget måste finansieras, endera genom att lok-stödet sänks för alla ( 40 kr/aktivitet 2009) eller att ytterligare medel tillförts.

Totalt 71 föreningar i Ljungby kommun redovisar medlemmar mellan 7-20 år. 30 föreningar redovisar medlemmar mellan 0-6 år: 1 bygdegårdsförening, 23 idrottsföreningar, 2 kulturföreningar och 4 religiösa föreningar.

Förslag till beslut:

Alternativ 1. I enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut från 21 november 2007 tillämpa Riksidrottsförbundets regler för lokalt aktivitetsstöd.

Alternativ 2. I enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut från 21 november 2007 tillämpa Riksidrottsförbundets regler för lokalt aktivitetsstöd.

De föreningar med verksamhet för 0-6åringar som Ljungby kommun finner lämpliga att stödja kan erhålla ett särskilt bidrag. Medel anvisas för det särskilda bidraget.

Alternativ 3. Tillstyrka förslaget och anvisa medel och resurser för genomförande.

Kultur- och fritidsförvaltningen förordar alternativ 1.

§43 Centrumplanen

2008/020  212

Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby Centrum

Beslut

Nämnden lämnar inga erinringar på centrumplanen eller på miljökonsekvensbeskrivningen.

Ärendet

Under våren 2008 var centrumplanen ute på samråd och många synpunkter inkom. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter ändringar och kompletteringar ställs nu centrumplanen ut för granskning.

Synpunkter på planen och miljökonsekvensbeskrivningen lämnas till plankontoret senast den 4 maj 2009.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott hänskjuter beslutet till nämndsammanträdet i april 2009

Reservation

Rosalina Gauffin (KB) reserverar sig mot beslutet eftersom detta innebär att järnvägsspåren kommer att tas bort.

§44 Friidrottsanläggning

2009/003  820

Beslut

Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att hos miljö- och byggnämnden begära att detaljplanen för Fritiden 2 i Ljungby stad ändras till idrottsändamål.

Ärendet

Ljungby kommun och Ljungby friidrottsförening är i behov av en modern friidrottsanläggning. När alternativet med en placering av friidrottsanläggning i Kronoskogen förkastades fick Bengt Gustafsson i uppdrag (KoF §66/08) att utreda möjligheten av en placering av en friidrottsanläggning i kvarteren Hångers och Näckrosen 2 i Ljungby. Utredningen ska också omfatta den framtida utvecklingen av Lagavallen.

Sven-Olov Stenqvist (S) lämnar på sammanträde den 2009-01-28 in förslag till alternativ lösning av friidrottsarenans placering. Sven-Olov Stenqvist föreslår att friidrottsarenan förläggs på gräsytan vid Harabergsgatan, längs med industrifastigheterna vid Kvarteret Fritiden. Förslaget om en alternativ placering av friidrottsarenan vid Harabergsgatan längs med industrifastigheterna vid Kvarteret Fritiden bordläggs till dess att beslut tagits gällande utredningen om att förlägga en friidrottsanläggning i kvarteren Hångers och Näckrosen 2 i Ljungby.

Kultur- och fritidschefen får på nämndsammanträde 2009-01-28 § 10 i uppdrag att i mars månad 2009 redovisa resultatet av utredningen (KoF §66/08) om en placering av friidrottsarena på Lagavallen.

På nämndsammanträde i 2009-03-25 (KoF §30) beslutar nämnden att placera friidrottsanläggningen på Kvarteret Fritiden. Ordföranden sammankallar presidiet, kommunalråd, representanter för miljö- och byggkontoret och plankontoret samt kultur- och fritidschefen för att diskutera finansiering och genomförande.

På nämndsammanträdet i april 2009 tas beslut om vilket uppdrag nämnden ska ge kultur- och fritidschefen i det fortsatta arbetet med att förlägga en friidrottsanläggning vid Kvarteret Fritiden.

Reservation

Rosalina Gauffin (KB) reserverar sig mot beslutet till förmån till nuvarande detaljplan.

§45 Ansökningar Dahlins biblioteks- och kulturfond

2009/029  046

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Nämnden tar kultur- och fritidsintendentens förslag till yttrande som sitt eget.

Ärendet

Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden ges tillfälle att yttra sig till kommunstyrelsen angående inkomna ansökningar. För 2009 finns 1050000 kronor för utdelning ur fondens avkastning

Medlen ska enligt de principer som fastställts av kommunfullmäktige fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt följande:

1/7 av medlen, cirka 150000 kronor tilldelas biblioteket i Lagan

1/7 av medlen, cirka 150000 kronor utdelas till kulturändamål

5/7 av medlen, cirka 750000 kronor utdelas till sociala ändamål.

Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över fördelning av Dahlinfonden 2009.

Kultur- och fritidsförvaltningen förordar att föreningar som driver ungdomsverksamheter skall prioriteras när det gäller fördelning från Dahlinfonden.

Förslag på fördelning 5/7 delar av Dahlinfonden

Följande föreningar bör enligt kultur- och fritidsnämnden prioriteras. Föreningarna ryms inom vad som kallas verksamhet med sociala ändamål.

Prioritet 1

Nätverkskommittén Lagan, förbättring av fritidsgårdens verksamhet 30000 kr

Lagans Innebandyklubb till träningsredskap, läger, bussresor. 100000 kr

Lagans Tennisklubb till sommartennisskola 10000 kr

Lagans AIK material till ungdomsverksamhet, förbättringar i

klubbstuga 161000 kr

Berga Skytteförening till skjututrustning. 185000 kr

Vittaryds Idrottsklubb till förbättring i klubbstugan. 25000 kr

Sunnerbos spelförening till utrustning m.m. 75000 kr

Gemensamt för ovanstående föreningar är att de bedriver verksamhet för

ungdomar mellan 7-20 år, vilket kultur- och fritidsförvaltningen prioriterar i första hand.

Prioritet 2

IOGT-NTO Brofästet till upprustning av lokal 33000 kr

Sundets Båtklubb till redskapsbod med mera 67000 kr
Ovanstående föreningar bedriver ingen ungdomsverksamhet

därför prioriterar kultur- och fritidsförvaltningen dessa lågt.

Förslag på fördelning av 1/7 del av Dahlinfonden

Nedanstående föreningar faller inom kulturändamål.

Bergabygdens Folkdansare till diverse aktiviteter. 20000 kr

Lagans samhällsförening, samlingslokal, evenemang, till kiosk 32500 kr

Berga Hembygdsförening, diverse aktiviteter 32500 kr

Vittaryds/Dörarps Hembygdsförening renovering, arrangemang 32500 kr

Berga församling till orgelvecka 32500 kr

Fördelning 1/7 del av Dahlinfonden

Biblioteket i Lagan

Åbyskolans ansökan har inte tagits med eftersom det är kommunal verksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen tolkning av testamentet är att skolverksamhet liksom privatpersoner inte kan få stöd från Dahlinfonden.

§46 Föreningsbidrag

Redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendenten redovisar utbetalda föreningsbidrag våren 2009.

§47 Delegationsärenden

Redovisning

Beslut

Redovisningen av delegationsärendena godkännes.

Ärende

Snabbservice 2009

Dnr 2009/005/86

Christina Nilsson Sällskapet

Ansökt om förlustbidrag till konsert den 3 september 2009 i Pingstkyrkan Ljungby med 2009 års Christina Nilssonstipendiater

Beviljat: 8000 kronor

§48 Meddelande

§ Berättarnätet Kronoberg verksamhets- och revisionsberättelse samt årsredovisning för 2008.

§ Kommunfullmäktiges beslut § 30/09 om ändring av stadgar för Ljungby kommuns kulturstipendium och kulturpris.

§ Kommunfullmäktiges beslut § 32/09 om kommunal borgen 300000 kronor till Ryssby Bygdegårdsförening.