Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-10-21

Sammanträde 2009-10-21

Datum
Klockan
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

4 Förslag till fördelning av investeringsbidrag ht 2009

5 Begäran att ta i anspråk 2008 års budgetöverskott

6 Revisionsrapport KPMG; Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag

7 Yttrande till Medborgarförslag att anlägga en permanent scen på Lilla Torg, Ljungby

8 Kulturstipendium/kulturpris 2009

9 Förslag till sammanträdesdagar 2010

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§95 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§96 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten för perioden till och med september 2009.

§97 Investeringsbidrag 2009

2009/040  804

Bidragsansökningar

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden godkänner förslaget på fördelning av investeringsbidrag.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendenten lägger fram förslag till fördelning av investeringsbidrag för hösten 2009 enligt inkomna ansökningar. Årets totala investeringsbudget är 200000 kr till övriga föreningar och 100000 kr till bygdegårds- och hembygdsföreningar. Under våren fördelades 100000 kr till övriga föreningar och 40000 kr till bygdegårds-föreningar. Resterande fördelas under hösten 2009.

Investeringsbidrag övriga föreningar

Fördelning våren 2009: 100000 kr, fördelning hösten 2009: 100000 kr.

Förening Ansökt bidrag Förslag

Från vårens ansökningar

Friskis & Svettis Ljungby 200000 -

Ljungby Tennisklubb 215000 -

Vittaryds Idrottsklubb 25000 -

Berga Skytteförening 4207 -

Ljungby Gymnastikklubb 70000 -

SMK Ljungby 74000 33 000 Friluftsfrämjandet i Ljungby 187500 -

Höstens ansökningar

Angelstads IF 13500 13 500

Ljungby Friidrottsklubb 10 000 10 000

Bågskytteklubben Inkas 29000 29000 Ljungby Simsällskap 20000 10000

Ljungby Handbollsklubb 4500 4500

Summa 100000

Investeringsbidrag bygdegårdar och hembygdsföreningar

Fördelning våren 2009: 40000 kr, fördelning hösten 2009: 60000 kr.

Förening Ansökt belopp Förslag

Angelstad Bygdegårdsförening Framåt 100000 27000

Södra Ljunga Bygdegårdsförening 20000 10000

Hamneda Hembygdsförening 35000 0

Tannåker Bygdegårdsförening Åsarna 45912 23000

Summa 60000

§98 Begäran att få ta i anspråk 2008 års budghetöverskott

Beslut

Nämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära att för 2009 års budget ta i anspråk 825000 kr från 2008 års överskott.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden redovisar i budgetprognosen till och med augusti ett förväntat underskott i 2009 års bokslut. Det förväntade underskottet beror på kostnader i tre projekt som inte var möjliga att förutse: byggnation av Trojahallen, ombyggnad av Ljungby kommunbibliotek och bassängtäckning i simhallen i Ljungby.

Beredning

Förvaltningschefen får på arbetsutskottets sammanträde den 7 oktober 2009 i uppdrag att lägga fram ett förslag på begäran om att ta i anspråk 2008 års budgetöverskott

Fritidschefen lägger fram följande skrivelse angående 2008 års budgetöverskott:

Bassängrenovering i Sunnerbohallen

För renoveringen av bassängen budgeterades 1,7 mkr. Endast ett anbud var inkommet vid öppningsdatum. Detta anbud låg på 1,785 mkr där ÄTA-arbeten samt sakvaror skulle tillkomma. Anläggningschefen hade att välja på att göra om upphandlingen och skjuta på renoveringen ett helt år eller försöka ro i land med befintliga medel. Det senare alternativet valdes eftersom badet var eftersatt och renoveringen uppenbarligen var angelägen. Anbudet bantades ner till att endast innefatta bassängen och golvet runt omkring. Anbudet antogs till kontraktsumman 1,658 mkr. Nämnden informerades att budgeten skulle överstigas med ca 300 tkr eftersom sakvarorna inte var medräknade liksom att ÄTA-arbetena var svåra att förutspå omfattningen av. Renoveringen kom att kosta 2,034 mkr.

Kontraktsumma med huvudentreprenör 1658300 kr

ÄTA-arbeten 169408 kr

Sakvaror (lejdare, trappor, startpallar etc 170947 kr

Konsultarvode 35690 kr

Totalt 2034345 kr

Budget 1700000 kr

Totalt över budget 334345 kr

Trojahallen

Projektet Trojahallen gick synnerligen snabbt. För att få en fungerande anläggning funktionsmässigt men också säkerhetsmässigt har det tillkommit kostnader för sargen, larm och lås, fläktutsug i en omfattning som inte förutsågs. Problem som ändå har varit tvungna att lösas. Till detta har en växellåda till ismaskinen havererat. Totalt har detta belastat anläggningssidans budget med 187 tkr.

El och larm 103680 kr

Komletterande arbeten som härrör sarg 22 181 kr

Fläktutsug till nytt garage 13586 kr

Haveri växellåda ismaskin 47517 kr

Totalt 186964 kr

Ljungby kommunbibliotek

Ljungby kommunbibliotek har under lång tid sparat ihop investeringsmedel för att kunna göra en större satsning på hela biblioteket. I dessa delsummor ingick inte el- eller nätverkskostnader. Dessa kostnader hade kunnat klaras i den befintliga driftsbudgeten om biblioteket hade gjort det etappvis.

När biblioteket nu satsar på helheten blir dessa kostnader väl höga för att kunna klaras inom befintlig driftsbudget. Huvudbiblioteket – som lokal – är svår att dra nätverk i och för att få en bra infrastruktur krävs stora ingrepp vad gäller bland annat sladdragning. Detta gör att det hela blir en ganska dyr affär. De totala extrakostnaderna för biblioteket beräknas bli cirka 300.000 kr.

Konstaterade och beräknade extrakostnader uppgår till totalt 821309 kr.

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2010 är redan hårt ansträngd. Budgetanpassning har gjorts för att möta dels besparing 1% , - 516 tkr, dels demografifaktor , -577 tkr. Den minskning av budgeten för 2010 som beror på demografifaktorn motsvaras inte av någon motsvarande minskning av efterfrågan inom nämndens verksamhetsområde.

Att göra ytterligare budgetanpassning med ca 800 tkr innebär att nämnden får svårigheter att leva upp till målet att Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att bo och leva i. Detta påstående avser kultur- och fritidsområdet.

Kultur- och fritidsnämnden redovisade i bokslut för 2008 ett överskott med 1543 tkr. Resultatbalanserade medel är idag 972 tkr.

Förslag till beslut: Nämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära att för 2009 års budget ta i anspråk 821000 kr från 2008 års överskott.

§99 Revisionsrapport; Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag

2009/054  007

Revisionsrapport; Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden anser att det är ett för stort ansvar att inom nämndens verksamhetsområde ha en egen administratör för EU- bidrag och nationella bidrag.

Nämnden ser gärna att en central tjänst med ansvar att bevaka och ansöka EU-bidrag åt all kommunens verksamheter inrättas. En tjänst som kan vara alla nämnder och förvaltningar till hjälp.

Ärendet

KPMG överlämnar revisionsrapporten ”Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag” till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

§100 Scen på Lilla torg

2009/047  101

Medborgarförslag

Beslut

Nämnden tar yttrandet som sitt eget.

Ärendet

Ett medborgarförslag är inlämnat gällande att anlägga en permanent scen på Lilla Torg. Förslagsställaren skriver: ”Lilla torg är en samlingsplats för alla åldrar där det ibland förekommer underhållning av olika slag, med stor publik. Om det finns en fast scen på Lilla torg skulle säkert fler orkestrar, körer, dansare, trubadurer talare med flera ställa upp”. Medborgarförslaget är överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beredning

Förvaltningschefen får på arbetsutskottets sammanträde den 7 oktober 2009 i uppdrag att lämna förslag till yttrande på medborgarförslaget om scen på Lilla torg. Vid dagens sammanträde lämnas följande förslag till yttrande:

Kultur- och fritidsnämnden är positiva till att en permanent scen byggs på Lilla torg, Ljungby.

Byggande av en fast scen på Lilla Torg bör dock ses som en långsiktig satsning och bör tas med i centrumplanens diskussioner kring hur Lilla torg och även Stora torg ska utformas och användas i framtiden. En fast scen skulle vara en viktig del i att göra torgen till attraktiva, levande mötesplatser.

Nämnden förordar att kontakter tas med Centrumföreningen och föreslår vidare att skötseln av en scen på Lilla Torg bör åligga Tekniska kontoret.

§101 Kulturstipendium och kulturpris 2009

2009/056  867

Beslut

Beslut tas på nämndsammanträdet i november månad.

Ärendet

Uppgift om möjligheten att ansöka om kulturstipendium och kulturpris eller att föreslå mottagare till dessa priser har varit utannonserad i Smålänningen. Sista ansökningsdag var den 1 oktober 2009.

I 2009 års budget finns 15000 kronor för detta ändamål. Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut i ärendet senast den 18 december 2009 för att stipendium och pris skall kunna utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2009.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler 2001 har kultur- och fritidsnämnden rätt att nominera pristagare och/eller stipendier utan föregående ansökan. Kulturstipendiet skall utgöra lägst 8000 kronor och kulturpriset lägst 2000 kronor.

§102 Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2010

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden godkänner förslaget till sammanträdesdagar för 2010.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott för 2010.

Förslag Au: 13/1, 3 /2, 3/3, 31/3, 5/5, 2/6, 11/8, 8/9, 6/10, 10/11

Förslag KoF: 27/1, 17/2, 17/3, 14/4, 19/5, 16/6, 25/8, 22/9, 20/10, 24/11, 8/12.

Sammanträdesdag onsdag, tid kl. 13.15.

§103 Meddelanden

§ Sagomuseet har lämnat in redovisning av 2009 års Berättarfestival. Redovisningen finns att läsa på kultur- och fritidsförvaltningens kontor.

§ Miljö- och byggnämnden har 2009-09-23 (MoB §188) beslutat att samråd får ske över förslag till detaljplan för Fritiden 2 med mera i Ljungby stad.

§ Kulturnatten genomförs lördagen den 11 november 2009.