Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-11-18

Sammanträde 2009-11-18

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

4 Jämställdhetsintegrering

Information från processledarna Maria Johansson och Caroline Cederlund

5 Bidragregler; föreningsbidrag

6 Revisionsrapport KPMG; Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag

7 Kulturstipendium/kulturpris 2009

9 Projektet "Ling i dag" Södra Ljunga

Information från Malin Poulsen
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§104 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§105 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten för perioden till och med oktober 2009.

§106 Jämställdhetsintegrering

Information

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Processledarna för jämställdhetsintegrering Maria Johansson och Caroline Cederlund informerar om jämställdhetsprojektet i Ljungby kommun som pågår fram till januari 2011. Projektet bekostas av medel från SKL.

§107 Bidragsregler

2009/063  805

Föreningsbidrag

Beslut

Nämnden godkänner bidragsreglerna.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendenten lämnar förslag till bidragsregler för föreningar i Ljungby kommun att gälla från 2010.

Bifogas protokollet.

§108 Revisionsrapport

2009/054  007

Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningschefernas yttrande på revisionsrapporten om kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag.

Ärendet

Kommunrevisionen har lämnat en rapport till kommunstyrelsen och nämnderna om administration kring EU-bidrag och nationella bidrag.

Förvaltningscheferna har tillsammans arbetat fram ett gemensamt yttrande.

Bifogas protokollet.

§109 Kulturstipendium och kulturpris 2009

2009/056  867

Beslut

1. Ett kulturstipendium på 10000 kronor tilldelas

Pernilla Vikström, Lund

- Som uppmuntran för fortsatta studier inom musik.

Ända sedan hon vid 5 års ålder började ta pianolektioner i Ljungby har musiken haft en central plats i Pernilla Vikströms liv. År 2000 fick Pernilla mottaga Christina Nilssons stipendium för sitt musikutövande. Musikstudier på Ljungskiles Folkhögskola samt kantorsutbildning vid Malmö Musikhögskola följde. Efter många års enträget arbete nådde Pernilla hösten 2007 sitt mål – att få studera till organist vid Malmö Musikhögskola.

2. Ett kulturpris på 2500 kr kronor tilldelas

Mats Persson, Ljungby

- Till en brinnande eldsjäl som med stort ideellt engagemang under mer än 25 år berikat det lokala musiklivet i Ljungby.

Mats Persson har under många år varit engagerad i en mängd projekt inom musikens område. Som eldsjäl, kassör och före detta ordförande i Föreningen Ljungby Musik och Teater hade Mats ett stort ansvar i projekt som Mjälen Rock, Ådraget, STIM-lördagar, livespelningar, studiobyggen och replokalsbyggen. Mats Persson var även tidigt musiker i den lokala musikalföreställningen Almrock story och ljudteknikeransvarig på Chicken Race samt var engagerad som tekniker på Nyårsrevyerna under många år.

Mats Persson har även lyckats bra som musiker i banden Snuten Tjuter och No1 som kom på tredje plats i Rock SM 1988.

3. Ett kulturpris på 2500 kr kronor tilldelas

Marcus Vinnerborg, Ljungby

- För att genom sin långa karriär ha bidragit till att utveckla ishockeyn i Ljungby, i Sverige och internationellt och genom detta satt Ljungby på världskartan.

Marcus Vinnerborgs domarkarriär startade 1988 då han började döma ungdomslagen i Sunnerbohov, Ljungby. Sedan dess har Marcus dömt elitserien i hockey i tio år, varit domare under fyra VM och vunnit guldpipan, elitseriens spelares pris till den domare spelarna har störst förtroende för. Markus är även engagerad i utbytesprogram med hockeydomare från flera olika länder, föreläser om etik och moral på idrottsgymnasiet samt är involverad i sommarhockeyskolan.

Ärendet

Uppgift om möjligheten att ansöka om kulturstipendium och kulturpris eller att föreslå mottagare till dessa priser har varit utannonserad i Smålänningen.

Sista ansökningsdag var den 1 oktober 2009.

I 2009 års budget finns 15000 kronor för detta ändamål.

Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut i ärendet senast den 18 november 2009 för att stipendium och pris skall kunna utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2009.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler 2001 har kultur- och fritidsnämnden rätt att nominera pristagare och/eller stipendier utan föregående ansökan. Kulturstipendiet skall utgöra lägst 8000 kronor och kulturpriset lägst 2000 kronor.

Pristagarna kommer att offentliggöras vid en presskonferens onsdagen den 25 november 2009 på Gästgivaregården, Ljungby Gamla Torg.

§110 Pris för god byggnads- och kulturmiljövård 2009

2009/057  879

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Juryn för Ljungby kommuns Byggnadsvårdspris har på sammanträde beslutat att utse ägaren till fastigheten Trädgårdsgatan 9 i Ryssby att mottaga 2009 års byggnadsvårdspris med följande motivering:

Efter andra världskriget var behovet av bostäder mycket stort och förblev så fram till 1970-talet. För att lösa bostadsbristen tog samhället ett stort ansvar och bland annat genomfördes miljonprogrammet mellan åren 1965 – 1974.

Ofta förknippas modernismens bostäder med storskaliga miljonprograms-områden i våra tre storstäder, men även i Kronobergs län såväl i städer som på mindre orter byggdes det flerfamiljshus i modernistisk arkitektur – ett småskaligt miljonprogram. Vanligtvis har dessa områden inte tillskrivits något större värde vare sig bland människor i stort eller bland arkitekter och antikvarier.

I Ryssby finns ett välbevarat exempel på modernismens arkitektur i form av ett flerfamiljshus. Huset är uppfört i två våningar med pulpettak. Gavlarna är murade medan långsidorna är putsade. Inga större förändringar har skett och senaste renoveringen är föredömligt utförd. Balkongerna mot väster är halvt indragna och med smäckra balkongfronter med en genombruten spaljé med plats för en balkonglåda. Genom utmärkelsen vill Ljungby kommun uppmärksamma att även modernismens byggnader tillhör vårt gemensamma kulturarv.

Pristagarna kommer att offentliggöras vid en presskonferens onsdagen den

25 november 2009 på Gästgivaregården, Ljungby Gamla Torg.

Byggnadsvårdspriset kommer att utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2009.

§111 Projekt "Ling idag" Södra Ljunga

Information

Beslut

Nämnden tackar för informationen och ser fram emot att få mer information om projektet under våren 2010.

Ärendet

Malin Poulsen, Södra Ljunga presenterar förstudien ”Ling idag”.

Stiftelsen Linggården har erhållit EU-medel för att under tiden 7 september 2009 – 30 april 2010 arbeta med en förstudie med fokus på Per Henrik Ling och hans hembygd i Södra Ljunga.

Syftet med förstudien ”Ling idag” är

 • Inventera kunskap bland annat hos skolor och universitet
 • Bilda sig en uppfattning om intresset för Ling och förutsättningarna för utökat projekt
 • Genom en historisk tillbakablick fånga upp hans dåtida verk och koppla det i nutid
 • Lyfta fram Lings betydelse nationellt, internationellt och se kopplingen i nutid
 • Öka kunskapsspridningen om Ling
 • Utveckla bygden kring Södra Ljunga på ett positivt och attraktivt sätt i Lings anda
 • Verka för en hållbar utveckling av landsbygden, öka intresset för friskvård i olika former samt en ökad turism.
 • §112 Tshwaraganang – Library Project

  Beslut

  Nämnden beviljar Ljungby kommunbibliotek 8000 kr för mottagningen av delegationen från Potcheftstroom, Sydafrika.

  Medel tas från verksamhet 30270, nämndens förfogande.

  Ärendet

  Ljungby bibliotek deltar i ett biblioteksprojekt ”Tshwaraganang – Library Project” tillsammans med Växjö stadsbibliotek och länsbibliotek Sydost. Den huvudsakliga finasieringen av projektet sker genom medle via Instituet för lokal och regional demokrati, Växjö. Deltagarna i projektet förväntas också att ställa medel till förfogande.

  Avsikten med projektet är att höja kompetensnivån då det gäller marknadsföring av bibliotek medverka till sänkt analfabetism genom språkutvecklande åtgärder, utveckla IT och informationssökning samt utveckla det muntliga berättandet.

  Deltagarna i projektet har besökt Potchefstroom 28/9-4/10 2009. Den sydafrikanska delegationen gör sitt första besök här i början av december 2009. Delegationen består av representanter för staden och för biblioteken.

  Den 2 december 2009 anordnas studiebesök i Ljungby där bland annat Ljungby kommunbibliotek kommer att besökas. På kvällen anordnas en officiell mottagning på Fylleskogs säteri. Kostnaderna för mottagningen beräknas till 8000 kr.

  Då speciellt avsatta medel inte finns för detta ändamål äskar biblioteket 8000 kr för mottagning av delegationen från Potcheftstroom i Sydafrika.

  §113 Meddelanden

  § Julfest för kultur- och fritidsnämnden och anställda inom kultur- och fritidsförvaltningen onsdag 9 december 2009 kl. 18.30 på Gästgivaregården, Ljungby gamla torg.

  § Kommunstyrelsen beslutar den 3 november 2009, Ks §208, att återstående medel i projekt 25001 Utredning industrimuseum får föras över till 25006 Inventarier kulturverksamhet i enlighet med kultur- och fritidsnämndens begäran.