Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-01-27

Sammanträde 2010-01-27

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

2 Utsmyckning Lagans samhälle; information konstnärlig rådgivare Bertil Olson

3 Vision 2010 Ljungbergmuseet; information Claes Sjöblom och Pontus Ljungberg

5 Ekonomisk rapport (preliminär) till och med 20091231

6 Revisionsrapport KPMG; Årlig övergripande granskning - fokusområde barnkonventionens genomförande

7 Förfrågningsunderlag; Drift och skötsel av Lagavallen

8 Skrivelse Gun Oscarson; Informationstext på gatuskyltar

9 Skrivelse Sven-Olov Stenqvist; Fördelning av bidrag till studieförbunden

10 Detaljplan Replösa Björket i Ljungby stad

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Utsmyckning Lagans samhälle

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Konstnärlig rådgivare Bertil Olson presenterar en första modell för utsmyckningen i Lagans samhälle.

§2 Vision 2010 Ljungbergmuseet

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudien Vision 2010 Ljungbergmuseet.

Ärendet

Pontus Ljungberg och Claes Sjöblom presenterar resultatet av förstudien Vision 2010 Ljungbergmuseet.

Förstudien har kommit fram till följande slutsatser:

Ljungbergmuseet ska bli Kronobergs läns konstmuseum och som sådant få tillgång till och kontinuerligt visa konst ur Smålands museums samlingar.

En länskonstkonsulent ska placeras på Ljungbergmuseet, helst ska denna verksamhet kunna påbörjas redan under 2010.

Arbetet med att genomföra vision 2010 fortsätter med fokus på konstmuseidelen enligt ritningsförslag, vilket innebär att konserthusdelen skjuts på framtiden.

En arbetsgrupp för finansiering med representanter från näringslivet utses snarast.

Förstudien fortsätter 2010 med etapp 2, vars uppgifter blir att ta fram tidplan för genomförande, ägarform, finansiärer, förslag på årlig driftbudget, samt konkreta förslag om befintlig och ny verksamhet.

Broschyren Vision 2010 Ljungbergmuseet finns att ta del av på kultur- och fritidsförvaltningens expedition.

§3 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§4 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den preliminära ekonomiska rapporten till och med 2009-12-31.

§5 Övergripande granskning av nämnder och styrelser - fokusområde barnkonventionens genomförande

2009/071  007

Revisionsrapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden följer arbetsutskottets beslut att godkänna förvaltningschefernas gemensamma yttrande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningschefernas gemensamma yttrande.

Ärendet

KPMG överlämnar revisionsrapport; Årlig övergripande granskning – fokusområde barnkonventionens genomförande.

Förvaltningscheferna har tillsammans arbetat fram ett gemensamt yttrande.

Bifogas protokollet.

§6 Drift och skötsel av Lagavallen

2010/002  820

Förfrågningsunderlag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget med ändringar:

§ I underlaget bör förvaltningschefen nämnas vid yrkestitel och inte vid namn.

§ I formuläret för anbud: Punkt 11 AFB 22.6 ska ändras till AFB 51.6.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Beslut tas på nämndsammanträdet i januari 2010.

Ärendet

Förvaltningschefen lägger fram förslag till förfrågningsunderlag till drift och skötsel av Lagavallen.

§7 Informationstext på gatuskyltar

2009/070  874

Skrivelse

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att sätta upp tilläggskyltar på de föreslagna gatorna. Förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa förslaget och finansiera projektet inom ramen av verksamhet 31510 kulturmiljövård.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att sätta upp tilläggskyltar på de föreslagna gatorna. Förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa förslaget och finansiera projektet inom ramen av verksamhet 31510 kulturmiljövård.

Ärendet

Gun Oscarson har i skrivelse lämnat in förslag om tilläggsskyltar med information till gatunamnen.

§8 Fördelning av bidrag till studieförbunden

2010/001  800

Skrivelse

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar kultur- och fritidsintendentens förslag på ändring av fördelning av bidrag till studieförbunden som sitt eget. En summering görs av alla studietimmar och dessa delas med de pengar som finns i grundbidraget. Samma sak görs med volymbidraget. SISU idrottsutbildarna är borträknade när denna fördelning görs.

Ärendet

Sven-Olov Stenqvist (S) har i skrivelse lagt förslag till ändring av bidragsberäkningen till studieförbunden.

Beredning

Kultur- och fritidsintendenten lägger på dagens sammanträde fram förslag till ny beräkning för fördelning av bidrag till studieförbunden.

Bidragssystemet som används idag skapades en gång för att utjämna ett bidragssystem som infördes i mitten av 1990-talet. Systemet infördes för att utjämna topp och botten vid snabba svängningar av deltagartimmar. Beräkningssystemet skulle avvecklas efter några år. Fördelningssystemet har fungerat fram till 2009.

Kultur- och fritidsintendenten föreslår att man förenklar hela bidragsdelen. En summering görs av alla studietimmar och dessa delas med de pengar som finns i grundbidraget. Samma sak görs med volymbidrag. SISU idrottsutbildarna är borträknade när denna fördelning görs.

§9 Detaljplan Replösa Björket i Ljungby stad

2009/053  214

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar inga synpunkter på detaljplanen över Replösa 4:18, Replösa Björket i Ljungby stad.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har lämnat in detaljplan över Replösa 4:18, Replösa Björket i Ljungby stad. Planområdet är beläget i nordvästra delen av Ljungby stad. Planen syftar till att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i form av 94 enbostadshus. Kultur- och fritidsnämnden ges tillfälle att lämna synpunkter på programsamrådet.

§10 Meddelanden

§ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 3 februari 2010 ställs in.

§ Kommunfullmäktige har den 1 september 2009, § 81, antagit Centrumplanen – Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Centrumplanen finns att läsa på kultur- och fritidsförvaltningens kontor.