Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-04-14

Sammanträde 2010-04-14

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

4 Ekonomisk rapport 20100331. Underlag delas ut på mötet

5 Förslag till avgifter Ljungby bibliotek

6 Yttrande över ansökningar till Dahlins biblioteks- och kulturfond

7 Lidhults GoIF skrivelse angående vattenförsörjning till Lomövallen

8 Friluftsfrämjandet Ljungby; bidragsansökan till Myrebobacken

9 Drifts- och investeringsbudget 2011

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§23 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§24 Visionsarbete

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget om en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens visionsarbete enligt schemat; Biblioteket – maj månad, musikskolan – juni månad, Kvarteret Fritiden – augusti månad, fritidsgården – september månad, kulturverksamhet och föreningsverksamhet – oktober månad 2010.

Ärendet

Ordföranden föreslår att nämnden följer upp kultur- och fritidsnämndens visionsarbete. Varje verksamhet presenterar uppföljningen av sin vision vid nämndsammanträdena enligt ett schema:
Biblioteket – maj månad, musikskolan – juni månad, Kvarteret Fritiden – augusti månad, fritidsgården – september månad, kulturverksamhet och föreningsverksamhet – oktober månad 2010.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott godkänner förslaget om uppföljning av visionsarbetet.

§25 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med mars månad 2010.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med mars månad 2010.

§26 Avgifter Ljungby bibliotek

2010/019  806

Hyra av utställningshallen och övertidsavgifter

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner bibliotekschefens förslag till nya avgifter vid uthyrning av utställningshallen samt den föreslagna ändringen av övertidsavgifter för boklån.

Hyra av utställningshallen:

Hel dag med tillgång till utrustning: 1000 kronor. Halv dag med tillgång till utrustning: 500 kronor. Per timma med tillgång till utrustning: 150 kronor/timma. Kvällstid (högst 4 timmar) med tillgång till utrustning: 500 kronor. Utan utrustning: 10 % dras från ovanstående priser. Om Ljungby kommunbibliotek är medarrangör halveras hyreskostnaden.

Ändring av övertidsavgiften för boklån: 1 krona per bok/medium och dag från och med dag 1.

Ärendet

Bibliotekschefen föreslår nya avgifter vid uthyrning av utställningshallen.

enligt nedanstående förslag:

Hyra av hallen under hel dag med tillgång till utrustning: 1000 kronor.

Hyra av hallen under halv dag med tillgång till utrustning: 500 kronor.

Hyra av hallen/tim med tillgång till utrustning: 150 kronor/timma.

Hyra av hallen kvällstid (högst 4 tim) med tillgång till utrustning: 500 kronor.

Vill man inte ha tillgång till utrustning dras 10 % av från ovanstående priser

Är Ljungby kommunbibliotek medarrangör halveras hyreskostnaden.

Vidare föreslås en ändring av övertidsavgiften för boklån.

1 krona per bok/medium och dag från och med dag 1.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott godkänner bibliotekschefens förslag till avgifter vid uthyrning av utställningshallen samt ändringen av övertidsavgifter vid boklån.

§27 Ansökningar Dahlins biblioteks- och kulturfond

2010/016  046

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar kultur- och fritidsintendentens förslag på yttrande som sitt eget.

Ärendet

Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden ges tillfälle att yttra sig till kommunstyrelsen angående inkomna ansökningar. För 2010 finns cirka 2 miljoner kronor för utdelning ur fondens avkastning.

Medlen ska enligt de principer som fastställs av kommunfullmäktige fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt följande:

1/7 av medlen cirka 290000 kronor till biblioteket i Lagan

1/7 av medlen cirka 290000 kronor till kulturändamål

5/7 av medlen cirka 1450000 kronor till sociala ändamål

Beredning

Kultur- och fritidsintendenten lämnar förslag på yttrande över fördelning av Dahlinfondens medel enligt de ansökningar som kommit in.

Kultur- och fritidsförvaltningen förordar att föreningar som driver ungdomsverksamheter skall prioriteras när det gäller fördelning från Dahlinfonden.

Förslag på fördelning 5/7 till sociala ändamål:

Prioritet 1.

Nedanstående föreningar bör prioriteras. Föreningarna ryms inom verksamhet med sociala ändamål. Föreningarna driver verksamhet som vänder sig till ungdomar mellan 7-20 år, vilket förvaltningen anser ska prioriteras i första hand.

Nätverkskommittén Lagan, förbättring fritidsgårdens verksamhet 60000 kr.

Lagans Innebandyklubb, till redskap, kurser, resor 100000 kr.

Lagans Tennisklubb, till tennisskola 8000 kr.

Lagans Golfklubb, marknadsföring, träningsredskap, läger 185000 kr.

Vittaryds Idrottsklubb nybyggnation av förråd 40000 kr.

Guddarps IF, avbytarbås, skärmtak, speakerhytt 137500 kr.

Lagangymnasterna, ledarutbildning 5000 kr.

Gemensamt för ovanstående föreningar är att med bedriver verksamhet för

ungdomar mellan 7-20 år och dessa prioriterar förvaltningen i första hand.

Prioritet 2.

Nedanstående förening bedriver ingen ungdomsverksamhet varför kultur- och fritidsförvaltningen prioriterar dessa lågt.

IOGT-NTO Brofästet, upprustning av lokal 40000 kr

Förslag på fördelning av 1/7 kulturändamål

Bergabygdens Folkdansare, diverse aktiviteter 20000 kr.

Lagans samhällsförening, samlingslokal, evenemang, till kiosk 151000 kr.

Berga Hembygdsförening, diverse aktiviteter 135000 kr.

Vittaryds/Dörarps Hembygdsförening, renovering av

kvarnen vid Toftaholm 76000 kr.

Berga församling, till arrangemang musikvecka 50000 kr.

Förvaltningen ställer sig tvekande inför att dela ut 150000 kronor till Röda korset Ljungbykretsen för en kolonivecka. Förvaltningen ställer sig frågande till om det är möjligt att enbart plocka ut barn från Bergaområdet.

Fördelning 1/7 biblioteket i Lagan

Biblioteket i Lagan

Åbyskolans ansökan har inte tagits med eftersom det är kommunal verksamhet, liksom att privatpersoner inte kan få stöd från Dahlinfonden. Det är kultur- och fritidsförvaltningen tolkning av testamentet.

§28 Vattenförsörjning på Lomövallen

2009/046  829

Skrivelse Lidhults GoIF

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden äskar 220000 kronor i investeringsbudget 2011 till att dra fram kommunalt vatten till Lomövallen.

Ärendet

Lidhults GoIF har inkommit med skrivelse angående vattenförsörjning på Lomövallen. Vattnet i duschar, kranar med mera är av så otjänlig kvalitet att något behöver göras. Lidhults GoIF:s önskan är därför att bli inkopplade på det kommunala nätet.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar på sammanträde 17 mars 2010 § 21 att ge tf förvaltningschefen i uppdrag att ta fram kostnader för att dra fram kommunalt vatten till Lomövallen.

Vid dagens sammanträde redovisar kultur- och fritidintendenten kostnader för att dra fram kommunalt vatten till Lomövallen:

Anslutning av vatten och avlopp från närmaste fastighet till tomtgräns, ca 200 meter: 150000 kronor.

Anslutning och grävning från tomtgräns till klubbhuset på Lomövallen cirka 100 meter: 61000 kr enligt offert från LEAB i Lidhult.

Anslutning av rör i klubbhuset ca 5000 kronor enligt Lidhults rör.

Total kostnad ca 216000 kronor.

§29 Friluftsfrämjandet i Ljungby

2010/022  804

Bidragsansökan

Beslut

§ Kultur- och fritidsnämnden anser att ett utbyte av medbringare i Myrebobacken är akut och måste åtgärdas innan 2010 års säsong börjar, då de annars skulle utgöra en olycksfallsrisk. Kultur- och fritidsnämnden begär därför 255000 kronor i tilläggsanslag i 2010 års budget för att kunna ge Friluftsfrämjandet Ljungby ett bidrag till utbyte av medbringare inför säsongen 2010.

§ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bidragsansökningarna till utbyggnad av stuga, 200000 kronor, samt inköp av snökanon, 100000 kr, äskas i driftsbudget 2011.

Ärendet

Friluftsfrämjandet i Ljungby har inkommit med bidragsansökan om investeringsbidrag för att säkra verksamheten i Myrebobacken.

Ansökan avser utbyte av samtliga medbringare, 50 stycken, till en kostnad av 255000 kronor, utbyggnad av stuga 200000 kronor, samt inköp av snökanon 100000 kronor.

§30 Drifts- och investeringsbudget 2011

2010/020  041

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger fram följande äskanden i investerings-budgeten för 2011:

§ 2miljoner kronor till kemikaliehanteringen på Sunnerbohallen.

§ Förändrad användning av medlen avsatta till införande av RFID-teknik på Ljungby kommunbibliotek, 500000 kronor. Biblioteket önskar istället att använda medlen till att öppna upp huvudbibliotekets magasin för allmänheten.

§ 220 000 kronor till att dra fram kommunalt vatten till Lomövallen.

Kultur- och fritidsnämnden lägger fram följande äskanden i driftsbudgeten för 2011:

§ 200000 kronor Friluftsfrämjandet Ljungby, utbyggnad av stuga.

§ 100000 kronor Friluftsfrämjandet Ljungby, inköp av snökanon.

Ärendet

Beviljade medel för investeringsbudget 2011 är 100000 kronor till offentlig utsmyckning, 495 000 kronor till gemensamma investeringar kultur- och fritidsförvaltningen, 500 000 kronor till RFID-teknik Ljungby bibliotek.

Biblioteket önskar ändra användningen av medlen avsatta för RFID-teknik till en satsning på ett öppet magasin för att kunna öppna upp samlingarna i huvudbibliotekets magasin för allmänheten.

Kultur- och fritidsnämnden har fått ett föreläggande från miljö- och byggnämnden gällande kemikaliehanteringen på Sunnerbohallen.

Förläggandet innebär att en kemikaliebyggnad måste byggas i vilken all hantering av kemikalier ska ske. Totalkostnaden för byggnadsarbetena kommer att hamna på en betydligt högre summa än de 500000 kronor som finns anslagna till projektet. Tekniska kontorets husavdelning uppskattar att kostnaden för kemikalieanläggningen kommer att uppgå till cirka 2 miljoner kronor.

Lidhults GoIF har inkommit med skrivelse angående vattenförsörjning på Lomövallen. Vattnet på Lomövallen i duschar, kranar med mera är av så otjänlig kvalitét att något behöver göras. Lidhults GoIF önskan är därför att bli inkopplade på det kommunala nätet.

§31 Delegationsärenden

Redovisning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsarendena.

Ärendet

Snabbservice 2010

Dnr 2010/006/861

Företagsamma Bolmenbygden/Rosalina Gauffin

Ansökan om förlustbidrag till filosofiska caféer i Tannåkers Café under 2010.

Beviljat: 4000 kronor.

Företagsamma Bolmenbygden/Mats Ingemarsson

Ansökan om förlustbidrag till loppis och berättarcafé 16 maj och 20 juni i Åsarna Tannåker.

Beviljat: 4000 kronor.

Ljungby kristna samarbetsråd

Ansökan om förlustbidrag till konsert med Christoffer Hiding den 10 april i Betelkyrkan.

Beviljat: 6000 kronor.

Bygdegårdsföreningen Tallklinten

Ansökan om förlustbidrag till teaterföreställningen Soliga hälsningar till er alla den 21 april.

Beviljat: 8000 kronor.

§32 Meddelanden

§ Vävföreningen Skaparkällan firar 10 år med öppet hus lördagen den 24 april klockan 10.00-16.00 och hälsar alla ledamöter i kultur- och fritidsnämnden välkomna på kaffe!

§ Miljö- och byggnämnden godkänner detaljplanen för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby och översänder den till kommunfullmäktige för antagande.

§ Folkbildningsförbundet har sänt in skriften ”Olikheter berikar” som belyser vad studieförbunden åstadkommer för integrationen i Sverige. Skriften finns att ta del av i sin helhet på kultur- och fritidsförvaltningens kontor.

§ Berättarnätet Kronoberg har inkommit med verksamhetsberättelse för år 2009. Verksamhetsberättelsen finns att ta del av i din helhet på kultur- och fritidsförvaltningens kontor.