Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-06-16

Sammanträde 2010-06-16

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

3 Visionsarbete Musikskolan redovisar

4 Ekonomisk rapport till och med maj 2010

5 Yttrande över medborgarförslag: Mjälens badplats

6 Yttrande över medborgarförslag: Bänkar i Kronoskogen

7 Förslag till höjning av avgifter för instrumenthyra på Musikskolan

8 Jämställdhetsplan 2010 - 2011

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§47 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§48 Hyra av lokaler av LUAB

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att invänta svar från kommunjuristen.

Ärendet

I nuläget får inte föreningar hyra av Luab eftersom hyresgästen måste vara momsregistrerad. Med anledning av detta har frågan kommit upp om kommunen kan hyra av Luab och i sin tur hyra ut till föreningar. Kultur- och fritidsintendenten har överlämnat frågan till kommunjuristen och inväntar svar.

§49 Visionsarbete

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för musikledaren för redovisningen av musikskolans visionsarbete.

Ärendet

Vid varje möte presenterar de olika verksamheterna uppföljningen av det pågående visionsarbetet. Vid dagens sammanträde redovisar musikledaren musikskolans visionsarbete.

§50 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med maj månad 2010.

Redogörelse av ärendet

Tf kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med maj månad 2010. Riktpunkten för maj månad är 41,7% och kultur- och fritidsförvaltningen visar 38,5%.

§51 Yttrande över medborgarförslag: Mjälens badplats

2010/025

822

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar yttrandet på medborgarförslaget som sitt eget.

Ärendet

En medborgare föreslår Ljungby kommun att utveckla Mjälens badplats. Motivering: En badplats som är välskött och där man kan köpa glass och kaffe eller lägga till sin båt lockar många besökare, även turister, som vill bada en dag och njuta av naturen.

Beredning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2010 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och härmed ombeds kultur- och fritidsnämnden inkomma med yttrande över det inlämnade medborgarförslaget.

Vid dagens sammanträde lämnar fritidskonsulenten följande yttrande på medborgarförslaget:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Mjälens badplats skall handikappanpassas och att medel anslås i investeringsbudgeten för 2011. Därför väntar kultur- och fritidsförvaltningen med åtgärder till dess.

Kontakt har tagits med parkförvaltningen angående uppröjning av träd och sly.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser inget hinder att någon entreprenör startar glassförsäljning eller annat, om entreprenören får tillstånd av Miljö och Byggkontoret.

Kultur- och fritidsförvaltningen avsätter årligen 50000 kr för upprustning av badplatser. Eftersom kommunen har 18 badplatser som upprustas för dessa pengar efter ett schema, kommer inte Mjälen att prioriteras. Mjälen tog del av dessa pengar år 2009. Piren fick betongbeläggning.

Badande och båtar bör inte blandas på grund av säkerhetsrisker och miljöaspekter, därför bör inga angörningsplatser finnas vid badplatsen.

§52 Medborgarförslag: Bänkar att sitta på i Kronoskogen

2010/024

810

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar yttrandet på medborgarförslaget som sitt eget.

Ärendet

En medborgare föreslår Ljungby kommun att placera bänkar i Kronoskogen. Motivering: Många äldre personer promenerar i Kronoskogen och vill gärna kunna sitta och vila eller sola sig. Idag finns bara två bänkar och de står mestadels i skugga.

Beredning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2010 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och härmed ombeds kultur- och fritidsnämnden inkomma med yttrande över det inlämnade medborgarförslaget.

Vid dagens sammanträde lämnar fritidskonsulenten följande yttrande på medborgarförslaget:

Parkförvaltningen har för avsikt att gallra i Kronoskogen. När detta är gjort kommer vi att placera ut ett antal bänkar på ”öppna” platser dit solen når större delen av dagen. Offentliga toaletter finns i Sunnerbohallen, i nära anslutning till Kronoskogen.

§53 Höjning av avgifter för instrumenthyra hösten 2010

2010/0032

806

Beslut

Kultur-och fritidsförvaltningen beslutar följa musikledarens förslag att höja avgifterna för instrumenthyra till 350 kr/termin med början höstterminen 2010.

Ärendet

Musikledare Annika Ljungdahl föreslår kultur- och fritidsnämnden om en höjning av avgifterna för instrumenthyra från dagens 300 kr/termin till

350 kr/termin med början höstterminen 2010.

§54 Jämställdhetsplan 2010 - 2011

2010/0033

109

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar jämställdhetsgruppen vid kultur- och fritidsförvaltningen för utvärderingen och presentationen.

Ärendet

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beviljat Ljungby kommun

1,3 miljoner kronor för att arbeta med jämställdhetsintegrering. All verksamhet ska jämställdhetsintegreras och målet är att Ljungby kommun ska kunna garantera både kvinnor och män, pojkar och flickor lika förutsättningar och möjligheter.

En viktig del för att långsiktigt säkerställa jämställdhetsarbetet är att samla, utbilda, inspirera och stötta en grupp med jämställdhetsstrateger, en eller ett par personer per förvaltning. Dessutom ska det utses jämställdhetsombud på varje arbetsplats inom kommunen, vilket blir ungefär 140 stycken. Processledarnas uppgift blir att förse strateger och ombud med kunskap och konkreta verktyg för att kunna arbeta med integreringen ute på sina arbetsplatser.

Slutmålet är inte jämställdhet i korridoren på jobbet utan gentemot våra medborgare. Det handlar mycket om hur vi bemöter människor. Jämställdhet är definitivt en viktig del av det goda värdskapet inom kommunen.

§55 Redovisning av kulturarbetet första halvåret 2010

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av kulturarbetet och tackar kultursekreteraren för informationen.

Ärendet

Kultursekreteraren informerade om genomförda och kommande aktiviteter första halvåret 2010:

Barnkultur: Conzerto med clown Raimondo

Vad Lilla Anna sparade på – 4 föreställningar i Ljungby

Mera kompis 3 föreställningar: Ljungby, Ryssby, Lidhult

Traditionella arrangemang: Julen dansas ut, valborg, nationaldagsfirande

Världsturné Jazz i Baljan: Angelstad, Agunnaryd, Södra Ljunga

Kultur inom äldrevården: Samarbete startat med äldrepedagogen kring inköp

till de särskilda boendena.

Utställningar: Skapande skola: Kreativt - helt enkelt!

Arne Persson

Ljungby konstförenings medlemslotteri

"Unintended Art” Ljungby Fotoklubb Blickfånget

Sune Forsberg

Sommarutställning: Irina My Lindqvist och

Jenny Söderlund

Sommar i Parken: Vid tre tillfällen i sommar

Stadsvandringar : 10 ggr under maj – aug

Kulturnatten: 13 november

Barnkultur på landsbygden i första hand. Samordning av kultur på höstlovet.

Utställningar: Linda Wallin

Småländska landskap

Jens Hübner

Julutställning

100 tkr till kulturarrangemang på landsbygden. Samarbete med lokalhållande föreningar.

Utomhusbio: vid tre tillfällen i sommar i Ryssby, Södra Ljunga och Tannåker.

Byarock on Tour: vid tre tillfällen i sommar i Ryssby, Bolmsö och Rataryd

Dessutom har ett antal arrangemang genomförts genom snabbservice och långsiktigt kulturstöd.

§56 Meddelanden

· Information angående Karl-Oskarskolan skrivelse till tekniska kontoret med sitt behov av idrottsanläggningar för det kommande läsåret.

§ Kommunstyrelsen beslutar 2010-06-01 att lämna 255000 kr i bidrag till Friluftsfrämjandet i Ljungby för inköp av medbringare.

§ Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelserna till handlingarna och beslutar om ansvarsfrihet för ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden.

§ Förråd är klara till hockeyklubbarna och det ska inte bli några merkostnader för kultur- och fritidsförvaltningen.

§ Ringbadet i Lagan renoveras efter säsongen istället för innan midsommar.

§ Nästa nämndmöte ändras från den 25 augusti till den 30 augusti och platsen blir Köpingsgården.