Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-09-22

Sammanträde 2010-09-22

Datum
Klockan
13:15
Plats
Vuxenläsrummet Biblioteket, Ljungby

2 Föregående protokoll

Uppföljning 3. Ekonomisk rapport till och med augusti 2010

Information 4. Visionsarbete Fritidsgården

Uppföljning

3 Ekonomisk rapport till och med augusti 2010

Information

4 Visionsarbete Fritidsgården

5 Offentlig utsmyckning i Lagans samhälle information av konstnärlig rådgivare Bertil Olson

Beslutsärenden

6 Projektet "Banvallsleden"

7 Friskolors taxor för hyra av förvaltningens anläggningar

8 Skrivelse med synpunkter på golvkvalitet och hyressättning av Sunnerbohallen B-sal

9 Yttrande över ansökningar till Dahlins biblioteks- och kulturfond

10 Programsamråd över del av Läraren 20 (s k Rosa huset)

§68 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§69 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med augusti månad 2010.

Redogörelse av ärendet

Ordföranden redogör för den ekonomiska rapporten till och med augusti månad 2010.

§70 Visionsarbete

Beslut

Ordföranden tackar fritidsgårdsföreståndaren för redovisningen av Fritidsgårdens visionsarbete.

Ärendet

Vid varje möte presenterar de olika verksamheterna uppföljningen av det pågående visionsarbetet. Vid dagens sammanträde redovisar Fritidsgården sitt visionsarbete.

§71 Offentlig utsmyckning i Lagans samhälle

2006/0020  866

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enhälligt att anta Lars Larssons förslag till konstnärlig utsmyckning av torget i Lagan och att ge honom uppdraget att utföra utsmyckningen.

Ärendet

Konstnärlige rådgivaren och parkmästaren informerar om arbetet med utsmyckningen av torget i Lagan.

Samtliga föreningar i Lagan har blivit inbjudna att delta i arbetet att lämna förslag till konstnärlig utsmyckning i Lagans samhälle. Utsmyckningen ska vara färdigställd för invigning under våren 2011.

Under det första mötet med föreningsrepresentanterna utsågs ett antal personer till en arbetsgrupp. Gruppen har tillsammans med konstnärlige rådgivaren och parkmästaren har tagit fram förslag till placering och utformning av utsmyckningen.

Tre konstnärer har bjudits in att lämna förslag på den konstnärliga utsmyckningen. Den lokala arbetsgruppen har förordat ett av de tre förslagen. Under dagens sammanträde presenterar den konstnärlige rådgivaren de tre förslagen för nämndens ledamöter.

§72 Skrivelse från Målaskogs bygdegårdsförening angående ”Banvallsleden”

2010/0025  822

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet

Målaskogs Bygdeförening har i en skrivelse ansökt om stöd för projektet ”Banvallsleden”. Föreningen har fått på sin lott att iordningställa banvallsleden, sträckan mellan Ryssby och Åäng i Alvesta kommun, samt medverka i ”Tjurken runt på cykel”. Detta innebär upprustning av cykelbroar samt lägga nytt bärlager på vissa sträckor längs leden. Eftersom föreningen inte har något eget kapital söker de stöd av Ljungby och Alvesta kommuner för uppdraget.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 augusti 2010 fick kultur- och fritidschefen i uppdrag att vidare utreda projektet ”Banvallsleden”.

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ställer sig positiva till projektet och ger kultur- och fritidsintendenten i uppdrag att upprätta förslag på ett avtal som ligger till grund för beslut i kommunstyrelsen.

§73 Friskolors taxor för hyra av förvaltningens anläggningar

2010/0038  806

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att taxor för externa hyresgäster ska gälla för friskolor.

Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se över alla hyrestaxor under 2011.

Ärendet

Efter en skrivelse från Karl-Oskarskolan väcktes frågan hur en friskola i förhållande till övriga skolor ska betala för hyra av kultur- och fritids-förvaltningens anläggningar.

Beredning

Vid kultur- och fridsnämndens arbetsutskott den 8 augusti 2010 fick kultur- och fritidschefen i uppdrag att undersöka vad som ingår i skolpengen gällande idrott och fritidsaktiviteter. Även andra kommuners arbetssätt ska undersökas.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att följa de taxor som förvaltningen har till företag. En genomgång av taxorna ska göras vid årsskiftet 2010-2011.

§74 Skrivelse med synpunkter på golvkvalitet och hyressättning av Sunnerbohallen B-sal

2010/0039  821

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justera hyran av B-salen i Sunnerbohallen för Ljungby Bordtennisklubb och Ljungby Fäktklubb för år 2010.

Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram de faktiska kostnaderna för idrottsanläggningarna i kommunen senast den 30 april 2011.

Ärendet

En skrivelse har inkommit från Ljungby Bordtennisklubb tillsammans med Ljungby Fäktklubb där klubbarna kräver att golvet i Sunnerbohallens B-sal byts ut samt att städningen förbättras. Klubbarna påpekar också att hyran per kvadratmeter är orimlig i jämförelse med övriga lokaler i Sunnerbohallen och Sunnerbohov och att de därför önskar få övertaxeringen återbetalt för de senaste fem åren.

Kultur- och fritidsintendenten informerade att man haft problem med fukt som läckt in och därmed gjort att golvet lyft sig. Man har åtgärdat detta genom att ställa in avfuktare.

Beredning

Vid sitt möte den 8 september 2010 lämnar kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott följande förslag till beslut:

· Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hyran justeras för 2010.

· Kultur- och fritidsintendenten kontaktar tekniska kontoret angående fuktskadorna som uppkommer på golvet i Sunnerbohallens B-sal.

· Personalen på Kvarteret Fritiden får i uppdrag att dokumentera fuktskadorna på golvet.

Fritidsintendenten har därefter varit i kontakt med tekniska kontoret angående fuktskadorna på golvet och rapporterar under sammanträdet att golvet kommer att åtgärdas. Det ska slipas och lackas i höst.

§75 Ansökningar Dahlinfonden

2010/0016  046

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta kultur- och fritidsförvaltningens förslag till fördelning av medel ur Dahlin-fonden och lämna det som yttrande till kommunledningskontoret.

Ärendet

Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker vanligtvis en gång om året. För 2010 finns cirka 2000000 kr att fördela, beloppet är högre än normalt, samtidigt understiger den sammanlagda summan för ansökningar inkomna senast 2010-03-02 det som finns att utdela.

Kommunstyrelsen beslutade därför 2010-06-01, §116 att ofördelade medel hanteras genom att kommunledningkontoret, under 2010 på nytt annonserar om möjligheten att ansöka om bidrag ur fonden.

Beredning

Kultur- och fritidsintendenten ger följande förslag till fördelning av Dahlinfondens medel enligt de ansökningar som kommit in:

Förslag på fördelning av 5/7 delar av Dahlinfonden:

Förening Ansökt Förslag

Lagans AIK, konstgräs 500000 500000

Guddarps IF, altan, målning el m.m. 65000 43500

Berga Hembygdsförening, tak storstuga m.m. 72500 47500

Sommarhemmet Sundet, belysning 30000 20800

Hörda Byförening, handikappanpassning m.m. 138000 90700

Totalt 805500 702 500

Bergaortens missionsförsamling angående ”projekt för stöd till familjer”, verksamheter som stöd till familjer, skall skötas inom den kommunala verksamheten och skall inte vara beroende av medel från Dahlin fonden, därför är Bergaortens missionsförsamling borttagen.

Åbrinken och Bergagårdens ansökan har inte tagits med eftersom det är kommunal verksamhet, liksom att privatpersoner inte kan få stöd från Dahlinfonden, det är kultur- och fritidsförvaltningens tolkning av testamentet.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden tar kultur- och fritidsintendentens förslag till fördelning som sitt eget.

§76 Del av Läraren 20 (s k Rosa huset vid Kungshögskolan)

2010/0041  214

Detaljplan

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela miljö- och byggnämnden att det inte finns något intresse för att bedriva fritidsaktiviteter i Rosa huset.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har lämnat ut del av kvarteret Läraren 20 (s k Rosa huset vid Kungshögskolan) i Ljungby för programsamråd.

Kungshögskolan i centrala Ljungby genomgår för närvarande en om- och tillbyggnad. Sommaren 2011 ska undervisningslokalerna vara färdigställda. Från höstterminen 2011 är barn- och utbildningsförvaltningen inte längre i behov av det så kallade Rosa huset (den ursprungliga Kungshögskolan).

Mot bakgrund av detta begär tekniska kontoret att ett planprogram upprättas för att utreda förutsättningar för försäljning och planändring för Rosa huset med tillhörande tomt. Planprogrammet ska studera möjlig markanvändning, infartsmöjligheter och trafiksituationen.

Efter det inledande programsamrådet kommer programmet att behandlas av miljö- och byggnämnden som beslutar om detaljplaneringens fortsättning.

Under dagens sammanträde informerar musikskolan och fritidsgården att de har undersökt möjligheten att förlägga sina verksamheter i Rosa Huset men att lokalerna inte är lämpliga för dessa ändamål.

§77 Budget 2011

Ks2010/0042  041

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget 2011.

Nämnden beslutar också att äska 300 tkr i budgeten för år 2011 som beslutas av kommunfullmäktige i november 2010.

Ärendet

Ordföranden redogör för förutsättningarna för 2011 års detaljbudget samt visar kultur- och fritidsförvaltningens förslag på budgetanpassning på -300 tkr.

§78 Meddelanden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna skrivelsen till den förvaltningsövergripande informationsgruppen för att titta på frågan.

Ärendet

Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden har fått en skrivelse angående den kommunala informationen som publiceras i Veckonytt i Smålänningen varje tisdag.

Bland annat påpekas att man bör skriva ut öppettiderna istället för att hänvisa till kommunens webbplats eftersom alla inte har tillgång till Internet.

§79 Övriga frågor

1. Nämndens ledamöter i konstgruppen meddelar att gruppen har beslutat att beställa konstnärlig utsmyckning till kommunbiblioteket i Ljungby. Utsmyckningen ska placeras i fönstren på framsidan av byggnaden.