Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-10-20

Sammanträde 2010-10-20

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

3 Ekonomisk rapport till och med september 2010

Information

4 Webbpolicy och riktlinjer sociala medier - Carina Karlund & Katrin Persson

5 Visionsarbete kultur- och föreningsverksamhet

Beslutsärenden

6 Kulturstipendium och kulturpris 2010

9 Friskolors taxor för hyra av förvaltningens anläggningar

10 Upprustning av tennisplan i Södra Ljunga

11 Utökning av yta på den nya friidrottsarenan

12 Uppsägning av avtal med IF Troja-Ljungby och Ljungby Hockey

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§80 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§81 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med september månad 2010.

Redogörelse av ärendet

Tf kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med september månad 2010.

§82 Webbpolicy och riktlinjer sociala medier

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Chefsinformatör Carina Karlund informerade om Ljungby kommuns webbpolicy och riktlinjer för sociala medier. Dessa finns att läsa på Ljungby kommuns intranät.

Hon visade också att Ljungby kommun nu finns på Facebook samt Twitter. Biblioteket i Lidhult har en Facebook-sida som används för att förmedla information.

§83 Visionsarbete

Beslut

Ordföranden tackar för redovisningen av kultur- och föreningsverksamheternas visionsarbeten.

Ärendet

Vid varje möte presenterar de olika verksamheterna uppföljningen av det pågående visionsarbetet. Vid dagens sammanträde redovisar kultur- och föreningsverksamheterna sina visionsarbeten.

§84 Kulturstipendium och kulturpris 2010

Beslut

Beslut tas på nämndsammanträdet i november månad.

Ärendet

Uppgift om möjligheten att ansöka om kulturstipendium och kulturpris eller att föreslå mottagare till dessa priser har varit utannonserad i Smålänningen. Sista ansökningsdag var den 1 oktober 2010.

I 2010 års budget finns 15000 kronor för detta ändamål. Stipendium och pris utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2009.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler 2001 har kultur- och fritidsnämnden rätt att nominera pristagare och/eller stipendier utan föregående ansökan. Kulturstipendiet skall utgöra lägst 8000 kronor och kulturpriset lägst 2000 kronor.

§85 Budget 2011

Ks2010/0042  041

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner detaljbudgeten för 2011.

Ärendet

Tf kultur- och fritidschefen redogör förutsättningarna för 2011 års detaljbudget.

§86 Investeringsbidrag 2010

2010/003  804

Beslut

· Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsintendentens förslag till fördelning.

· Kultur- och fritidsnämnden godkänner att medlen för de föreningar som har innestående pengar från tidigare fördelning flyttas över till 2011 års fördelning.

Ärendet

Fördelning av bidrag hösten 2010 till föreningar är 100000 kronor delat på två gånger, 60000 kronor respektive 40000 kronor.

Kultur- och fritidsintendenten föreslår följande fördelning av bidragen hösten 2010:

Förening Ansökt belopp Ändamål Förslag

Ryssby Pro förening 5490 Renovera bouleförråd 5490

Ryssby IF 13000 Ventilationsfläkt 13000

Torpa Ryttarsällskap 4000 Hinderstöd, bommar 4000

Tannåker Tennisklubb 6000 Lawnit, redskap 6000

Summa 28490 28490

Förslag att 11510 kronor flyttas över till 2011 års fördelning.

Fördelning av bidrag till bygdegårdar är 50000 kronor delat på två gånger a´ 25000 kronor.

Bygdegårdar Ansökt belopp Ändamål Förslag

Hamneda Hembygdsförening 12300 Målning av Hembergs 0

Hamneda Hembygdsförening 42000 Gräsklippare, dator 0

Tannåker BGF 31875 Diskmaskin 0

Summa 86175 0

De föreningar som sökt investeringsbidrag för bygdegårdsföreningar har pengar innestående från tidigare fördelning.

Förslag är att pengarna flyttas över till 2011 års budget.

§87 Skrivelse från Målaskogs bygdegårdsförening angående Banvallsleden

2010/0025  822

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsintendenten i uppdrag att utreda ansvarsfrågan för de färdigställda cykelbroarna innan avtalet med Målaskogs bygdegårdsförening godkänns.

Ärendet

Målaskogs Bygdeförening har i en skrivelse ansökt om stöd för projektet ”Banvallsleden”. Föreningen har fått på sin lott att iordningställa banvallsleden, sträckan mellan Ryssby och Åäng i Alvesta kommun, samt medverka i ”Tjurken runt på cykel”. Detta innebär upprustning av cykelbroar samt lägga nytt bärlager på vissa sträckor längs leden. Eftersom föreningen inte har något eget kapital söker de stöd av Ljungby och Alvesta kommuner för uppdraget.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 augusti 2010 fick kultur- och fritidschefen i uppdrag att vidare utreda projektet ”Banvallsleden”.

Kultur- och fritidsnämndens ställer sig positiva till projektet vid arbetsutskottets möte i september 2010 och ger kultur- och fritidsintendenten i uppdrag att upprätta förslag på ett avtal som ligger till grund för beslut i kommunstyrelsen.

§88 Friskolors taxor för hyra av förvaltningens anläggningar

2010/0038  806

Beslut

· Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsintendentens förslag på taxor till kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar.

· Kultur- och fritidsnämnden beslutar att friskolor ska betala samma taxa som företag.

Ärendet

Efter en skrivelse från Karl-Oskarskolan väcktes frågan vad en friskola ska betala för hyra för kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar.

Beredning

Vid kultur- och fridsnämndens arbetsutskott den 8 augusti 2010 fick kultur- och fritidschefen i uppdrag att undersöka vad som ingår i skolpengen gällande idrott och fritidsaktiviteter. Även andra kommuners arbetssätt ska undersökas.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att friskolor ska följa de taxor som förvaltningen har till företag. En genomgång av taxorna ska göras vid årsskiftet 2010-2011.

Kultur- och fritidsintendenten lägger på dagens nämndsammanträde fram förslag av taxor för förvaltningens fotbollsplaner samt de anläggningar där taxorna ändras:

Taxor till kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar:

Gymnastiksal: Astrad- Hjortsberg- Stensberg-

Förenings taxa i Ljungby kommun 80 kronor/timma

Extern taxa 180 kronor/timma, ändrat till 160 kronor/timma

Taxa privatperson, företag, friskola 160 kronor/timma

Lagavallen

A-plan

Förenings taxa i Ljungby kommun 700 kronor/tillfälle

Extern taxa 1500 kronor/tillfälle

Taxa privatperson, företag, friskolor 1500 kronor/tillfälle

Normaltaxa friidrott 125 kronor/timma

Extern taxa friidrott 250 kronor/timma

Taxa privatperson, företag, friskola, friidrott 250 kronor/timma

Konstgräs 11-mannaplan

Förenings taxa i Ljungby kommun 300 kronor/timma

Extern taxa 600 kronor/timma

Taxa privatperson, företag, friskola 600 kronor/timma

Konstgräs 7-mannaplan

Förenings taxa i Ljungby kommun 125 kronor/timma

Extern taxa 300 kronor/timma

Taxa privatperson, företag, friskola 300 kronor/timma

Gräsplan 11-manna (F-plan)

Förenings taxa i Ljungby kommun 150 kronor/timma

Extern taxa 300 kronor/timma

Taxa privatperson, företag, friskola 300 kronor/timma

OBS! (Sunnerbohallens B-sal) OBS!

Förenings taxa i Ljungby kommun 90 kronor/timma,

ändra till 55 kronor/timma

Extern taxa 200 kronor/timma, ändra till 110 kronor/timma

Taxa privatperson, företag, friskola 110 kronor/timma

Sunnerbohallens 11-manna gräsplaner

Förenings taxa i Ljungby kommun 150 kronor/timma

Extern taxa 300 kronor/timma

Taxa privatperson, företag, friskola 300 kronor/timma

Sunnerbohallens 7-manna gräplaner

Förenings taxa i Ljungby kommun 125 kronor/timma,

ändra till 70 kronor/timma

Extern taxa 300 kronor/timma, ändra till 150 kronor/timma

Taxa privatperson, företag, friskola 150 kronor/timma

§89 Upprustning av tennisplan i Södra Ljunga

2010/0030  829

Medborgarförslag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tennisplanen i Södra Ljunga inte ska rustas upp eftersom kultur- och fritidsförvaltningen inte har ekonomiska medel till detta.

Ärendet

En medborgare föreslår att tennisplanen i Södra Ljunga rustas upp eftersom den i dagsläget är näst intill obrukbar. Både boende i bygden samt besökare på vandrarhemmet skulle kunna utnyttja tennisplanen, skriver medborgaren.

Kommunfullmäktige har 2010-05-25 § 48 beslutat överlämna medborgarförslaget om upprustning av tennisplanen i Södra Ljunga till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 augusti 2010 fick kultur- och fritidschefen i uppdrag att utreda ärendet och lägga fram en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden.

§90 Tillägg till tidigare förslag på friidrottsarenan

Beslut

· Kultur- och fritidsnämnden beslutar utöka ytan av friidrottsarenan enligt nytt ritningsförslag. Ljungby

· Ljungby Friidrottsklubb föreslås söka investeringsbidrag till tidtagnings-utrustning.

Ärendet

Ljungby Friidrottsklubb har lämnat in önskemål om en utökning av friidrottsarenan om ca 164 kvadratmetet, 3% av totala ytan, vilket skulle göra att det blir två 100 meters banor stället för en. Kostnaden för utökningen blir ca 100 tkr. Ljungby Friidrottsklubb vill även att tidtagningsutrustning räknas in i anläggningen.

§91 Uppsägning av avtal med IF Troja-Ljungby och Ljungby Hockey

2009/051  043

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden säger upp avtalen med föreningarna IF Troja-Ljungby och Ljungby Hockey

Ärendet

På grund av nya förutsättningar med två hockeyklubbar föreslår kultur- och fritidsnämndens ordförande att nuvarande avtal med IF Troja-Ljungby och Ljungby Hockey sägs upp.

§92 Sammanträdesdagar 2011

Beslut

Nämnden godkänner förslaget till sammanträdesdagar för 2011.

Ärendet

Den administrativa handläggaren på kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott för 2011.

Förslag Au: 2/2, 2/3, 30/3, 4/5, 1/6, 17/8, 14/9, 12/10, 9/11

Förslag Kfn: 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 18/5, 15/6, 31/8, 28/9, 26/10, 23/11, 14/12.

Sammanträdesdag onsdag, tid kl. 13.15.

§93 Attesträtt

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget angående attesträtt enligt följande. Sonja Hagberg får attesträtt för ansvarområde kultur- och fritidsnämnden 70000, kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter 71100, 71200, 71300, 71400, 71500, 71600, 71700 samt Stiftelsen Ljungby Gamla Torg 94000.

Sonja Hagberg får även ansvar att tillstyrka och bevilja ledigheter inom ramen för förvaltningschefens personalansvar.

Ärendet

Den 1 november tillträder Sonja Hagberg som tf resursperson på kultur- och fritidsförvaltningen. Sonja föreslås få attesträtt för ansvarområde kultur- och fritidsnämnden 70000, kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter 71100, 71200, 71300, 71400, 71500, 71600, 71700 samt Stiftelsen Ljungby Gamla Torg 94000.

Vidare föreslås att Sonja Hagberg får ansvar att tillstyrka och bevilja ledigheter inom ramen för förvaltningschefens personalansvar.

§94 Meddelanden

· Bengt Gustafsson har tjänsten som tf kultur- och fritidschef på förvaltningen till och med den 31 oktober 2010. Kultur- och fritidschefen Pernilla Lydén kommer tillbaka efter sin sjukskrivning den 15 november 2010 och ska till en början jobba tjugofem procent. Under de två veckor däremellan kommer kommunchef Roland Eiman vara övergripande chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Dessutom tillträder Sonja Hagberg en femtioprocentig tjänst som tf resursperson.

· Kultur- och fritidsförvaltningens traditionella julbord blir i samband med nämndens sammanträde i december. Sekreteraren får i uppdrag att boka Ljungby gamla torg och deras lilla julbord.