Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-01-19

Sammanträde 2011-01-19

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Information

2 Ordföranden inleder

3 Allmän information om kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Beslutsärenden

4 Val av ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - fem ledamöter och ersättare

5 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Stiftelsen Ljungby Gamla Torg - två ledamöter och ersättare

6 Val av ledamot och ersättare till Brottsförebyggande rådet

7 Val av ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet (KHR)

8 Val av två kontaktpolitiker och en tjänsteman till ungdomsrådet

9 Val av ansvarig som ska bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen

10 Val av ledamot i juryn till byggnadsvårdspris

11 Val av konstinköpskommitté - två ledamöter

12 Förslag till taxor för hyra av teaterbiografen Grand

13 Ansökan om projektbidrag till sommarteater i Perstorp, Bolmsö - Representant från Bolmenbygdens kulturförening

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Hälsningsanförande

Beslut

Informationen godkändes.

Ärendet

Ordförande Anders Bondeson (M) hälsar samtliga närvarande välkomna till årets och mandatperiodens första sammanträde. Ordföranden poängterar kultur- och fritidsnämndens viktiga uppdrag i Ljungby kommun. En kort presentation av de närvarande görs.

§2 Allmän information om kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Allmän information om kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Redogörelse av ärendet

Kultur- och fritidschef Pernilla Lydén presenterar kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. En kort presentation av verksamhetsansvariga och deras ansvarsområden görs.

§3 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Beslut

Följande ledamöter och ersättare utses till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2011 – 2014:

Ledamot Ersättare

Anders Bondeson (M) Ann-Kristin Petersson (M)

Grönstensvägen 5 Smedjegatan 3

341 34 Ljungby 341 30 Ljungby

Maryana Frisk Holst (C) Irene Olofsson (C)

Kyrkvägen 12 Hov 5

340 14 Lagan 341 93 Bolmsö

Sven-Olov Stenqvist (S) Mats Persson (S)

Landbogård Dragaryd Tegnérgatan 9

341 94 Ljungby 341 39 Ljungby

Harriet Kristensson (S) Ulla-Britt Storck (S)

Olstorpsgatan 8E Strömgatan 3A

341 36 Ljungby 341 37 Ljungby

Tommy Davidsson (C)

Hamnedavägen

340 13 Hamneda

Ytterligare en ersättare i arbetsutskottet kommer att väljas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i februari 2011.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att förrätta val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2011 – 2014.

§4 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Stiftelsen Ljungby Gamla Torg

Beslut

Följande ledamöter och ersättare utses till styrelsen för Stiftelsen Ljungby Gamla Torg för mandatperioden 2011 – 2014:

Ledamot Ersättare

Gun Oscarsson (S) Sven-Olov Stenqvist (S)

Tranbärsvägen 16 Landbogård, Dragaryd

341 35 Ljungby 341 94 Ljungby

Ann-Kristin Peterson (M) Roma Lundh (C)

Smedjegatan 3 Lärkvägen 17

341 30 Ljungby 341 31 Ljungby

Ärendet

Stiftelsens stadgar har fastställts av kommunfullmäktige §98/1995 som anger följande: "En ledamot väljs av kommunstyrelsen, två ledamöter väljs av kultur- och fritidsnämnden, en ledamot väljs av Ljungby hembygdsförening och en ledamot väljs av Företagens Riksorganisation - Ljungbyavdelningen. Ersättare skall väljas för respektive uppdrag.

§5 Val av ledamot och ersättare till Brottsförebyggande rådet

Beslut

Följande ledamot och ersättare utses till Brottsförebyggande rådet för mandatperioden 2011 – 2014:

Ledamot Ersättare

Anders Bondesson (M) Ulla-Britt Storck (S)

Grönstensvägen 5 Strömgatan 3A

341 34 Ljungby 341 37 Ljungby

Ärendet

Enligt instruktioner för Brottsförebyggande rådet ska kommunstyrelsen representeras av kommunstyrelsens ordförande och ytterligare en ledamot.

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden och kultur- och fritidsnämnden utser vardera en ledamot. För varje ledamot utses en personlig ersättare. Polisen representeras i rådet av närpolischefen. Ungdomsrådet, Företagarna i Ljungby samt Centrumföreningen utser vardera en ledamot och ersättare i rådet.

Förvaltningscheferna för barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och tekniska kontoret ingår i rådet som ledamöter.

Kommunstyrelsens ordförande är tillika rådets ordförande.

Brottsförebyggande rådet sammanträder minst fyra gånger om året.

§6 Val av ledamot, ersättare och tjänsteman i kommunala handikapprådet (KHR)

Beslut

Följande ledamot och ersättare utses som representanter i kommunala handikapprådet för mandatperioden 2011 – 2014:

Ledamot Ersättare

Ulla-Britt Storck (S) Irene Olofsson (S)

Strömgatan 3A Hov 5

341 37 Ljungby 341 93 Bolmsö

Representant från kultur- och fritidsförvaltningen utses kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert.

Ärendet

Enligt riktlinjer för KHR skall handikapprådet vara sammansatt av,

· Ordförande: Ledamot av kommunstyrelsens presidium.

· Vice ordförande: Representant från organisationerna som företräder personer med funktionshinder.

· Övriga ledamöter: Representanter från barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden och socialnämnden.

· Representanter från organisationerna som företräder personer med funktionshinder.

· En tjänsteman från varje förvaltning.

· En tjänsteman från respektive Ljungbybostäder och Ljungby Energi.

§7 Val av två kontaktpolitiker och en tjänsteman till ungdomsrådet

Beslut

Följande ledamot och ersättare utses som representanter i kommunala handikapprådet för mandatperioden 2011 – 2014:

Ledamot Ersättare

Ljabinot Gashi (S) Irene Olofsson (S)

Ellingegatan 4 Hov 5

341 33 Ljungby 341 93 Bolmsö

Representant från kultur- och fritidsförvaltningen utses fritidsgårdsföreståndare Per Månsson.

Ärendet

Ungdomsrådets uppgift är att ta tillvara ungdomars (13-20 år) intressen och fungera som en remissinstans och bollplank till kommunens nämnder.

Enligt reglementet utser varje nämnd två kontaktpolitiker och en tjänsteman som ska hålla kontinuerlig kontakt och dialog med ungdomsrådet.

§8 Val av ansvarig som ska bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen

Beslut

Följande ledamot utses som representanter att bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen under mandatperioden 2011 – 2014:

Ledamot

Sven-Olov Stenqvist (S)

Landbogård Dragaryd

31 94 Ljungby

Ärendet

I kommunfullmäktige 23 mars 2000, § 33 punkt tre behandlade en motion om hur Ljungby kommun skall uppfylla barnkonventionens mål beslutades att varje nämnd skall utse en ansvarig som skall bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen.

§9 Val av ledamot i juryn till byggnadsvårdspris

Beslut

Följande ledamot utses till juryn under mandatperioden 2011 – 2014:

Ledamot

Harriet Kristensson (S)

Olstorpsgatan 8E

341 36 Ljungby

Ärendet

Juryn som väljer ut kandidater och bestämmer pristagare, har följande sammansättning: en ledamot från kultur- och fritidsnämnden, en ledamot från miljö- och byggnämnden, stadsarkitekten samt kultur- och fritidschefen.

§10 Val av två ledamöter till konstinköpskommittén

Beslut

Följande ledamöter utses till konstinköpskommittén under mandatperioden 2011 – 2014:

Ledamot

Maryana Frisk-Holst (C) Ann-Kristin Petersson (M)

Kyrkvägen 12 Smedjegatan 3

340 14 Lagan 341 30 Ljungby

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden utser två ledamöter till konstinköpskommittén som tillsammans med kultursekreterare Karin Hermansson väljer ut konst som ska köpas av kommunen under mandatperioden 2011 – 2014.

Förslag

Maryana Frisk Holst (C), Ann-Kristin Petersson (M), Gun Oscarsson (S) och Ulla-Britt Storck (S) föreslås som ordinarie ledamot.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs genom sluten omröstning. Ann-Kristin Petersson och Harriet Kristensson utses till rösträknare.

Omröstningsresultat

Antalet angivna röster är 22. Gun Oscarsson (S) och Ulla-Britt Storck (S) får 5 röster var. Maryana Frisk Holst (C) och Ann-Kristin Petersson (M) får 6 röster var och väljs därmed att ingå i konstinköpskommittén.

§11 Förslag till taxor för hyra av teaterbiografen Grand

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden följer kultur- och fritidsintendentens förslag på taxor för hyra av stora salongen och scenen på teaterbiografen Grand från 1 januari 2011.

Normaltaxa förening heldag 2000 kronor

Halvdag förening 1000 kronor

Heldag företag 5000 kronor

Halvdag företag 2500 kronor

I taxan ingår vaktmästarhandledning en timma före/efter bokning samt talanläggning om så önskas. Bokning sker via Sunnerbohallens bokningscentral eller hos kultur- och fritidsintendenten. Övriga lokaler i teaterbiografen Grand bokas efter förhandling.

Ärendet

Teaterbiografen Grand har övergått i kommunens ägo och kommer att ligga under kultur- och fritidsförvaltningen från den 1 januari 2011. Därför behöver beslut tas angående taxor för uthyrning av stora salongen och scenen.

Beredning

Kultur- och fritidsintendenten har tagit fram följande förslag på taxor för hyra av stora salongen och scenen på teaterbiografen Grand.

Normaltaxa förening heldag 2000 kronor

Halvdag förening 1000 kronor

Heldag företag 5000 kronor

Halvdag företag 2500 kronor

I taxan ingår vaktmästarhandledning en timma före/efter bokning samt talanläggning om så önskas. Bokning sker via Sunnerbohallens bokningscentral eller hos kultur- och fritidsintendenten. Övriga lokaler i teaterbiografen Grand bokas efter förhandling.

§12 Ansökan om projektbidrag till sommarteater i Perstorp, Bolmsö

2010/0074  864

Beslut

I bidragsformen ”Större kulturprojekt” är 50000 kronor budgeterat för 2011.

Kultur- och fritidsnämnden beviljar hela den budgeterade summan, 50000 kr, till Bolmenbygdens kulturförening för uppföranden av utomhusteater i Perstorp, Bolmsö sommaren 2011.

Ärendet

En ansökan av projektbidrag har inkommit från Bolmenbygdens kulturförening. Efter två teaterprojekt tidigare planerar man nu att uppföra en teater- och musikföreställning utomhus vid Perstorpsgården på Bolmsö med premiär efter midsommar 2011. Pjäsen som ska spelas heter ”Vita frun” och är skriven av Carl-Johan Seth.

Bolmenbygdens kulturförening verkar för att skapa kulturproduktion över åldersgränser och intresseområden. Genom att producera kultur blir fler engagerade och det skapar viktiga träffpunkter.

Föreningen är övertygade om att deras gärning med musik, teater och dans är en kraftfull marknadsföring av Bolmenbygden och hela kommunen och hoppas därmed att Ljungby kommun värdesätter deras kulturarbete och ser positivt på deras ansökan på 80000 kronor.

Jäv

Irene Olofsson (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§13 Insynsplatser

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden kommer inte att ha insynsplatser för ersättare under mandatperioden 2011-2014.

Ärendet

I arvodesreglementet som gäller från 1 januari 2011 har även ersättare som ej är kallade till nämndsmöte rätt till arvode. Därför anser kultur- och fritidsnämnden att insynsplatser inte behövs i fortsättningen.

§14 Meddelanden

· En halvdags utbildning kommer att hållas i samband med februari månads nämndsammanträde. Denna börjar kl.8.00 och är i bibliotekets lokaler i Ljungby.