Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-02-16

Sammanträde 2011-02-16

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

2 Föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Val av vice ordförande till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

4 Val av en ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

5 Bokslut/Verksamhetsberättelse 2010

6 Val av ledamot till den regionala samrådsgruppen för att ta fram en Kulturplan för Kronobergs län

7 IOGT-NTO Lf Ljung ansöker om kommunalt stöd till förbättrings-åtgärder av fastigheten Ljunggården (handlingar delas ut på mötet)

8 Yttrande över kulturbärande fastigheter

9 Förslag på nya avtal: Berättarnätet Kronoberg och Ljungbergmuseet

Information 10. Lägesrapport friidrottsanläggningen - Nils-Georg Gustafsson

11 Bibliotekets marknadsföringsprojekt Futurum.com - Anne-Lise Fäldt, Jens Christiansson och Lina Holmér

12 Elfströmsorgeln - Karin Hermansson

13 Rapport från Brottsförebyggande rådet - Anders Bondeson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§15 Föregående protokoll

Beslut

Val av två kontaktpolitiker och en tjänsteman till ungdomsrådet

Följande två kontaktpolitiker utses som representanter i ungdomsrådet för mandatperioden 2011 – 2014:

Ljabinot Gashi (S) Irene Olofsson (C)

Ellingegatan 4 Hov 5

341 33 Ljungby 341 93 Bolmsö

Representant från kultur- och fritidsförvaltningen utses fritidsgårdsföreståndare Per Månsson.

Ärendet

Vid genomgång av föregående mötesprotokoll upptäcktes att texten i

KoF § 7/2011 har blivit fel. Ny rättad text enligt beslut ovan.

§16 Val av ordförande och vice ordförande till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Beslut

Följande ledamöter valdes till ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2011 – 2014:

Ordförande Vice ordförande

Anders Bondeson (M) Sven-Olov Stenqvist (S)

Grönstensvägen 5 Landbogård Dragaryd

341 34 Ljungby 341 94 Ljungby

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att förrätta val av ordförande och vice ordförande till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2011 – 2014.

§17 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Beslut

Följande ledamöter och ersättare utses till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2011 – 2014:

Ledamot Ersättare

Anders Bondeson (M) Ann-Kristin Petersson (M)

Grönstensvägen 5 Smedjegatan 3

341 34 Ljungby 341 30 Ljungby

Maryana Frisk Holst (C) Tommy Davidsson (C)

Kyrkvägen 12 Hamnedavägen

340 14 Lagan 340 13 Hamneda

Sven-Olov Stenqvist (S) Mats Persson (S)

Landbogård Dragaryd Tegnérgatan 9

341 94 Ljungby 341 39 Ljungby

Harriet Kristensson (S) Ulla-Britt Storck (S)

Olstorpsgatan 8E Strömgatan 3A

341 36 Ljungby 341 37 Ljungby

Irene Olofsson (C) Linda Tranquist (KB)

Hov 5 Rönnäsvägen 15B

341 93 Bolmsö 341 33 Ljungby

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att förrätta val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2011 – 2014.

Förändring från tidigare val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. En ny ordinarie och två nya ersättare har valts.

§18 Bokslut/Verksamhetsberättelse 2010

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2010.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen informerar om uppföljning av kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden till och med december, samt presenterar

verksamhetsberättelsen för 2010. Resultatet för 2010 visar ett överskott på 362 tkr.

§19 Val av ledamot till den regionala samrådsgruppen för att ta fram en Kulturplan för Kronobergs län

2011/0013  800

Beslut

Följande ledamot utses som representant till den regionala samrådsgruppen för att ta fram en Kulturplan för Kronobergs län för mandatperioden 2011 – 2014:

Linda Tranquist (KB)

Rönnäsvägen 15B

341 33 Ljungby

Representant från kultur- och fritidsförvaltningen utses kultursekreterare Karin Hermansson och bibliotekschef Anne-Lise Fäldt.

Ärende

Riksdagen beslutade i december 2009 att införa en ny modell för fördelning av vissa statliga medel till regional kulturverksamhet. Målet med modellen är att den ska föra kulturen närmare medborgarna samt ge förutsättningar för ökat regionalt inflytande och ansvar. Kronobergs län ämnar ingå i modellen från och med 2012 och det kräver att en treårig regional kulturplan tas fram under 2011. Planen ska tas fram i samarbete med länets kommuner, professionella kulturliv och civilsamhälle.

För att delta i processen behöver länets kommuner utse kontaktpersoner med ansvar för kulturfrågor. En förtroendevald som kan delta i arbetet i den regionala samrådsgruppen och en tjänsteman som kan delta i den kommunala arbetsgruppen.

§20 IOGT-NTO Lf Ljung ansöker om kommunalt stöd till förbättringsåtgärder av fastigheten Ljunggården

2011/0004  800

Bidragsansökan

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar kultur- och fritidsintendentens förslag som sitt eget med ett tillägg.

Nämnden ställer sig positiva till en renovering av Ljunggården. Kultur- och fritidsnämnden har dock inte de ekonomiska resurser som krävs för att tillmötesgå det bidraget som IOGT-NTO Lf Ljung söker. Frågan bör behandlas i kommunstyrelsen. Fastigheten Ljunggården bör jämställas med övriga bygdegårdar.

Ärendet

IOGT-NTO Lf Ljung ansöker i en skrivelse daterad 2011-01-07 om kommunalt stöd till förbättringsåtgärder på deras fastighet Ljunggården.

Totalt beräknas kostnaden för renoveringen gå till 520000 kronor. Föreningens avsikt är att söka statligt stöd från Boverket för projektet men kan enligt författningen få stöd med max 50 % av projektets kostnader.

Deras finansieringsplan:

Statligt stöd 50 % av 520000 kr 260000 kr

Kommunalt bidrag 156000 kr

Egen del 20 % 104000 kr

Totalt inkl. moms 520000 kr

Föreningen anser att deras egen del bli mycket kännbar och söker därför ett ekonomiskt bidrag på 156000 + 104000 = 260000 kronor från kultur- och fritidsnämnden.

Beredning

Kommunstyrelsens presidium beslutade under beredning den 17 januari 2011 att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 2 februari, får kultur- och fritidsintendenten i uppdrag att begära in en årsredovisning från föreningen.

Kultur- och fritidsintendentens förslag till beslut:

Nämnden ställer sig positiva till en renovering av Ljunggården. Kultur- och fritidsnämnden har dock inte de ekonomiska resurser som krävs för att tillmötesgå det bidraget som IOGT-NTO Lf Ljung söker. Frågan bör behandlas i kommunstyrelsen.

§21 Kulturbärande fastigheter

2011/0006  870

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar yttrandet som sitt eget med tillägg.

Kultur- och fritidsnämnden delar uppfattningen att kulturbärande fastigheter bör hanteras i en egen resultatenhet under tekniska kontoret skild från verksamhetsfastigheterna. Detta skulle ge en bättre översikt av de faktiska kostnaderna.

Vad gäller Ljungby Gamla Torg bör den verksamheten även i fortsättningen hanteras av Stiftelsen Ljungby Gamla Torg, då det hittills varit gynnsamt för utvecklingen på Gamla Torg.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har fått en skrivelse angående kulturbärande fastigheter från tekniska utskottet.

Fastigheterna är:

· Fastigheterna på Ljungby Gamla Torg och Hamneda Gästgivargård som förvaltas genom Stiftelsen Ljungby Gamla Torg.

· Teaterbiografen Grand

· Hembygdsparken

· Sagomuseet

· Godsmagasinet

· Kånna sockenstuga

· Vendlas i Ryssby

· Lidhults stationshus

· Banvaktsstugan i Lidhult

· Godsmagasinet i Piksborg

Kommunen förvaltar ett antal fastigheter med ett visst kulturellt inslag och menar att dessa borde hanteras i en egen resultatenhet, skild från verksamhetsfastigheterna på tekniska kontoret. De skulle ha en egen budget där underskottet täcks av anslag som inte belastar tekniska kontorets driftbudget.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 2 februari, får kultur- och fritidschefen i uppdrag att skriva ett yttrande.

Yttrande:

Kultur- och fritidsnämnden delar uppfattningen att kulturbärande fastigheter bör hanteras i en egen resultatenhet skild från verksamhetsfastigheterna.

Detta skulle ge en bättre översikt av de faktiska kostnaderna.

Vad gäller Ljungby Gamla Torg bör den verksamheten även i fortsättningen hanteras av Stiftelsen Ljungby Gamla Torg, då det hittills varit gynnsamt för utvecklingen på Gamla Torg.

§22 Nya avtal: Berättarnätet Kronoberg och Ljungbergmuseet

2011/0017  043

Beslut

· Ljungbergmuseet

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsintendentens förslag på avtal med Ljungbergmuseet men ändrar avtalstiden till ett år.

I texten ska tilläggas att bidragsbeloppet inte indexregleras samt underskrivas av rätt juridiska person på Ljungbergmuseet.

· Berättarnätet Kronoberg

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsintendentens förslag på avtal med Berättarnätet Kronoberg men ändrar avtalstiden till ett år. Tillägg ska göras med att Berättarnätet Kronoberg ska använda Ljungby kommuns logotyp i sitt marknadsföringsmaterial samt att de ska göra en återrapportering från sin verksamhet till kultur- och fritidsnämnden en gång per år.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendenten informerar om befintliga avtal med Berättarnätet Kronoberg och Ljungbergmuseet. Dessa avtal löper mellan 2007-2010, alltså föregående mandatperiod. Eftersom avtalen brukar följa mandatperioden är det därför dags att förnya dessa.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 2 februari 2011 får kultur- och fritidsintendenten i uppdrag att sammanställa förslag på nya avtal för Berättarnätet Kronoberg och Ljungbergmuseet.

Jäv

Linda Tranquist (KB) deltar inte i beslutet under punkt ett på grund av jäv.

§23 Lägesrapport friidrottsanläggningen

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Fritidskonsulenten informerar om den planerade friidrottsanläggningen.

Bifogar tidsplan och ritning för anläggningen. Förfrågningsunderlag för upphandlingen upprättas i nuläget och ska tas upp på kultur- och fritidsnämnden i mars 2011.

§24 Bibliotekets marknadsföringsprojekt Futurum.kom

Beslut

Ordföranden tackar för informationen och önskar få en återrapportering efter projektets slut.

Förslag

Ljungby kommunbibliotek deltar i en av de största marknadsföringssatsningarna någonsin i Sverige inom biblioteksområdet. I satsningen samarbetar alla 25 kommunbiblioteken i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län samt de två regionbiblioteken i Kalmar och sydost. Syftet är att visa nyttan med biblioteken.

Projektet heter Futurum.kom, futurum betyder framtid och kom representerar kommunikation.

Man ska jobba med kärnvärdena: lyhörd, kreativ, kompetent och engagerad. Slogan för marknadsföringen är ”Låna dig rik” och redan efter ett par veckor kan man se otroligt intresse på sökmotorerna.

Under 2011 – 2012 kommer totalt sex kampanjer att avlösa varandra. Dessa kommer att ha olika innehåll och riktar sig till olika målgrupper. Syftet med kampanjerna är att stärka bilden av biblioteken och att visa den bredd av tjänster som man erbjuder. Under året satsar man bland annat på annonsering i bussar och på storbildstavlor. Utöver detta planeras olika aktiviteter lokalt.

§25 Elfströmsorgeln

2010/0065  860

Beslut

Ordföranden tackar för informationen och ber ledamöterna fundera på lämplig placering av Elfströmsorgeln.

Ärendet

Under senare delen av 1800-talet startade en industri i området där nuvarande Ljungby hembygdspark ligger. De hade som mest ett 25-tal anställda och fler orglar finns och har funnits i bygderna här omkring.

Kultursekreteraren informerar om skrivelse som inkommit från föreningen Elfströmsorgelns Vänner. Denna förening bildades i början av 2000-talet och med hjälp av bidrag från Ljungby kulturnämnd och några privata sponsorer kunde föreningen köpa in en Elfströmsorgel. Orgeln är i originalskick och förvaras nu under goda förhållanden i en gammal industribyggnad.

Föreningen anser att orgeln är väl värd att bevara och hoppas att den kan komma till användning i Ljungby med omnejd. Därför vädjar de om hjälp till kultur- och fritidsförvaltningen om att hitta en bra lösning i frågan.

§26 Rapport från Brottsförebyggande rådet

2010/0074  864

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Ordföranden rapporterar från Brottsförebyggande rådets möte. Tyvärr har antalet misshandelsfall och narkotikabrott ökat under 2010. Antalet fall av skadegörelse som sjönk något under 2009 har stigit under 2010. Antalet rapporter om stöld har gått ner precis som totalt rapporterade brott.

Man jobbar mycket med att förebygga brott, exempelvis genom grannsamverkan.

§27 Meddelanden

  • Tågcentralens styrelse genom dess ordförande Anders Billow inbjuder kultur- och fritidsnämnden till en visning av anläggningen. Syftet är att ge alla i nämnden en helhetsbild av vad som åstadkommits och vad som förhoppningsvis ska kunna genomföras i framtiden. Nämnden föreslog att lägga detta i samband med nämndsammanträdet i april.