Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-04-13

Sammanträde 2011-04-13

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

2 Föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport till och med mars 2011 (underlag delas ut på mötet)

Beslutsärenden

4 Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

5 Medborgarförslag - Försköna skylten vid södra infarten

6 Biblioteket ansöker om medel för att medverka som utställare vid bokmässan i Göteborg

7 Yttrande över tillägg till översiktsplanen; landsbygdsutveckling i strandnära lägen

8 Yttrande angående planutredning för framtida markanvändning på fastigheten Torg 2:24 i Lagans samhälle

9 Förslag till nytt avtal med studieförbunden

10 Yttrande över ansökningar till Dahlins biblioteks- och kulturfond

11 Yttrande över handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun

12 IOGT-NTO Lf Ljung ansöker om kommunalt stöd till förbättringsåtgärder av fastigheten Ljunggården

13 Drift- och investeringsbudget 2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§37 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§38 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med mars månad 2011.

Redogörelse av ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med mars månad 2011.

§39 Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Tommy Andersson (C) som ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2011 – 2014.

Redogörelse för ärendet

Ledamot Tommy Davidsson (C) och ersättare Åsa Rydén (FP) har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2011 utses Tommy Andersson (C) som ny ledamot och Inger Jeppsson (FP) som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Eftersom Tommy Davidsson (C) är vald som ersättare i kultur- och fritids-nämndens arbetsutskott behöver en ny ersättare väljas.

§40 Försköna skylten vid södra infarten ”Motell Ljungby”

2011/0003  800

Medborgarförslag

Beslut

Den befintliga skyltgruppen inom kommunledningskontoret samråder med Ljungbybostäder vad gäller skylten vid gamla Ljungby Motellpå Ljungby-bostäders fastighet.

Att åter sätta upp den ursprungliga motellskylten kan skapa förvirring för inresande. Den ursprungliga motellskylten bör stanna kvar i Ljungby museums samlingar, där den är tryggt bevarad för framtiden. En ny skylt kan med fördel inspireras av den äldre skyltens yttre form, för att på så vis överrensstämma med det, för sin tid, utpräglade uttryck som skyltstativet har.

Redogörelse för ärendet

En medborgare föreslår att skylten vid gamla Ljungby motell ska snyggas till. När gamla Ljungby motell vid södra infarten till Ljungby revs beslutade man att låta skylten vara kvar. Eftersom där nu bara är ett tomt stativ föreslår medborgaren att man hänger upp något som ser fint ut, exempelvis blommor eller en skylt där man hälsar besökare välkomna till Ljungby.

Beredning

Vid kommunfullmäktige 2010-12-10, § 130 överlämnades medborgarförslaget för beslut till kultur- och fritidsnämnden i samråd med Ljungbybostäder AB.

Kultur- och fritidsförvaltningen har begärt och fått in följande yttranden:

Miljö- och byggkontoret: Miljö- och byggkontoret instämmer helt i att det inte är önskvärt med en tom skyltpelare. Skyltpelaren vittnar om en tid när E4:an gick genom Ljungby stad och olika verksamheter kopplade till vägen uppstod såsom motell och bensinstation. Idag är motellet rivet medan en obemannad bensinstation finns kvar på en del av kvarteret. Större delen av kvarteret är sedan ett par år bebyggt med flerbostadshus.

Miljö- och byggkontoret anser att skyltpelaren bör förses med en skylt som har en koppling till dagens användning, till exempel Ljungbybostäder AB. Skylten bör avseende material, färg och teckensnitt få en utformning som överens-stämmer med tidsandan kring 1960. Sammanfattningsvis vill miljö- och byggkontoret understryka vikten av att skyltpelaren vidmaktshålls och framförallt att den får en förnyad användning.

Ljungbybostäder: Ljungbybostäder AB uppfattar medborgarförslaget som lysande. För drygt ett år sedan engagerade vi oss i frågan och letade reda på den gamla motellskylten. Den finns mycket glädjande i tryggt förvar hos museet på Gamla Torg. Dock fick vi vid det tillfället beskedet att stativet är skyddat i detaljplanen, men inte skylten. Vi är således positivt inställda till att nyttja stativet, dock gärna i ett sammanhang som göra att originalkaraktären bibehålls. Vårt förslag är att befintlig motellskylt hängs upp. Då detta kan leda till viss förvirring hos bl.a. turister, lämnar vi frågan för vidare bedömning.

Turistbyrån: Ett varmt och vackert välkomnande vid infarten till Ljungby är önskvärt. Ljungby kommun har sedan tidigare tillsatt en grupp som ser över olika skyltfrågor i anslutning till infarter, E4:an och industriområden. Målsättningen är att det ska finnas en helhetssyn på skyltningen i kommunen. Vi föreslår därför att gruppen även beaktar det inkomna medborgarförslaget i sitt arbete.


Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning:

Den befintliga skyltgruppen inom kommunledningskontoret samråder med Ljungbybostäder vad gäller skylten vid gamla Ljungby Motellpå Ljungby-bostäders fastighet.

Att åter sätta upp den ursprungliga motellskylten kan skapa förvirring för inresande. Den ursprungliga motellskylten bör stanna kvar i Ljungby museums samlingar, där den är tryggt bevarad för framtiden. En ny skylt kan med fördel inspireras av den äldre skyltens yttre form, för att på så vis överrensstämma med det, för sin tid, utpräglade uttryck som skyltstativet har.

§41 Biblioteket ansöker om medel för att medverka som utställare vid bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2011

2011/0034  880

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden bidrar med 15000 kr från nämndens konto för oförutsedda utgifter till bibliotekets deltagande som utställare vid Bok och biblioteksmässan i september 2011.

Redogörelse för ärendet

Biblioteket anhåller i en skrivelse om medel till medverkan på Bok och Biblioteksmässan 22-25 september 2011.

De skriver: En förfrågan har inkommit från Bok & Bibliotek angående deltagande i Bokmässan. Detta är ett av Sveriges mest mångsidiga evenemang, en mötesplats där angelägen samhällsdebatt förenas med lättsam underhållning. Mässan besöks årligen av cirka 100 000 personer, har 900 utställare och bevakas av drygt 1 300 journalister från hela världen.

Ljungby kommunbibliotek har både en effektiv och starkt framåtsyftande verksamhet. Våra kännetecken är en bra läsfrämjande verksamhet/satsningar på både social-, studie-, och IT-verksamhet/höga utlåningssiffror/alltmer ökande biblioteksbesökare/nya lokaler och nya inredningar /ny bokbuss och nu senast satsning på att göra biblioteket till en plats för aktiviteter av olika slag. Just nu arbetar vi intensivt med planeringen av Mötesplats Lidhult och det framgångs-rika projektet Reading Kids.

Personalens engagemang är nyckeln till denna väl fungerande biblioteks-verksamhet. Allt detta vill vi lyfta fram och visa upp på Bok- och Biblioteks-mässan i Göteborg den 22-25 september 2011.

Samtliga kostnader för deltagande beräknas till cirka 30 000:- (inklusive bemanning av montern). Vi ansöker om 15 000:- .

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att ärendet tas upp på nämnden i april.

Yrkanden

Harriet Kristensson (S) yrkar att biblioteket får 15000 kronor för att kunna vara utställare på biblioteksmässan. Detta finansieras genom nämndens konto för oförutsedda utgifter.

Ordföranden föreslår att biblioteket får finansiera utställningskostnaderna inom sin befintliga budget.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Harriet Kristenssons (S) yrkande att 15000 kronor tas från nämndens konto för oförutsedda utgifter mot sitt eget förslag att biblioteket får finansiera utställningskostnaderna inom sin befintliga budget.

Ja = röstar på Harriet Kristenssons (S) förslag att 15000 kronor tas från nämndens konto för oförutsedda utgifter.

Nej = röstar på ordförandens förslag att biblioteket finansierar utställnings-deltagandet inom befintlig budget.

Voteringsresultat:

Ja

Nej

Anders Bondeson (M)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Tommy Andersson (C)

X

Irene Olofsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Matija Rafaj (S)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Linda Tranquist (KB)

X

6

5

Resultatet blev enligt Harriet Kristenssons (S) yrkande att 15000 kronor tas från nämndens konto för oförutsedda utgifter.

§42 Utställning av tillägg till översiktsplanen Landsbygdutveckling i strandnära läge i Ljungby kommun

2011/0021  212

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner tillägget till översiktsplanen Landsbygdsutveckling i strandnära läge i Ljungby kommun med tillägget, att kulturlandskapet är viktigt, och planering och bebyggelse i strandnära läge ska ha karaktären av lantlig miljö och öppet kulturlandskap, för att undvika bostads- eller industriområde.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har tagit fram ett förslag på tillägg till översiktsplanen Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Avsikten är att peka ut områden som kan anses lämpliga för landsbygdsutveckling inom strandskyddat område. Tillägget är inte juridiskt bindande men vägledande vid fortsatt planering av strandnära områden. Synpunkter ska lämnas skriftligen, senast 2 maj 2011.

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning:

Förvaltningen föreslår att nämnden inte har några synpunkter mot det föreslagna tillägget till översiktsplan.

Arbetsutskottets beslut:

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut med tillägg av Irene Olofssons yrkande.

Yrkanden

Irene Olofsson (C) yrkar att kulturlandskapet är viktigt, och planering och bebyggelse i strandnära läge ska ha karaktären av lantlig miljö och öppet kulturlandskap, för att undvika bostads- eller industriområde.

Magnus Årenäs (MP) yrkan på ett tillägg till tidigare yrkande med att kulturlandskapet är viktigt, och om planering och bebyggelse sker ska den ha karaktären av lantlig miljö och öppet kulturlandskap, för att undvika bostads- eller industriområde.

Ordförande föreslår ett godkännande av tillägget till översiktsplanen Lands-bygdsutveckling i strandnära läge i Ljungby kommun.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Irene Olofssons (C) och Magnus Årenäs (MP) yrkande mot varandra och finner att Irene Olofssons (C) yrkande bifalls.

Ordföranden ställer därefter Irene Olofssons (C) förslag mot sitt eget och finner att kultur- och fritidsnämnden har beslutat enligt Irene Olofssons (C) yrkande.

§43 Planutredning för framtida markanvändning, fastigheten Torg 2:24 i Lagans samhälle

2011/0026  214

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden framhåller förslag tre i planutredning för framtida markanvändning, fastigheten Torg 2:24 i Lagans samhälle, med tanke på fritidsgårdens behov av lokaler i Lagan.

Redogörelse för ärendet

Åbyskolan har genomgått en totalrenovering. Hösten 2010 flyttades verksam-heten från Laganskolan till Åbyskolan. Med anledning av detta begärde tekniska kontoret att en planutredning skulle göras för områdets framtida användning. Miljö- och byggnämnden gav 2009-12-16 § 260 plankontoret i uppdrag att göra en planutredning för området runt Laganskolan. Skolområdet är stort och områdets förutsättningar och möjligheter behöver utredas. Planutredningen ska visa på framtida användning och utformning av området.

Efter remiss med samtliga kommunala förvaltningar och Samhällsföreningen i Lagan ska inkomna synpunkter sammanställas och planutredningen eventuellt revideras. Därefter kan miljö- och byggnämnden godkänna planutredningen för att sedan lämna över den till tekniska kontoret.

I framtiden kan miljö- och byggnämnden, vid ansökan från tekniska kontoret eller annan aktör, ta ställning till vidare detaljplanering av området.

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning:

Med tanke på fritidsgårdens behov av lokaler i Lagan föredrar förvaltningen förslag tre.

Arbetsutskottets beslut:

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut och inväntar mer information i ärendet.

§44 Förslag till nytt avtal med studieförbunden

2011/0035  043

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden går studieförbunden tillmötes och godkänner önskemålet om nytt avtal. De två bidragen, grundbidrag och riktat bidrag, ändras till att bli ett bidrag och fördelas på antal studietimmar. Bidraget ska betalas ut två gånger om året, halva summan i april och halva summan i september, med start 2011.

Redogörelse för ärendet

Studieförbunden verksamma i Ljungby kommun har genom Folkbildningsrådet inkommit med en begäran om ändring av studieförbundens bidragsformer. Studieförbunden vill ändra de två bidragen, grundbidrag och riktat bidrag, till att bli ett bidrag. Deras förslag är att bidraget betalas ut två gånger om året, halva summan i april och halva summan i september, med start 2011.

Kriterier för Ljungby kommuns bidrag till studieförbunden:

· Bidrag utgår till studieförbund som blivit godkända av Folkbildnings-rådet att ta emot statsbidrag till folkbildningsverksamhet.

· Bidragets beräkningsgrund baseras på Folkbildningsrådets kriterier: Studiecirklar, kulturprogram och folkbildningsverksamhet samt sammanlagda studietimmar. Beräkningsunderlag är det senast genomförda verksamhetsåret.

· Studieförbunden är skyldiga att ställa relevanta handlingar till förfogande för kommunens granskning samt att delta i de överläggningar som kommunen kallar till.

De studieförbund som kultur- och fritidsnämnden har avtal med i nuläget är Studiefrämjandet Vuxenskolan, NBV, ABF, Sensus, SISU, Medborgarskolan, Bilda, Folkuniversitetet och ett nytt studieförbund, KBV (Kulturens Bildnings-verksamhet)

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning:

Kultur- och fritidsnämnden går studieförbunden tillmötes och godkänner önskemålet. De två bidragen, grundbidrag och riktat bidrag, ändras till att bli ett bidrag. Bidraget ska betalas ut två gånger om året halva summan i april och halva summan i september, med start 2011.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden går studieförbunden tillmötes och godkänner önskemålet. De två bidragen, grundbidrag och riktat bidrag, ändras till att bli ett bidrag och fördelas på antal studietimmar. Bidraget ska betalas ut två gånger om året halva summan i april och halva summan i september, med start 2011.

§45 Dahlinfonden 2011

2011/0033  046 

Yttrande över fördelning av medel

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta S-gruppens förslag till fördelning av medel ur Dahlin-fonden och lämna det som yttrande till kommunlednings-kontoret.

Redogörelse för ärendet

Utredning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till kommunstyrelsen angående inkomna anöskningar.

För 2011 finns cirka 1140 000 kronor för utdelning ur fondens avkastning.

Medlen ska enligt de principer som fastställs av kommunfullmäktige fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt följande:

1/7 av medlen, cirka 162850 kronor tilldelas biblioteket i Lagan

1/7 av medlen, cirka 162850 kronor utdelas till kulturändamål

5/7 av medlen, cirka 814250 kronor utdelas till sociala ändamål.

Beredning

Vid arbetsutskottets sammanträde redogör kultur- och fritidsintendenten för förvaltningens förslag. Förvaltningen anser att föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga, 7-20 år, skall prioriteras när det gäller fördelning av medel från Dahlinfonden.

Socialdemokratiska gruppen lämnar in ett förslag på fördelning vid nämnd-sammanträdet.

Kultur- och fritidsförvaltningens samt S-gruppen lämnar följande förslag på fördelning:

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Förvaltn. förslag

S-gruppens förslag

Sociala medel, 5/7 = 814250 kr

Lagans Golfklubb

Rekrytering av ung-domar, närspelomr.

265 000

198 000

30 000

Lagans IBK

Utbildn., utv.läger, delvis buss

100 000

75 000

50 000

Vittaryd-Dörarps

Hembygdsf.

Arr. Valborg Sundet

151 000

0

8 000

Berga Skytteförening

ungdom

Anm.avg. tävlingar, ledarutbildning

125 200

94 000

46 000

Guddarps IF

Delvis gräsklippare

70 000

53 000

45 000

LAIK

Konstgräs tills. med skolan

1500 000

160 250

515 000

Vittaryds IK

Delvis gräsklippare

203 000

153 000

70 000

IOGT-NTO

Aktiviteter

42 000

32 000

19 000

Lagans Tennisklubb

Öka intresset för ungdomar, redskap

65 000

49 000

14 000

Lagan Gymnasterna

Ledarutbildning

5 000

0

5 000

Lagans väntjänst

Arr. aktiviteter

40 000

0

20 000

Summa

814 250

822 000

Kulturella ändamål, 1/7 = 162850 kr

Bergabygdens

Folkdansare

Div. aktiviteter,

arr. knutsdans m.m.

20 000

Prio från förvaltn.

10 000

Berga hembygdsför. tillsammans med Lagans samhällsför.

Arr. Lagandagen, konstkurs bl a

225 000

Prio från förvaltn.

85 000

Berga Hembygdsförening

Arr. div. aktiviteter

50 000

Prio från förvaltn.

25 000

Berga församling

Orgel- och musikvecka

139 000

Prio från förvaltn.

35 000

Summa

155 000

Yrkanden

Irene Olofsson (C) yrkar på att förorda kommunstyrelsen att fortsättningsvis tillsätta en grupp av politiker bosatta inom Berga gamla kommun, för att prioritera ansökningarna.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förvaltningen respektive S-gruppens förslag på fördelning mot varandra och finner att S-gruppens förslag ska gälla.

Därefter frågar ordföranden om kultur- och fritidsnämnden bifaller Irene Olofssons (C) yrkande att förorda kommunstyrelsen att fortsättningsvis tillsätta en grupp av politiker bosatta inom Berga gamla kommun, för att prioritera ansökningarna. Yrkandet bifölls inte av kultur- och fritidsnämnden.

§46 Yttrande över handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun

2011/0031  730

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ”Handlingsplan för god tillgänglighet i Ljungby kommun” med förbehåll för artikel 30:2, ”Föreningar som har verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska få extra föreningsbidrag”. Nämnden kan i nuvarande budget ej ansvara för att åtagandet uppfylls men kommer att äska medel i 2012 års budget.

Redogörelse för ärendet

Kultur och fritidsnämnden har fått den nya ”Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun” för yttrande. Planens föregående namn var ”Handikapplan för Ljungby kommun” och den gamla planen gäller tills det finns en ny godkänd plan.

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ”Handlingsplan för god tillgänglighet i Ljungby kommun”, med förbehållet att kultur- och fritidsnämnden utökar budgeten med 50000 kronor för 2012. Se tabell 30:2 till ”Föreningar som har verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska få extra föreningsbidrag”,

§47 IOGT-NTO Lf Ljung ansöker om kommunalt stöd till förbättringsåtgärder av fastigheten Ljunggården

2011/0007  800

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår IOGT-NTO Lf Ljungs ansökan om kommunalt stöd till förbättringsåtgärder av fastigheten Ljunggården med hänvisning till att bidraget inte ryms inom nämndens budget 2011.

Redogörelse för ärendet

IOGT-NTO Lf Ljung ansöker i en skrivelse daterad 2011-01-07 om kommunalt stöd till förbättringsåtgärder på deras fastighet Ljunggården.

Totalt beräknas kostnaden för renoveringen gå till 520000 kronor. Föreningens avsikt är att söka statligt stöd från Boverket för projektet men kan enligt författningen få stöd med max 50 % av projektets kostnader.

Deras finansieringsplan:

Statligt stöd 50 % av 520000 kr 260000 kr

Kommunalt bidrag 156000 kr

Egen del 20 % 104000 kr

Totalt inkl. moms 520000 kr

Föreningen anser att deras egen del bli mycket kännbar och söker därför ett ekonomiskt bidrag på 156000 + 104000 = 260000 kronor från kultur- och fritidsnämnden.

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning:

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till en renovering av Ljunggården men har dock inte de ekonomiska resurser som krävs för att tillmötesgå det bidraget som IOGT-NTO Lf Ljung söker. Frågan bör behandlas i kommunstyrelsen. Fastigheten Ljunggården bör jämställas med övriga bygdegårdar.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott avslår IOGT-NTO Lf Ljungs ansökan om kommunalt stöd till förbättringsåtgärder av fastigheten Ljunggården med hänvisning till att bidraget inte ryms inom nämndens budget 2011.

§48 Driftsbudget 2012 och investeringsbudget 2012-2015

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens budgetförslag med tillägget

500 tkr till en musiklärartjänst samt 50 tkr till föreningsbidrag, med anledning av den nya tillgänglighetsplanen.

Investering

2012

2013

2014

2015

Bibliotek

425 tkr

1500 tkr

3400 tkr

5000 tkr

Musikskola

135 tkr

Anläggningar

10600 tkr

15000 tkr

2000 tkr

Totalt

11160 tkr

16500 tkr

5400 tkr

5000 tkr

Drift

2012

Bibliotek

100 tkr

Musikskola

560 tkr

Fritidsgården

155 tkr

Allmänkultur

30 tkr

Föreningsbidrag

50 tkr

Totalt

895 tkr

Redogörelse för ärendet

Nämnderna skall lämna in förslag till investeringsplan 2012-2015 och förslag till förändringar i driftsbudget 2012 senast 26 april 2011.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens budgetmöte den 29 mars lämnade verksamhets-cheferna vid förvaltningen följande budgetförslag.

Investering

2012

2013

2014

2015

Bibliotek

Trådlöst nätverk

RFID-teknik+larmbågar

Bokbussgarage m.m.

Belysning framsida

Överbyggnad innergård

Yttre skyltning

425 tkr

175 tkr

150 tkr

100 tkr

1 500 tkr

1500 tkr

3 400 tkr

1500 tkr

1500 tkr

200 tkr

200 tkr

5000 tkr

4–5000 tkr

Musikskola

Nätverksutbyggnad

Tjänsteinstrument

135 tkr

80 tkr

55 tkr

Anläggningar

Utbyggnad gym

Lagavallen

Belysning Sunnerbohov

10600 tkr

5000 tkr

5 000 tkr

600 tkr

15000 tkr

15000 tkr

2000 tkr

2000 tkr

Totalt

11160 tkr

16500 tkr

5400 tkr

5000 tkr

Drift

2012

Bibliotek

Barn- & ungdomslitteratur

100 tkr

Musikskola

Datorer till lärarna

60 tkr

Fritidsgården

Verksamheten

155 tkr

Allmänkultur

Öka medlen i snabbservice

30 tkr

Totalt

345 tkr

Yrkanden

Matija Rafaj (S) yrkar på att en musiklärartjänst tillsätts för att tillgodose det behov som finns för musikskolan.

§49 Yttrande över detaljplan för Hölminge 4:3 med flera

2011/0039  214

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar inga synpunkter på detaljplanen för Hölminge 4:3 med flera.

Redogörelse för ärendet

Hölminge Broddagårds samfällighetsförening och fastighetsägaren till Hölminge 4:3 har begärt att detaljplanerna för Broddagård ändras så att området kan kompletteras med fler tomter och att byggrätten ökas för de befintliga tomterna.

I gällande byggnadsplaner från 1964 – 1997 är det förslagna programområdet ett typiskt fritidshusområde. Med detta planprogram utreds förutsättningarna för en komplettering med fler tomter och att planbestämmelserna ses över.

Programområdet ligger norr om Bolmstad intill Finnatorpsviken vid sjön Bolmens östra sida.

§50 Yttrande över detaljplan för del av Ljungby 7:130 med flera (Fabriksgatans förlängning) i Ljungby stad

2011/0040  214

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar inga synpunkter på detaljplanen för Ljungby 7:130 med flera (Fabriksgatans förlängning) i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Samråd enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

Avsikten med detaljplanen är att förlänga Fabriksgatan från Skånegatan, över järnvägsområdet och ansluta till Stationsgatan strax öster om Garvaren. Genom denna förändring ökar orienterbarheten och trafiken kan fördelas på ett större antal gator.

§51 Meddelanden

· Biblioteket har sökt om bidrag från Statens kulturråd till läsfrämjande insatser samt inköp av litteratur till folk- och skolbiblioteken.

· Kultur- och fritidsnämnden uppvaktar Lisa Linell för hennes idrottsliga framgångar i samband med LIF:s hemmamatch den 22 april 2011.

Hon kommer att få ett träningsstipendium på 5000 kr som finansieras från nämndens konto för oförutsedda utgifter.