Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-09-28

Sammanträde 2011-09-28

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Information

2 Rapportering från teateruppsättningen "Det osar katt" - Bolmenbygdens kulturförening

3 Biblioteksprojektet "Mötesplats Lidhult" - Jenny Svensgård

Uppföljning

4 Föregående protokoll

5 Ekonomisk rapport till och med augusti 2011

Beslutsärenden

6 Val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet

7 Yttrande över motion om bowlinghall

8 Yttrande över medborgarförslag om träningspark för pensionärer

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§90 Rapportering från teateruppsättningen ”Det osar katt”

2010/0074  864

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Representanter från Bolmenbygdens kulturförening rapporterar från teaterprojektet ”Det osar katt” som hölls i byn Perstorp på Bolmsö sommaren 2011.

Pjäsen spelades efter manuset ”Vita frun” av Carl-Johan Seth. I uppsättningen ändrades en del detaljer för att passa spelplatsen men även med utgångspunkt på de skådespelare som är med i kulturföreningens teatergrupp.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i januari 2011 beslutades att ge ett bidrag på 50 tkr från nämndens medel till större kulturprojekt.

I samband med presentationen överlämnades en film på föreställningen till kultur- och fritidsnämnden.

§91 Biblioteksprojektet "Mötesplats Lidhult"

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Bibliotekarie Jenny Svensgård informerar om projektet ”Mötesplats Lidhult” där biblioteket ska placeras tillsammans med ICA-butiken i samhället. Detta är ett projekt tillsammans med Leader Linné och hela planeringen har allmänheten, företagare och representanter från kommunen samarbetat. Just att allmänheten har varit med i arbetet har varit väldigt positivt och detta har också väckt intresse i bibliotekskretsar.

I och med att biblioteket placeras tillsammans med ICA-butiken kommer det att ha öppet cirka 60 timmar i veckan. Det kommer att finnas datorer där man registrerar lån och återlämningar så att detta fungerar även när inte någon bibliotekspersonal är på plats. Här kommer även att finns ett café som handlaren kommer att driva. Möblerna i biblioteket kommer att vara flyttbara så att man enkelt kan hålla föreläsningar och dylikt.

Biblioteket planeras vara färdigt i april 2012. Kommunens kostnader beräknas bli cirka 1300 tkr.

§92 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§93 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med augusti månad 2011.

Redogörelse av ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med augusti månad 2011.

§94 Val av en kontaktpolitiker till ungdomsrådet

Förslag till beslut

Följande ledamot utses som representant i ungdomsrådet för mandatperioden 2011 – 2014:

Emma Johansson (S)

c/o Gauffin

Klockaregårdsgatan 34

341 35 Ljungby

Ärendet

Ungdomsrådets uppgift är at ta tillvara ungdomars (13-20 år) intressen och fungera som en remissinstans och bollplank till kommunens nämnder. Enligt reglementet utser varje nämnd två kontaktpolitiker och en tjänsteman som ska hålla kontinuerlig kontakt och dialog med ungdomsrådet.

Följande ledamöter utsågs som representanter i ungdomsrådet för mandatperioden 2011 – 2014 vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i januari 2011.

Ljabinot Gashi (S) Irene Olofsson (C)

Ellinegatan 4 Hov 5

341 33 Ljungby 341 93 Bolmsö

Representant från kultur- och fritidsförvaltningen är fritidsgårdsföreståndare Per Månsson.

Eftersom Ljabinot Gashi (S) frånsagt sig sina uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden väljs en ny ledamot.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Följande ledamot utses som representant i ungdomsrådet för mandatperioden 2011 – 2014:

Emma Johansson (S)

c/o Gauffin

Klockaregårdsgatan 34

341 35 Ljungby

§95 Yttrande över motion om bowlinghall

2011/0065  828

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt till förbättrade förutsättningar för bowlingen. Behovet för en ändamålsenlig bowlinghall är stor och man föreslår tekniska kontoret att utreda kostnaderna för en upprustning/ombyggnation av ”Favörbyggnaden” jämfört med kostnader för tillbyggnad av nuvarande bowlinghall.

Ärendet

Conny Simonsson och Janewert Johansson har för Socialdemokraterna lämnat in en motion i vilken de föreslår att kommunen köper fastigheterna Solrosen 1 och Solrosen 2 (Favörhusen) för att anlägga en bowlinghall där. Tekniska kontoret har lämnat en skrivelse den 30 juni 2011 där de konstaterar att fastigheterna nu har köpts in.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt till förbättrade förutsättningar för bowlingen. Behovet för en ändamålsenlig bowlinghall är stor och man föreslår tekniska kontoret att utreda kostnaderna för en upprustning/ombyggnation av ”Favörbyggnaden” jämfört med kostnader för tillbyggnad av nuvarande bowlinghall.

§96 Yttrande över medborgarförslaget träningspark för pensionärer

2010/0073  829

Medborgarförslag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslaget om en träningspark för pensionärer och föreslår att detta placeras och finansieras inom projektet Åsikten.

Ärendet

En medborgare uppmanar kommunen att satsa på pensionärernas hälsa och föreslår att en träningspark med redskap som är utformade efter äldre människors behov anordnas i exempelvis Brunnsparken. Medborgaren motiverar sitt förslag med att ju friskare pensionärer, desto mindre behov av kommunal hjälp.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2010 att överlämna medborgar-förslaget till socialnämnden för beslut. Därefter har det överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslaget om en träningspark för pensionärer och föreslår att detta placeras och finansieras inom projektet Åsikten.

§97 Budget 2012

2011/0051  041

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner alliansens förslag på budgetfördelning med följande förutsättningar:

· Barn och ungdomar upp till 20 år går in utan kostnad och vuxna betalar inträde till Kronoskogsbadet.

· Äventyrsbadet är stängt under sommarperioden.

Ärendet

Förutsättningarna för 2012 års budget ser ut som följande:

Budget 2011

50 744

Inflationskomp

651

Demografifaktorer 10/11

-89

Demografifaktorer 2012

-273

Löneökning

554

Arvodeshöjning

31

Ungdomsverksamhet

900

Höjning sociala avgifter

20

Friluftsfrämjandet snökanon

-100

Budget 2012

52 438

Enligt kommunfullmäktiges beslut så har kultur- och fritidsnämnden fått 900 tkr till ungdomsverksamhet. Av dessa ska en ny musiklärartjänst att tillsättas.

Beredning

Efter kultur- och fritidsnämndens budgetdag den 7 september 2011 lämnade alliansen och oppositionen varsitt förslag på budgetfördelning för 2012. Vid sammanträdet lämnar alliansen ett nytt förslag på budgetfördelning.

§98 Meddelanden

· Presidiet har besökt Ljungby ridklubb som behöver bygga om sina stall. Nuvarande spiltor är inte tillåtna och behöver därför byggas om till boxar samt en ny handikapphiss behövs. Ny träff är inbokad för vidare diskussioner.

· Presidiet har besökt Hållplats Hammaren. De har önskemål om att få in kommunal verksamhet i sina lokaler.

· Vid budgetmötet fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt måldokument. Förslag lämnades ut och ärendet tas upp vid oktober månads nämndsammanträde.

· En dvd har inkommit till nämnden angående tillgängligheten vid den nybyggda innebandyhallen.

· Kultursekreteraren delar ut Riksteaterns teaterprogram för hösten 2011.

§99 Övriga frågor – Tillägg till tidigare remissyttrande över Kulturplanen för Kronobergs län

2011/0013  800

Beslut

Kultur och fritidsnämnden i Ljungby Kommun lämnar följande tillägg gällande sitt yttrande över Regional kulturplan för Kronobergs län:

Kultur och fritidsnämnden anser att ett stärkt och utökat Ljungbergmuseum kommer att generera positiva krafter och ökade resurser till regionen och Ljungby kommun. Att satsa på kultur är att investera i Ljungbys framtid och nämnden ger därför sitt fulla stöd till Ljungbergmuseet som regionalt konstmuseum.

Ärendet

Ett förslag på kulturplan för länet är på remiss till länets kommuner.

Kultursekreteraren presenterar förslag på yttrande från kultur- och fritidsnämnden.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ger kultursekreteraren i uppdrag att sammanställa synpunkter från arbetsutskottet till nämndsammanträdet.

Kultur- och fritidsnämnden, Ljungby kommun har tagit del av förslaget till kulturplan för Kronoberg och lämnar följande yttrande vid sitt nämndsamman-träde i juni 2011.

Beskrivningen av den kulturella infrastrukturen, dess förutsättningar och utmaningar, anser nämnden ger en god bild av kulturen i Kronobergs län. När det gäller beskrivningen av insatserna för utvecklingsarbetet under planperioden 2012-2014 lämnar kultur- och fritidsnämnden följande synpunkter:

  • Konst. Det är av yttersta vikt att den politiska visionen för konstområdet blir tydlig. I insatserna för utvecklingsarbetet bör ett regionalt konstuppdrag prioriteras och tydliggöras.
  • Barn och unga. Nämnden anser det vara en god idé att samordna programinnehållet i Skapande skola på länsnivå. En samordnande tjänst skulle kunna föra samman skolorna med fler kulturaktörer. Så kallade ”länskulturpaket” skulle kunna skapas för skolorna att ta del av. Positivt både för skolorna, i vilka kulturinnehållet ökar, samt för kulturaktörer och konstnärer som ges fler arbetstillfällen.
  • Berättande. Litteratur och berättande är intimt förknippade med varandra. Dock bör även berättandets tvärvetenskapliga natur (som spänner över såväl språklig tradition, kulturmiljö samt levandegörande av kulturarvet) belysas som något unikt.
  • Bibliotek. Förändringen av samhället sker snabbt och kraven på delaktighet och bemötande har ökat markant. Dessa begrepp måste genomsyra barn- och ungdomsbibliotekens framtida arbete. Att förändra attityder tar lång tid. Därför är det viktigt att barns och ungas delaktighet och bemötandet av dessa lyfts fram som ett särskilt prioriterat område.
  • Kultur och näringsliv. Kultur- och fritidsnämnden saknar en insats om kultur och näringsliv. Samverkan mellan kulturaktörer och näringslivsaktörer samt skapande av arenor för möten mellan kultur och näringsliv är nödvändigt för kulturens utveckling i regionen.

Kultur- och fritidsnämnden anser även att den tredje åldern, en stor grupp i samhället, bör uppmärksammas vad gäller kulturutbudet. Nämnden vill även poängtera att det är viktigt med en spridning av kulturutbudet. Att alla, oavsett storlek på orten där man bor, ska ges möjlighet till att ta del av kultur, både som åskådare och genom eget skapande.