Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-01-25

Sammanträde 2012-01-25

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

2 Presentation av anläggningschef Kristian Persson

Uppföljning

3 Föregående protokoll

4 Ekonomisk rapport till och med december 2011 - lämnas på mötet

Beslutsärenden

5 Samråd över sjön Bolmens östra strand

6 Bidragsansökan till upprustning och tillbyggnad av Bolmsö bygdegård

7 Bidragsansökningar till arrangemang

8 Förfrågan om underhåll av spiralformad häck i Ryssby

9 Förändring av attesträtt 2012

10 Plansamråd över detaljplan för del av Ljungby 7:125 (Rune B Johanssons gata), Ljungby stad

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Presentation av anläggningschef Kristian Persson

Beslut

Ordföranden hälsar Kristian välkommen och tackar för presentationen.

Ärendet

Anläggningschef Kristian Persson börjande sin anställning den 1 januari 2012. Kristian kommer från Stenungsund och närmast från ett jobb som partiombuds-man i Folkpartiet men har även erfarenhet från anläggningar.

§2 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§3 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med december månad 2011.

Ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med december månad 2011.

§4 Samråd av utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand

2011/0099  250

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utvecklingsprogrammet för Bolmens östra strand men påpekar vikten av att ta hänsyn till ett rörligt friluftsliv samt kulturmiljöområden.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2011 § 2 att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas. Utvecklingsprogrammet ska visa på hur man utifrån ett helhetsperspektiv kan exploatera och bevara områden inom den nämnda geografiska avgränsningen. Programmet blir användbart som planeringsunderlag vid framtida planer, bygglovsfrågor, VA frågor och som belyser hur kultur-, natur- och friluftsområden kan utvecklas. I programmet belyses också vilka förutsättningar som behövs för besöks- och turismnäringen samt behovet och möjligheterna med servicepunkter.

Beredning

I tf förvaltningschefs tjänsteskrivelse från 2012-01-03 lämnar följande förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden godkänner utvecklingsprogrammet för Bolmens östra strand.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utvecklingsprogrammet för Bolmens östra strand men påpekar vikten av att ta hänsyn till ett rörligt friluftsliv samt kulturmiljöområden.

§5 Bidragsansökan till upprustning och tillbyggnad av Bolmsö bygdegård

2011/0108  873

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till upprustning och tillbyggnad av Bolmsö bygdegård men har däremot inga egna medel till projektet i 2012 års budget och avslår därför ansökan.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att ärendet hanteras av kommunstyrelsen.

Ärendet

Bolmsö Bygdegårdsförening ansöker om medfinansiering av utbyggnad av Bolmsö Bygdegård.

Följande åtta projekt vill man samordna:

· Bättre kök och diskhantering

· Arkivlokal åt Bolmsö Hembygdsförening

· Större balkong för caféverksamhet och hyresgäster

· Skyttehall till Bolmsö Skytteförening

· Rekvisita utrymme till Bolmens Kulturförening

· Utomhusscen till bygdegårdsarrangemang

· Energiåtgärder för bättre energisystem

· Renovering av slitna delar av Bolmsö Bygdegård

Föreningen söker finansiering genom Boverket. En förutsättning för att Boverket skall ge bidrag är att Ljungby kommun medverkar i finansieringen av projektet med 30 % av projektkostnaden. Den totala kostnadsbilden för projektet är 3325 625 kronor. 30 % innebär 997 688 kronor.

Beredning

I kultur- och fritidsintendentens tjänsteskrivelse från 2012-01-03 lämnas följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om medfinansiering med anledning att så stora belopp som 997 688 kronor inte finns avsatta i kultur- och fritidsnämndens budget för 2012.

Alliansen ska undersöka om en finansiering är möjlig till nämndsammanträdet.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar förslaget vidare till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.

Yrkande

Maryana Frisk Holst (C) yrkar för följande beslut. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till upprustning och tillbyggnad av Bolmsö bygdegård men kultur- och fritidsnämnden har inga egna medel till projektet i 2012 års budget och överlämnar handlingar till kommunstyrelsen för beslut ifrån vilket konto medel kan tas. En förutsättning för att kommunen tillstyrker bidraget är att Boverket tar sin del i projektet.

§6 Bidragsansökningar till arrangemang 2012

2011/0109  861

2012/0002  861

Beslut

· Kultur- och fritidsnämnden ger ett förlustbidrag på 20000 kronor till arrangemanget ”A merry, merry christmas 2012”. Medlen tas ur bidragsformen ”Större kulturprojekt”.

· Kultur- och fritidsnämnden ger ett förlustbidrag på 20000 kronor till matinéföreställningen med Hammerfall på Garvaren Nöje. Medlen tas från nämndens konto för oförutsedda utgifter.

· Revidering av reglerna för ansökning av bidragsformen ”Större kulturbidrag” kommer att tas upp vid kultur- och fritidsnämnden i februari 2012.

Ärendet

Två ansökningar om arrangemangsbidrag har inkommit.

  1. Maria Stansert ansöker om 25 tkr till jularrangemanget ”A merry,

merry christmas 2012” som hon planerar att ordna på Grand i december 2012. Det kommer att bli en Amerika-inspirerad show med fokus på musik kombinerat med en gammaldags julmarknad.

  1. Ulf Larsson, Garvaren Nöje, ansöker om 50 tkr till att att ordna en matinéspelning med heavy metal bandet Hammerfall. Arrangemanget ska ha en åldersgräns på 13 år och ska vara alkoholfritt.

Beredning

Arbetsutskottets förslag till beslut

· Kultur- och fritidsnämnden ger ett förlustbidrag på 20 tkr till arrangemanget ”A merry, merry christmas 2012”. Medlen tas ur bidragsformen ”Större kulturprojekt”.

· Kultur- och fritidsnämnden ger ett förlustbidrag på 20 tkr till matinéföreställningen med Hammerfall på Garvaren Nöje. Medlen tas från nämndens konto för oförutsedda utgifter.

· Revidering av reglerna för ansökning av bidragsformen ”Större kulturbidrag” kommer att tas upp vid kultur- och fritidsnämnden i januari 2012.

§7 Förfrågan om underhåll av spiralformad häck i Ryssby

2011/0110  866

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger kultursekreteraren i uppdrag att i samråd med gatu- parkavdelningen ordna skötseln av planteringen. Medel att bekosta skötseln, cirka 4 000 kronor, tas ur kultur- och fritidsförvaltningens medel för kulturmiljövård.

Ärendet

2009 ansökte konstnären Set Söderholm om medel hos kultur- och fritidsnämnden för att plantera en häck i form av en logaritmisk spiral i Ryssby centrum. Kultur- och fritidsnämnden, 2009 KoF § 60, beviljade 32000 kronor till anläggande av en spiralformad plantering. Inget bidrag gavs till skötsel då detta skulle ordnas av konstnären själv.

Konstnären har nu på grund av skada inte möjlighet att själv sköta planteringen och föreslår i skrivelse till kultur- och fritidsnämnden att Ljungby kommun i fortsättningen åtar sig att sköta planteringen.

Häcken är planterad på en obebyggd tomtmark och planteringen kan vara kvar på tomten så länge tomten inte säljs. Om tomten säljs tas planteringen bort. Eftersom planteringen inte är gjord på parkmark kan gatu- parkavdelningen inte åta sig skötseln av planteringen i sin budgeterade verksamhet. Gatu- parkavdelningen beräknar att skötseln av häcken tar totalt 10 timmar per år.

10 timmars arbete med skötseln av häcken kostar 4000 kronor.

Beredning

I kultursekreterarens tjänsteskrivelse från 2012-01-03 lämnas följande förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden ger kultursekreteraren i uppdrag att i samråd med gatu- parkavdelningen ordna skötseln av planeringen. Medel att bekosta skötseln tas ur kultur- och fritidsförvaltningens medel för kulturmiljövård.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger kultursekreteraren i uppdrag att i samråd med gatu- parkavdelningen ordna skötseln av planteringen. Medel att bekosta skötseln, cirka 4 000 kronor, tas ur kultur- och fritidsförvaltningens medel för kulturmiljövård.

§8 Förändring av attesträtt 2012

2011/0103  002

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förändringen som består i att fritids-konsulent Karin Eriksson får utökad attesträtt och placeras som ersättare för anläggningschefen.

Ärendet

Vid sammanträdet 2011-12-14 beslutade nämnden om attesträtt för 2012.

I samband med tillträdandet av anläggningschef och förändrad organisation på kv Fritiden önskar förvaltningen en smärre justering av attesträtten.

Beredning

I tf förvaltningschefs tjänsteskrivelse från 2012-01-03 lämnas följande förslag till beslut: Förändringen består i att fritidskonsulent Karin Eriksson får utökad attesträtt och placeras som ersättare för tf förvaltningschef.

Konto

Ansvar

Verks

Ord 1

Befattning

Namn

Ers 2

samtliga

70000

samtliga

1

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

2

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

71100

samtliga

1

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

2

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

71200

samtliga

1

Musikledare

Annica Ljungdahl

samtliga

2

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

71300

samtliga

1

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

samtliga

2

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

3

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

71400

samtliga

1

Anl chef

Kristian Persson

samtliga

2

Fritidskonsulten

Karin Eriksson

samtliga

3

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

71500

samtliga

1

Bibliotekschef

Anne-Lise Fäldt

samtliga

2

Bibliotekarie

Margareta Lind

samtliga

3

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

71600

samtliga

1

Fritidsgårdsf

Per Månsson

samtliga

2

Fritidsledare

Christer Karlsson

samtliga

3

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

71700

samtliga

1

Kultursekreterare

Karin Hermansson

samtliga

2

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

3

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

94000

samtliga

1

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

samtliga

2

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

3

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förändringen som består i att fritidskonsulent Karin Eriksson får utökad attesträtt och placeras som ersättare för tf förvaltningschef.

§9 Plansamråd över detaljplan för del av Ljungby 7:125

2012/0003  214

Plansamråd över detaljplan för del av Ljungby 7:125 (Rune B Johanssons gata), Ljungby stad

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget på detaljplan för del av Ljungby 7:125.

Ärendet

Plankontoret önskar samråd över ovanstående förslag till detaljplan.

Planförslaget innebär att Rune B Johanssons gata görs om till gårdsgata samt att en parkeringsplats anläggs på en del av järnvägsområdet. Planområdet ligger i centrum vid Ågårdsgatan strax norr om posthörnan.

Parkeringen vid Rune B Johanssons gata finns redovisad i Centrumplanen för Ljungby stad, antagen 2009.

Beredning

I tf förvaltningschefs tjänsteskrivelse från 2012-01-16 lämnas följande förslag till beslut: Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att tillstyrka förslaget på detaljplan för del av Ljungby 7:125.

§10 Meddelanden

· Förrättningsblanketten är reviderad för att förenkla inlämningsprocessen. Nu ska alla uppdrag samlas på en blankett och lämnas in senast andra arbetsdagen nästkommande månad.

· Inbjudningar:

KKIK - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vi har fått en inbjudan till ett seminarium anordnas i Alvesta.

En transaktion till relation: Framtid för folkbibliotek, konferens i Halmstad 18-20 april 2012.

Bygdetons 29:e spelmansstämma i Lidhult lördagen den 31 mars 2012.

Kommunförbundet Skåne inbjuder till en utbildnings- och utvecklingsdag den 9 mars 2012. Den heter kommunal ekonomi och budget för politiker.

Mer info om dessa inbjudningar läggs ut på extranätet.

· Bengt Gustafsson har nominerat Ljungby kommun till årets idrotts-kommun i Småland.

· Ordföranden informerade om ett möte med Lagans AIK angående anläggande av konstgräsplan i Lagan.

§11 Övriga frågor - Offentlig utsmyckning av Lilla torg, Ljungby

2011/0066  866

Beslut

Kultur- och fritidnämnden godkänner styrgruppens skissförslag.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-08-31 (2011/0066866) att tillstyrka styrgruppen för centrumplanens förslag att medel för offentlig utsmyckning 2011-2013 (300 tkr) avsätts för utsmyckning av lilla torg.

En konstnärlig rådgivare har anlitats med uppgift att tillsammans med styrgruppen ta fram förslag på utformning och placering.

Styrgruppen har redovisat skissförslag på utformning och placering.

Beredning

I tf förvaltningschefs tjänsteskrivelse från 2012-01-16 lämnas följande förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner styrgruppens skissförslag.