Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-02-15

Sammanträde 2012-02-15

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

2 Föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Årsredovisning /Verksamhetsberättelse/Måldokument 2011

4 Revidering av reglerna för bidragsformen "Större kulturbidrag"

5 Nytt namn på bidraget "Snabbservice"

6 Nytt kulturbidrag för ungdomar

8 Val representanter till den regionala arbetsgruppen för kultursamverkansmodellen i Kronobergs län

Information

9 Alliansens skrivelse angående skatepark

10 Rapport från konferenser - Annica Ljungdahl och Bengt Gustafsson

§12 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§13 Bokslut/Verksamhetsberättelse 2011

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning, verksamhetsberättelse och måldokumentet för 2011.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen informerar om uppföljning av kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden till och med december, samt presenterar

verksamhetsberättelsen för 2011. Resultatet för 2011 visar ett underskott på

-1 285 tkr. 500 tkr regleras i bokslutet enligt kommunstyrelsens beslut om gratis inträde till Kronoskogsbadet sommaren 2011.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden för beslut.

§14 Revidering av reglerna för bidragsformen ”Större kulturbidrag”

2012/0010  861

Beslut

Ansökningsperioden för bidraget Större kulturbidrag förkortas. Från att vara att ansökan ska vara inlämnad senast sex månader innan projektstart, till ansökan ska vara inlämnad senast fyra månader innan projektstart. Reglerna börjar gälla den 1 januari 2013.

Ärendet

Kulturbidraget Större kulturbidrag har till syfte att ge möjligheter till satsning på större kulturprojekt som kan bidra till utveckling och förnyelse av kulturlivet i Ljungby kommun. Kulturaktör kan, i dialog med kultur- och fritidsnämnden, ansöka om stöd till större tidsbegränsade kulturprojekt. Projekt för och med barn och ungdomar och/eller projekt som karaktäriseras av nytänkande prioriteras särskilt. Endast projekt som inte prövats tidigare kan komma ifråga. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om bidragsgivning.

Vid ett flertal tillfällen har frågan om ansökningstiden för bidraget Större kulturbidrag kommit upp, både från politiker och från sökande. Ansökningstiden på 6 månader anses vara för lång, det är svårt för sökande att så långt innan arrangemangets start ge utförligt underlag till beslut för politikerna i kultur- och fritidsnämnden. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-01-25 KoF § 6 beslöts att en revidering av reglerna för ansökning

Beredning

Vid arbetsutskottets sammanträde fördes diskussioner angående ansökningstiden för bidraget och när de nya reglerna ska börja gälla. Arbetsutskottet ger kultursekreteraren i uppdrag att ta fram underlag till nämndsammanträdet och lämnar ärendet till nämnden för beslut.

Kultursekreteraren har hämtat in synpunkter från personer och grupper som tidigare sökt bidraget och lämnar följande förslag till beslut:

Ansökningsperioden för bidraget Större kulturbidrag förkortas. Från att vara ansökan ska vara inlämnad senast sex månader innan projektstart, till ansökan ska vara inlämnad senast fyra månader innan projektstart. Reglerna börjar gälla den 1 januari 2013

§15 Nytt namn på bidraget ”Snabbservice”

2012/0011  861

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ändrar namnet på bidraget ”Snabbservice” till ”Snabbstöd till kultur”.

Ärendet

Kulturbidraget snabbservice har till syfte att ge service till kulturaktörer genom rådgivning, samtal och snabba beslut då det gäller mindre ekonomiskt stöd till kulturarrangemang. Stödet ges för kulturarrangemang över hela det konstnärliga området: musik, teater, film, dans, konst med mera. Arrangemangen ska vara öppna för allmänheten. Rimlig publikentré ska bära en del av kostnaderna. Särskild prioritet har arrangemang riktade mot barn och ungdomar.

Snabbservice kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. Ansökan ska bygga på ideellt arbete. Ansökan görs på särskild blankett löpande under året, senast fyraveckor innan kulturinsatsen. Beslut tas senast tvåveckor efter det att ansökan lämnats in. Max belopp att söka är 10 000 kronor. Stödet utbetalas som förlustbidrag.

Kulturförvaltningen planerar en marknadsföringsinsats för att få ut sprida information om möjligheten att söka bidraget snabbservice. Bidraget planeras marknadsföras tillsammans med det nya kulturbidraget som riktas till unga.

Kulturförvaltningen anser att namnet Snabbservice bör bytas då det nuvarande namnet på bidraget inte ger tydlig information om vad kulturbidraget handlar om.

Beredning

Vid arbetsutskottets sammanträde i februari uppkom önskemål om att ändra namnet på bidraget Snabbservice. Kultursekreteraren lämnar i sin tjänsteskrivelse följande förslag till namn: Kultursnabben

Kulturraketen

Kulturkvicken

Snabbstöd till kultur

Peng till kultur

Kulturservice

En grupp elever från Sunnerbogymnasiet har även fått säga sitt om namnförs-lagen så slutgiltig lista med namnförslag presenteras på nämndsammanträdet.

§16 Nytt kulturbidrag för ungdomar

2011/0101  861

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultursekreterarens förslag på regler för bidraget. Bidraget får namnet ”Arrangera mera! 12till25” och börjar gälla från den 1 mars 2012. Kultur- och fritidsnämnden ger kultursekreteraren delegation på att bevilja bidraget.

Ärendet

För 2012 har 50 tkr budgeterats till ett kulturarrangemangsbidrag riktat till ungdomar. Denna har gått under namnet ungdomspengen och är tänkt som ett ekonomiskt stöd som unga kan söka för att genomföra kulturarrangemang. Detta bidrag ska hjälpa arrangören att våga genomföra sin idé. Stödet är ett så kallat förlustbidrag, som är bra att ha i ryggen om arrangemanget inte går ihop sig ekonomiskt. Går arrangemanget med vinst betalas inget bidrag ut.

Ungdomspengen kan sökas av alla mellan 12 och 25 år och arrangemanget ska rikta sig till alla som bor i Ljungby kommun. Det kan sökas av både privatpersoner och föreningar.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2011 § 127 beslutas om en fortsatt beredning av ärendet och att det ska tas upp 2012.

Kultursekreteraren förde diskussioner kring bidragsformen och arbetsutskottet ger henne i uppdrag att ta fram underlag till nämndsammanträdet.

Vid arbetsutskottets sammanträde i februari lämnas ärendet till nämnden för beslut.

§17 Kultur- och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att nämnden får i uppdrag att göra en utredning i enlighet med motionen.

2012/0008 860

Svar på motion om kulturskola

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att nämnden får i uppdrag att göra en utredning i enlighet med motionen.

Ärendet

En motion har inkommit från Kerstin Wiréhn (V) där hon föreslår att musikskolans verksamhet ska breddas för att omfatta även teater, dans, konst och berättande.

Därför yrkar de för att det utreds hur en kulturskola skulle kunna drivas och vilka de ekonomiska förutsättningarna blir.

Beredning

Arbetsutskottets förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att nämnden får i uppdrag att göra en utredning i enlighet med motionen

Yrkande

Harriet Kristensson (S) yrkar bifall till motionen.

§18 Val av representanter till den regionala arbetsgruppen och samrådsgrupp för kultursamverkansmodellen i Kronobergs län

2012/0009  860

Val av representanter till den regionala arbetsgruppen och samrådsgrupp för kultursamverkansmodellen i Kronobergs län

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Anders Bondeson (M) som representant till den regionala samrådsgruppen för kultursamverkansmodellen i Kronobergs län.

Kultursekreteraren Karin Hermansson utses som representant till den regionala arbetsgruppen

Ärendet

Från och med 2012 ingår Kronobergs län i kultursamverkansmodellen. En treårig regional kulturplan – Kulturplan Kronoberg – har antagits av Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland. Kulturplan Kronoberg är kulturpolitikens styrdokument på regional nivå.

Landstinget och regionförbundet erbjuder respektive kommun i Kronobergs län möjlighet att delta i den fortsatta dialogen genom att utse en representant från kulturpresidium samt en tjänsteman med ansvar för kulturområdet för medverkan i den regionala samrådsgruppens tre årliga möten.

plats i nya centrumarbetet.

Yrkanden

Maryana Frisk-Holst (C) yrkar för att Anders Bondeson (M) blir representant i den regionala samrådsgruppen för kultursamverkansmodellen i Kronobergs län.

§19 Alliansens skrivelse angående skatepark

2012/0007  820

Beslut

Ordföranden informerar om anledningen till varför skrivelsen lämnats in och tar upp diskussionen i budgetberedningen inför 2013-2017.

Ärendet

Maryana Holst (C) och Anders Bondeson (M) för alliansen i kultur- och fritidsnämnden förordar en skateboardpark till våra ungdomar som utövar denna sport. De anser att parken bör ligga centralt och gärna i anslutning till järnvägsområdet och ger därför tjänstemännen i uppdrag att se över en lämplig plats i nya centrumarbetet

§20 Rapport från konferens

Beslut

Ordföranden tackar för rapporteringen.

Ärendet

Tf förvaltningschef har varit på en konferens om spontanidrott och informerar från denna. Till spontanidrott räknar all idrott som inte är arrangerade eller hålls inom någon förening. Frågor man berörde var bland annat, vilka är där, könsfördelning. Riksidrottsförbundet har 60 % killar och 40 % tjejer registrerade. Spontanidrotten visar på en fördelning på 80 % killar och 20 % tjejer.

Skellefteå har gjort sina idrottshallar tillgängliga dygnet runt genom en teknik där man bokar och får kod via SMS. Därmed kan man utnyttja nuvarande lokaler för spontanidrotten på ett nytt sätt.

§21 Utvecklingsplan Lagavallen

Beslut

Ordföranden tackar för informationen och kommer att fortsätta diskussionen om Lagavallens utveckling vid budgetberedningen 2013-2017.

Ärendet

Vid kultur- och fritidsnämnden 2011 § 72 får tf förvaltningschef i uppdrag att inom ramen för den nya investeringsprocessens idéfas ta fram en utvecklings-plan för Lagavallen som ska redovisas 2012.

Beredning

Tf förvaltningschef har gett uppdraget till GOFA konsult att göra en utvecklingsplan för Lagavallsområdet.

§22 Delegationsärenden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.

Ärendet

Kultursekreteraren informerat om följande delegationsärenden:

Snabbservice

Bolmsö Bygdegårdsförening/Solveig Carlsson

Ansökan om förlustbidrag till föreställningen ”Musik, skrönor och dumheter” den 3 februari.

Beviljat: 5000 kronor

Kulturmiljö

Bidrag till kulturaktiviteter vid Ängsladan i Agunnaryd som fyller 5 år i år.

Beviljat: 5000 kronor

§23 Meddelanden

· Kultursekreteraren informerar om den nya musikserien som ska genomföras i samarbete med Musik i Syd. Konserterna kommer att hållas torsdagar, därav namnen ”Plötsligt en torsdag…”.

Vid första tillfället ges 15 mars kan man lyssna till Ack Libertas, ett visprogram om den svenske 1600-talsdiktaren Lars Wivallius.

· Regeringskansliets folder ”Tid för kultur” delas ut till samtliga närvarande.

· Inbjudan har kommit till ett seminarium som heter ”Hästen – en naturlig del av Kronobergs samhällsutveckling och planering”. Seminariet arrangeras av Smålands & Blekinges hästforum i samverkan med Boverket och Hästnäringens nationella stiftelse i Tingsryd den
29 februari 2012.

§24 Övriga frågor – Teaterbiografen Grands utveckling

Beslut

Ordföranden får i uppdrag att ta upp frågan vid alliansens ordförandemöte.

Ärendet

På sammanträdet uppkom en diskussion om teaterbiografen Grands utveckling.

Yrkanden

Harriet Kristensson (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att inom ramen för investeringsprocessens idéfas ta fram ett visionsdokument avseende Grand, gärna också ur ett ekonomiskt perspektiv.

Sven-Olov Stenqvist (S), Ulla-Britt Storck (S) och Per Åberg (S) bifaller Harriet Kristenssons yrkande.

Maryana Frisk-Holst (C) yrkar för att man avvaktar med en utredning till alliansens prioriterings- och visionarbete är klart.