Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-03-21

Sammanträde 2012-03-21

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

2 Föregående protokoll

Beslutsärende

3 Medborgarförslag - Förbättra underlag och ljus i Kronoskogen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§25 Föregående protokoll

Beslut

I kultur- och fritidsnämndens protokoll 2012 § 24, ärende Teaterbiografen Grands utveckling ändras beslut till följande:

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inom ramen för investeringsprocessens idéfas ta fram ett visionsdokument avseende Grand, gärna också ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ärendet

Vid genomgång av föregående mötesprotokoll påpekades att beslutet i § 24 blivit fel. Beslut togs enligt Harriet Kristenssons (S) yrkande:

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inom ramen för investeringsprocessens idéfas ta fram ett visionsdokument avseende Grand, gärna också ur ett ekonomiskt perspektiv.

§26 Förbättra underlag och ljus i Kronoskogen

2012/0012  823

Medborgarförslag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att översyn och eventuella åtgärder görs efter det att skogsavverkningen är genomförd.

Ärendet

Den 8 december 2011 inkom ett medborgarförslag om att förbättra underlaget i elljusspåret och om att byta ut trasig belysning i Kronoskogen.

Anläggningschefen skriver följande i sin tjänsteskrivelse från 2012-02-29:

Elljusspårets underlag skiftar karaktär under tjällossning och vattensamlingar bildas vilket är normalt på naturleder. Trasiga lampor i elljusspåret har bytts ut under februari månad. En ordentlig översyn av elljusspåret kommer att göras efter att skogsavverkningen är klar.

Förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att översyn och eventuella åtgärder görs efter det att skogsavverkningen är genomförd.

§27 Budget 2013-2017

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut i frågan vid nämndsmötet i april 2012.

Ärendet

Drift- och investeringsbudget 2013-2017 diskuteras.

§28 Meddelanden

· Utbildningar och konferenser som nämndsledamöter är intresserade av att deltaga i måste godkännas av ordföranden.

· Inkomna kursinbjudningar läggs ut på extranätet.

· Kultursekreteraren informerar om nya musikserien ”Plötsligt en torsdag” och delar ut information samt informerar från arrangörsträffen ”Hej arrangör”.

§29 Övriga frågor – Förvaltningens förslag på bokslut i balans 2012.

Övriga frågor – Förvaltningens förslag på bokslut i balans 2012.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut i frågan vid nämndsmötet i april 2012.

Ärendet

Förvaltningen och alliansen redovisar sina förslag till åtgärder för att få förvaltningens bokslut 2012 i balans.