Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-10-10

Sammanträde 2012-10-10

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrum Ljungsjön, Olofsgatan 10, Ljungby

Uppföljning

3 Föregående protokoll

4 Ekonomisk rapport till och med september 2012 - visas på mötet

Beslutsärende

5 Attesträtt 2012

6 Ansökan om bidrag till glasmonter för Birtestaty

7 Handikappanpassad badbrygga vid Mjälens badplats

8 Fördelning av investeringsbidrag ht 2012

10 Texter och mål till budget 2013 - mailas ut under fredagen

Information

11 Redovisning Kronoskogsbadet sommaren 2012

12 Kulturstipendium/Kulturpris 2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§69 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes med tillägget att mötet startar med en information om internationellt arbete.

Ärendet

Ett informationsärende om internationellt arbete tillkommer på dagordningen.

§70 Information om internationellt arbete

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Fyra regionförbund har ett gemensamt projekt, "EU-kompetens Småland Blekinge". Inom ramen för projektet är en EU-coach anställd och Ljungby kommun är en av sju kommuner som har tillgång till EU-coachen. Ljungby kommuns grupp för EU-frågor (politiker och tjänstemän) tar nu nästa steg för att arbeta fram ett väl underbyggt förslag till internationell policy, tidsplan för arbetsprocessen och blogg för EU och internationellt arbete se mer i på webben, http://internationelltarbete.wordpress.com

§71 Föregående protokoll

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner tillägget och protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Magnus Årenäs (MP) önskar följande tillägg i § 64 i föregående protokoll. Ärendet gäller Aktivitetsplan för jämställdhet 2012-2014 och följande text ska läggas till under rubriken ”Beredning”:

Magnus Årenäs (MP) får i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att omarbeta jämställdhetsplanen tillsammans med kultur- och fritidsnämndens jämställdhets-strateg.

§72 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med september månad 2012.

Ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med september månad 2012.

§73 Attesträtt

2011/0103  002

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att Bernt Gudmundsson får attesträtt för ansvarsområde 71400 under sin tid som vikarie.

Ärendet

Bernt Gudmundsson vikarierar som anläggningschef under Kristian Perssons sjukskrivningstid. I och med detta behöver Bernt få attesträtt för ansvarsområde 71400.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner att Bernt Gudmundsson får attesträtt för ansvarsområde 71400 under sin tid som vikarie.

§74 Ansökan om bidrag till glasmonter för Birtestatyn

2012/0056  800

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår bidragsansökan.

Ärendet

Ryssby församling har fått en gåva föreställande ”den heliga Birte” av konstnären Åke Röjgård. Birte har enligt sägnen sitt ursprung i Ryssby. Statyn som är i gips behöver skyddas och därför söker man 15 tkr i bidrag till en glasmonter att förvara statyn i.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet för vidare utredning vid sitt sammanträde i augusti.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår bidragsansökan.

§75 Handikappanpassad badbrygga vid Mjälens badplats

2012/0055  822

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling/anläggning av handikappbryggan i Mjälens badplats.

Ärendet

I en motion från Gun Lindell (S) föreslås att handikappanpassa Mjälens badplats. I kommunfullmäktige 2010 §53 beslutas att man i den nya handikapp-planen, artikel 9, skriver in att Mjälens badplats ska handikappanpassas. Efter ett tidigare framtaget förslag som efter anbudsförfarande ansågs för dyr har nu ett nytt förslag tagits fram. Detta är en typ av flytbrygga som består av 18 ramper som ska tas upp och läggas i sjön varje år. Kostnaden för att ta upp och lägga i bryggan beräknas till ca 40 tkr per år.

Budgetkalkyl

Ramp på botten av aluminium

18 st ramper a’ 15 tkr 270 tkr

Montering 50 tkr

Angörningsplats på stranden

Gjuten av betong ca 3x6 meter 70 tkr

Summa 390 tkr

Tillkommer angöringsväg som

innan från WC-byggnad till strand.

Totallängd ca 160 meter 250 tkr

Handikapparkering och anslutning

till WC-byggnaden ca 80 meter 140 tkr

Summa 390 tkr

Totalt cirka 800 tkr

Kultur- och fritidsintendentens förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling/anläggning av handikappbryggan i Mjälens badplats.

Kultur- och fritidsnämnden äskar 40 tkr i tilläggsanslag i driftbudgeten för i och upptagning av handikappbryggan.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling/anläggning av handikappbryggan i Mjälens badplats.

§76 Fördelning av investeringsbidrag ht 2012

2012/0001  804

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar följande investeringsbidrag: Angelstad IF 10500 kr, Sportskyttarna i Ljungby 10500 kr, Vittaryd-Dörarps hembygds-förening 15000 tkr och Odensjö bygdegårdsförening 15000 kr.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendenten lägger fram förslag till fördelning av sökta bidrag. Årets totala investeringsbudget är 75tkr kronor till bygdegårds- och hembygds-föreningar och 135 tkr kronor till övriga föreningar. Efter vårens fördelning finns 30 tkr till bygdegårds- och hembygdsföreningar och 21 tkr till övriga föreningar kvar att fördela. Kultur- och fritidsintenden lämnar följande förslag till fördelning.

Förening

Ansökt belopp

Ändamål

Förv.

förslag

S-grupp förslag

Allians

förslag

Angelstads IF

40 000

Dränering av plan

0

0

0

Angelstads IF

17 000

Värmepump

13 000

13 000

10 500

Ljungby Bågskytteklubb

126 000

Bågskyttebana

0

0

0

Ljungby Brottarklubb

11 156

Träningsdocka/matchur

8 000

0

0

Friskis & Svettis

80 327

Träningsredskap

0

0

0

Friskis & Svettis

45 554

Slipning av golv

0

0

0

SMK Ljungby

230 000

Höjd säkerhet på banan m.m.

0

0

0

Allianskyrkan Lidhult

20 000

Byte av fönster

0

0

0

Ljungby Simsällskap

150 000

Tidtagningsutrustning

0

0

0

Lidhult GoIF

47 200

Fyra bordtennisbord

0

23 000

0

Ljungby Friidrottsklubb

130 000

Tidtagningsutrustning

0

0

0

Sportskyttarna i Ljungby

59 350

Miljökulfång

0

0

10 500

Summa

956 587

21 000

36 000

21 000

Bygegård- och hembygdsföreningar

Ansökt belopp

Ändamål

Förv.

förslag

S-grupp

förslag

Allians

förslag

Åsarnas bygdegårdsförening

31875

Diskmaskin

0

0

0

Södra Ljunga bygdegårdsförening

9600

Nya spisar

0

0

0

Södra Ljunga vandrarhem

85 000

Ommålning

0

0

0

Agunnaryds bygdegårdsförening

10 000

Ommålning inomhus

0

0

0

Vittaryd-Dörarps hembygdsförening

78 880

Vattenanläggning

0

0

15 000

Hamneda Ungas förening sockenstugan

20 000

Luft/luftvärmepump

15 000

0

0

Odensjös bygdegårdsförening

18 700

Luftvärmepump

15 000

15 000

15 000

Summa

254055

30 000

15 000

30 000

Beredning

Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden för beslut.

Yrkande

Harriet Kristensson (S) med bifall från Sven-Olov Stenqvist (S) yrkar för att de 15000 kr som förvaltningen föreslagit till Hamneda Ungas förening samt de 8000 kr som föreslagits till Ljungby Brottarklubb istället ges till Lidhults GoIF som då beviljas 23000 kr.

Alliansen lämnar följande förslag till fördelning: Angelstad IF 10500 kr, Sport-skyttarna i Ljungby 10500 kr, Vittaryd-Dörarps hembygdsförening 15000 kr och Odensjö bygdegårdsförening 15000 kr.

Beslutsordning

Ordföranden ställer alliansens och S-gruppens förslag mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt alliansens förslag.

Votering

Omröstning begärs och genomförs.

Ja-röst för alliansens förslag till fördelning och nej-röst för S-gruppen förslag till fördelning av investeringsbidrag.

Ja

Nej

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Inger Jeppsson (FP)

X

Ove Trulsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Linda Tranquist (KB)

X

Anders Bondeson (M)

X

7

4

Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 4 nej-röster och därmed beslutar nämnden enligt alliansens förslag till fördelning av investeringsbidrag.

§77 Sammanträdesdagar 2013

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden bokar följande datum för sammanträden 2013:

AU: 16 januari, 13 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 14 augusti,

11 september, 9 oktober och 6 november.

Nämnd: 30 januari, 27 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28 augusti,

25 september, 23 oktober, 20 november och 11 december.

Ärendet

Nämndsekreteraren har tagit fram följande förslag till sammanträdesdagar för 2013:

AU: 16 januari, 13 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 14 augusti,

11 september, 9 oktober och 6 november.

Nämnd: 30 januari, 27 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28 augusti,

25 september, 23 oktober, 20 november och 11 december.

I förslag har hänsyn tagits till sport-, påsk- och höstlov

Beredning

Arbetsutskottet föreslår att nämnden följer nämndsekreterarens förslag till sammanträdesdagar för 2013.

§78 Budget 2013

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner texter och mål efter justeringar gjorda på sammanträdet.

Ärendet

Ekonomisk fördelning av detaljbudget 2013 godkänds på nämndsammanträdet i september 2012. Verksamhetsansvariga har lämnat förslag på budgettext och mål till budget 2013.

§79 Redovisning Kronoskogsbadet sommaren 2012

Beslut

Ordföranden tackar för redovisningen.

Ärendet

Vikarierande anläggningschef redovisar för utvärdering gjort efter Kronoskogs-badets sommarsäsong 2012.

§80 Kulturstipendium/Kulturpris 2012

Beslut

Beslut tas på nämndsammanträdet i november månad.

Ärendet

Sista ansökningsdag för att söka kulturstipendium eller nominera kulturpristagare var den 1 oktober 2012 och all information finns på www.ljungby.se.

I 2012 års budget finns 15000 kronor för detta ändamål. Stipendium och pris utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2012.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler 2001 har kultur- och fritidsnämnden rätt att nominera pristagare och/eller stipendier utan föregående ansökan. Kulturstipendiet skall utgöra lägst 8 000 kronor och kulturpriset lägst

2 000 kronor

§81 Delegationsärenden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.

Ärendet

Kultursekreteraren informerat om följande delegationsärenden:

Snabbstöd till kultur 2012:

Ljungby fotoklubb Blickfånget ansöker om förlustbidrag till Fotomaraton den 14 april. Beviljat och utbetalt: 3 450 kronor.

Hamneda hembygsförening ansöker om förlustbidrag till Hamnedadagen 25 år den 10-11 augusti. Avslag eftersom bidrag inte kan ges till arrangemang med fri entré.

Hamneda ungas förening ansöker om förlustbidrag till Jazzkväll på Skoogs loge den 26 maj. Beviljat och utbetalt: 5000 kronor.

Jazz i baljan ansöker om förlustbidrag till Konsert med Svante Thuresson den 22 juli. Beviljat: 10000 kronor. (Gick med vinst)

Hamneda hembygdsförening ansöker om förlustbidrag till Hamnedadagen 25 år den 10-11 augusti. Beviljat: 10000 kronor. (Gick med vinst)

Ljungbergsmuseets vänner ansöker om förlustbidrag till föreläsning med Knut Knutson den 16 oktober. Beviljat: 7000 kronor.

Arrangera mera! 12-25:

Anton och Erik Johansson ansöker om förlustbidrag till Tanitfestivalen på Bolmendagen den 28 juli. Beviljat: 30000 kronor. (Gick med vinst)

Oskar Bergner ansöker om förlustbidrag till GameOn i Sunnerbohallen den 7-9 september. Beviljat: 10000 kronor.

§82 Meddelanden

· Plötsligt en torsdag… fortsätter. Nästa konsert på Grand är den 25 oktober med underhållning av gruppen Ljugarbänken.

· Bio Kontrasts program för hösten 2012 delas ut.

· Studieförbundet Vuxenskolans kursprogram för hösten 2012 delas ut.

· Musikledare Annica Ljungdahl informerar om vikten av att kulturen får finnas kvar inom skolans värld, även på gymnasienivå. Hon informerar även om musikskolans blåsprojekt på Angelstad skola som även uppmärksammas i tv.