Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-11-22

Sammanträde 2012-11-22

Datum
Klockan
13:15
Plats
Läsrummet på biblioteket, Södra järnvägsgatan 8, Ljungby

Uppföljning

3 Föregående protokoll

4 Ekonomisk rapport till och med oktober 2012

Beslutsärende

5 Vibro-verken Ljungby historiska sällskap skänker staty

6 Ansökan om större kulturbidrag till att arrangera Hemsöborna

8 Artist till "kommundagen" Ljungbydagarna 2013

9 Granskning over detaljplan för Ljungby 7:184, Östra delen av f.d. järnvägsområdet

10 Programsamråd över detaljplan för del av Tannåker 2:14

11 Utredning Kvarteret Fritiden och Solrosen 1-2

Information

13 Avtal hembygdsparken

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§83 Godkännande av dagordning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner denna ändring av dagordningen.

Ärendet

Dagens sammanträde startar med ärendet ”Utredning av kvarteret fritiden och Solrosen 1-2”.

§84 Utredning Kvarteret Fritiden och Solrosen 1-2

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förstudien ska påbörjas, att kommunstyrelsen finansierar kostnaderna för förstudien och att denna godkänns.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förstudien ska innehålla en sammanhållen anläggning med största möjliga utbud av aktiviteter baserade på lokal- och anläggningsbehov.

Ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-11 § 154 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska utskottet och miljö och byggnämnden ta fram ett förslag på hur vi utvecklar och bygger om hela kvarteret Fritiden. Man fick även ett uppdrag att i nära samarbete göra en inventering och prioriteringslista över föreningarnas behov av investeringar i anläggningar.

Tekniska utskottet har utökat uppdraget till att gälla även f.d. Favörbyggnaderna i kv. Solrosen 1 och 2. Idén är att göra en plan för hela området samt att studera en ”Arenabyggnation” med utgångspunkt från Sunnerbohallen och Sunnerbohov. Med anledning av uppdraget har en medborgardialog genomförts.

Tf förvaltningschef har gjort en sammanställning av idéfasen och lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förstudien ska påbörjas och att kostnaderna för denna godkänns.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förstudien ska innehålla en sammanhållen anläggning med största möjliga utbud av aktiviteter baserade på lokal- och anläggningsbehov.

§85 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§86 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med oktober månad. Nämnden räknar med ett underskott på 350 tkr vid årets slut.

Ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med oktober månad 2012.

§87 Vibro-verken Ljungby historiska sällskap skänker staty

2011/0019  866

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar emot gåvan och skriver på en överenskommelse för övertagandet av statyn.

Ärendet

Vid årsskiftet upphörde Dynapacs verksamhet i Ljungby. Då togs initiativet att bilda en ideell förening för att ta hand om allt historiskt material från företaget. Föreningen har också övertagit en gjuten staty med sockel gjuten på Vibro-Verkens gjuteri i Ljungby. Statyn föreställer en man ”Ernfrid” som vibrerar betong. Modellen har tillverkats av Carl Meijer.

Föreningen är villig att skänka statyn till Ljungby kommun och samtidigt skriva ett övertagandeavtal med kultur- och fritidsnämnden om villkoren för övertagandet.

Kultursekreteraren har i sin tjänsteskivelse föreslagit att kultur- och fritidsnämnden tar emot gåvan och har skrivit ett förslag på överenskommelse för övertagandet av statyn.

Beredning

Arbetsutskottets förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden tar emot gåvan och skriver på en överenskommelse för övertagandet av statyn

§88 Ansökan om större kulturbidrag till att arrangera Hemsöborna

2012/0062  861

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger ett förlustbidrag på 20 000 kronor till arrangemanget Hemsöborna. Medlen tas ur bidragsformen "Större kulturbidrag".

Ärendet

David Johansson har skickat in en ansökan om större kulturbidrag för att arrangera teatern Hemsöborna på Grand i april 2013. Denna uppsättning av Strindbergs berättelse görs av 123 Schtunk och det är tre clowner som improviserar och den innehåller svängig musik. Teatern passar alla som vill ha sig ett gott skratt.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden för beslut.

§89 Kulturstipendium/kulturpris 2012

2012/0048  867

Beslut

2012 års kulturstipendium på 10000 kronor tilldelas

Emelie Olsson, Ryssby

Som uppmuntran till fortsatt förkovran och studier inom konst och formgivning

Emelie Olsson är född och uppvuxen i Borsna, Ryssby och har gått grundskola och gymnasieutbildning i Ljungby kommun.

Just nu går Emelie tredje året vid HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk, i Göteborg. Dessförinnan studerade Emelie grundläggande konststudier vid två konstskolor, den ena förlagd på Visingsö och i Brighton och den andra i Göteborg. I höst har Emelie påbörjat studier vid konsthögskolan i Prag, Tjeckien.

Efter alla år av studier och allt kunnande Emelie samlat på sig kan hon numera kalla sig formgivare. Efter avslutad examen vill Emelie gärna jobba med folkbildning och hon är särskilt intresserad av att det ska finnas en levande landsbygd.

2012 års kulturpris på 2 500 kronor tilldelas

Bengt Johansson, Ljungby

För att under många år ha berikat Ljungby med sitt mångfacetterade kulturarbete.

Bengt Johansson är numera kulturarbetare på heltid i vår stad. Mestadels arbetar han på ideell bas. Han är sångare och musiker i gruppen Prästen med resten, producent och aktör i Sölve Rydells musikaler, sitter i styrelsen för Berättarnätet Kronoberg som driver Sagomuseet samt är körsångare och mycket mer.

Bengt har i många år berikat Ljungby med sitt mångfacetterade kulturarbete och ges kulturpriset som tack och inspiration. Vi hoppas att kommuninvånarna även fortsättningsvis får njuta av Bengt Johanssons insatser.

2012 års kulturpris på 2 500 kronor tilldelas

Klas Mathiasson

För hans mångåriga, ideella kulturgärning i Ljungby kommun samt breda konstnärliga kompetens.

Klas Mathiasson har som musiker starkt bidragit till en generations musikupplevelser i Ljungby men också inspirerat en ny, ung generation att själv bli utövare. Hans kreativa förmåga spänner över flera konstarter; från det tryckta ordet i den litterära debuten 2008 till interaktiv kommunikation i den digitala världen - och inte minst som engagerad körledare för Team Lidhult som vunnit körslaget två år i rad!

Ärendet

I 2012 års budget finns 15000 kronor för detta ändamål. Stipendium och pris utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2012.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler 2001 har kultur- och fritidsnämnden rätt att nominera pristagare och/eller stipendier utan föregående ansökan. Kulturstipendiet skall utgöra lägst 8 000 kronor och kulturpriset lägst

2 000 kronor.

§90 Artist till ”kommundagen” Ljungbydagarna 2013

2012/0069  861

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden bidrar med 20000 kr till en artist kan bokas till musikskolans arrangemang på Ljungbydagarna. Medlen tas från kontot nämndens förfogande

Ärendet

Musikskolan önskar ett extra tillskott på 50 tkr i sin budget för att kunna ha en artist på ”Kommunens dag” på Ljungbydagarna i augusti 2013. Detta för att ge eleverna en upplevelse utöver det vanliga samt för att visa kommuninvånarna vilken tillgång musikskolans verksamhet är.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden för beslut.

Yrkande

Socialdemokraterna yrkar på att äskandet överförs till kommunstyrelsen och där finansieras genom kommunstyrelsens oförutsedda. Motiveringen är att kommunens dag, det vill säga oftast måndagen, tidigare har varit politisk debatt med mera. Sedan två år tillbaka har musikskolan blivit ombedda att arrangera och gjort det med bravur, tillsammans med någon "kändis". Har man från kommunledningens/kommunstyrelsens sida för avsikt att permanenta arrangemanget med hjälp av musikskolan så kommer kultur och fritidsnämnden att följa den gängse budgetprocessen och yrka på ökad ram för arrangemanget. Till dess betraktar vi det som ett arrangemang av "engångskaraktär" som hamnar utanför ordinarie verksamhet.

Ordföranden yrkar för att kultur- och fritidsnämnden ger 20 tkr från nämndens förfogande till arrangemanget.

Beslutsordning

Ordföranden ställer sitt och S-gruppens förslag mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Votering

Omröstning begärs och genomförs.

Ja-röst för ordförandens förslag att ge 20 tkr från kontot nämndens förfogande och nej-röst för S-gruppens förslag att överföra ärendet till kommunstyrelsen.

Ja

Nej

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Caroline Henrysson (S)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Tommy Andersson (C)

X

Inger Jeppsson (FP)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Gun Oscarson (S)

X

Linda Tranquist (KB)

X

Anders Bondeson (M)

X

6

5

Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 5 nej-röster och därmed beslutar nämnden enligt ordförandens förslag att 20 tkr från nämndens förfogande går till musikskolan för att boka en artist till Ljungbydagarna.

§91 Granskning över detaljplan för Ljungby 7:184, östra delen av f.d. järnvägsområdet

2012/0068  214

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden vidhåller sitt yttrande som man lämnade vid samrådet.

Området mellan Stora torg och salutorget bör öppnas så att Grand kan utgöra en fondbyggnad för centrum söderut. Nämnden motsätter sig inte en flytt av Godsmagasinet från sin nuvarande plats till en placering vid Köpingsgården. Kopplingen till järnvägsområdet kvarstår på den nya platsen och byggnaden bevaras för framtiden. Det är viktigt att Godsmagasinet även i framtiden är ett levande hus både för föreningen Ljungby blåsorkester och för allmänheten. Nämnden förutsätter att byggnadsantikvarisk kompetens nyttjas vid en eventuell flytt av Godsmagasinet.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att förtäta bebyggelsen i den östra delen av f.d. järnvägsområdet för att få ett mer sammanbundet centrum. Området ligger strax söder om centrum mellan Hammarrondellen och posthörnan. Större delen av planförslaget stämmer med Centrumplanen för Ljungby, antagen av kommun-fullmäktige 2009.

Flytt av godsmagasinet innebär betydande miljöpåverkan vilket gör att en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram.

Vid genomförande av detaljplanen ska del av följande fastigheter överföras från kvartersmark till allmän platsmark:

Garvaren 1, Torgtomterna 1, 5, Ljungby 7:107, 7:130, 7:184, 14:7 och 14:8.

Vid samrådet lämnade kultur- och fritidsnämnden följande yttrande:

Området mellan Stora torg och salutorget bör öppnas så att Grand kan utgöra en fondbyggnad för centrum söderut. Nämnden motsätter sig inte en flytt av Godsmagasinet från sin nuvarande plats till en placering vid Köpingsgården. Kopplingen till järnvägsområdet kvarstår på den nya platsen och byggnaden bevaras för framtiden. Det är viktigt att Godsmagasinet även i framtiden är ett levande hus både för föreningen Ljungby blåsorkester och för allmänheten. Nämnden förutsätter att byggnadsantikvarisk kompetens nyttjas vid en eventuell flytt av Godsmagasinet.

Beredning

Arbetsutskottets förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden vidhåller sitt yttrande som man lämnade vid samrådet.

Yrkande

Magnus Årenäs (MP) tillsammans med Linda Tranquist (KB) yrkar för att ingen byggnation ska planeras mittemot Tellushuset samt att inte flytta godsmagasinet.

Alliansen föreslår att man vidhåller sitt förslag från samrådet.

Beslutsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt alliansens förslag.

Reservation

Magnus Årenäs (MP) och Linda Tranquist (KB) reserverar sig beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

§92 Programsamråd över detaljplan för del av Tannåker 2:14

2012/0071  214

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på programsamrådet över detaljplan för del av Tannåker 2:14.

Ärendet

Planområdet ligger i Tannåker, norr om vägkorsningen i Tannåkers by, väster om vägen mellan Tannåker – Dannäs och söder om kyrkan.

Avsikten är att planlägga en del av fastigheten Tannåker 2:14. Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde. Sockenråden på Bolmsö och i Tannåker driver ett projekt med inriktning på grönt boende och generationsboende. Projektet går under namnet ”Grönt boende”.

Programmet visar på utgångspunkter och mål för planarbetet för att ge insyn och påverkan tidigt i planprocessen.

Beredning
Arbetsutskottets förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på programsamrådet över detaljplan för del av Tannåker 2:14.

§93 Inköp läsplattor

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beställer 16 läsplattor. Dessa ska vara till ordinarie ledamöter, förvaltningschef, sekreterare och tre extra att låna ut till ersättare som kallas in vid sammanträden.

Ärendet

Vid en presidieträff 2012-11-08 bestämdes att varje nämnd tar beslut om man ska köpa in läsplattor till sina ledamöter. Nämnden bekostar läsplattorna som beräknas till ca 3500 kr per platta.

§94 Avtal hembygdsparken

2012/0039  827

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-06-20 § 50 fick tf förvaltningschef i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen omförhandla avtalet för hembygdsparken med nuvarande hyresgäster.

Hyran ska indexuppräknas i det nya avtalet.

Nu har ett förslag till nytt avtal för perioden 2013-01-01 – 2015-12-31 tagits fram.

§95 Meddelanden

· Den offentliga utsmyckningen vid torget i Lagan invigs lördag 24 november.

· Kultur- och fritidsnämnden har inget arbetsutskott i december.

· Musikskolan har fått en donation som ska gå till ett stipendier till duktiga elever.