Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-02-27

Sammanträde 2013-02-27

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

3 Föregående protokoll

4 Ekonomisk rapport till och med december 2012

Beslutsärende

5 Verksamhetsberättelser och måluppfyllelse 2012

7 Musikskolans planerade EU-projekt

9 Medborgarförslag - "Kommunkort" med förmåner för medborgarna

10 Bidragsansökan till julshow på Grand 2013

11 Om- och tillbyggnad av Laganskolan

12 Begäran till kommunstyrelsen om förlängd utredningstid gällande investeringar

13 Aktualitetsförklaring Översiktsplan 06 - se aktuell plan på www.ljungby.se/oversiktsplan

14 Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

15 Val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§11 Godkännande av dagordning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen.

Ärendet

Dagordningen till sammanträdet fastställs och inga ändringar behöver göras.

§12 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll.

§13 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med december 2012.

Ärendet

Förvaltningschefen och sekreteraren redogör för den ekonomiska rapporten till och med december månad 2012.

§14 Bokslut 2012 – resultatbalansering, verksamhetsberättelse och måldokument

Beslut

· Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatbalanseringen och tilläggsanslag för investeringar.

· Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och måldokument.

Ärendet

Förvaltningens redovisar sitt förslag till resultatbalansering, verksamhets-berättelse och måldokument.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar synpunkter på justeringar i både verksamhetsberättelse och måldokument och lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

§15 Ekonomiska åtgärder 2013

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande åtgärder ska vidtas för att få budget i balans 2013:

Ofördelade sparbeting för Kvarteret Fritiden 500 tkr

Ofördelade sparbeting för biblioteket 200 tkr

Vakanshåll 0,5 tjänst x 2 (lönebidragsanställningar) 60 tkr

Vakanshåll 1,0 musiklärartjänst 400 tkr

Ofördelade sparbeting (gemensam administration) 100 tkr

Frysta investeringsbidrag till föreningar och bygdegårdar 100 tkr

Övertidsstopp och restriktiv utbildning 100 tkr

Avyttra Truckhallen 150 tkr

Totalt 1610 tkr

Ärendet

Efter att förvaltningens ekonomi har slutat med underskott både 2011 och 2012 behöver nämnden besluta om ekonomiska åtgärder för att få budget i balans.

Beredning

På arbetsutskottet presenterar alliansen följande förslag till åtgärder:

Avgiftshöjningar (införda i september 2012) 300 tkr

Vattenförbrukningen i Sunnerbohallen ses över 350 tkr

Tillsättningen av musiklärartjänst skjuts upp till 2014 465 tkr

Besparing biblioteket 250 tkr

Bidrag till studieförbunden minskas 100 tkr

Investeringsbidrag föreningar minskas 50 tkr

Investeringsbidrag bygdegårdar minskas 50 tkr

Astradhallen rivs 100 tkr

Totalt 1665 tkr

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde lämnar S-gruppens följande förslag till åtgärder:

Ofördelade sparbeting för Kvarteret Fritiden 500 tkr

Ofördelade sparbeting för biblioteket 200 tkr

Vakanshåll 0,5 tjänst x 2 (lönebidragsanställningar) 60 tkr

Vakanshåll 1,0 musikledartjänst 400 tkr

Ofördelade sparbeting (gemensam administration) 100 tkr

Frysta investeringsbidrag till föreningar och bygdegårdar 100 tkr

Övertidsstopp och restriktiv utbildning 100 tkr

Avyttra Truckhallen 150 tkr

Totalt 1610 tkr

Yrkande

Björn Gullander (V) yrkar bifall till S-gruppens förslag till åtgärdspaket.

Beslutsordning

Ordföranden ställer alliansens och S-gruppens förslag mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt alliansens förslag.

Votering

Omröstning begärs och genomförs.

Ja-röst för alliansens förslag och nej-röst för S-gruppen förslag till åtgärder för att få budget i balans.

Ja

Nej

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Inger Jeppsson (FP)

X

Ove Trulsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Björn Gullander (V)

X

Anders Bondeson (M)

X

5

6

Omröstningen resulterar i 5 ja-röster och 6 nej-röster och därmed beslutar nämnden enligt S-gruppens förslag till åtgärder för att få budget i balans 2013.

§16 Information om planerat EU-projekt av musikskolan

2013/0010  860

Beslut

· Kultur- och fritidsnämnden godkänner musikskolans planering om transnationellt utbyte med musikskolan i Targovistes i Rumänien som innebär en kostnad av 75000 kr.

· Kultur- och fritidsnämnden ber kommunstyrelsen att få ta del av budgeterade EU-medel för finansiering av musikskolans transnationella utbyte som förstudier med 75000 kr.

Ärendet

Annica Ljungdahl, musikledare, och Anders Arvidsson, musiklärare, har sedan hösten 2012 inlett ett samarbete med musikskolan i Targovistes, Rumänien. Planeringen är att musikskolans lärare under tre dagar i maj månad besöker lärare och elever i Targovistes. Därefter kommer musikskolan i Rumänien till Ljungby och träffar elever från musikskolan i Ljungby. Resan är tänkt som ett erfarenhetsutbyte mellan lärare och elever med olika etniska bakgrunder. Målet är ökad kunskap och lärande, bättre kunna integrera kulturella skillnader, berika mångfalden genom att finna gemensamma projekt som utmynnar i kreativa uttryck såsom konserter, sångbok, notmaterial.

Valt EU-program är programmet för livslångt lärande Comenius förberedande 2013 och Comenius Partberskap 2014. Musikskolan har hjälp av Ljungby kommuns EU-samordnare Anette Olsson och förvaltningens EU-representant Christer Karlsson. Musikskolan kommer att ansöka om EU-finansiering.

Kostnaden för boende och resa uppgår till 5000 kronor per lärare, sammanlagt

75000 kr. Musikskolan uppvisar för år 2012 ett större budgetöverskott.

Förvaltningens förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna musikskolans planering om transnationellt utbyte med musikskolan i Targovistes i Rumänien som innebär en kostnad av 75000 kr, samt besluta att hos kommunstyrelsen framställa att få ta del av budgeterade EU-medel för finansiering av musikskolans transnationella utbyte som förstudier med 75000 kr.

Beredning

Arbetsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka delegations-ordningen för projekt utomlands.

§17 Utveckling av Grand

2012/0040  870

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar framtidsvisionen för Grand och lyfter frågan till kommunstyrelsen om ett äskande av medel att använda till en förstudie av Grand med start 2013. I förstudien ska Ljungby kommuns ungdomsråd involveras.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden gav 2012-06-29 kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en vision för ett framtida Grand. Utredningen ska svara på frågan vad Grand ska användas till och vilka funktioner som behövs för att klara de behoven.

Utredning

Framtidsvision Grand

Kreativitet, mångfald och trygghet är de tre ledorden i Ljungby kommuns vision. Målet är att Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i. Ett rikt och brett kulturliv är en viktig del i arbetet att göra en kommun attraktiv att flytta till, bo i och stanna kvar i. Kultur- och fritids-nämnden vill i enlighet med kommunens vision och mål främja en god utveckling av ett brett kulturliv med en mångfald av kulturarrangemang, kulturföreningar och kulturarrangörer och i Ljungby.

Kulturlivet i Ljungby är levande med många arrangörer och kulturinriktningar. Många arrangörer känner dock av bristen på ett kulturhus för scenkonst (teater, musik, dans) och arrangemang i Ljungby, då det idag inte finns något uttalad samlingsplats för kulturarrangörerna och kulturpubliken i Ljungby. Grand är idag i kommunal ägo och skulle kunna utvecklas till att i än högre grad bli ett samlingshus för kultur. Ett hus som på ett mer effektivt sätt än idag kan rymma både eget kulturutövande såväl som publika upplevelser av professionell kultur - i både det stora och det lilla formatet.

Kultur- och fritidsnämnden vill forma Grand till att bli en levande samlingsplats för kultur och genom detta stötta och utveckla kulturlivet i Ljungby.

Kultur- och fritidsnämnden vill arbeta för att Grand ska bli ett kulturhus öppet för kommunens invånare där många kulturverksamheter kan verka samtidigt. Särskilt fokus ska läggas på verksamheter som har barn och unga som målgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden ska i samarbete med föreningar, studieförbund och kulturarrangörer arbeta fram ett effektivt utnyttjande och uthyrning av hela Grand samt en samordning av verksamheterna i huset.

Vilka funktioner behövs för att klara behoven?

Grand är ett viktigt landmärke i Ljungby stad och rymmer en värdefull atmosfär som gammalt kulturhus, vilket är viktigt att bevara. Lokalerna invändigt är dock slitna och ombyggnationer krävs för att Grand på ett smidigare och mer effektivt sätt ska kunna bli de många kulturarrangemangens samlingshus, dock utan att förstöra byggnadens atmosfär/karaktär.

Kultur- och förvaltningen anser att en förstudie bör göras där en extern konsult i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt i Grand verksamma arrangörer tar ett helhetsgrepp kring Grand och tar fram ritningar över invändiga ombyggnationer och effektiviseringar, kostnads-beräkningar för dessa samt en tidplan för genomförande.

Kultursekreterarens lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta framtidsvisionen för Grand och att nämnden lyfter frågan till budgetbered-ningen om ett äskande av medel i 2014 års budget att använda till en förstudie av Grand med start i januari 2014.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta framtidsvisionen för Grand och att nämnden lyfter frågan till budgetberedningen om ett äskande av medel i 2014 års budget att använda till en förstudie av Grand med start i januari 2014.

Yrkande

Björn Gullander (V) yrkar för följande tillägg till beslutet: I förstudien ska Ljungby kommuns ungdomsråd involveras.

§18 Medborgarförslag - ”Kommunkort” med förmåner till medborgarna

2012/0073  800

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att skapa ett kommunkort för att ge förmåner till invånare i Ljungby kommun med motivering att, många arrangemang är redan gratis och har tillkommit med syfte att skapa mervärde för Ljungby kommuns invånare. Att skapa ett samlat kort med erbjudande till invånare kräver en stor administrativ insats.

Ärendet

Ett medborgarförslag har kommit in där det föreslås att alla som är mantalsskrivna i Ljungby kommun ska erbjudas ett kommunkort som ger olika förmåner, exempelvis gratis inträde till Kronoskogsbadet och Ringbadet, gratis inträde till utomhusbio och Sommar i parken samt erbjudanden vid Kulturnatten, Berättarfestivalen och shoppingdagar. Många av förmånerna är redan gratis idag, med det vore mer rättvist om det togs ut en betalning för de som inte är invånare i Ljungby kommun. Ljungby kommuninvånare borde få mer förmåner än besökare till kommunen.

Utredning

Ljungby kommun genomför i nuläget många arrangemang med fri entré. Flera av dessa arrangemang har tillkommit i syfte att skapa mervärde för Ljungby kommuns invånare. Att entrébelägga arrangemang för vissa besökare innebär större kostnader än vad man kanske kan tro. Kostnader för avspärrningar, entrépersonal och vakter tar då en stor del av arrangemangets budget.

Besökare från andra kommuner är varmt välkomna till arrangemangen men utgör inte någon större del av publiken. Att som besökare uppleva ett arrangemang med fri entré ger god marknadsföring av kommunen. En artist som uppträdde vid ett av tillfällena i Sommar i parken (en konsertserie med fri entré som genomförs i Ljungby hembygdspark ett par onsdagskvällar varje försommar) utbrast under en konsert: ”Wow! Vilken häftig kommun ni har! Som ger sina invånare konserter alldeles gratis!” Kommuninvånarna i publiken sträckte på sig och de tillresta i publiken fick fin marknadsföring av Ljungby kommun med sig hem. Vad gäller utomhusbio får arrangören inte sälja biljetter till visningen. Detta är ett krav för att kunna hyra film från filmdistributören Swedish film och för att få arrangera utomhusbio.

Kultursekreterarens förslag till beslut:

Medborgarförslaget om att skapa ett kommunkort för att ge förmåner till invånare i Ljungby kommun avslås med motivering att många arrangemang redan är gratis och har tillkommit med syftet att skapa mervärde för Ljungby kommuns invånare.

Beredning

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till beslut:

Medborgarförslaget om att skapa ett kommunkort för att ge förmåner till invånare i Ljungby kommun avslås med motivering att många arrangemang som redan är gratis och har tillkommit med syfte att skapa mervärde för Ljungby kommuns invånare. Att skapa ett samlat kort med erbjudande till invånare kräver en stor administrativ insats.

§19 Bidragsansökan till julshow på Grand 2013

2013/0009  861

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden bifaller bidragsansökan till den planerade julshowen på Grand 2013. Medel tas från bidragsformen ”Större kulturprojekt”.

Ärendet

Maria Stansert har lämnat in en ansökan om förlustbidrag till en julshow på Grand i december 2013. Fem föreställningar planeras där en ensemble av ungdomar från Ljungby kommun kommer att spela teater, sjunga och dansa. Julshowen kommer att bli en musikal med igenkännande julmusik och avancerad dekor. Showen är offentlig och vänder sig till en bred publik, även lite mindre barn kommer att kunna uppskatta innehållet. Maria Stansert genomförde en julshow även 2012 vilken föll väl ut och skapade mersmak bland ungdomarna som då medverkade att sätta upp en musikal igen. I år blir formatet något större och fler ungdomar kommer att ges möjlighet att agera.

Maria Stansert ansöker om ett förlustbidrag på 25000 kronor.

Kultursekreterarens förslag till beslut:

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden bifalla ansökan då showen ger ungdomar en möjlighet att agera och uttrycka sig själva genom kultur samt att showen riktar sig till en bred publik där även barn kan uppskatta innehållet

Beredning

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden bifaller bidragsansökan till den planerade julshowen på Grand 2013. Medel tas från bidragsformen ”Större kulturprojekt.

§20 Om- och tillbyggnad av Laganskolan

2013/0012  816

Beslut

· Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ställa sig positiva till projektet samt att besluta att starta och finansiera program- och projekteringsfasen med 2 Mkr år 2014.

· Kultur- och fritidsnämnden äskar om medel som kompensation för de ökade internhyror som kan uppkomma vid en flytt till de nya lokalerna.

Ärendet

Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har vid en idégenomgång med tekniskt utskott samt presidierna för barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden presenterat ett förslag att bygga om och bygga till Laganskolan. Tanken är att förskolan knyts samman samt att fritidsgården och familjecentralen flyttas till lokalerna. Kommunstyrelsens tekniska utskott har vid sammanträde 2012-09-18 beslutat att förstudien skall utföras. Målet är att utifrån förstudien fatta beslut om nästa fas i projektet, programfasen.

Kort förstudiebeskrivning: Förstudien omfattar en kartläggning av förutsätt-ningarna för investeringen, en precisering av lokalbehov samt en redovisning av idéskiss för en om- och tillbyggnad. En första, mycket översiktlig investerings-kalkyl samt en preliminär projekttidplan ingår. Kostnad för förstudien bedöms understiga 100 tkr.

Verksamhetsbeskrivning nuläge: Idag bedrivs förskoleverksamhet i tre byggnader med totalt sex avdelningar. Några dagbarnvårdare bedriver verksamhet i hemmen. Fritidsgården och familjecentral finns i inhyrda enheter. Fritidsgårdens nuvarande lokaler är inte tillgänglighetsanpassade. Därför bedrivs verksamheten idag på dispens.

Verksamhetsbeskrivning framtid: I framtiden kan det bedrivas en samlad förskoleverksamhet med sju avdelningar i en sammanhållen byggnad. I byggnadens södra del kan fritidsgården förläggas. Eftersom familjecentralen bedriver verksamhet på dagtid går det att samutnyttja lokalerna med fritidsgården.

Beskrivning av funktionskrav, volymer och samband: Förskolan bildar sju avdelningar som en sammanhållen enhet. Dagens organisation med familje-daghem slopas eventuellt, vilket ersätts med en av de sju avdelningarna. Två av avdelningarna är småbarnsavdelningar med något färre barn per avdelning. Alla avdelningar får tillgång till lekhall, tillagningskök, personalrum, personalarbets-rum samt en fin utemiljö. Fritidsgårdens lokalarea är i paritet med dagens. En samlokalisering med familjecentralen bedöms möjlig. Dessa verksamheter kan förses med egen expedition samt egen entré.

Ev. planförutsättningar: Nya föreslagna verksamheter bedöms rymmas inom nuvarande plan.

Preliminär projekttidplan och förslag till ledningsgrupp för projektet: Program- och projekteringsfaserna utförs 2014. Byggnationen påbörjas 2015 och slutförs i mitten av 2016. Ledningsgruppen föreslås bestå av, projektledare från fastig-hetsavdelningen samt en företrädare från vardera av de berörda verksamheterna (totalt 4 personer). Uppsägningstid för nuvarande familjecentral är tre månader. Även fritidsgården har en uppsägningstid om tre månader annars förlängs kontraktet med sex månader.

Alternativa lösningar: All verksamhet behålls precis som idag. Befintliga skolbyggnader rivs eller säljs. Befintliga förskolebyggnader måste inom fem år underhållas till en beräknad kostnad om 3.6 Mkr.

Planerad finansiering: Program- och projekteringsfasen föreslås med utförande år 2014 till en kostnad av 2 Mkr. Efter denna fas tas beslut om framtida finansiering.

Preliminär investeringskalkyl: Totalkostnad är beräknad till 17,1 Mkr exklusive inventarier. Kostnaderna avser dagens kostnadsläge. Rivning av hus B ingår i totalkostnaden. Om projektet genomföres kan man förväntas få försäljnings-intäkter för Lillberga, blå huset och framtida tomtmark. Kommunens lokalyta minskar med ca 950 m2. Energibesparingar beräknas ske då ombyggnationen sker till dagens krav.

Preliminär verksamhetskalkyl efter förslagets genomförande: Hyreshöjningar på grund av investering har beräknats per år till 966 tkr. Energibesparingar per år har beräknats till 70 tkr. Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har uttryckt sin önskan att få kompensation för hyreshöj-ningar, då dessa inte ryms inom befintlig budget.

Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniskt utskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig positiva till projektet samt att besluta att starta och finansiera program- och projekte-ringsfasen med 2 Mkr år 2014.

Beredning

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniskt utskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig positiva till projektet samt att besluta att starta och finansiera program- och projekteringsfasen med 2 Mkr år 2014

§21 Begäran om förlängd tid för att göra investering och prioriterings-lista över föreningars behov av investeringar i anläggningar

2013/0013  820

Begäran om förlängd tid för att göra investering och prioriterings-lista över föreningars behov av investeringar i anläggningar

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden begär förlängning av utredningstiden med framtagande av inventering och prioritetslista över kommunens samtliga föreningars behov av investeringar i anläggningar, som avrapporteras till budgetarbetet 2014.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-11, Ks § 154, Ks2012/0271 om

- att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden ta fram ett förslag på hur vi utvecklar och bygger om hela kvarteret Fritiden,

- att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en inventering och en prioritetslista över föreningars behov av investeringar i anläggningar. Detta ska göras i nära samarbete med föreningslivet.

- Att uppdragen avrapporteras till budgetarbetet 2013.

Kultur- och fritidsnämnden har i den del som avser kvarteret Fritiden ett samarbete med tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden. Enligt tidplan fullföljs uppdraget med att ta fram förslag på utveckling av kvarteret Fritiden.

När det gäller uppdraget om en totalöversyn av samtliga kultur- och fritidsanläggningar och framtagande av prioriteringslista över föreningars behov av investeringar i anläggningar, kommer inte kultur- och fritidsförvaltningen hinna med detta till budgetberedningen 2013. Uppdraget kräver ett nära och gott samarbete med föreningslivet. Ljungby kommun har ett brett och rikt föreningsliv med många aktörer. Kultur- och fritidsförvaltningen begär därför förlängd utredningstid med ett år och att uppdraget avrapporteras till budgetarbetet 2014.

Kultur- och fritidschefens förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen och begära förlängning av utredningstiden med framtagande av inventering och prioritetslista över kommunens samtliga föreningars behov av investeringar i anläggningar, som avrapporteras till budgetarbetet 2014.

Beredning

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden begär förlängning av utredningstiden med framtagande av inventering och prioritetslista över kommunens samtliga föreningars behov av investeringar i anläggningar, som avrapporteras till budgetarbetet 2014

§22 Aktualitetsförklaring Översiktsplan 06

2012/0078  212

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissvaret och översänder det till miljö- och byggförvaltningen.

Ärendet

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Genom att löpande se över en översiktsplan kan den hållas aktuell och fungera som ett instrument för hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas. Minst varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet. För att kartlägga hur aktuell översiktplanen är ska kultur- och fritidsförvaltningen svara på ett antal frågor som ställts av miljö- och byggförvaltningen.

Kultur och fritidsförvaltningen uppmärksammar följande:

Det finns ingen information om friluftsliv/fritidsutbud/fritidsanläggningar i inledande text om Ljungby kommun. Likaså saknas i dessa delar text om bad och strandskydd.

På sidan 46 bör text uppdateras med skydd av kulturmiljöer. Det regionala kulturmiljöprogrammet är nyligen uppdaterat och digitaliserat, samt har utökats med mer kartmaterial. Det bör hänvisas och informeras om den regionala kulturmiljöstrategin ”Historia framöver” 2011-2015 utgiven av Länsstyrelsen.

Det kommunala kulturmiljöprogrammet gäller fortfarande, men är föråldrat och bör uppdateras och politiskt behandlas.

Sidan 47 ”Kulturplan för centrala Ljungby” här har arbete startats för att uppdatera planen med bland annat karaktärsbeskrivningar. Kultur- och fritidsförvaltningen finns representerad i referensgruppen.

Sidan 48 ”Riksintressen för kulturmiljövård”. Länsstyrelsen i Kronoberg arbetar sedan 2008 med fördjupade beskrivningar av länets riksintressen. Under 2011 erbjöds kommunen ett mer beständigt skriftligt material. Fördjupade beskrivningar av riksintressen har tagits fram över fem områden, bland annat över Hamneda.

Sidan 49 bör kompletteras med karaktärsbeskrivningar för tätorter i kommunen.

Övriga kommentarer:

Sidan 111 bör turistbyrån och biblioteket omnämnas.

Sidan 112 nämns idrott och rekreation, det bör kompletteras med andra mötesplatser och under annan rubrik som kyrkor, Grands etcetera.

Sidan 113 är texten inaktuell under rubriken ”Nålen”. Detaljplanen för Ljungby bör omnämnas med planerade kulturstråk vid hembygdsparken.

Sidan 118 under rubriken ”Kommunal och kommersiell service” saknas text om biblioteken och bokbuss.

Sidan 121 ska texten kompletteras med ”ett integrerat folkbibliotek finns i Åbyskolan”. Under rubriken Fritid bör information ges om Bergaleden och andra leder som nu finns i Laganområdet.

Sidan 123 och under rubriken ”Handel och service” bör information ges om ”Träffpunkt Lidhult”

Sidan 149 rubrik ”Fortsatt planarbete från kapitel ”Kulturmiljöer”, här bör ansvarsfrågan klargöras.

I övrigt anser vi att ÖP ger en bra information om Ljungby kommun. Det är viktigt att marknadsföra ÖP och gärna i en publik variant. ÖP bör göras mer tillgänglig för lärare och elever på skolorna.

Kultur- och fritidschefens förslag till beslut:

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås besluta att godkänna remissvaret och översända det till miljö- och byggförvaltningen

Beredning

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissvaret och översänder det till miljö- och byggförvaltningen

§23 Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden väljer Ove Trulsson (C) som ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

Redogörelse för ärendet

Tommy Andersson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Tommy var ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och därför behöver en ny ersättare utses.

Beredning

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden väljer Ove Trulsson (C) som ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

§24 Val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Per Åberg (S) som kultur- och fritidsnämndens kontaktpolitiker till ungdomsrådet.

Redogörelse för ärendet

Ungdomsrådets uppgift är att ta tillvara ungdomars (13-20 år) intressen och fungera som en remissinstans och bollplank till kommunens nämnder. Enligt reglementet utser varje nämnd två kontaktpolitiker och en tjänsteman som ska hålla kontinuerlig kontakt och dialog med ungdomsrådet.

Emma Johansson (S) har tillsammans med Irene Olofsson (C) haft detta uppdrag från kultur- och fritidsnämnden. Emma Johansson har avsagt sig sitt uppdrag i kultur- och fritidsnämnden och därmed behöver en ny kontaktpolitiker utses.

Beredning

Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

§25 Meddelanden

· Kemikalierum till Kvarteret Fritiden är under upphandling. Möjligtvis kan även omklädningsrum till Kronoskogsbadet inrymmas i dessa investeringsmedel.

· Handikappanpassad badbrygga i Mjälen anläggs under våren.

· Diskussioner förs med arrendatorerna av bowlinganläggningen. Ny intressent har visat intresse att ta över.

· Musikskolans konsertprogram för våren 2013 är klart.

· 13 mars 2013 har nämnden ett budgetmöte för att planera drift- och investeringsbudget 2014-2018.

· Med anledningar utredningen av Kvarteret Fritiden kommer ett dialog-möte att hållas med medborgare och press efter nämnden den 20 mars 2013.