Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-04-24

Sammanträde 2013-04-24

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

3 Föregående protokoll

4 Ekonomisk rapport till och med mars 2013

Beslut

5 Motion om kulturskola - Karin Hermansson

6 Regelverk bidragsformen "Större kulturbidrag"

7 Bidragsansökan kulturarrangemang i Odensjö

8 Yttrande över fördelning ur Dahlinfonden 2013

(alla ansökningar finns på extranätet)

9 Budgetäskanden investeringar 2014-2018

Information

11 Delegationsbeslut (finns på extranätet)

* Redovisning föreningsbidrag 2012 - Jan-Inge Roubert
* Snabbstöd till kultur - Karin Hermansson

12 Upphandling säkerhetsutrustning till bowlingen - Bernt Gudmundsson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§33 Godkännande av dagordning

Beslut

Tillägg av punkt i dagordningen; Ansökan om Större kulturbidrag.

Ärendet

Dagordningen till sammanträdet fastställs.

§34 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll.

§35 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med mars 2013.

Ärendet

Förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med mars 2013.

§36 Motion om kulturskola

2012/0008  860

Beslut

Ljungby kommuns verksamhet ska inte konkurrera med andra aktörer inom kulturområdet utan istället stimulera och samarbeta med de aktörer som verkar för att bredda kulturutbudet för barn och unga. Musikskolans verksamhet bör därför inte utökas med annan verksamhet utöver den som bedrivs idag.

Kultur- och fritidsnämnden vill ge goda förutsättningar för att aktörer som ordnar kulturverksamhet för barn och unga. Kultur- och fritidsnämnden anser även att det är viktigt att ge kommuninvånarna god information om det utbud av kultur för barn och unga som finns i Ljungby kommun.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att tillsammans med kulturaktörer hitta en bra samarbetsform för information om och utveckling av kulturverksamheter för barn och unga. Om cirka sex månader önskar nämnden få en rapport om det fortsatta arbetet samt information om vilka aktörer som är med i samarbetet.

Härmed anser kultur- och fritidsnämnden att motionen är besvarad.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har lämnat in en motion där hon föreslår att bredda musikskolans verksamhet till att omfatta även teater, dans, konst, berättande med mera gärna i samarbete med t. ex studieförbund, utövande konstnärer, Ljungbergmuseet och Sagomuseet. Kerstin Wiréhn yrkar därför att det utreds hur en kulturskola skulle kunna drivas och vilka de ekonomiska förutsättningarna blir.

Motionen överlämnades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande och kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 februari 2012 att föreslå att kommunfullmäktige ger nämnden i uppdrag att göra en utredning i enlighet med motionen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 20 mars 2012 att kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra en utredning av möjligheter och förutsättningar för att driva en kulturskola i Ljungby kommun. Kommunstyrelsen föreslår den 10 april 2012 att kommunfullmäktige bifaller motionen. På sammanträde 24 april 2012 bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag.

Utredning

Kulturskolor finns i många kommuner i Sverige. Verksamheterna bedrivs i olika former och innehållet varierar från kommun till kommun. Oftast ligger en kommunal verksamhet, t ex en musikskola, i botten som utöver kurser i musik även tillhandahåller kurser i flera kulturella ämnen såsom dans, teater, skapande med mera. På vissa kulturskolor bedrivs verksamheten enbart på fritiden medan andra även bedriver verksamhet på skoltid i samarbete med skolorna.

Musikskolan i Ljungby erbjuder idag enskild undervisning i bleckblås, träblås, stråkinstrument, gitarr, slagverk, dragspel, sång, piano, keyboard, musikteori, scenisk beredskap, rytmik, ljudteknik och musikskapande i dator. Gruppundervisning finns i blockflöjt, gitarr, slagverk, blåsinstrument och stråkinstrument i flera ensembler. Flera blåsorkestrar, körer och rockband finns. Undervisning ges både på skoltid och på fritid. Musikskolan har idag 614 aktiva elever, 82 står i kö till undervisning. Utbildningen bedrivs av 14 heltidsanställda lärare samt en anställd på 40%. Musikskolan ser inga möjligheter, vare sig ekonomiskt, administrativt eller personellt att utöka verksamheten med fler ämnen utöver de som redan bedrivs idag.

I Ljungby kommun finns flera aktörer som redan i dagsläget bedriver kurser för barn inom områdena konst/skapande, dans, berättande, slöjd, musik med mera. Skulle det kunna gå att samla dessa verksamheter på något vis för att underlätta för barn och ungdomar att hitta till fritidsaktiviteter inom kulturens område?

Under arbetet med denna utredning kom ett förslag från Ljungby kulturförening att starta en kulturverksamhet för barn i samma form som idrottsskolan, vilken har bedrivits i Ljungby kommun under många år. I idrottsskolan får barn i årskurserna 1 och 2 möjlighet att prova på olika idrotter. Anmälningsavgiften för ett år är 150 kronor. I år är 19 föreningar anslutna till idrottsskolan. Idrottsskolan administreras av kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningarnas engagemang i idrottsskolan är ideellt.

Kultursekreteraren samlade de aktörer som ordnar kursverksamhet för barn för att diskutera om idrottsskolans modell var något som skulle kunna användas även inom kulturens område. Under träffarna blev det dock klart att det är svårt att samla kulturaktörernas kursverksamheter inom en modell som idrottsskolans eftersom verksamheterna bedrivs i många olika former (studieförbund, förening, företag) samt att kostnaderna för att bedriva kurserna varierar stort mellan de olika aktörerna.

Gemensamt för alla aktörerna är dock en önskan om att samarbeta mera, både vad gäller innehållet i kurserna samt med marknadsföring av kurserna. Genom samarbete skulle det vara lättare för aktörerna att nå ut med information om sitt kulturutbud till de barn och unga som söker kulturaktiviteter att göra på sin fritid.

Arbetet med att hitta en bra samarbetsform pågår. I skrivande stund diskuteras att skapa en sida på Ljungby kommuns webbsida där information om aktörernas kulturkurser för barn och unga kan samlas. En idé finns även till samarbeten kring kursinnehåll aktörer emellan samt en gemensam marknadsföringskampanj inför höststarten. Webbsidan skulle kunna administreras av kultursekreteraren som också kan ansvara för att kalla till träffar med de medverkande aktörerna samt samordna marknadsföring av webbsidans innehåll. Aktörerna å sin sida ansvarar för och bestämmer kursernas innehåll, antalet kurstillfällen, schemaläggning, målgrupp och pris samt tar in anmälningar till kurserna.

Några av aktörerna har inga egna lokaler. Önskemål har framkommit om att kunna lägga kulturkurser för barn och unga på Grand. En utveckling av vaktmästeri och bokningstjänster för Grand kommer i så fall att behövas.

Kultursekreterarens förslag till beslut:

Ljungby kommuns verksamhet ska inte konkurrera med andra aktörer inom kulturområdet utan istället stimulera och samarbeta med de aktörer som verkar för att bredda kulturutbudet för barn och unga. Musikskolans verksamhet bör därför inte utökas med annan verksamhet utöver den som bedrivs idag.

Kultur- och fritidsnämnden vill ge goda förutsättningar för att aktörer som ordnar kulturverksamhet för barn och unga. Kultur- och fritidsnämnden anser även att det är viktigt att ge kommuninvånarna god information om det utbud av kultur för barn och unga som finns i Ljungby kommun.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att tillsammans med kulturaktörer hitta en bra samarbetsform för information om och utveckling av kulturverksamheter för barn och unga.

Beredning

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till beslut:

Ljungby kommuns verksamhet ska inte konkurrera med andra aktörer inom kulturområdet utan istället stimulera och samarbeta med de aktörer som verkar för att bredda kulturutbudet för barn och unga. Musikskolans verksamhet bör därför inte utökas med annan verksamhet utöver den som bedrivs idag.

Kultur- och fritidsnämnden vill ge goda förutsättningar för att aktörer som ordnar kulturverksamhet för barn och unga. Kultur- och fritidsnämnden anser även att det är viktigt att ge kommuninvånarna god information om det utbud av kultur för barn och unga som finns i Ljungby kommun.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att tillsammans med kulturaktörer hitta en bra samarbetsform för information om och utveckling av kulturverksamheter för barn och unga. Om cirka sex månader önskar nämnden få en rapport om det fortsatta arbetet samt information om vilka aktörer som är med i samarbetet. Härmed anser kultur- och fritidsnämnden att motionen är besvarad

Yrkanden

Magnus Årenäs (MP) yrkar på återremiss.

Beslutsordning

Ordföranden ställer kultursekreterarens förslag till beslut mot Magnus Årenäs (MP) förslag om återremiss mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kultursekreterarens förslag.

§37 Regelverk bidragsformen ”Större kulturbidrag”

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet.

Ärendet

Vid arbetsutskottets sammanträde beslutades att kultur- och fritidsnämnden tar upp regelverket för kulturbidrag som ett ärende vid sitt nämndsammanträde i april. Detta gör man för att lägga till en klausul gällande inställda arrangemang.

§38 Bidragsansökan Ulla Sjöö

2013/0026  861

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag om 10000 kronor till projektet ”Utan en tråd”. Medel tas från bidraget Större kulturbidrag och betalas ut efter att redovisning av projektet har inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen.

Ärendet

Ulla Sjöö ansöker om 20000 kr i bidrag till utställningsprojektet ”Utan en tråd” som kommer att genomföras i Agunnaryd 13-20 oktober 2013. Utställningen är en uppföljning på projektet ”Livets tråd” som genomfördes i Agunnaryd för tio år sedan då 70 familjer lånade ut ca 1 000 textila alster till en utställning som besöktes av 5 000 personer i alla åldrar.

§39 Bidragsansökan Odensjö sommarfestkommitté

2013/0017  861

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett förlustbidrag om 10000 kronor till sommararrangemanget i Odensjö hembygdspark. Medel tas från bidraget ”Snabbstöd till kultur” och betalas ut efter att redovisning av projektet har inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen. Går projektet med vinst betalas inget bidrag ut.

Ärendet

En grupp föreningar i Odensjö med omnejd har gått ihop och bildat en sommar-festkommitté. Varje år har det ordnats en sommarfest i Odensjö hembygdspark sista helgen i juli då det firas Bolmendagen runt sjön Bolmen. 2013 vill de ta hit Kalle Moraeus och hans band Hej Kalle den 3 augusti. Enligt arrangörerna passar arrangemanget för alla åldrar. 1000 biljetter kommer att finnas till försäljning a´ 250 kronor styck. Säljer man 600 biljetter så är kostnaderna säkrade men för att garantera sig söker de ett förlustbidrag för arrangemanget.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bifalla ansökan och ger ett förlustbidrag på 10 tkr till sommarfestkommittén i Odensjö.

§40 Yttrande över fördelning ur Dahlinfonden 2013

2013/0018  046

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden följer förslaget till fördelning av kulturella och sociala ändamål som framlagts av kultur- och fritidsnämndens ordförande och socialnämndens ordförande.

Ärendet

Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till kommunstyrelsen angående inkomna ansökningar.

För 2013 finns cirka 950 000 kronor att utdela ur fondens avkastning.

Medlen ska enligt de principer som fastställs av kommunfullmäktige fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt följande:

1/7 av medlen, cirka 135 700 kronor tilldelas biblioteket i Lagan

1/7 av medlen, cirka 135 700 kronor utdelas till kulturändamål

5/7 av medlen, cirka 678 500 kronor utdelas till sociala ändamål

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens och socialnämnden ordföranden tillsammans med 2:a vice ordförande i båda dessa nämnder har i samråd tagit fram följande förslag till fördelning av kulturella och sociala ändamål.

Jäv

Linda Tranqvist och Björn Gullander deltar inte i beslutet på grund av delikatessjäv.

Förening

Aktivitet

Ansökt kr

Förslag, kulturella ändamål

Förslag,

sociala ändamål

Lagans Golfklubb

Nybyggnation av övningsområde

313211 kr

------

-----

Lagans samhällsförening

Renovering av tak på Godsmagasinet i Lagan

177000 kr

------

-----

Lagans Innebandyklubb

Bussresor till matcher, matchkläder, ledarutbildn

113 500 kr

60000 kr

Lagans AIK

Belysning, staket, mark-arbeten, fotbollsmål mm.


511150 kr

200000 kr

Förening

Aktivitet

Ansökt kr

Förslag, kulturella ändamål

Förslag,

sociala ändamål

Bergabygdens folkdansare

Musik, resor, material, lokalhyra mm.

25000 kr

15000 kr

Röda Korset, Lagankretsen

Första hjälpenutbildn., koloniläger för barn mm.

20000 kr

15000 kr

Berga hembygds-förening

Anordning av firande

av högtidsdagar mm.

35000 kr

20700 kr

Lagans Tennisklubb

Tennisskola, banskötsel, inköp av motionsredskap

27000 kr

15000 kr

Berga Väntjänst

Aktiviteter 2013-2014:

utflykter, underhållning, hyra av lokal mm.

30000 kr

20000 kr

Berga Ungdoms SKF

Nya vapen, ammunition, service för vapen

212 500 kr

53500 kr

Puls i Lagan

Renovering, dansuppvis-ning,utrustning, utbildn., arrangera Pulsloppet

230000 kr

80000 kr

Musiksatsningar i Berga Församling

Musikveckan, körkonserter

103000 kr

50000 kr

Guddarps IF

Tillbehör till fotbollsplan, målning av klubbstugan

59000 kr

20000 kr

Vittaryds Bastuförening

Utbyte av bastuaggregat och panelbrädor

10000 kr

-----

------

Dörarps IF

Handikappsanpassa Tallåsen

136000 kr

60000 kr

Slussen i Lagan

Investering för att göra uppstarten möjligt

500000 kr

-----

-----

Flyxens FVOF

Grillplatser, bryggor, möjlighet till sommarfiske

25000 kr

10000 kr

Logen 4669 Fram, IOGT-NTO

Lagandagen, partytält, bord, kopiator, el, under-håll av fastighet

50500 kr

25000 kr

Vittaryd-Dörarps Hembygdsförening

Smålandsstaket, gräs-klippare, utemöbler, mm.

145000 kr

60000 kr

Hörda Byförening

Belysning av monumentalt odlingsröse

8000 kr

Total

50000 kr

Hörda Byförening

Installation av fiber i Hördagården

20000 kr

/

Hörda Byförening

Fortsatt anpassning av Hördagården för funktionsnedsatta

15000 kr

/

Hörda Byförening

Underhåll av trägolv i Hördagården

20000 kr

/

Vittaryds Idrottsklubb

Resor, dräkter, renovering, isolering

60000 kr

20000 kr

Bergaortens missionsförsamling

Fönster, entrédörr

75000 kr

-----

-----

Förening

Aktivitet

Ansökt kr

Förslag, kulturella ändamål

Förslag,

sociala ändamål

Össlöv Bystugeförening

Slipning parkettgolv, skåp i kök, luft/luft värmepump

80000 kr

-----

-----

Dräktrådet i Kronobergs län

Delfinansiering av utgivningen av boken ”Ståten o nyttan. Folkliga kläder o textila traditioner i södra Småland”.

20000 kr

-----

-----

Ljungbergmuseets Vänner

Estetisk projekt för Åbyskolan grundskole-elever i Lagan: visning, utställning,priser,buss-kostnader

45000 kr

-----

-----

Vittaryd Sockenråd

Uppstart fritidsgård, dvd, stereoanläggning, tv,

Wii-spel, sällskapsspel

30000 kr

15000 kr

Vittaryd i Gemenskap (V.I.G.)

Kaffebryggare, porslin, trädgårdsmöbler, trubadur

10000 kr

5000 kr

IOGT-NTO:s juniorer

Discolampor, el, filmduk, arrangemang vid Bro-fästet och Lagandagen, annonskostnader

35000 kr

20000 kr

Berga PRO

Kulturella upplevelser, social gemenskap, vidarutbildning

12000 kr

-----

-----

SUMMA

2922861 kr

135700 kr

678500 kr

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

§41 Budgetäskanden investeringar 2014-2018

2013/0027  041

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande investeringsäskanden:

Sickinge ridhus, ombyggnad av spiltor till boxar,

uteridbana, personalutrymme, inklusive förstudie 4 Mkr

Ismaskin 1,3 Mkr

Omklädningsrum Kronoskogsbadet 1 Mkr

Grand, fortsatt programfas 200 tkr

Höjda anslag för oförutsedda investeringar 400 tkr

Ärendet

Alliansens lämnar följande förslag till investeringsäskanden vid arbetsutskottets sammanträde: 2014 2015

Lagavallen 23 Mkr

Ismaskin 1,3 Mkr

Omklädningsrum Kronoskogsbadet 1 Mkr

Höja gemensamma investeringsmedel 400 tkr

Förstudiefas Grand 200 tkr

Belysning Sunnerbohov (flyttas till 2015) 600 tkr

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde lämnar oppositionen följande förslag till investeringsäskanden för 2014:

Sickinge stall (ombyggnad spiltor till boxar, 4 Mkr

uteridbana, personalutrymme, inklusive förstudie)

Ismaskin 1,3 Mkr

Omklädningsrum Kronoskogsbadet 1 Mkr

Grand, fortsatt programfas 200 tkr

Höjda anslag för oförutsedda investeringar 400 tkr

Alliansens ändrar sitt förslag enligt följande: 2014 2015

Sickinge ridhus, ombyggnad spiltor till boxar,

Uteridbana, personalutrymme, inklusive förstudie 4 Mkr

Lagavallen 11 Mkr 12 Mkr

Ismaskin 1,3 Mkr

Omklädningsrum Kronoskogsbadet 1 Mkr

Höja gemensamma investeringsmedel 400 tkr

Förstudiefas Grand 200 tkr

Belysning Sunnerbohov (flyttas till 2015) 600 tkr

Beslutsordning

Ordföranden ställer alliansens och S-gruppens förslag mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt alliansens förslag.

Votering

Omröstning begärs och genomförs.

Ja-röst för alliansens förslag och nej-röst för S-gruppen förslag till investeringsäskanden.

Ja

Nej

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Ove Trulsson (C)

X

Irene Olofsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Björn Gullander (V)

X

Anders Bondeson (M)

X

5

6

Omröstningen resulterar i 5 ja-röster och 6 nej-röster och därmed beslutar nämnden enligt S-gruppens förslag till investeringsäskanden.

§42 Budgetäskanden drift

2013/0027  041

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden äskar om medel i driftsbudgeten enligt följande:

Lärartjänst musikskolan 100 tkr

(det 400 tkr som tidigare budgeterats räcker inte till en årsarbetande)

Extra årligt anslag till evenemang vid Ljungbydagarna 20 tkr

Fastighetsskötare/vaktmästare Grand 0,5 årsarbetande 225 tkr

Ökade IT-kostnader 200 tkr

( inklusive e-böcker, administration och bibliotek)

Höjda anslag för skötselavtal, bad och kanotrastplatser 50 tkr

Allmän kulturverksamhet, stimulans för arrangörer 200 tkr

Utvecklingsprojekt fritidsgården (till exempel teaterprojekt) 50 tkr

Ärendet

Alliansens lämnar följande förslag till driftsäskanden vid arbetsutskottets sammanträde:

0,5% tjänst Grand 225 tkr

Ökad IT-konsumtion 200 tkr

Nya skötselavtal bad- och kanotrastplatser 50 tkr

Truckhallen 400 tkr

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde lämnar oppositionen in följande förslag till driftäskanden för 2014:

Lärartjänst musikskolan 100 tkr

(det 400 tkr som tidigare budgeterats räcker inte till en årsarbetande)

Extra årligt anslag till evenemang vid Ljungbydagarna 20 tkr

Fastighetsskötare/vaktmästare Grand 0,5 årsarbetande 225 tkr

Ökade IT-kostnader 200 tkr

( inklusive e-böcker, administration och bibliotek)

Höjda anslag för skötselavtal, bad och kanotrastplatser 50 tkr

Allmän kulturverksamhet, stimulans för arrangörer 200 tkr

Utvecklingsprojekt fritidsgården (till exempel teaterprojekt) 50 tkr

Beslutsordning

Ordföranden ställer alliansens och S-gruppens förslag mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt alliansens förslag.

Votering

Omröstning begärs och genomförs.

Ja-röst för alliansens förslag och nej-röst för S-gruppen förslag till driftsäskanden.

Ja

Nej

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Ove Trulsson (C)

X

Irene Olofsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Björn Gullander (V)

X

Anders Bondeson (M)

X

5

6

Omröstningen resulterar i 5 ja-röster och 6 nej-röster och därmed beslutar nämnden enligt S-gruppens förslag till driftsäskanden.

§43 Delegation föreningsbidrag och snabbstöd till kultur

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendenten redogör för sammanställning över utbetalade föreningsbidrag 2010-2012.

Kultursekreteraren informerar om inkomna ansökningar och beviljade bidrag gällande bidragsformen ”Snabbstöd till kultur”.

§44 Upphandling säkerhetsutrustning till bowlingen

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Vikarierande anläggningschefen informerar om att upphandlingen gällande säkerhetsutrustning för bowlinghallen är klar. Det anbud som antas är på 360 tkr och tas från gemensamma investeringsmedel. Ventilationsarbete tillkommer. Arbetet påbörjas vecka 19 och beräknas vara klart vecka 32.

§45 Meddelanden

§ Vävföreningen Skaparkällan bjuder in ledamöter från kultur- och fritidsnämnden till ett studiebesök i föreningens lokaler på Bergagatan 12A i Ljungby. Ett antal ledamöter tackar ja till inbjudan och kommer att göra ett besök den 7 maj klockan 18.00.

§ Ljungbergmuseets vänner bjuder in föreningar och enskilda i kultursektorn att delta i en gårdsfest, en liten kulturfestival, som genomförs den 25 maj klockan 12-16 i Sven Ljungbergs trädgård.

§ Under mötet delades boken Ljungby Blåsorkesters historia 1880-2006 ut till samtliga ledamöter.

§ Kultursekreteraren välkomnar alla ledamöter till en konsert med Operaimprovisatörerna som går av stapeln torsdag den 25 april klockan 19.00 på Grand, Ljungby.

§ Torsten Mässgård utbildar nämndsledamöterna i de nya läsplattorna.