Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2015-01-26

Sammanträde 2015-01-26

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Presentation av politiker och verksamhetsansvariga

Valärenden

3 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

4 Val av ordförande och vice ordförande till arbetsutskottet

5 Val av ledamot och ersättare till ungdomsrådet

6 Val av ledamot och ersättare till Brottsförebyggande rådet

7 Val av ledamot och ersättare till kommunala tillgänglighetsrådet

8 Val av ansvarig som ska bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen

9 Val av två ledamöter till konstinköpskommittén

10 Information om kulturverksamheten

Beslutsärenden

11 Bidragsansökan Teater 16

12 Bidragsansökan Maria Stansert

13 Yttrande över försäljning av Truckhallen

14 Yttrande över detaljplan för Pumpan 2, Annelund Ljungby

Uppföljning

15 Ekonomiskt utfall 2014

Information

16 Kultur- och fritidsnämndens reglemente

17 Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

18 Övergripande mål och förvaltningsmål

21 Information från presidiet

23 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (135 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Presentation av politiker och verksamhetsansvariga

§3 Allmän information om kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

§4 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§5 Val av ordförande och vice ordförande till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§6 Val av ledamot och ersättare till ungdomsrådet

§7 Val av ledamot och ersättare till Brottsförebyggande rådet

§8 Val av ledamot och ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet

§9 Val av ansvarig som ska bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen

§10 Val av två ledamöter till konstinköpskommittén

§11 Entledigande och val av nytt personuppgiftsombud

§12 Information om kulturverksamheten

§13 Bidragsansökan från Teater 16 till teateruppsättning av pjäsen "Man är väl fri"

§14 Bidragsansökan från Maria Stansert till teateruppsättningen "Svindlande affärer"

§15 Yttrande över försäljning av Truckhallen

§16 Yttrande över detaljplan för Pumpan 2, Annelund Ljungby

§17 Ekonomiskt utfall 2014

§18 Kultur- och fritidsnämndens reglemente

§19 Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

§20 Övergripande mål och förvaltningsmål

§21 Hembygdsparken/Aspebacken

§22 Fritidsgårdsverksamheten

§23 Information från presidiet