Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2011-04-20

Sammanträde 2011-04-20

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby,

1 Förslag till justerare Irené Svensson (S).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse:

3 Driftbudget 2012 och investeringsbudget 2013-2016. - Anna Andersson

4 Tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Ljungby kommun.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Diverse, Plan:

5 Planutredning för Laganskolan i Lagans samhälle.

Godkännande av planutredning. - Anna Aracsy

6 Detaljplan för del av Torg 6:4 med flera inom nordvästra industriområdet i Lagans samhälle.

Beslut om samråd. - Anna Aracsy

7 Detaljplan för Torg 13:4 med flera i Lagans samhälle.

Beslut om antagande. - Ulla Gunnarsson

8 Detaljplan för Ljungby 7:184 med flera, järnvägsområdet i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - Ulla Gunnarsson

9 Detaljplan för del av Ljungby 7:67 väster om fastigheten

Motorn 1 inom sydvästra industriområdet i Ljungby.
Avskrivning av planuppdrag. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Miljö:

10 Avloppssituationen i Torarps fritidshusområde. - Malin Andersson/Carina Axelsson

11 Kvänslöv 1:4, 3:27, 3:31, 3:49 och 3:29, anläggande av gång- och cykelväg.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Thomas Hultqvist

12 Runkarp 2:6, brister i miljöskydd.

Föreläggande med vite. - Victoria Kullenberg

13 Bråna 5:3, försummelse att lämna begärd uppgift.

Föreläggande med vite. - Mathilda Johansson

Information och frågor - Miljö, Bygg:

14 Fibblan 7, uppförande av plank.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

15 Jaguaren 1, nybyggnad av gruppboende, servicelägenheter.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

16 Leoparden 35, avvikelse från beviljat bygglov - nybyggnad av enbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

17 Välten 2, tillbyggnad av industribyggnad.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

18 Jungfrugård 1:15, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Jonny Engström

19 Ljushult 1:29, ändrad användning i två ekonomibyggnader till stall samt nybyggnad av lokal för gårdscafé.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

20 Odensjö 1:4, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Jonny Engström

21 Ryssby 1:49, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens - Uno Samuelsson

22 Angelstad 2:4, nybyggnad av tre fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

23 Bolmstad 2:18, uppförande av mur.

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd. - Uno Samuelsson

24 Hov 2:21, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

25 Gashult 2:15, ovårdade byggnader.

Beslut om föreläggande. - Uno Samuelsson

26 Össlöv 4:9, terminalverksamhet, betongtillverkning och krosshantering.

Ansökan om permanent bygglov. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

27 Meddelanden

28 Delegationsbeslut