Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2008-01-30

Sammanträde 2008-01-30

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby

Inledning Ordföranden hälsar välkommen och förklarar att sammanträdet är offentligt till o Läs mer...ch med punkt 7.

1 Förslag till justerare: Marie Liljedahl

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

3 Visionsarbete. Redovisning av handlingsplaner 2007/2008 - Bengt Karlsson

4 Sekreterare i miljö- och byggnämnden.

Planer:

5 Detaljplan för del av Bolmstad 2:8 norr om Tallbackens fritidshusområde i Angelstads församling.

Beslut om planuppdrag. - Olle Ring

6 Detaljplan för Replösa Byagård (vid Byagårens förskola) i Ljungby stad.

Beslut om godkännande - Eva Syrén

7 Detaljplan för Odensjö-Ryd 1:14 (vid Byholma) i Odensjö församling.

Beslut om samråd. - Olle Ring

Information - Plan: Miljö:

8 Tillsynsplan för 2008 inom miljöbalkens, djurskyddslagens och livsmedelslagens områden.

Antagande av plan. - Alf Carlsson

9 Behovsutredning för 2008 inom miljöbalkens, djurskyddslagens och livsmedelslagens områden.

Antagande av plan. - Alf Carlsson

10 Eka 3:6 Anläggande av geologisk barriär för ny deponiyta på Bredemad.

Godkännande av kvalitetssäkringsplan. - Carina Axelsson

11 Töttja 2:1 i Berga församling. Ansökan om förlängd bearbetningskoncession för energitorv.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Alf Carlsson

12 Tannåker 2:1 i Tannåker församling. Anordnande av handikappanpassad natur- och kulturstig.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Alf Carlsson

Information - Miljö: Bygg Ljungby

13 Astrad 12, Replösavägen i Ljungby. Uppställning av containrar och uppförande av plank.

Ansökan om bygglov. - Elisabeth Petersson

14 Björklunden 5, Storgatan 26 i Ljungby. Uppförande av handikappramp. - Elisabeth Petersson

15 Del av Ljungby 7:106, Märta Ljungbergsvägen 62 i Ljungby.

Nybyggnad av GDS-anläggning (biltvätt)
Ansökan om bygglov. - Elisabeth Petersson

16 Muraren Nedre 8, Bolmstadsvägen 9 i Ljungby. Ändrad användning till frisersalong.

Ansökan om bygglov. - Elisabeth Petersson

17 Solrosen 3, Märta Ljungbergsvägen 60 i Ljungby. Ändra användning till förskola.

Ansökan om bygglov. - Elisabeth Petersson

18 Torg 6:1 och 2:27 i Berga församling. Anordnande av parkeringsplatser.

Översänder överklagan till länsstyrelsen. - Bengt Karlsson

19 Bolmstad 2:22 i Angelstad församling. Nybyggnad av fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

20 Fotatorp 1:12 i Angelstad församling. Nybyggnad av enbostadshus.

Ansökan om förlängning av förhandsbesked. - Uno Samuelsson

21 Hörset 2:8 i Berga församling. Ovårdad silobyggnad.

22 Torg 12:1 i Berga församling. Nybyggnad av cykelförråd.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

Information bygg:

23 Meddelanden och information.

24 Delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
närvaro.pdf (9 kb)

§1 Närvaro vid nämndens sammanträde

 Dnr 1561/04

Beslut

Carina Bengtsson (c) ges möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde.

Redogörelse för ärendet

I visionsarbetet Ljungby på väg har kommunstyrelsen i sin handlingsplan beslutat att kommunstyrelsens politiker ska få en bredare insyn i nämndernas arbete.

Kommunstyrelsen har beslutat att politikerna ska få möjlighet att närvara vid de olika nämndernas sammanträden.

Carina Bengtsson (c) önskar att delta i nämndens sammanträde

den 30 januari 2008.

§2 Redovisning av handlingsplaner 2007/2008

Dnr 102/08

Beslut

1. Sammanställningen daterad den 15 januari 2008 godkänns.

2. Nämnden antar följande handlingsplan för 2008.

Aktivitet

Vad ska göras

Ansvarig

Klart till

Rapport till

Budget inför 2009

Nämndens verksamhetsidé och mål

ska användas aktivt i budgetarbetet

Marianne Eckerbom

April och September

2008

Nämnden, KS och KF

Hälsosam livsmiljö

Inventering/uppföljning av enskilda avlopp

Lars-Ove Johansson

Januari

2009

Nämnden

Hälsosam livsmiljö

Uppföljning, redovisning av antalet inkomna klagomål på sällskapsdjur.

Lars- Ove Johansson

Januari 2009

Nämnden

Hälsosam livsmiljö

Redovisning av vindkraftsutbyggnaden.

Gösta Carlsson

Januari 2009

Nämnden

Översiktsplan och centrumplan

Uppföljning av arbetet med översiktsplanen och centrumplanen.

Stefan Fredriksson

Januari

2009

Nämnden

Lokala och regionala miljömål

Uppföljning av lokala och regionala miljömål

Lars Nordqvist

Januari

2009

Nämnden

Luft- och vattenkvalitet

Uppföljning av luft - mätning och kommunalt dricksvatten samt Lagaån, Helgeån och Bolmån.

Irene Svensson

Mars 2009

Nämnden

Planlagda tomter

Uppföljning av planerad och planlagd industrimark

Karl-Erik Karlsson

Januari 2009

Nämnden

Utbildning och

studiebesök för politiker

Uppföljning av nämndens utbildningar 2008 samt förslag till 2009.

Kurt Lundberg

Oktober 2008

Januari 2009

Nämnden

Kvalitetsservice

Redovisa antalet tillsynsbesök i procent i relation till budgeten för B-företag under 2008.

Maarten

Bömer

Januari 2009

Nämnden

Kvalitetsservice

Inventering av beslutade uppdrag

Bertil Andersson

Januari 2009

Nämnden

Handlingsplan inför 2009

Uppföljning och praktiska förberedelser inför revideringen av handlingsplanen.

Marianne Eckerbom

Stefan Fredriksson

Lars Nordqvist

November 2008

Nämnden

Redogörelse för ärendet

En sammanställning har gjorts av de aktiviteter i handlingsplanerna 2007 för både kontoret och nämnden.

§3 Sekreterare i miljö- och byggnämnden

Dnr 107/08

Förslag till beslut

Inger Bodin utses till ersättare som nämndssekreterare och Bengt Karlsson som andre ersättare.

Redogörelse för ärendet

Vid sammanträdet den 17 oktober 2007, § 175 utsågs Anna Andersson till nämndssekreterare med Bengt Karlsson som ersättare.

Inger Bodin har sedan dess anställts som administrativ handläggare och därför föreslås att Inger Bodin utses till ersättare som nämndssekreterare med Bengt Karlsson som andre ersättare.

§4 Detaljplan för del av Bolmstad 2:8 norr om Tallbackens fritidshusområde i Angelstads församling

Dnr 2951/07

Beslut om planuppdrag.

Beslut

1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av
Bolmstad 2:8 norr om Tallbackens fritidshusområde i Angelstads församling.

2. Plankostnaderna ska regleras i planavtal

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren till Bolmstad 2:8 har begärt att detaljplanen ändras till ett område med fem befintliga tomter för bostadsändamål. Området ligger norr om och i anslutning till fritidshusområdet Tallbacken.

Syftet med planändringen är att möjliggöra en utökning av tomterna så att de kommer att sträcka sig fram till tomternas utfartsväg.

Marken inom den aktuella utökningen saknar idag detaljplan och har tidigare använts som upplagsplats för virke.

Förslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv.

Strandskyddet är upphävt inom de fem nuvarande tomterna men hela det tillkommande planområdet omfattas av strandskydd.

Kommunens projektgrupp ställer sig positiv till förslaget.

§5 Detaljplan för Replösa Byagård (vid Byagårdens förskola) i Ljungby stad

Dnr 851/05

Beslut om godkännande.

Beslut

1. Detaljplaneförslaget för Replösa Byagård (vid Byagårdens förskola) i Ljungby stad godkänns.

2. Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Replösa Byagård (vid Byagårdens förskola) i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde för villabebyggelse.

En ny ringväg som ersätter den provisoriska ringvägen John A Lagers väg kan byggas i den norra delen av planområdet och John A Lagers väg kan då bli lokal­gata. Planen innebär att 54 nya villatomter och ett mindre område för grupphus, radhus och liknande kan skapas. Dessutom utökas det befintliga förskoleområdet vid Byagårdens förskola för att möjliggöra en framtida utbyggnad.

Planförslaget har varit utställt den 27 november – 28 december 2007.

De inkomna yttrandena har sammanställts i ett utlåtande daterat den 7 januari 2008.

Inga ändringar har gjorts i planförslaget med anledning av de inkomna yttrandena.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen. Detta innebär att planen kan antas efter det att den varit utställd.

§6 Detaljplan för Odensjö-Ryd 1:14 (vid Byholma) i Odensjö församling

Dnr 1585/07

Beslut om samråd.

Beslut

Samråd får ske över förslaget till detaljplan för Odensjö-Ryd 1:14 (vid Byholma) i Odensjö församling.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Odensjö-Ryd 1:14 (vid Byholma) i Odensjö församling.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av nya bostadshus på fastigheten Odensjö-Rya 1:14. Bostäderna är främst planerade för fritidsändamål.

Planförslaget innebär att 13 nya tomter för bostäder kan skapas. Bostäderna placeras runt en planerad damm. Planområdet får utfart mot väg 545 (vägen mellan Byholma och Lidhult).

Försörjningen med vatten och avlopp kommer att anordnas gemensamt för tomterna.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

Detta innebär att planförslaget efter samrådet åter kommer att ställas ut innan antagande kan ske.

§7 Uppföljning av tillsynsplan för 2007 och ny tillsynsplan för 2008 inom miljöbalkens, djurskyddslagens och livsmedelslagens områden

Dnr 32/08

Godkännande och antagande av plan.

Beslut

1. Godkännande av redovisning av tillsynsplan för 2007.

2. Tillsynsplanen för år 2008 antas, inom miljöbalkens, djurskyddslagens och livsmedelslagens områden.

Redogörelse för ärendet

I miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen finns krav på att myndigheten årligen ska utreda tillsynsbehovet. Utifrån tillsynsbehovet ska därefter en tillsynsplan upprättas som talar om hur tillsynen ska bedrivas. Tillsynsverksamheten ska dessutom följas upp och utvärderas regelbundet.

En behovsutredning för varje år antas av nämnden. Utredningen klargör vilka tillsynsuppgifterna är, vilka typer av tillsynsobjekt som är aktuella, objektens antal och deras tillsynsbehov. Utredningen jämför resursbehovet inom respektive arbetsområde med vilka resurser som finns att tillgå på miljökontoret. Behovsutredningen för 2008 visade att miljökontoret behöver utöka med 6 654 timmar år 2008 vilket motsvarar cirka 4,2 tjänster (två tjänster är inte tillsatta varför behovet är 2,2 tjänster).

Störst behov av extra resurser år 2008 finns inom miljö- och djurskydd.

Utifrån en behovsutredning upprättas en tillsynsplan. Tillsynsplanen omfattar miljöbalkens områden, djurskyddslagen och livsmedelslagen. Tillsynsplanen avgör vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras det kommande året. Efter årets slut ska tillsynsplanen följas upp och utvärderas.

Resurserna år 2008 kommer främst att läggas på miljöfarlig verksamhet där anmälningsärenden och tillståndärenden prioriteras eftersom den sökande inte kan starta eller ändra sin verksamhet innan beslut erhålls. Inom miljöfarlig verksamhet förväntas även en markant ökning på antalet tillståndsärenden för enskilda avlopp som en följd av avloppsinventeringen.

Kontroll enligt djurskyddslagen bedrivs med god framförhållning. Varje objekt inspekteras rutinmässigt vart tredje år. Lantbrukens miljötillsyn sker samordnat med djurskyddstillsyn.

Livsmedelsanläggningars taxor har omprövats under 2007, vilket innebär att mer kontroll behöver utföras på verksamheterna. I och med detta kommer livsmedels- och hälsoskyddsinspektören att omfördela sina timmar vilket innebär att miljökontoret inte har möjlighet att lägga en halvtidstjänst på hälsoskydd.

Motivering

Enligt 26 kapitlet 1§ miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med balken och föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska tillgodoses.

I miljöbalkens 26 kapitel och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken behandlas tillsynsfrågorna inom miljöbalkens områden.

Förordningen om tillsyn enligt miljöbalken innehåller uppgifter om tillsynsmyndighetens åligganden i 7-9 §§. Enligt 7 § ska myndigheten avsätta resurser som svarar mot behovet av tillsyn. Personalen ska ha tillräcklig kompetens för att klara tillsynsarbetet. Myndigheten ska genomföra en utredning av tillsynsbehovet som årligen uppdateras.

Register ska finnas över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn. Utifrån behovsutredningen ska en tillsynsplan upprättas för varje verksamhetsår. Tillsynsverksamheten ska följas upp och utvärderas regelbundet.

Enligt Statens jordbruksverks allmänna råd (2000:4) i anslutning till djurskyddslagen (1988:534) om tillsyn med mera. bör en tillsynsplan upprättas för djurskyddsverksamheten. Tillsynsplanen bör regelbundet utvärderas enligt råden.

Enligt Livsmedelsverkets kungörelse om livsmedelstillsyn med mera, (SLVFS 1990:10 4 §) ska regelbunden livsmedelstillsyn bedrivas. Livsmedelsverket har i tillsynskungörelsen 4b § föreskrivit att tillsynsmyndigheten ska utarbeta en plan för den årliga tillsynsverksamheten.

§8 Behovsutredning för år 2008 inom miljöbalkens, djurskyddslagens och livsmedelslagens områden

Dnr 108/08

Antagande av plan.

Beslut

Behovsutredningen för år 2008 inom miljöbalkens, djurskyddslagens och livsmedelslagens områden antas.

Redogörelse för ärendet

I miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen finns krav på att myndigheten årligen ska utreda tillsynsbehovet. Utifrån tillsynsbehovet ska därefter en tillsynsplan upprättas som talar om hur tillsynen ska bedrivas. Tillsynsverksamheten ska dessutom följas upp och utvärderas regelbundet.

Behovsutredningen för år 2008 omfattar miljöbalkens områden, djurskyddslagen och livsmedelslagen. Utredningen klargör vilka tillsynsuppgifterna är, vilka typer av tillsynsobjekt som är aktuella, objektens antal och deras tillsynsbehov. Utredningen jämför resursbehovet inom respektive arbetsområde med vilka resurser som finns att tillgå på miljökontoret. Sedan behovsutredningen för år 2006 genomfördes har resursbehovet ökat.

Behovsutredningen för år 2008 visar att miljökontoret behöver utöka med6 654 timmar år 2008 vilket motsvarar cirka 4,2 tjänster (två tjänster är inte tillsatta varför behovet är 2,2 tjänster). Störst behov av extra resurser finns inom miljö- och djurskydd. Miljö- och byggkontoret avvaktar med att tillsätta ytterligare en miljö- och djurskyddsinspektör beroende på om länsstyrelsen tar över tillsynen av djurskyddet eller inte.

Inom miljöskydd beräknas de 440 timmar som åtgår till administration vara tillfälliga för år 2008. Dessa timmar kommer bland annat att användas till klassningar av verksamheter enligt ny lagstiftning, uppdatering av MiljöReda samt arbete med framtagning av ny taxa.

När det gäller förorenade områden beräknar miljökontoret att 400 timmar behöver avsättas per år inom detta område.

Inom miljöfarlig verksamhet finns behov av att avsätta 800 timmar till att slutföra påbörjad avloppsinventering. I och med avloppsinventeringen förväntas en markant ökning på antalet tillståndsärenden för enskilda avlopp. Viktigt att notera är att de 800 timmar som behöver avsättas till avloppsinventeringen är arbete som med fördel kan utföras i projektform. Tid behöver även avsättas till de projekt som planeras utföras i samarbete med Miljösamverkan Kronoberg.

Motivering

Enligt 26 kapitlet 1 § miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med balken och föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska tillgodoses.

I miljöbalkens 26 kapitel och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken behandlas tillsynsfrågorna inom miljöbalkens områden.

Förordningen om tillsyn enligt miljöbalken innehåller uppgifter om tillsynsmyndighetens åligganden i 7-9 §§. I 7 § står att man ska avsätta resurser som svarar mot behovet av tillsyn. Personalen ska ha tillräcklig kompetens för att klara tillsynsarbetet. Myndigheten ska genomföra en utredning av tillsynsbehovet som årligen uppdateras. Register ska finnas över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn.

Utifrån behovsutredningen ska en tillsynsplan upprättas för varje verksamhetsår. Tillsynsverksamheten ska följas upp och utvärderas regelbundet.

Enligt Statens jordbruksverks allmänna råd (2000:4) i anslutning till djurskyddslagen (1988:534) om tillsyn med mera bör en tillsynsplan upprättas för djurskyddsverksamheten. Tillsynsplanen bör regelbundet utvärderas enligt råden.

Enligt Livsmedelsverkets kungörelse om livsmedelstillsyn med mera (SLVFS 1990:10 4 §) ska regelbunden livsmedelstillsyn bedrivas. Livsmedelsverket har i tillsynskungörelsen 4b § föreskrivit att tillsynsmyndigheten ska utarbeta en plan för den årliga tillsynsverksamheten.

§9 Anläggande av geologisk barriär för ny deponiyta på Bredemad

Dnr 1730/07

Godkännande av kvalitetssäkringsplan.

Fastighet: Eka 3:6, Bredemads avfallsanläggning

Verksamhets-
utövare:

Beslut

1. Kvalitetsplan för ny deponiyta godkänns. Avfallsytan är endast avsedd för avfall som inte klassas som farligt avfall.

2. Ytvatten från intilliggande område får inte negativt påverka det nya deponiområdet. Redovisning av dike och upphöjning alternativt barriär i vägen vid in- och utfart ska ske till tillsynsmyndigheten då arbetet utförts.

Redogörelse för ärendet

På avfallsanläggningen Bredemad ska en ny yta för deponi öppnas. Det innebär att en geologisk barriär måste uppföras för att säkra läckage till mark och grundvatten.

I tillståndet för Bredemads avfallsanläggning under punkt fyra anges att innan arbeten med geologisk barriär påbörjas ska en detaljerad arbetsplan som innehåller en redovisning om hur arbetena kommer att kvalitetssäkras lämnas till tillsynsmyndigheten för godkännande.

I september beslutade nämnden att kvalitetssäkringsplanen måste kompletteras. En ny kvalitetssäkringsplan inkom till nämnden den 10 december 2007.

Följande kompletteringar har gjorts:

· En utomstående kontrollant kommer att närvara.

· Handlingar på bentonitmaterialet kommer att skickas in till nämnden.

· Kompletta planer för egenkontroll och kvalitet är upprättade.

· Vilket material som ska deponeras på ytan finns i tabell.

· Fullständig lakvattenberäkning.

§10 Uppställning av containrar och uppförande av plank

Dnr 2830/07

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Astrad 12, Replösavägen i Ljungby

Sökande:

Yttrande: Tekniska kontoret, exploateringsavdelningen

Beslut

Bygglov beviljas för uppställning av containrar och uppförande av plank.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär uppställning av avfallscontainer för Astradskolan samt uppförande av ett plank på cirka 2,2 meter runt containrarna på tre sidor. Planket och containrarna kommer att ligga närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Tekniska kontoret, exploateringsavdelningen har inget emot förslaget.

Bekräftelse bygganmälan

Bygganmälan har inlämnats samtidigt med ansökan om bygglov.

Motivering

Undantag medges från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 17 kapitlet 4 § (närmare tomtgräns än 4,5 meter).

Upplysningar

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift 1950 kronor (faktura sänds separat).

§11 Nybyggnad av biltvättsanläggning

Dnr 22/08

Ansökan om bygglov

Fastighet: Del av Ljungby 7:106, Märta Ljungbergsvägen 62 i Ljungby.

Sökande:

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av biltvättsanläggning.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av en gör det själv biltvätt. Byggnadsarean kommer att bli cirka 150 m2 och innehålla fyra tvättplatser.

Bekräftelse bygganmälan
Bygganmälan har inlämnats samtidigt med ansökan om bygglov.

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska han skriftligen utses av byggherren.

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska kontoret, telefon 0372-78 93 16.

Upplysning

Fastigheten är placerad inom ett skyddsområde för kommunal vattentäkt.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska göras till miljökontoret.

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift 8 736 kronor (faktura sänds separat).

Kostnad för nybyggnadskarta tillkommer.

§12 Ändrad användning till frisersalong

Dnr 2895/07

Ansökan om bygglov

Fastighet: Muraren Nedre 8, Bolmstadsvägen 9 i Ljungby.

Sökande:

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning till frisersalong.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär att lokalen i källaren ändrar användning till frisersalong.

I lokalen har det tidigare varit butik.

Enligt förordningen om tekniska egenskaper på byggnadsverk, byggnadsverksförordningen (BVF) 12 § ska byggnader som innehåller bostäder och arbetslokaler vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Sökanden har i brev daterat den 14 januari begärt undantag från tillgängligheten och meddelat att kunder som har nedsatt rörelse-, eller orienteringsförmåga kan få behandling i sitt eget hem.

Motivering

Enligt 15 § BVF ska de ombyggda delarna tillföras de i 12 § angivna egenskaper i frågan om tillgänglighet om det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard samt att sökanden kan erbjuda behandling hemma hos sina kunder.

Upplysning

Bygganmälan ska inlämnas om nya vatten- och avlopps installationer anordnas.

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift 1 680 kronor (faktura sänds separat).

§13 Anordnande av parkeringsplatser

Dnr 2684/07

Upphävande av beslut.

Fastighet: Torg 6:1 och 2:27

Sökande:

Beslut

1. Tillfälligt bygglov upphävs för anordnande av parkeringsplats enligt beslut den 12 december 2007, § 223.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Den planerade platsen ligger norr om Motell Lagan.

Förslaget innebär anordning av en belyst och inhägnad parkeringsplats för tunga fordon med ett antal av cirka 79 platser.

Vid sammanträde den 12 december 2007, § 223 beviljades tillfälligt bygglov för anordnande av parkeringsplats till och med den 12 december 2017.

Vägverket har i brev daterat den 8 januari 2008 överklagat beslutet.

Sökanden har i brev daterat den 30 januari 2008 återkallat ansökan om tillfälligt bygglov.

Upplysning
Vägverket underrättas om beslutet.

§14 Nybyggnad av fritidshus

Dnr 2524/07

Ansökan om bygglov

Fastighet: Bolmstad 2:22

Sökande:

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus och ett uthus. Byggnadsarean för fritidshuset kommer att bli 180 m2 och uthuset cirka 20 m2.

Enligt gällande detaljplan (P 06/12) är den största tillåtna byggnadsarean 200 m2.

På fastigheten fanns ett fritidshus som är rivet. Rivningslov har beviljats den 4 oktober 2007.

Bekräftelse bygganmälan

Bygganmälan har inlämnats samtidigt med ansökan om bygglov.

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska kontoret, telefon 0372-78 93 16.

Upplysningar

Planlösningar och sektioner har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Från och med 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. Ni ska som byggherre se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för miljö- och byggnämnden, enligt 9 kapitlet 12 § plan- och bygglagen (PBL).

Om inte dessa uppvisats innan byggstart kan nämnden stoppa bygget. Särskild avgift kan då komma att tas ut enligt 10 kapitlet 6 § PBL.

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 11 480 kronor (faktura sänds separat).

Avgift på utsättningen tillkommer och debiteras separat av tekniska kontoret.

§15 Nybyggnad av enbostadshus

Dnr 1143/97

Ansökan om förlängning av förhandsbesked

Fastighet: Fotatorp 1:12

Sökande:

Yttrande: Från ägaren av fastigheten Fotatorp 1:2.

Beslut

Förlängning av förhandsbesked beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Förhandsbesked beviljades den 20 juni 1991, § 86 och har sedan i omgångar förlängts. Senaste beslutet togs den 25 januari 2006, § 7 då förlängning beviljades till den 25 januari 2008.

Sökanden har i brev daterad den 4 december 2007 begärt ytterligare förlängning av förhandsbeskedet.

Fastighetsägaren till Fotatorp 1:2 har erinringar emot förslaget och menar att tomten är störande för omgivningen med avseende på växtligheten.

Fastighetsägarna till Fotatorp 1:5, 1:9, 1:10 och 1:11 har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Motivering

Bedömningen görs att tomten inte utgör någon betydande olägenhet för vare sig omgivningen eller trafiken.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har lämnats.

Avgift: 840 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Fotatorp 1:2 underrättas om beslutet med mottagningsbevis. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Fastighetsägarna till Fotatorp 1:5, 1:9, 1:10 och 1:11 underrättas om beslutet.

§16 Ovårdad silobyggnad

Dnr 2820/07

Föreläggande vid vite.

Fastighet: Hörset 2:8

Fastighetsägare:

Beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 15 och 18 §§ förelägges XXX vid vite av 50 000:- (femtiotusen kronor) att senast den 1 juli 2008 på fastigheten Hörset 2:8 ha rivit och bortforslat silobyggnaden.

2. XXX underrättas om beslut med delgivningsman.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Hörset, cirka fem kilometer söder om Vittaryds samhälle.

Ärendet gäller en silobyggnad på gården som lutar kraftigt och bedöms utgöra en rasrisk.

I beslut den 12 december 2007, § 226 fick fastighetsägaren möjlighet att lämna in en skriftlig redogörelse över vilka åtgärder som kommer att vidtas med silobyggnaden. Beslutet har mottagits av fastighetsägaren den 7 januari 2008.

Miljö- och byggkontoret har i brev vid två tidigare tillfällen uppmanat fastighetsägaren att snarast åtgärda silobyggnaden. Det första brevet skickades den 13 juli 2007 och det andra brevet skickades den 30 oktober 2007. Det senare brevet skickades med mottagningsbevis. Detta brev har lösts ut, men vad nämnden kan bedöma är det inte fastighetsägaren som personligen mottagit brevet. Kuvertet med dess ursprungliga innehåll har sedan postats och returnerats till Ljungby kommun.

Enligt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, byggnadsverkslagen (BVL) § 2, ska byggnader underhållas så att deras ursprungliga egenskaper i huvudsak bevaras. Detta gäller bland annat i fråga om ”bärförmåga, stadga och beständighet” samt ”säkerhet vid användning”.

I brev daterat den 26 januari 2008 har fastighetsägaren bland annat meddelat han tänker räta upp silon och sedan ta den i bruk till dess ursprungliga ändamål. Någon exakt tidsplan för detta kan han inte ange. För att minimera eventuell rasrisk har taket på silon lyfts av.

Motivering

Bedömningen görs att silobyggnaden inte uppfyller de egenskapskrav som anges i BVL 2 §.

Yrkanden

Maarten Bömer (KB) yrkar att silon ska vara riven innan den 1 april 2008.

Lars-Ove Johansson (c) yrkar att silon ska vara riven innan den 1 juli 2008.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att

Lars-Ove Johanssons (c) yrkande ska gälla.

Upplysning

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med delgivningsman.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.§17 Nybyggnad av cykelförråd

Dnr 2966/07

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Torg 12:1

Sökande:

Yttrande: Från ägaren av fastigheten Torg 1:162.

Beslut

Ansökan om bygglov avslås för nybyggnad av ett cykelförråd.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av ett cykelförråd på cirka 34 m2. Byggnaden planeras att placeras mot gränsen till fastigheten Torg 1:162.

Enligt gällande detaljplan (B 27) får marken inte bebyggas på den aktuella platsen.

Fastighetens gränser stämmer inte med de gränser som detaljplanen föreskriver. Fastigheten Torg 12:1 omfattar i söder även gatumark.

En av förutsättningarna för att bygglov ska kunna lämnas, är att fastigheten stämmer överens med gällande detaljplan, enligt plan- och bygglagens (PBL) 8 kapitel 11 §.

Diskussioner har förts mellan fastighetsägaren och Ljungby kommun om reglering av fastighetens gränser. Någon överenskommelse om fastighetsreglering har inte gjorts.

Fastighetsägaren till Torg 1:162 har inget emot förslaget.

De hyresgäster som bedömts berörda på fastigheten Torg 1:162 har beretts tillfälle att yttra sig över placeringen men har inte svarat.

Motivering

Eftersom fastigheten och förslaget inte stämmer överens med gällande detaljplan kan bygglov inte beviljas, PBL 8 kapitlet 11 § punkt 2 a.

Upplysning

Avgift: 650 kronor (faktura sänds separat).


Berörda hyresgäster på fastigheten Torg 1:162 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.§18 Meddelanden

Redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 4 december 2007 till den 21 januari 2008.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 10 december 2007 om knutdans, Lidhults marknad, Lidhults GOIF:s loppmarknad och julmarknad i Lidhults församling.

2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 14 januari 2008 om utomhusmarknader på salutorget samt delar av Kungsgatan, Olofsgatan och Skånegatan i Ljungby.

3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 14 januari 2008 om offentliga arrangemang, dans- och nöjestillställningar.

4. Beslut från länsstyrelsen daterad den 18 december 2007 om tillståndsbevis för enskild verksamhet för Ljungagårdens vårdhem,
Ljunga prästgård 1:34.

5. Beslut från länsstyrelsen daterad den 3 december 2007 om delutbetalning av bidrag till exteriör restaurering av torpet Köpet på fastigheten Tjurkö 3:1.

6. Beslut från länsstyrelsen daterad den 20 december 2007. Ansökan om undersökningskoncession för Berghemsmossen i Ljungby kommun. Länsstyrelsen avskriver ärendet.

7. Beslut från länsstyrelsen daterad den 20 december 2007. Ansökan om undersökningskoncession för energitorvproduktion på Maråsmossen i Ljungby kommun. Länsstyrelsen avskriver ärendet då ansökan återkallats.

8. Beslut från länsstyrelsen daterad den 17 december 2007. Dispens från förbudet mot markavvattning enligt 11 kapitlet 14 § miljöbalken på fastigheten Smederyd 1:1.

9. Beslut från länsstyrelsen daterad den 2 oktober 2007. Utbetalning av bidrag för upprustning av ängslada på fastigheten Extorp 3:3.

10. Beslut från länsstyrelsen daterad den 11 december 2007. Slututbetalning av bidrag till omläggning av tak på mangårdsbyggnaden inom Yxkullsunds säteri, Yxkullsund 2:2.

11. Beslut från länsstyrelsen daterad den 26 november 2007. Förbättring av basväg inom fornlämning på fastigheten Öxnalt 1:10.

12. Beslut från länsstyrelsen daterad den 7 januari 2008. Anmälan om samråd enligt miljöbalken om husbehovstäkt på fastigheten Kånna 2:18.

13. Beslut från Jordbruksverket daterad den 14 januari 2008. Jordbruksverket bifaller ansökan och beviljar Naturskyddsföreningen tillstånd att använda försöksdjur.

14. Beslut från länsstyrelsen om tillstånd till föryngringsåtgärder inom eller i anslutning till fornlämningar på berörda fastigheter:

Abbeshult 1:17, Angelstad 4:1, 16:1, Annerstads-Bolmaryd 1:2, 1:14, Berghem 4:25, Biskopsvara 1:32, Björkenäs 1:2, Bolmsö-Perstorp 1:5, Bolmsö-Skeda 1:10, 1:15, Bräkentorp 4:13, 4:18, Djurarp 1:3, Dragaryd 2:4, 2:5, Dörarp 5:127, Eka 3:6, 3:10, Elinge 4:24,4:27, 7:1, Erikstad 5:24, Fagerhult 1:8, Fallnaveka 2:3, 4:2, Flahult 3:25,

Flattinge 8:1, Fåglarång 1:3, Förarp 4:1, Getaboda 1:7, Grythult 2:3, Gnustorp 2:7, Guddarp 1:5, Haga 1:4, Hamneda 4:2,

Hamneda-Horn 4:25, Hjulsnäs 1:21, Horsaberga 5:1, Hov 1:4, Hovdinge 4:9, Husaby 3:1, Hå 1:3, 2:3, Hångers 3:17,

Håringe 1:14, 1:19, Hällorna 1:19, Hässlebacken 1:1, Ingelstad 3:4, Kuggaboda 1:5, Kvänjarp 3:5, Kärringe 6:3, 9:1, Lida 2:2,

Ljungby 12:1, Malmaryd 2:2, Marsjö 5:1, Näglinge 2:2, Nöttja- Bolmaryd 1:19, Odensjö 3:1, Odensjö-Hult 1:7, Odensjö-Hästhult 1:5, Odensjö-Vret 1:4, Orberg 1:37, Prosteköp 1:18, Prästeboda 1:1, Rataryd 1:4, 6:4, Risa 1:5, Rönninge 1:6, Röshult 1:4, Skyttens 1:9, Skällandsö 1:3, 1:6, Stensnäs 1:6, Sunnerö 2:2, Tannåker 3:9, 3:25, Tjust 4:13, Torp 2:3, Tutaryd 6:1, 9:1, Västerhult 1:4, Yxkullsund 2:9, Åshuvud 1:1, Älmtaryd 1:1, Össjö 6:9, Österås 1:8 och Öxnalt 1:13.