Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2008-02-27

Sammanträde 2008-02-27

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby

Inledning Ordföranden hälsar välkommen och förklarar att sammanträdet är offentligt till Läs mer...och med punkt 9.

1 Förslag till justerare: Stefan Fredriksson

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

4 Verksamhetsberättelse 2007 för nämnden och kontoret.

5 Gatunamn inom detaljplanen för del av kvarteret kometen.

Fastställande - Bengt Karlsson.

Plan:

6 Detaljplan för del av Ljungby 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet i Ljungby stad.

Beslut om utställning. - Olle Ring

7 Detaljplan för del av Hölminge 4:3 (Broddagård) i Angelstads församling.

Beslut om planuppdrag. - Olle Ring

8 Detaljplan för Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen - Söderleden) i Ljungby stad.

Beslut om samråd. - Henrik Johansson

9 Detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad.

Beslut om samråd. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan:

Miljö:

10 Bråna 3:38, anläggande av brygga och ramp med mera.

Ansökan om strandskyddsdispens - Carina Axelsson

11 Tannåker 2:1, anordnande av handikappanpassad natur- och kulturstig.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Alf Carlsson

Information och frågor - Miljö:

Bygg:

12 Skogsstjärnan 12, tillbyggnad av enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Elisabeth Petersson

13 Angelstads-Kärragården 1:44, nybyggnad av fritidshus och garage.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

14 Balkö 1:21, nybyggnad av två fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

15 Berga 1:24, uppförande av nio uthyrningsstugor.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

16 Abbeshult 1:17, uppförande av en mätmast för vindmätning.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Uno Samuelsson

17 Hjortseryd 1:19, uppförande av två mätmaster för vindmätning.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Uno Samuelsson

18 Lidhult 1:86, anordnande av parkeringsplatser.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

19 Värset 1:8, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg:

20 Meddelanden och information.

21 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning

Ersättning förtroendevalda.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§19 Verksamhetsberättelse 2007 för miljö- och byggnämnden och miljö- och byggkontoret

Godkännande.

Beslut

Verksamhetsberättelse för 2007, daterad den 22 februari 2008, godkänns.

Redogörelse för ärendet

Årsredovisningen ska redovisa 2007 års verksamhet och ekonomiska resultat.

Nämnden har upprättat två versioner av verksamhetsberättelse 2007.

En version daterad den 22 februari 2008 (miljö- och byggnämndens version) som är mer detaljerad för att nämnden ska få tillräcklig information om verksamheten.

En version daterad den 22 februari 2008 (kommunstyrelsens version) som är mindre detaljerad till kommunstyrelsen.

§20 Detaljplan för del av 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet i Ljungby stad

Beslut om utställning

Beslut

 1. Detaljplaneförslaget ställs ut för granskning enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitlet, 23 §.

 2. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Miljöbedömning av planen behöver därför inte göras.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av
Ljungby 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att utvidga kvartersmarken i området. Samtidigt görs en allmän översyn av planförhållandena och en anpassning till rådande förhållanden.

Planförslaget har varit utställt på samråd under tiden den 18 december 2007 – 18 januari 2008.

De inkomna yttrandena har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad den 8 februari 2008

Med anledning av de inkomna yttrandena har planförslaget ändrats på följande punkter:

Planförslaget har utvidgats till att omfatta även fastigheten Katoden 2.

Naturmarken genom området har fått ny placering för att möjliggöra en mera rationell utvidgning av befintliga industritomter.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet, 20 § PBL.

Detta innebär att planförslaget efter samrådet åter kommer att ställas ut innan antagande kan ske.

§21 Detaljplan för del av Hölminge 4:3 (Broddagård) i Angelstads församling

Beslut om planuppdrag

Beslut

 1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Hölminge 4:3 (Broddagård) i Angelstads församling.

 2. Plankostnaderna ska regleras i planavtal.

Redogörelse för ärendet

Hölminge Broddagårds samfällighetsförening har begärt att detaljplanen för Hölminge Broddagård ändras så planen kompletteras med fler tomter och att byggrätten för de befintliga tomterna ökas.

Planområdet omfattar idag cirka 100 tomter varav cirka 80 är bebyggda med i huvudsak fritidshus.

Planförhållandena inom bebyggelseområdet i Hölminge Broddagård är idag mycket komplicerade med sju olika gällande planer, flera av dem dessutom med varierande tillägg.

Enligt kommunens översiktsplan och samverkansprojektet ”Bolmen 2000” är området i princip fullbyggt men marginella förändringar kan vara möjliga.

Området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv. Sjön Bolmen är av riksintresse för fiske.

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmarken i planområdet.

§22 Detaljplan för Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad

Beslut om samråd.

Beslut

Samråd får ske över detaljplan för Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad, enligt 5 kapitlet 20 § i plan- och bygglagen (PBL).

Redogörelse för ärendet

Syftet med detaljplanen är att anpassa den till gällande fastighetsgränser och den projekterade utbyggnaden av Söderleden. Vidare sker en modernisering av befintliga planförhållanden inom planområdet.

En del av Kvänjarp 6:1 avses att överföras till Hångers 3:21.

Ringleden finns redovisad i kommunens översiktsplan från 2006.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med normal planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL. Det innebär att den efter samrådet kommer att ställas ut för granskning.

§23 Detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad

Beslut om samråd.

Beslut

Samråd får ske över detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad, enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen (PBL).

Redogörelse för ärendet

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ny väg mellan väg 25 och ån Lagans västra strand i södra delen av Ljungby stad. Målsättningen är att få en tätortsnära och fullt utbyggd ringväg mellan områden i Ljungby stad och för genomfartstrafik. Söderleden är det sista ledet i ett sådant förverkligande. Ringvägen är i övrigt utbyggd eller planlagd.

Söderleden berör södra delen av ett område som omfattas av detaljplan för industriändamål. Därför görs en mindre översyn av industriområdet för att området ska få en funktionell struktur.

Ringleden finns redovisad i kommunens översiktsplan från 2006.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med normal planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL. Det innebär att den efter samrådet kommer att ställas ut för granskning.

§24 Anläggande av brygga och ramp

Dnr 3022/07

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas enligt länsekologens yttrande och med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna utförts

Redogörelse för ärendet

Vid Agunnarydssjön finns idag en badplats som nyttjas av allmännheten. För att underlätta och utöka användandet av badplatsen vill sockenrådet röja träd och buskar samt höja marken med 30 cm på en yta av 2000 m2.
Befintlig badhytt flyttas och ett nytt torrdass byggs. Anlägga en permanent brygga i tre sektioner på 18 x 2 meter samt anordnande av sjösättningsmöjligheter för båtar, eventuellt genom utgrävning och förstärkning.

Sökanden har tagit del av länsekologens yttrande, den 20 februari 2008. När röjning ska ske kommer sockenrådet kontakta länsekologen som på plats kommer att ge råd om vilka åtgärder som får göras.

Förslaget ändras till en rak permanent stensatt brygga av natursten. Denna lösning ger på sikt ett positivare biologiskt liv.

Motivering

Åtgärder enligt ansökan bedöms kunna utföras utan att strandskyddsbestämmelsernas syfte motverkas. Särskilt skäl för dispensen är att marken redan är ianspråktagen och att åtgärderna inte kommer att innebära någon utvidgning av markanvändandet.

Djur- och växtlivet bedöms inte påverkas väsentligt om dispens ges enligt länsekologens förslag.

Särskilda skäl till dispensen är att allmänhetens tillgänglighet förbättras.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen.

Strandskyddsdispensen fritar er inte från skyldigheter som kan gälla enligt annan lagstiftning. Till exempel kan anläggandet av brygga också vara tillståndspliktigt enligt miljöbalkens kapitel 11 om det inte är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift: 1300 kronor (faktura sänds separat).


§25 Planeringsunderlag för restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nässjöns tidigare mervärde har under åren uppmärksammats och nämnden ser mycket positiv till planeringsunderlaget för restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen har utarbetat ett planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker i odlingslandskapet. Underlaget ska utarbetas i samråd med kommuner, LRF och andra berörda aktörer.

Syftet med planeringsunderlaget är att visa på områden, i första hand sänkta och utdikade sjöar, våtmarker och andra vattenrika områden, som om de restaurerades bidrar till följande:

· minskad uttransport av närsalter

· ökad biologisk mångdfald

· utjämning av vattenflödet i samband med högflödessituationer.

I förslag på områden i Kronobergs län med biologisk mångfald finns del av avrinningsområde Kåtån i Lagans avrinningsområde med. I området ligger fågelsjön Nässjön som klassades som tvåa (höga naturvärden) vid våtmarksinventeringen 1987. Sjön har blivit sänkt i omgångar men var fram till 1983 en särskilt värdefull fågelsjö då tillstånd gavs av länsstyrelsen till att rensa (spränga) kanalen vid passage av Kärringe by. Efter denna rensning har sjöns värde starkt reducerats med en igenväxning som följd.

Upplysning

De åtgärder som kommer att behövas i Nässjöns närområde förutsätter nämnden sker med tidig information och i samförstånd med markägare.

§26 Nybyggnad av fritidshus och garage

Dnr 139/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Angelstads-Kärragården 1:44

Sökande:

Yttrande: Från ägarna av fastigheterna Angelstads-Kärragården 1:45, 1:65 och 1:66.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus och ett garage.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i östra delen av Bolmens samhälle och omedelbart utanför detaljplanerat område. Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus och ett garage.

På fastigheten finns idag en mindre, äldre byggnad som använts för fritidsändamål. Byggnaden planeras att användas som gäststuga utan vatten- och avloppsinstallationer. Det planerade fritidshuset kommer att anslutas till kommunens avloppssystem.

Fastigheten ligger inom skyddsområde för vattentäkt. I övrigt finns inga särskilt utpekade intressen enligt kommunens översiktsplan.

Fastighetsägarna till Angelstads-Kärragården 1:43 har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Fastighetsägarna till Angelstads-Kärragården 1:45, 1:46, 1:65, 1:66 och Värset 2:24 har inget emot förslaget.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska kontoret, telefon

0372-78 93 16.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Beträffande belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon 0372-7893 51.

Från och med 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. Ni ska som byggherre se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för miljö- och byggnämnden enligt 9 kapitlet 12 § plan- och bygglagen (PBL). Om inte dessa uppvisats innan byggstart kan nämnden komma att stoppa bygget. Särskild avgift kan då tas ut enligt 10 kapitlet 6 § PBL.

Avgift: 10044 kronor (faktura sänds separat).

Avgift som avser utsättningen tillkommer och debiteras separat av tekniska kontoret.

Fastighetsägarna till Angelstads-Kärragården 1:43 underrättas om beslutet.

§27 Uppförande av en mätmast för vindmätning

Dnr 72/08

Ansökan om tidsbegränsat bygglov

Fastighet: Abbeshult 1:17

Sökanden:

Yttrande: Från ägaren av fastigheten Ormhult 1:25, länsekologen och länsstyrelsen.

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för uppförande av en mätmast för vindmätning till och med den 27 februari 2011.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka sju kilometer söder om Vrå samhälle och cirka 1,5 kilometer öster om den allmänna vägen mot Knäred.

Förslaget innebär uppförande av en cirka 90 meter hög mätmast för vindmätning under en tid av tre år. Sökanden planerar att uppföra vindkraftverk inom Kronobergs län. För att kartlägga vindförhållandena i länet planerar man att sätta upp högst tre stycken master för vindmätning.

Sökanden har anmält för samråd med länsstyrelsen enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen har i beslut daterat den 29 januari 2008 meddelat att de inte har någon erinran från natur- eller kulturmiljösynpunkt mot uppförandet av masten.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Fastighetsägarna till Skifteryd 1:8 och Vrå-Ryd 1:8 har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Fastighetsägaren till Ormhult 1:25 har erinringar emot förslaget.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 26 februari 2008, bedömt att platsen inte har några synliga naturvärden.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden.

Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska denne skriftligen utses av byggherren.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Avgift: 5 478 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Skifteryd 1:8 och Vrå-Ryd 1:8 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Ormhult 1:25 underrättas om beslutet med besvärshänvisning.

§28 Uppförande av två mätmaster för vindmätning

Dnr 71/08

Ansökan om tidsbegränsat bygglov

Fastighet: Hjortseryd 1:19

Sökanden:

Yttrande: Länsekologen och länsstyrelsen.

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för uppförande av två mätmaster för vindmätning till och med den 27 februari 2011.

Redogörelse för ärendet

Platserna ligger cirka fem respektive sju kilometer sydväst om Vrå samhälle och cirka två kilometer väster om den allmänna vägen mot Knäred.

Förslaget innebär uppförande av två cirka 90 meter höga mätmaster för vindmätning under en tid av tre år.

Sökanden planerar att uppföra vindkraftverk inom Kronobergs län. För att kartlägga vindförhållandena i länet planerar man att sätta upp högst tre stycken master för vindmätning.

Sökanden har anmält för samråd med länsstyrelsen enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen har i beslut daterat den 29 januari 2008 meddelat att de inte har någon erinran från natur- eller kulturmiljösynpunkt mot uppförandet av masterna.

Enligt kommunens översiktsplan kommer den sydligast belägna masten att placeras i utkanten av ett område som har stora naturvärden. I övrigt finns inga särskilt utpekade intressen för de aktuella platserna.

Fastighetsägarna till Abbeshult 1:17 och Södra Emmeboda 2:24 har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 26 februari 2008, bedömt att det borde finnas en lämpligare plats för det södra mastläget. Ur biologisk synpunkt har båda platserna triviala naturvärden.

Länsekologen skriver vidare att frågan om landskapsbilden kring Gunnaltasjön kommer att påverkas negativt, bör prövas om det blir aktuellt med ett vindkraftverk på platsen.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden.

Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska denne skriftligen utses av byggherren.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Avgift: 5 478 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Abbeshult 1:17 och Södra Emmeboda 2:24 underrättas om beslutet.
§ 29 Dnr 696/05

Anordnande av parkeringsplatser

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Lidhult 1:86

Sökande:

Yttrande: En av ägarna till fastigheten Lidhult 1:87 samt kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslut

Bygglov beviljas för anordnande av 31 stycken parkeringsplatser.

Redogörelse för ärendet

Den planerade platsen utgörs idag av gräsmatta och ligger omedelbart öster om sim- och sporthallen i Lidhult.

Förslaget innebär anordnande av 31 stycken parkeringsplatser. Platserna är avsedda för anställda på Kalmar Industries Sverige AB.

Enligt gällande detaljplan (P 99/13) är området avsett för idrottsändamål.

Fastighetsägarna till Lidhult 1:87, Lidhult 36:8, tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig.

En av ägarna till fastigheten Lidhult 1:87 har muntligen meddelat att han inte har något emot förslaget.

Tekniska kontoret och fastighetsägaren till Lidhult 36:8 har inte svarat.

Kultur- och fritidsförvaltningen har muntligen meddelat att de inte har något emot förslaget.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år.

Avgift: 1 300 kronor (faktura sänds separat).

§29 Anordnande av parkeringsplatser

Dnr 696/05

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Lidhult 1:86

Sökande:

Yttrande: En av ägarna till fastigheten Lidhult 1:87 samt kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslut

Bygglov beviljas för anordnande av 31 stycken parkeringsplatser.

Redogörelse för ärendet

Den planerade platsen utgörs idag av gräsmatta och ligger omedelbart öster om sim- och sporthallen i Lidhult.

Förslaget innebär anordnande av 31 stycken parkeringsplatser. Platserna är avsedda för anställda på Kalmar Industries Sverige AB.

Enligt gällande detaljplan (P 99/13) är området avsett för idrottsändamål.

Fastighetsägarna till Lidhult 1:87, Lidhult 36:8, tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig.

En av ägarna till fastigheten Lidhult 1:87 har muntligen meddelat att han inte har något emot förslaget.

Tekniska kontoret och fastighetsägaren till Lidhult 36:8 har inte svarat.

Kultur- och fritidsförvaltningen har muntligen meddelat att de inte har något emot förslaget.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år.

Avgift: 1 300 kronor (faktura sänds separat).

§30 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2560/07

Ansökan om förhandsbesked

Fastighet: Värset 1:8

Sökande:

Förslag till beslut

Ansökan om förhandsbesked avslås för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 500 meter öster om Bolmens samhälle och cirka 50 meter norr om den allmänna vägen nummer 550 in mot Bolmens samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilda intressen för den aktuella platsen.

Fastighetsägarna till Värset 1:9 och 1:38 har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Vägverket har inget emot förslaget.

Vid nämndens sammanträde den 21 november 2007 framkom att nämnden tänkte avslå ansökan om förhandsbeskedet. Anledningen var i första hand att miljökontoret bedömde att avloppsfrågan inte gick att lösa på ett naturligt sätt utan att området för bostadshuset/tomtplatsen höjdes relativt mycket.

Sökanden har i brev daterat den 16 januari 2008 lämnat in nya uppgifter om hur avloppsfrågan kan lösas.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 13 februari 2008 föreslagit nämnden att ansökan om förhandsbeskedet ska avslås. Sökanden har i brev, daterat den 14 februari 2008, underrättats om arbetsutskottets förslag till beslut.

Motivering
Miljökontoret har granskat inkommande handlingar med avseende på förhandsbesked för fastigheten Värset 1:8 och gjort bedömningen att det inte är lämpligt att anlägga en enskild avloppsanläggning på fastigheten. Efter inspektion av provgrop på fastigheten konstaterade miljökontoret att grundvattennivån i gropen var för hög.
Avståndet från markytan ned till grundvattenytan var i provgropen cirka 0,8 meter vilket medför att avståndet från en kommande infiltrationsledningen till högsta grundvattenyta är mindre än kravet en meter.

Enligt naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) bör inte infiltrationsnivån och högsta grundvattennivån eller berg understiga en meter. Eftersom fastighetsägaren blir tvungen att höja avloppsanläggningen för att skyddsavståndet till grundvattennivån ska bibehållas anser miljökontoret att lokaliseringen är olämplig.

Enligt plan- och bygglagen 2 kapitel 3 § Allmänna intressen, ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat enligt punkt tre, avlopp.

Utgångspunkten vid tillämpning av § 3 är att den mark som avses bli använd för bebyggelse ska ha naturliga förutsättningar för att kraven ska kunna uppfyllas. Extraordinära åtgärder ska inte behöva vidtas (propoition1985/86:1 sidan 472).

Upplysningar
Avgift: 650 kronor (faktura sänds separat).

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.
Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§31 Meddelanden

Redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 22 januari till den 18 februari.

Redogörelse av meddelanden

 1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 10 december 2007 om knutdans, Lidhults marknad, Lidhults GOIF:s loppmarknad och julmarknad i Lidhults församling.

 2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 14 december 2007 om offentliga danstillställningar under 2008 på Södra Ljunga Bygdegård.

 3. Meddelande från länsstyrelsen daterad den 5 februari 2008, information om produktionsuppgifter om miljörapporter för tillståndspliktiga täkter och krossanläggningar.

 4. Beslut från jordbruksverket daterad den 22 januari 2008, ansökan om tillstånd från Fiskeriverket att använda försöksdjur.

 5. Beslut om länsstyrelsen daterad den 31 januari 2008, beslut om ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Kvänarp 1:16, Kånna 2:18, Toftaholm 1:28, 1:45, Tutaryd 9:1, kronogårdens gamla tomt i Hamneda, gravfältet Hallsjö södra.

 6. Beslut från länsstyrelsen om skogliga föryngringsåtgärder inom fornlämning på fastigheterna: Angelstads-Bjärnaryd 1:3, 1:4, 2:5,

Fallnaveka 1:7, Hamneda 5:2, Hjulsnäs 1:19, Hörda 14:4, Kärringe 2:19, Lidhults-Bohult 1:12, Sunnerö 1:3, Värset 2:48, Össjö 9:6,

§34 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 22 januari 2008 till den 18 februari 2008.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och djurskyddsärenden

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Utfärdande av slutbevis