Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2008-05-28

Sammanträde 2008-05-28

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby

Inledning Ordföranden hälsar välkommen och förklarar att sammanträdet är offentligt till Läs mer...och med punkt 8.

1 Förslag till justerare: Jimmy Persson

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

4 Kvartersnamn och gatunamn inom detaljplanen för Replösa Byagård.

Fastställande av namn. - Bengt Karlsson

Plan:

5 Upphävande av inaktuella planuppdrag. - Olle Ring

6 Detaljplan för ett område mellan Laganån och Skinnarvägen i Ljungby. - Olle Ring

7 Planprogram för Flattinge 1:2 och 10:1.

Beslut om planprogram. - Olle Ring

8 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:16 med mera (vid Vislandavägen - Fjällgatan) i Ljungby. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan:, Miljö:

9 Finnatorp 1:3, utdömande av miljösanktionsavgift.

10 Löckna 1:19, anläggande av infiltratonsanläggning från trekammarbrunn.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Carina Axelsson

11 Tannåker 2:1, anordnande av handikappanpassad natur- och kulturstig.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Carina Axelsson

Information och frågor - Miljö:, Bygg:

12 Fiskaren 3, tillbyggnad av garage.

Ansökan om bygglov. - Bengt Karlsson

13 Styrbjörn 1. ovårdad byggnad.

Utdömande av vite. - Bertil Johannesson

14 Berghem 12:1, ändrad användning av maskinhall till boulebana samt tillbyggnad.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

15 Berghem 14:1, ändrad användning av en uthusbyggnad till lager och försäljning.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

16 Bollstad 2:10, nybyggnad av 20 uthyrningsstugor.

Ansökan om bygglov. - Bengt Karlsson

17 Flattinge 2:15, nybyggnad av tio fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

18 Skällandsö 3:10, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

19 Sunnertorpa 2:12, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg:

20 Meddelanden och information.

21 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning

Information och frågor - Övrigt:

Ersättning förtroendevalda.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (153 kb)

§99 Närvaro vid nämndens sammanträde

Dnr 1561/04

Beslut

Conny Simonsson (s) ges möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde.

Redogörelse för ärendet

I visionsarbetet Ljungby på väg har kommunstyrelsen i sin handlingsplan beslutat att kommunstyrelsens politiker ska få en bredare insyn i nämndernas arbete.

Kommunstyrelsen har beslutat att politikerna ska få möjlighet att närvara vid de olika nämndernas sammanträden.

Conny Simonsson (s) önskar att delta i nämndens sammanträde

den 28 maj 2008.

§100 Kvartersnamn och gatunamn inom detaljplanen för Replösa Byagård

Dnr 1225/08

Fastställande av namn

Beslut

1. Gatunamnen fastställs till Allmogevägen, Fäbovägen och Sätervägen.

2. Kvartersnamnen fastställs till Arkeologen, Antikvarien, Stensättningen, Hällristningen, Dommarringen, Röset, Fornåkern, Minnesstenen och Ringklockan.

Redogörelse för ärende

En ny detaljplan för området vann laga kraft den 27 mars 2008, vilket innebär att ett nytt kvartersnamn och gatunamn behövs för att klara adresserna till de nya tomterna.

Tekniska kontoret föreslår följande:
Gatunamn

· Allmogevägen

· Fäbovägen

· Sätervägen

Kvartersnamn

· Arkeologen

· Antikvarien

· Stensättningen

· Hällristningen

· Domarringen

· Röset

· Fornåkern

· Minnesstenen

· Ringklockan

§101 Upphävande av inaktuella planuppdrag

Dnr 1224/08

Beslut

Följande planuppdrag upphävs och ärendet avslutas:

· 2001-01-25 § 4 Södra Ljunga vid kyrkan

· 2001-01-25 § 4 Södra Ljungkullen

· 2001-01-25 § 4 Söder om Bolmsö kyrka

· 2001-01-25 § 4 Områdesbestämmelser Ryssby del 2

· 2001-01-25 § 4 Bredemadsområdet

· 2002-11-21 § 208 Kvarteret Tegelbruket

· 2002-12-17 § 231 Angelstads-Kärragården 1:6

· 2003-12-16 § 221 Bolmsö 2:15

· 2004-06-23 § 109 Biskopsvara 1:30

· 2004-02-25 § 24 Kvarteret Styrbjörn

· 2005-05-25 § 81 Bollstad 1:8

Redogörelse för ärendet
Efter en genomgång av plankontorets ärenden har det framkommit att ovanstående planuppdrag bör avskrivas därför att de mist sin aktualitet.

Projektgruppen har informerats och har inga invändningar.

§102 Detaljplan för ett område mellan Lagaån och Skinnarvägen i Ljungby stad

Dnr 1244/02

Beslut om samråd.

Beslut

Samråd får ske över förslaget till detaljplan för ett område mellan Lagaån och Skinnarvägen i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för ett område mellan Lagaån och Skinnarvägen i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse utmed Skinnarevägen.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

Detta innebär att planförslaget efter samrådet åter kommer att ställas ut innan antagande kan ske.

§103 Planprogram för Flattinge 1:2 och 10:1 i Dörarp församling

Dnr 2112/2007

Beslut om programsamråd.

Beslut

1. Beslut om programsamråd.

2. Planarbetet ska ingå för nybyggnad av fritidshus enligt beslut den 12 december 2007, § 224 och 225 samt den 28 maj 2008, § 115 ska ingå.

Redogörelse för ärendet

Väktaren Vind AB har upprättat ett förslag till planprogram för Flattinge 1:2 och 10:1 i Dörarp församling.

Syftet med planprogrammet är att belysa förutsättningarna för uppförandet och placeringen av 16 stycken vindkraftverk.

Programförslaget innebär att 16 stycken vindkraftverk kan byggas inom ett område på Flattingenäs.

Vindkraftverken kommer att utföras med en tornhöjd av 90-141 meter och med en rotordiameter på omkring 100 meter. De enskilda verkens effekt kommer att vara mellan 2 och 4 MW. Preliminära beräkningar pekar på en tornhöjd av círka 100 meter och 2,5 MW effekt per verk.

Vindkraftsanläggningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken och länsstyrelsen beslutar i tillståndsfrågan. Tillståndsprocessen har påbörjats.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

Detta innebär att planförslaget efter programsamrådet kommer att och ställas ut på samråd innan antagande kan ske.

§104 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen - Fjällgatan) i Ljungby

Dnr 1702/06

Beslut om utställning

Beslut

1. Detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen – Fjällgatan) i Ljungby stad ställs ut för granskning, enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen (PBL).

2. Detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen – Fjällgatan) i Ljungby stad bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Därmed behöver inte detaljplanen miljöbedömas.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret fick den 29 augusti 2007 i uppdrag av nämnden att upprätta en detaljplan för kvarteret Höjden med flera vid Vislandavägen – Fjällgatan. Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden den 15 april –
12 maj 2008. Yttrandena sammanställs i en samrådsredogörelse.

Bakgrunden är att församlingen Plymouthbröderna inkom med en förfrågan om att köpa ny tomt för kyrka/samlingslokal. Den nuvarande fastigheten vid Hångersvägen vid Lagavallen uppfyller inte de behov som församlingen har.

Området omfattas idag av en detaljplan som tillåter småindustri och naturmark.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en nybyggnad av samlingslokal. Den delen av kommunens markinnehav, del av Kvarnarna 2:2 och Kvarnarna 2:14, som planeras säljas till Plymouthbröderna, omfattar cirka 13000 m². Byggrätten föreslås till 25 procent av fastigheten. In-/utfart sker direkt till Vislandavägen. Befintlig gång- och cykelväg flyttas och dras strax väster om planområdet.

Befintlig bostadsfastighet, Kvarnarna 2:11 (även kallad Björkhaga), strider idag mot gällande detaljplan då den ligger på ett område som omfattas av detaljplan för småindustri. Bostadshuset kommer att bevaras genom byggrätt i föreslagen detaljplan. En del av kommunens mark,
Kvarnarna 2:14, planeras överföras till bostadsfastigheten, Kvarnarna 2:11. Det planerade markområde omfattar knappt 2000 m². Marken saknar större allmänt intresse då den i huvudsak ligger mellan bostadsfastigheten och ställverket.

I övrigt föreslås planlagd småindustrimark bli kvartersmark för samlingslokal och bostadsändamål eller naturmark.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normal planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL. Det innebär att efter utställningen ska nämnden godkänna och kommunfullmäktige anta detaljplanen.

§105 Miljösanktionsavgift

Dnr 636/08

Utdömande av miljösanktionsavgift

Fastighet: Finnatorp 1:3

Fastighets-

ägare:

Beslut

1. Med stöd av 30 kapitlet 3 § miljöbalken och punkt 2.1.1, i bilaga till förordningen om miljösanktionsavgifter, beslutar nämnden att
XXX ska betala miljösanktionsavgift om 3000 kronor, för att inte har inkommit med anmälan om ändring av avloppsanläggning innan arbetena påbörjades.

2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet senast den 28 juni 2008, enligt miljöbalken 30 kapitlet. 5 §. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning.

3. Beslutet får verkställas som en lagakraftvunnen dom, enligt miljöbalken 30 kapitlet 5 §, efter sista betalningsdagen.

4. Enligt miljöbalken 26 kapitlet 26 § ska detta beslut gälla omedelbart även om det överklagas.

Redogörelse för ärendet

Efter ett telefonsamtal den 27 mars 2008 fick miljö- och byggkontoret kännedom om att fastighetsägarna till fastigheten Finnatorp 1:3 ändrade sin avloppsanläggning utan att inkomma med en anmälan om åtgärden.

Miljö- och byggkontoret kontaktade därför fastighetsägarna som bekräftade uppgifterna om att grävarbeten pågick med att förändra den befintliga avloppsanläggningen. Miljö- och byggkontoret förklarade att en anmälan måste ha inkommit och att en provgrop skulle inspekteras innan åtgärden fick vidtas. Fastighetsägaren förklarade att en anmälan skulle lämnas in omgående, anmälan inkom senare på eftermiddagen den 27 mars 2008.

Gräventreprenören kontaktades och förklarade att arbetet var påbörjat men inte färdigställt. Miljö- och byggkontoret förklarade att en provgrop krävdes i anslutning till den nya infiltrationen och att fastigheten skulle besökas följande morgon den 28 mars 2008.

Under besöket kunde miljö- och byggkontoret konstatera att en ändring av avloppsanläggningen var påbörjad.

Motivering

Eftersom ingen anmälan inkommit om ändringen av avloppsanläggningen innan grävarbetena påbörjats bedömer nämnden enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter 2.1.1 c) att fastighetsägarna till Finnatorp 1:3 ska betala miljösanktionsavgift.

Upplysning

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§106 Ansökan om tillstånd till utökad verksamhet enligt miljöbalken

Dnr 718/08

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs Län (dnr 551-2069-08)

Fastighet: Berghem 2:25

Verksamhets-

utövare:

Beslut

Nämnden har inget emot ansökan.

Redogörelse för ärendet

XX ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet med tillverkning av formsprutade och pressade plastprodukter i härdplast motsvarande förbrukning av 1400 ton polyesterråvara per år och 300 ton fenol/melanin per år. Verksamheten bedrivs på fastigheten

Berghem 2:25. Utsläpp av styren yrkas till två ton per år och utsläpp av fenol till 100 kg per år.

Samråd med representanter från länsstyrelsen, miljö- och byggkontoret och närmaste grannar inom industriområdet ägde rum den 15 februari 2008 och samråd med allmänheten skedde genom annons i Smålänningen den 19 februari 2008. Inga negativ synpunkter har framförts.

Ansökan om utökad verksamhet inkom den 31 mars 2008 från länsstyrelsen för besked om handlingarna i något avseende behövde kompletteras.

Miljö- och byggkontoret ansåg inte att ansökan behövde kompletteras ytterligare.

Ansökningshandlingarna inkom den 20 maj 2008 till nämnden med anledning av bestämmelserna i 19 kapitlet 4§ miljöbalken för yttrande senast den 13 juni 2008.

§107 Anläggande av infiltrationsanläggning från trekammarbrunn

Dnr 488/08

Ansökan om strandskyddsdispens

Fastighet: Löckna 1:19

Sökande:

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för anläggande av avloppsanläggning med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten Löckna 1:19 och 1:21 ligger inom strandskyddsområde och i ett område med fornlämningar. På fastigheten Löckan 1:21 finns idag ett hus utan vatten och avlopp.

Länsstyrelsen har den 29 augusti 2007 lämnat tillstånd till anläggande av avlopp utan arkeologisk undersökning under förutsättning att anläggningen placeras på överenskommen plats.

Motivering

Den biologiska mångfalden kommer endast att påverkas under byggnationen av avloppsanläggningen, därför bedöms åtgärden inte påverka strandskyddsbestämmelsens syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att avloppsanläggningen inte påverkar användandet av området när anläggningen är utförd.

Upplysning

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift 1400 kronor (faktura sänds separat).

§108 Anordnande av handikappanpassad natur- och kulturstig

Dnr 3001/07

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Tannåker 2:1

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för anordnande av natur- och kulturstig med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Socken- och kyrkorådet i Tannåker planerar att utföra en handikappsanpassad natur- och kulturstig vid Tannåker kyrka. Avsikten är att utveckla och bevara det lokala natur- och kulturarvet samt att förnya och utveckla bygden och främja turismen.

Medel kommer att sökas för landsbygdsutveckling i samarbete med kommunens landsbygdsutvecklare.

Länsekologen har i yttrande daterad den 20 februari 2008 meddelat att med utgångspunkt från strandskyddsbestämmelserna bedöms det som möjligt att anlägga en stig med endast obetydlig inverkan. Områdets tillgänglighet bedöms öka.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bör strandskyddsbestämmelsernas syfte inte heller motverkas.

Särskilt skäl till dispensen är att natur- och kulturstigen är avsett för det rörliga friluftslivets behov och inte inskränker allmänhetens möjlighet att utnyttja området.

Upplysning

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Nämnden kommer att underrätta Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift 1400 kronor (faktura sänds separat).

§109 Tillstånd till utrivning av damm för vattenkraftverket med mera i Önne å

Dnr 1669/06

Yttrande till Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, målnr. M 8301-07, rotel 1305.

Förslag till beslut

Nämnden vidhåller tidigare yttrande till länsstyrelsen om att tillstyrka ansökan.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägare intill Önne å har överklagat miljödomstolens dom över lämnat tillstånd. Stiftelsen för främjande av Önne ås fiskeproduktion har bland annat fått tillstånd till att anlägga ny fördämning, ny å fåra, riva ut dammbyggnaden och anlägga en grund tröskel vid Marens utlopp. Syftet med det tillåtna projektet är att skapa fiskväg och reproduktionsbotten för öring i Önne å.

Nämnden tillstyrkte ansökan i yttrande den 30 augusti 2006, § 153.

Miljööverdomstolen ger nämnden tillfälle att inkomma med yttrande.

§110 Tillbyggnad av garage

Dnr 874/05

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Fiskaren 3, Fiskarvägen 8

Sökanden:

Yttrande: Bågskytten 2, Fiskaren 2 och 4

Beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av garage.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär tillbyggnad av garage med cirka 13 m².


Den totala byggnadsarean kommer att bli cirka 210 m² och kommer att placeras 6,5 meter från den gemensamma tomtgränsen till fastigheten Fiskaren 2.

Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med 200 m².

Fastighetsägaren till Bågskytten 2 och Fiskaren 4 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Fiskaren 2 är emot förslaget.


Motivering

Mindre avvikelse bedöms kunna medges enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 11§ för överskridande av byggnadsarean.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har utsetts XX.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ta kontakt med miljö- och byggkontoret.


Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Utöver vad nämnden beviljar bygglov för får på fastigheter inom detaljplan uppföras ett skärmtak på 15 m2 utan bygglov och fristående kompletteringsbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea på 15 m2 som placeras minst 4,5 meter från gräns.


Avgift: 1 736 kronor (faktura sänds separat).


Fastighetsägaren till Fiskaren 2 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

§111 Ovårdad byggnad

Dnr 642/03

Upphävande av vite

Fastighet: Styrbjörn 1, Replösavägen i Ljungby.

Fastighets-

ägare:

Beslut

1. Vitet från den 19 september 2007, § 166 upphävs.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Vid sammanträde den 19 september 2007 beslutades att förelägga fastighetsägaren att vid vite av 50000 kronor att senast den 1 maj 2008 åtgärda ”gamla skolbyggnaden” enligt nedanstående:

Vid tillsyn på platsen den 18 september 2007 konstaterades följande:

Fasad mot norr:

2 stycken hål i skiva för källarfönster lagas

4 stycken lösa sladdar demonteras eller fastsätts

3 stycken klotter på fasad ska tas bort

1 ytterdörr där fönsterskiva ska lagas

1 källarnedgång förses med skyddsräcke eller övertäcks på ett betryggande sätt.

Fasad mot öster:

4 stycken stuprörsfästen ska tas bort

1 klotter på fasad ska toas bort

Fasad mot söder:

3 stycken isolatorer med lösa ledningar ska tas bort eller fastsättas.

1 lagning av befintlig fönsterskiva ändras till samma som befintlig skiva

3 stycken klotter på fasad tas bort

Fasad mot väster:

1 fönster lagas med nya glasrutor

1 dörr lagas med nya glasrutor

6 stycken klotter på fasad ska tas bort

1 sladd ska tas bort eller fastsätts

1 trätrappa till lastbrygga lagas

Krossat glas på marken samt lastpallar ska tas bort

Tak:

1 skorsten lagas och putsas alternativt bekläds med plåt

Vid besiktning på platsen den 14 april 2008 konstaterades att påpekade brister var åtgärdade.

§112 Ändrad användning av maskinhall till boulebana samt tillbyggnad

Dnr 1202/08

Ansökan om bygglov

Fastighet: Berghem 12:1

Sökande:

Yttrande: Berörda enligt plan- och bygglagen (PBL) 8:22.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning av maskinhall till boulebana samt tillbyggnad med personalutrymme.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär ändrad användning av en maskinhall till boulebana på cirka 330 m² samt tillbyggnad med personalutrymme, kontor, kök och toaletter. Tillbyggnaden planeras att bli cirka 80 m².

Fastighetsägarna till Berghem 8:14 och 8:15 har fått möjlighet att yttra sig men inte svarat.

Miljö- och byggkontoret har bedömt att avloppsfrågan går att lösa.

Redogörelse för ärendet

Till kvalitetsansvarig har utsetts XX.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Bertil Johannesson, telefon 0372- 78 92 75, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas. Vid byggsamrådet ska den som utsetts till kvalitetsansvarig närvara.

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysning

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Redovisning av avloppsfrågan ska lämnas in till nämnden innan anläggningen tas i bruk.


Avgift: 6 324 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Berghem 8:14 och 8:15 underrättas om beslutet.

§113 Ändrad användning av en uthusbyggnad till lager och försäljning

Dnr 825/08

Ansökan om förhandsbesked

Fastighet: Berghem 14:1

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägare till Berghem 14:2.

Beslut

Bygglov kan påräknas för ändrad användning av en uthusbyggnad till lager och försäljning.

Redogörelse för ärendet

Platsen planeras att avstyckas och bli cirka 4000 m².

Förslaget innebär ändrad användning av en uthusbyggnad till lager och försäljning (loppis).

Fastighetsägaren till Berghem 14:2 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Berghem 3:46 och 4:16 har fått tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några arbeten får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 1 240 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Berghem 3:46 och 4:16 underrättas om beslutet.

§114 Rivning av tio uthyrningsstugor och en barack samt nybyggnad av 20 uthyrningsstugor

Dnr 566/08

Ansökan om rivningslov och bygglov

Fastighet: Bolmstad 2:10

Sökande:

Förslag till beslut

1. Rivningslov beviljas för rivning av tio uthyrningsstugor och en barack.

2. Bygglov beviljas för nybyggnad av 20 uthyrningsstugor.

Redogörelse för ärendet

Den aktuella fastigheten är belägen omedelbart norr om Mjälens badplats och norr om Bolmstad. Området används som campingplats.

I gällande detaljplanplan är markanvändningen för fastigheten ”Camping” och största tillåtna byggnadsarea 4000 m2.

Förslaget innebär rivning/bortforsling av tio uthyrningsstugor och en barack (som tidigare används som reception/affär) samt nybyggnad av 20 uthyrningsstugor, med en total byggnadsarea på 2208,9 m².

Nuvarande utnyttjad byggnadsarea är 2202m2. Efter rivning/bortforsling av tio uthyrningsstugor, med en total byggnadsarea på 291 m2 och en barack med en byggnadsarea på 264 m2, blir den utnyttjade byggnadsarean 1647 m2.

Planområdet ska utgöra en fastighet.

Strandskyddet är upphävt för den användning som är angiven i gällande detaljplan - camping.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Upplysningar

Rivningsanmälan och bygganmälan ska inlämnas senast tre veckor innan rivningsarbetena respektive byggnadsarbetena påbörjas.

Placering och utsättning ska tas upp vid byggsamrådet.

Planlösningar och sektioner har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Anmälan om ändring av avloppsanläggningen ska göras till nämnden innan arbetena påbörjas.


Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.


Avgift för bygglovet 32860 kronor (faktura sänds separat). Avgift för bygg- och rivningsanmälan kommer att debiteras vid bekräftelsen av anmälningarna.

§115 Nybyggnad av tio fritidshus

Dnr 764/08

Ansökan om förhandsbesked

Fastighet: Flattinge 2:15

Sökande:

Yttrande: Från Väktaren Vind AB.

Beslut

1. Nämnden beslutar om anstånd med avgörandet om förhandsbesked för nybyggnad av tio fritidshus tills dess att planarbetet har avslutats.
Om planarbetet inte har avgjorts inom två år från det att ansökningen om förhandsbesked inkom, ska ansökningen avgöras utan dröjsmål.

2. Plankontoret får i uppdrag att verka för att den tänkta byggnationen av fritidshusen ingår i planarbetet avseende vindkraftsanläggningen.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger längst söderut på Flattingenäs vid sjön Flåren, cirka 1,5 kilometer öster om Flattinge by.

Förslaget innebär nybyggnad av tio fritidshus. Byggnaderna planeras att utföras i två grupper med fyra respektive sex hus.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för de aktuella platserna.

Fastighetsägarna till Flattinge 1:5 och 3:4 och har fått tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Väktaren Vind AB är emot förslaget.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

I beslut den 21 november 2007, § 191, fick plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för ett område vid Flattingenäs. Syftet med detaljplanen ska vara att skapa möjlighet att bygga en vindkraftsanläggning med cirka 17 stycken 2 – 3 MW vindkraftverk med tornhöjder av max 100 meter och med vingdiametrar om max 100 meter.

Ett ärende som avser förhandsbesked för nybyggnad av åtta stycken fritidshus på angränsande fastighet Flattinge 3:4 har behandlats av nämnden
den 12 december 2007, §§ 224 och 225. Nämnden beslutade om anstånd med avgörandet till dess att planarbetet har avslutats, samt gav plankontoret i uppdrag att verka för att den planerade fritidshusbyggnationen skulle ingå i planarbetet avseende vindkraftsanläggningen.

Inget av de nu planerade tio husen ligger närmare den planerade vindkraftsanläggningen än den tänkta byggnationen på Flattinge 3:4.

Sex av byggnaderna kommer att ligga längre från vindkraftsanläggningen.

Motivering

Med anledning av att arbetet har påbörjats med att upprätta en detaljplan avseende en vindkraftsanläggning inom området får nämnden, enligt plan- och bygglagens (PBL) 8 kapitlet 23 §, besluta om anstånd med avgörandet till dess planarbetet avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att ansökan om lov kom in till nämnden, ska ansökan avgöras utan dröjsmål.

Upplysningar

Fastighetsägarna till Flattinge 1:5 och 3:4 underrättas om beslutet.

Sökanden och Väktaren Vind AB underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

§116 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 673/08

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Skällandsö 3:10

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägarna till Sunnerö 2:3, 2:9, 2:15, Skällandsö 3:35 samt Vägverket och länsekologen.

Förslag till beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka en kilometer norr om Tannåker kyrka och öster om den allmänna vägen mot Dannäs.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 2400 m2.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv samt har mycket stora naturvärden – klass II.

Vägverket, länsekologen (muntligen) och fastighetsägarna till Sunnerö 2:3, 2:9 och 2:15 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Skällandsö 3:35 är emot förslaget och önskar att fastigheten Skällandsö 3:35 som är relativt smal idag ska breddas.

Fastigheten ligger omedelbart norr om den planerade byggnationen.

Fastighetsägarna till Skällandsö 3:30 och Sunnerö 2:8 har fått möjlighet att yttra sig men har inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några arbeten får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2945 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Skällandsö 3:30 och Sunnerö 2:8 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Skällandsö 3:35 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

§117 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 238/08

Ansökan om bygglov

Fastighet: Sunnertorpa 2:12

Sökanden:

Yttrande: Fastighetsägarna till Sunnertorpa 2:20, 2:33, 3:1, 2:23 och 2:24 samt länsekologen.

Förslag till beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 1,5 kilometer söder om Torpa kyrka och cirka 170 meter norr om den allmänna vägen nummer 526 mot Extorp.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i ett plan med källare, med en byggnadsyta på cirka 195 m2.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som ur naturvårdssynpunkt har mycket stora naturvärden – klass II.

Fastighetsägarna till Sunnertorpa 2:20, 2:33 och 3:1 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Sunnertorpa 2:23 och 2:24 har muntligen meddelat att de inte har något emot förslaget.

Länsekologen har muntligen meddelat att han inte har något emot förslaget.

Fastighetsägaren till Sunnertorpa 2:34 är emot förslaget.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.


Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om den kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska han skriftligen utses av byggherren.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Bertil Johannesson, telefon 0372-78 92 75, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas. Vid byggsamrådet ska den som utsetts till kvalitetsansvarig närvara.

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar
Planlösning och sektion har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Från och med 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. Ni ska som byggherre se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för miljö- och byggnämnden, enligt 9 kapitlet 12 § plan- och bygglagen (PBL). Om inte dessa uppvisats innan byggstart kan nämnden komma att stoppa byggnationen. Särskild avgift kan då tas ut enligt 10 kapitlet 6 § PBL.

För belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon 0372-7893 51.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.


Avgift: 17 825 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Sunnertorpa 2:34 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

§118 Meddelanden

Godkännande av redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

22 april till den 19 maj 2008.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 24 april 2008 om

Valborgsmässofirande den 30 april i hembygdsgården i Lagan.

2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 24 april 2008 om loppmarknader på Gamla torg i Ljungby.

3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 24 april 2008 om valborgsmässofirande med mera i Södra Ljunga.

4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 24 april 2008 om medeltidsdagar i Lagan.

5. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 7 maj 2008 om

uppställning av försäljningsvagn med korv/hamburgare och kebab på

Lilla torget i Ljungby.

6. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 22 april 2008 om plats

för offentlig affischering med mera i Ljungby.

7. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 22 april 2008 om valborgsmässofirande med mera i Angelstads hembygdspark.

8. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 16 maj 2008 om uppställning av försäljningsvagn med asiatisk mat och svensk husmanskost intill Stora torget.

9. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 18 mars 2008 om

offentlig plats för diverse arrangemang i form av tävlig, uppvisning med mera arrangerat av Ljungby Centrumförening.

10. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 24 april 2008 om

tillstånd av flytt av försäljningsvagn till Lilla torget.

11. Beslut från Jordbruksverket daterat den 21 april 2008 om tillstånd att använda försöksdjur.

12. Beslut från jordbruksverket daterat den 8 maj 2008 om omprövning av beslut att använda försöksdjur.

13. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 18 april 2008 om tillstånd avv hålla vilda djur och förevisa djur av arter som lever vilt i hägn på fastigheten Elinge 2:7.

14. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 14 april 2008,

anmälan om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Åsen och Hult.

15. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat den 14 april 2008, ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Sundet 1:1.

16. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 29 april 2008,

anmälan om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Tannåker och Hult.

17. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 2 maj 2008, tillstånd till nedläggning av kablar genom fornlämning 81 i Tutaryd.

18. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 5 maj 2008, tillstånd till nedläggning av kablar genom fornlämning 25 i Tannåker.

19. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 24 april 2008, beslut om bidrag till exteriör restaurering av torpet Köpet inom fastigheten Tjurkö 3:1.

20. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat den 13 maj 2008, anmälan om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Marshol och Grönelid.

21. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 16 april 2008,
anmälan om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Kånna och Haghult.

22. Meddelande från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat den 12 maj 2008,

upphandling om särskild utredning om kulturminnen med mera inför anläggande av vindkraftspark inom Hjortseryd projektområde avbryts.

23. Laga kraftbevis på detaljplan för Sländan 7 med flera vid

Bergagatan/Köpmansgatan i Ljungby.

24. Laga kraftbevis på detaljplan för del av Bollstad 1:120 vid Bolmsö skola.

25. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i

Ljungby kommun.

§119 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den

22 april till den 19 maj 2008.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och djurskyddsärenden

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Utfärdande av slutbevis

· Strandskyddsdispens

· Överklaganden

· Återkallande av vidaredelegation