Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2008-06-18

Sammanträde 2008-06-18

Datum
Klockan
08:00
Plats
Extorp Mellangård 2 i Södra Ljunga församling,

1 Förslag till justerare: Lars Nordqvist

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

4 Remiss om nytt förslag till strandskyddsbestämmelse.

Yttrande till Miljödepartementet. - Bengt Karlsson

Plan:

5 Detaljplan för del av Björket 4:18 (Replösa Björket) i Ljungby stad.

Beslut om samråd. - Henrik Johansson

6 Detaljplan för del av Odensjö-Ryd 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling.

Beslut om godkännande. - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Plan:, Miljö:

7 Finnatorp 1:3, överklagande av länsstyrelsens beslut om förbud om användning av avloppsanläggningen. - Alf Carlsson

8 Kånna 9:11, nedskräpning av tomt.

Beslut om åtalsanmälan och föreläggande. - Carina Axelsson

9 Ljungby 7:28, anordnande av tillfällig väg samt anläggande av flytbrygga.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Carina Axelsson

Information och frågor - Miljö:, Bygg:

10 Bockaboda 1:2, tillträdesanordningar på tak.

Beslut om föreläggande. - Bertil Johannesson

11 Bråna 5:4, tillträdesanordningar på tak.

Beslut om föreläggande. - Bertil Johannesson

12 Deranäs 1:4, tillträdesanordningar på tak.

Beslut om föreläggande. - Bertil Johannesson

13 Lidhult 1:109 och 1:26, uppställning av husvagnar.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Bertil Johannesson

14 Ljunga Prästgård 1:33, tillträdesanordningar på tak.

Beslut om föreläggande. - Bertil Johannesson

15 Ljungby 7:129, uppförande av bostäder för högskolestuderande och en gemensamhetslokal.

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov. - Bertil Johannesson

16 Loshult 1:63, tillträdesanordningar på tak.

Beslut om föreläggande. - Bertil Johannesson

17 Läraren 20, rivning av skolbyggnader.

Ansökan om förhandsbesked. - Bertil Johannesson

18 Rås 1:12, tillträdesanordningar på tak.

Upphävande av vite. - Bertil Johannesson

19 Västraby 2:3, tillträdesanordningar på tak.

Beslut om föreläggande. - Bertil Johannesson

20 Ljustorp 1:6, nybyggnad av vindskydd, uppställning av övernattningsvagn och anordnande av väg samt grillplats.

Ansökan om strandskyddsdispens för redan utförda åtgärder. - Uno Samuelsson

21 Rataryd 3:2, nybyggnad av fritidshus.

Ändring av beslut. - Bertil Johannesson/Uno Samuelsson

22 Sunnerå 1:21, nybyggnad av fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

24 Torset 2:17, nybyggnad av förrådsbyggnad.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

25 Äpplanäs 1:11, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg:

26 Meddelanden och information.

27 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning

Information och frågor - Övrigt:

Ersättning förtroendevalda.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§120 Remiss om nytt förslag till strandskyddsbestämmelse

Dnr 1125/08

Yttrande till Miljödepartementet

Beslut

Nämnden lämnar följande yttrande:

Förslaget underlättar handläggningen av strandskyddet då det anpassats till de lokala förhållandena och förutsättningar.

Bra att kommunerna får ett större ansvar och att samordning sker mellan plan- och bygglagen och miljöbalken.

Ett stort och svårt arbete är att i översiktsplanen peka ut vissa områden inom vilka lättnader i strandskyddet ska gälla. Här måste kommunerna få bra vägledning av länsstyrelserna, Boverket och Naturvårdsveket.

Vid både upphävande och dispenser är samarbetet viktigt mellan kommuner och länsstyrelser. Regler måste finnas för att inte den enskilda länsstyrelsen har sin egen tolkning. Skillnaden är idag enorm!

Regler om vilka skäl som behövs måste vara väldigt tydliga.

Naturligtvis ska kommunerna få reglera undantagen för komplementbyggnader.

Kommunens tillsyn kommer att innebära ökade insatser och resurser.

Nämnden förutsätter att, i vårt fall, länsstyrelsen avslutar den tillsyn som gäller enligt nuvarande lagstiftning.

Redogörelse för ärendet

Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslagen eller materialet i departementsskrivelsen.

Synpunkterna ska vara inkomna till Miljödepartementet senast den 24 juli 2008.

§121 Detaljplan för del av Björket 4:18 (Replösa Björket) i Ljungby stad

Dnr 706/08

Beslut om samråd

Beslut

Samråd får ske över förslag till detaljplan för del av Björket 4:18 (Replösa Björket) i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Det finns ett stort behov av villatomter i Ljungby stad. Det är därför angeläget att kommunen har en god planberedskap vad det gäller planlagda områden för villatomter.

Detaljplanen Replösa Björket är en fortsättning av planläggningen på Replösaområdet. Området ligger direkt norr om det planlagda området Replösa Byagård.

Replösa Björket finns redovisat i översiktsplanen som ett lämpligt område för bostadsbebyggelse.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus. Planområdet trafikmatas genom två anslutningar från ringvägen. Området omfattar ungefär 95 tomter. Området kan byggas ut i flera etapper.

Planförslaget har behandlats i projektgruppen.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § Plan- och bygglagen.

§122 Detaljplan för del av Odensjö-Ryd 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling

Dnr 1585/07

Beslut om godkännande.

Beslut

  1. Detaljplaneförslaget för Odensjö-Ryd 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling godkänns.

  2. Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Odensjö 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av 13 bostadshus på fastig­heten Odensjö-Ryd 1:14. Bostäderna är främst planerade för fritidsändamål.

Planförslaget har varit utställt under tiden den 13 maj – 10 juni 2008.

De inkomna yttrandena kommer att sammanställas i ett utlåtande daterat den11 juni 2008.

Endast en redaktionell ändring har gjorts i genomförandebeskrivningen med anledning av de inkomna yttrandena.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § Plan- och bygglagen.

Detta innebär att planen kan antas efter det att den varit utställd.

§123 Överklagande av länsstyrelsens beslut om förbud om användning av avloppsanläggningen

Dnr 636/08

Länsstyrelsens ärendenummer 505-6757-07 och 505-6758-07.

Fastighet: Finnatorp 1:3

Beslut

Nämnden överklagar länsstyrelsens beslut från den 2 juni 2008 att förbjuda användning av avloppsanläggningen.

Nämnden anser att anläggningen uppfyller de grundläggande krav som gäller och det är inte rimligt att kräva en ny placering av infiltrationsanläggningen.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägarna till Finnatorp 1:11 och 1:16 har överklagat nämndens beslut från den 29 augusti 2007, § 147 om att avloppsanläggningen inte uppfyller de miljökrav som bör ställas.

Tillstånd till avloppsanläggningen (trekammarbrunn med infiltration) har tidigare beviljats av nämnden den 15 oktober 1992.

Nämnden beviljade den 8 augusti 2007 tillstånd till inrättande av minireningsverk på fastigheten med en ny infiltrationsbädd på den tidigare godkända platsen på fastigheten.

Klagande har framfört att infiltrationsanläggningen är felplacerad på fastigheten och att den inte fungerar på avsett sätt.

Länsstyrelsen hänvisar i beslut till Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar och dess grundläggande krav. Detta råd är avsett för en normal avloppsanläggning bestående av slamavskiljare och efterföljande infiltration.

Minireningsverk har en reningsgrad på cirka 90 % avseende organiskt material (COD och BOD7). Fosfor renas till 70-90 % och kväve till

30- 60 % . Avseende reducering bakterier har verket en rening som klarar badvattenkvalitet.

Länsstyrelsen gör bedömningen att ett minireningsverk ofta kan vara en komponent i en avloppsanläggning som gör att en annars olämplig lokalisering kan godtas. En förutsättning är då att den efterföljande infiltrationen inte är klart olämpligt placerad. Vidare anser länsstyrelsen att infiltrationen strider mot vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd. Sammanfattningsvis finner länsstyrelsen att infiltrationen är fellokaliserad så att miljöbalkens grundläggande reningskrav i 9 kapitlet 7 § inte uppfylls.

Det finns ingen ytterliggare form av försiktighetsmått eller skyddsåtgärd som gör att anläggningen, med infiltration nära vattenlinjen kan godtas och därför måste den förbjudas från och med den 1 april 2009.

Förbudet gäller inte för annan placering av infiltrationen på fastigheten.

Motivering

Rening av blandat avloppsvatten i minireningsverk är i princip densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Denna typ av rening kräver inte någon infiltrationsanläggning för utsläpp av avloppsvattnet, utan uppfyller miljöbalkens krav i 9:7.

Eftersom det fanns en äldre infiltrationsanläggning på samma plats som den nya utfördes bedömdes infiltrationsanläggning vara ett komplement som bidrog till att rent avloppsvatten från minireningsverket inte rann på bar backe ned mot sjön. Bädden utfördes ytligt så att vattnet skulle kunna sjunka ned i marken efter behov och infiltrera under markytan. Att vatten har funnits i spridningsledningarna är inget onormalt. Det viktiga är vattnets kvalitet (badvattenkvalitet enligt tillverkaren). Någon provtagning av avloppsvattnets kvalité är inte känd av nämnden innan länsstyrelsens förbud av anläggningen.

Vad har förorenats av anläggningen?

Finns det en provtagning som inte redovisats för nämnden?

Infiltrationsbädden utfördes som en extra säkerhet för att avloppsvattnet inte skulle rinna ytligt ut i sjön (miljöbalken 2:3). Garantin på vattnets kvalité från tillverkaren uppnås genom ett bindande serviceavtal med tillverkaren med årlig funktionsgenomgång. I övrigt gäller en verksamhetsutövares egenkontroll enligt miljöbalken. Det är inte rimligt att kräva en infiltrationsanläggning med samma kapacitet som behövs efter en trekammarbrunn (miljöbalken 2:7).

För att uppnå hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverket i framtiden, måste det renade vattnet i de flesta fall ledas från minireningsverket till en efterbehandling innan det släpps ut till en å eller sjö. Denna kan bestå av en mindre infiltration eller reseptionsdike.

Naturvårdsverkets allmänna råd är inte lagbundna och det finns inte några ställningstagande än i länet gjorda angående skyddsnivåer med hänsyn till de allmänna råden och kommande miljökvalitetsnormer för vatten.

§124 Nedskräpning av tomt

Dnr 342/08

Beslut om föreläggande med vite.

Fastighet: Kånna 9:11

Fastighets-

ägare:

Beslut

1. Ärendet överlämnas, enligt miljöbalken 26 kapitlet 2 §, för åtalsprövning.

2. XXX föreläggs vid vite om 10000 kronor att senast den 30 september 2008 ha städat upp på fastigheten.

Allt avfall inom minst fem meter från garage och bostadshus ska städas upp. Avståndet mäts vinkelrät ut från fasaden.

Alla föremål i plast, träpallar, brädor, kablar, plastsäckar med innehåll, metallföremål, bildäck, tomma dunkar och tomglas ska fraktas till återvinningscentral.

Bilar med registreringsnummer MMH 040 och BAF 906 ska lämnas till ackrediterad bilskrotningsfirma.

Farligt avfall i form av olja, oljeförorenat material, kemikalier, färgrester och bilbatterier ska lämnas som farligt avfall till behörig mottagare.

Skriftlig kvittens för ovanstående åtgärder ska redovisas till miljö- och byggnämnden senast den 1 september 2008.

3. Enligt miljöbalken 26 kapitlet 26 § ska detta beslut gälla omedelbart även om det överklagas.

4. XXX underrättas om beslut med delgivningsman.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten har under år 2000 till 2003 varit föremål för anmälan, utredning och uppstädning. Nämnden beslutade den 19 september 2000, § 221, 19 juni 2001, § 136, 23 augusti 2001, § 161, 18 april 2002, § 60 om ärendet med diarienummer 1084/00. Nya anmälningar om att fastigheten är nedskräpad inkom den 27 februari 2008, den 6 och 30 maj 2008.

Vid besök 10 juni 2008 konstateras att tomten var nerskräpad med träpallar, plast och dunkar med olja och spolarvätska. På tomten finns två bilar som har körförbud och är i dåligt skick.

Motivering

Enligt miljöbalken 15 kapitlet 30 § får ingen skräpa ner på plats där allmänheten har tillträde eller insyn till.

Enligt 2 kapitlet 1 och 3 §§ miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att visa att han utför nödvändiga skyddsåtgärder och vidtar de försiktighetsmått som behövs för att hindra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Nämnden gör bedömningen att tomten är nedskräpad i strid med 15 kapitlet 30 § och att farliga avfall och kemikalier hanteras i strid mot försiktighetsprinciperna i 2 kapitlet 3 § miljöbalken.

§125 Anordnande av tillfällig väg samt anläggande av flytbrygga

Dnr 1293/08

Anordnande av tillfällig väg samt anläggande av flytbrygga

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Ljungby 7:28

Verksamhets-

utövare:

Yttrande: Länsekologen

Förslag till beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för anordnande av väg samt anläggande av flytbrygga med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

För att underlätta drift och skötsel av fiskeodlingskassar har Långhults

Lax AB ansökt om en strandskyddsdispens för anordnande av väg samt anläggande av flytbrygga.

Långhults Lax AB avser att flytta fiskeodlingskassarna till kommunens mark (anläggningsarrende).

Vägen och bryggan kan också nyttjas av friluftsfrämjandet som idag har en flytbrygga där. Långhults Lax AB planerar att byta ut bryggan till en som är större och nyare.

Vägen kan anläggas så att marken kan återställas till naturmark då den inte ska nyttjas längre.

Länsekologen har muntligen meddelat att vägen och bryggan är godtagbara då platsen endast har obetydliga biologiska värden.

Motivering

Med hänsyn till att vägen ökar tillgängligheten för friluftslivet motverkar dispensen inte strandskyddets syfte.

Med hänsyn till att den biologiska mångfalden inte kommer att påverkas på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Upplysning

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift 1400 kronor (faktura sänds separat).

§128 Uppställning av husvagnar

Dnr 1216/08

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Lidhult 1:109 och 1:26

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägarna till Lidhult 1:12, 1:31, 1:39 och 1:116.

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för uppställning av husvagnar till och med den 30 juni 2013.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär uppställning av husvagnar på fastigheten Lidhult 1:109 samt delvis på Lidhult 1:26. Husvagnarna planeras att användas av gästarbetare för Kalmar Industries AB. Sökanden upplåter ett utrymme som innehåller allrum och wc/dusch för gästerna på fastigheten.

Tillfarten går över grannfastigheten Lidhult 1:39 där ägaren inte har något emot förslaget. Fastighetsägaren vill dock inte upplåta mark för parkering.

Fastighetsägarna till Lidhult 1:116, 1:31 och 1:12 har inget emot förslaget.

Motivering

Om bygglov inte kan lämnas med mindre avvikelse får lov för tidsbegränsat bygglov lämnas enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 14 §.

Upplysningar

Inget avloppsutsläpp från husvagn på tomtmarken är tillåtligt.

Ändring av sophanteringen (intervall) anmäls till tekniska kontoret.

För uppställning av husvagnar ska avstånden enligt räddningstjänstens regler uppfyllas.

§129 Uppförande av bostäder för högskolestuderande och en gemensamhetslokal

Dnr 781/02

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Ljungby 7:129, Harabergsgatan i Ljungby.

Sökande:

Beslut

Förlängning av tidsbegränsat bygglov beviljas för bostäder för högskolestuderande och en gemensamhetslokal till och med den 30 juni 2010.

Redogörelse för ärendet

Tillfälligt bygglov beviljades den 18 juni 2002 § 109 för uppförande av 19 bostäder för högskolestuderande samt en gemensamhetslokal till och med

den 31 december 2007 enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 14 §. Förlängning av det tillfälliga bygglovet beviljades den 12 december 2007,

§130 Rivning av skolbyggnad

Dnr 283/08

Ansökan om förhandsbesked

Fastighet: Läraren 20

Sökande:

Beslut

Rivningslov kan påräknas för rivning av byggnad D (paviljongerna), del av byggnad C (kök/ matsalsbyggnaden), byggnad B och F samt del av byggnad A som är en senare tillbyggnad (slöjdsalen).

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär att befintliga skolbyggnader planeras rivas. De byggnader som avses i ansökan är byggnad D (paviljongerna), del av byggnad C (kök/ matsalsbyggnaden), byggnad B och F samt del av byggnad A som är en senare tillbyggnad (slöjdsalen).

Upplysning

Rivningslov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Avgift: 930 kronor (faktura sänds separat).

§132 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 3011/07

Föreläggande med vite

Fastighet: Västraby 2:3

Fastighets-

ägare:

Beslut
Med stöd av Plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 15, 18 §§ förelägges XXX, vid vite av 5 000:- (femtusen kronor) att senast den 30 september 2008 på fastigheten Västraby 2:3 ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 10 november 2007.

Redogörelse för ärendet

I brev från miljö- och byggkontoret den 18 april 2008 uppmanades fastighetsägaren att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll senast den 1 juni 2008.

Något meddelande om att bristerna är åtgärdade har inte inkommit.

Enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat 10 november 2007 saknas glidskydd vid takfoten på byggnaden.

Med hänvisning till Boverkets byggregler (BBR) ska enligt BBR 8:242, lös stege som används för tillträde till tak vara försedd med anordning vid takfoten som förhindrar att stegen kan glida.

Fast takstege ska anordnas om byggnadens taklutning är större 1:10 och om avståndet från uppstigningsstället till skorsten är mer än en meter.

Motivering
Nämnden har tillsynen och kan meddela föreläggande om rättelse förenat med vite enligt PBL 10 kapitlet.

Upplysningar
Avgift: 750 kronor (faktura sänds separat).

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.
Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§133 Restaurering av mindre båthamn och anordnande av grillplats

Dnr 1386/08

Ansökan om strandskyddsdispens

Fastighet: Flattinge 2:14

Sökande:

Beslut

  1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för ändring av mindre båthamn och anordnande av grillplats med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

  2. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger vid sjön Flårens västra sida, cirka 2,5 kilometer nordväst om det detaljplanerade fritidshusområdet i Kvänarp.

Förslaget innebär ändring och förbättring av en mindre båthamn.

Arbetena innebär att den yttre, vinklade delen av stenpiren höjs och förses med träbrygga. Även delen mot land förses med en träbrygga.

Den yttre vinklade delen ligger delvis under vatten vissa perioder av året.

Förbättringsarbetena leder till att det får plats cirka sex till sju båtar mot som idag fyra till fem båtar.

Samtidigt planeras en grillplats i nära anslutning till bryggan och parkeringsplatsen.

Miljö- och byggnämnden meddelade den 19 juni 2003, § 115, dispens för hamnanläggningen som nu önskas ändras.

Motivering

Med hänsyn till att platsen är tillgänglig för allmänheten samt att livsmiljön för växter och djur inte torde påverkas bedöms åtgärderna inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att hamnen och grillplatsen är avsedda för det rörliga friluftslivets behov och inte inskränker allmänhetens möjlighet att utnyttja området.

Upplysning

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift 1400 kronor (faktura sänds separat).

§134 Uppförande av två informationsskyltar

Dnr 1440/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Hamneda 4:2

Sökande:

Beslut

  1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för uppsättande av två stycken informationsskyltar med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

  2. När skyltarna har uppförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger omedelbart väster om Hamneda samhälle och cirka 50 meter väster om ån Lagan. Platsen ligger inom strandskyddat område. Strandskyddet för ån Lagan är 100 meter.

Förslaget innebär uppsättande av två informationsskyltar med information till allmänheten om Ljungby kommun och Hamneda samhälle. Skyltarna planeras placeras på mark som utgörs av en gräsmatta i direkt anslutning till en asfalterad parkeringsplats.

Motivering

Med hänsyn till att informationsskyltarna uppförs i direkt anslutning till en parkeringsplats för allmänheten och den biologiska mångfalden knappast kommer att påverkas, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att informationsskyltarna uppförs på en plats som riktar sig och är tillgänglig för allmänheten.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift 1400 kronor (faktura sänds separat).

§135 Nybyggnad av fritidshus

Dnr 454/08

Ändring av beslut från enbostadshus till fritidshus.

Fastighet: Rataryd 3:2

Sökande:

Beslut

  1. Bygglov upphävs från den 30 april 2008, § 93 för nybyggnad av ett enbostadshus.

  2. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Nämnden beviljade den 30 april 2008, § 93 bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Beslutet gällde nybyggnad av ett enbostadshus som ska placeras i anslutning till den befintliga gårdsbebyggelsen.

Sökanden har i brev den 23 maj 2008, lämnat in en ansökan om ändring av bygglovet från enbostadshus till fritidshus. Anledningen är att sökanden efter nämndens beslut har uppmärksammat att det blir dyrare att bygga ett enbostadshus än ett fritidshus. Vid nybyggnad av ett enbostadshus krävs bland annat att en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd tecknas. Kostnaderna för dessa försäkringar anser sökanden är onödiga.

Upplysningar

Planlösningarna har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Ansökan om tillstånd för ändring av avloppsanläggning ska lämnas in till nämnden innan arbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 620 kronor (faktura sänds separat).

§136 Nybyggnad av fritidshus

Dnr 2995/07

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Sunnerå 1:21

Sökande:

Beslut

Nämndens delegerade får i uppdrag att bevilja bygglov när berörda enligt plan- och bygglagens 8 kapitel, 22 §, har beretts tillfälle att yttra sig.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka fyra kilometer sydöst om Ryssby samhälle och väster om Osasjön.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsyta på cirka 115 m2. Byggnaden kommer att placeras cirka 200 meter väster om Osasjön. Förslaget inkom till nämnden den 16 juni 2008.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för det aktuella området.

Ett tidigare inlämnat förslag där byggnaden önskades placeras cirka 115 meter från sjön, har nämnden bedömt som en olämplig placering. Anledningen var att markområdet för tomtplatsen måste höjas onormalt mycket samt att avloppsfrågan inte gick att lösa på ett naturligt sätt.


Fastighetsägaren till Sunnerå 1:54, 1:55 och 1:56 har ännu inte beretts tillfälle att yttra sig över den nya placeringen. Inget svar lämnades in vid det tidigare förslaget från fastighetsägaren som äger de tre nämnda fastigheterna.

§138 Nybyggnad av förrådsbyggnad

Dnr 1328/08

Ansökan om bygglov

Fastighet: Torset 2:17

Sökande:

Yttrande: Från Ljungby kommun och ägaren av båthuset på fastigheten.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en förrådsbyggnad.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger vid Sundet, vid sjön Vidösterns södra spets. Fastigheten, som är avstyckad och bebyggd med ett båthus, ägs av Ljungby kommun.

Förslaget innebär att en förrådsbyggnad på cirka 14 m2 önskas uppföras i nära anslutning till den befintliga byggnaden. Byggnaden ska användas som förrådsbyggnad för verktyg, gräsklippare med mera tillhörande Sundets båtklubb.

Ljungby kommun och ägaren till båthuset på fastigheten har inget emot förslaget.

Strandskyddsdispens har meddelats i beslut den 18 juni 2008, § 137.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har utsetts XXX.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1 054 kronor (faktura sänds separat).

§139 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 1299/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Äpplanäs 1:11

Sökande:

Yttrande: Från fastighetsägarna till Angelstads-Bjärnaryd 2:2 och Äpplanäs 1:22.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka sex kilometer nordväst om Ljungby och cirka 1,5 kilometer norr om vägen mot Bolmstad.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i 1½ plan. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 4200 m2.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen.

Fastighetsägaren till Angelstads-Bjärnaryd 2:6 har fått tillfälle att yttra men har inte svarat.

Fastighetsägarna till Angelstads-Bjärnaryd 2:2 har muntligen meddelat att de inte har något emot förslaget.

En av delägarna till fastigheten Äpplanäs 1:22 har inget emot förslaget. Den andre delägaren har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Upplysningar

Bygganmälan ska inlämnas senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren. Underrättelse om detta ska lämnas in till miljö- och byggnämnden. Om den kvalitetsansvarige inte har riksbehörighet ska denne utses skriftligen av byggherren.

Från och med 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. Ni ska som byggherre se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för miljö- och byggnämnden enligt 9 kapitlet 12 § plan- och bygglagen (PBL). Om inte dessa uppvisats innan byggstart kan nämnden komma att stoppa byggnationen. Särskild avgift kan då tas ut enligt 10 kapitlet 6 § PBL.

För belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon 0372-7893 51.

Planlösningar och sektion har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 12 555 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Angelstads-Bjärnaryd 2:6 och en av delägarna till Äpplanäs 1:22 underrättas om beslutet.

§140 Meddelanden

Godkännande av redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

20 maj till den 9 juni 2008.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 28 maj 2008 om offentlig plats för uteservering, Ljungby FN-förening/Världsbutik.

2. Beslut från länsstyrelsen daterad den 19 maj 2008. Tillstånd till intrång i fornlämning 74:4 och i skyddszon till fornlämning 1:1, Odensjö församling.

3. Beslut från länsstyrelsen daterad den 15 maj 2008. Anmälan om samråd enligt miljöbalken om att anlägga en damm på fastigheten Agunnaryds-Hyltan 1:6.

4. Beslut från länsstyrelsen daterad den 15 maj 2008. Anmälan om samråd enligt miljöbalken om att anlägga en damm på fastigheten Stavhult 3:7.

5. Beslut från länsstyrelsen daterad den 28 maj 2008 om antikvarisk övervakning vid tillbyggnad av fritidshus, placering av avloppsanläggning, borttagning av stubbar samt släntning inom fornlämningsområde tillhörande RAÄ 33:1, fastigheterna Toftaholm 2:5 och Dörarp 5:16.

6. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§141 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 20 maj till den 9 juni 2008.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och djurskyddsärenden

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Utfärdande av slutbevis

· Strandskyddsdispens





§142 Motivering

Enligt gällande detaljplan är området avsett för park eller plantering.

Sökanden har begärt förlängning av det tidsbegränsade bygglovet.

Om bygglov inte kan lämnas med mindre avvikelse får lov för tidsbegränsat bygglov lämnas enligt PBL 8 kapitlet 14 §.

Upplysningar

Avgift: 1240 kronor (faktura sänds separat).