Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2008-09-03

Sammanträde 2008-09-03

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar att sammanträdet är offentligt till och med punkt 14.

1 Förslag till justerare: Irene Svensson

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

4 Kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister.

Val av kontaktperson. - Bengt Karlsson

5 Representant i Brottsförebyggande rådet i Ljungby (BRÅL) under tiden 2008-2010.

6 Representant i ungdomsrådet under tiden 2008-2010.

7 Granskning av kommunens e-posthantering.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Bengt Karlsson.

8 Ny instansordning för mål enligt plan- och bygglagen (SOU 2007: 111) samt Miljödomstolarna - domkretsar, -lokalisering, - handläggningsregler (SOU 2008:31)

Yttrande till miljödepartementet. - Bengt Karlsson

Plan:

9 Detaljplan för Bandybanan 1 med mera vid Lagavallen i Ljungby. Beslut om antagande. - Eva Syrén

10 Detaljplanen för Söderleden (väg mellan 25 och ån Lagan) i Ljungby. Beslut om godkännande. - Anna Arcsy

11 Detaljplan för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen-Söderleden) i Ljungby. Beslut om godkännande. - Anna Arcsy.

12 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen - Fjällgatan) i Ljungby. Beslut om godkännande. - AnnKristin Rådberg.

13 Detaljplan för Bråna 3:38 med flera i Agunnaryds samhälle. Beslut om antagande. -Anna Arcsy.

14 Detaljplan för Torg 6:1 i Lagans samhälle.

Beslut om upphävande av plan. -AnnKristin Rådberg.

15 Upphävande av tomtindelning inom kvarteret Rosen i Ljungby.

Beslut om uppdrag. -Bengt Karlsson.

Information och frågor - Plan:

Utredning över stationsläge Europabanan. -AnnKristin Rådberg.

Vindkraft. -AnnKristin Rådberg.

Kvarteret Kometen -AnnKristin Rådberg.

Miljö:

16 Sunnerö 1:3, anläggande av brygga

Ansökan om strandskyddsdispens för redan utförda åtgärder. - Carina Axelsson.

17 Medborgarförslag - kvicksilver.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Alf Carlsson.

18 Miljösamverkan i Kronbergs län.

Yttrande till länsstyrelsen. . - Alf Carlsson

19 Bearbetningskoncession för torv på Espenäsmossen.

Yttrande till länsstyrelsen. -Alf Carlsson.

20 Ansökan om förlängd koncession för torvbrytning på Värmsjömossen och Källsjömaden.

Yttrande till kommunstyrelsen. -Alf Carlsson.

Information och frågor - Miljö:

Bygg:

21 Finnatorp 1:3, inredande av förråd till bostad.

Olovlig åtgärd.- Bertil Johannesson

22 Ljunga Prästgård 1:1, nybyggnad av nätvärmeverk.

Ansökan om bygglov. - Bertil .

23 Västraby 2:3, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Upphävande av vite. - Bertil Johannesson

24 Torg 14:17, ändrad användning från bostad till lokal för familjecentral.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Bertil Johannesson

25 Annerstad 2:7 nybyggnad av ett fritidshus och garage.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

26 Gnustorp 8:1, nybyggnad av enbostadshus..

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson.

27 Kalvsnäs 1:6, nybyggnad av transformatorstation

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson.

28 Ljustorp 1:6, nybyggnad av vindskydd och anordnande av väg samt grillplats.

Ansökan om strandskyddsdispens för redan utförda åtgärder.-Uno Samuelsson.

29 Odensjö 3:24, nybyggnad av transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. -Uno Samuelsson.

30 Tannåker 1:2, nybyggnad av transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens.-Uno Samuelsson.

31 Tannåker 1:4, nybyggnad av transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. -Uno Samuelsson.

32 Tofta 3:3, nybyggnad av enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked.-Uno Samuelsson.

33 Torg 15:14, nybyggnad av carport samt färgbyte på fasad.

Ansökan om bygglov. -Uno Samuelsson.

34 Åby 3:18, nybyggnad av nätstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. -Uno Samuelsson.

35 Öjarp 1:19, klagomål på eventuellt olovligt uppförd byggnad. -Uno Samuelsson.

Information och frågor - Bygg:

36 Meddelanden och information.

37 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning

Information och frågor - Övrigt:

Ersättning förtroendevalda.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§142 Närvaro vid nämndens sammanträde

Dnr 1561/04

Beslut

Nils-Erik Wetter (kd) och Alf Johansson (KB) ges möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde.

Redogörelse för ärendet

I visionsarbetet Ljungby på väg har kommunstyrelsen i sin handlingsplan beslutat att kommunstyrelsens politiker ska få en bredare insyn i nämndernas arbete.

Kommunstyrelsen har beslutat att politikerna ska få möjlighet att närvara vid de olika nämndernas sammanträden.

§143 Kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister

Dnr 2249/08

Val av kontaktperson.

Beslut

Nämnden utser Bertil Johannesson till kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister.

Redogörelse av ärendet

Lagen om energideklaration (SFS 2006:985) innebär att den som äger en byggnad ska göra en energideklaration. Till årsskiftet 2008/2009 ska specialbyggnader över 1000 m2 samt hus med nyttjanderätt deklareras. Från den 1 januari 2009 ska byggnader inklusive småhus ha en energideklaration när de säljs och nybyggnation ska deklareras inom två år från att slutbevis utfärdats.

Boverket är registermyndighet och får enligt förordningen om energideklaration för byggnader (SFS 2006:1592) medge direktåtkomst till registret för den kommunala nämnd som ansvarar för plan- och byggväsendet och som ska utöva tillsyn.

Boverket vill ha en kontaktperson som ska ha ansvaret för direktåtkomst till energideklarationsregistret.

§144 Representant i Brottsförebyggande rådet i Ljungby (BRÅL) under tiden 2008-2010

Dnr 142/07

Beslut

Marianne Eckerbom utses till representant i Brottsförebyggande rådet i Ljungby under tiden 2008-2010.

Redogörelse för ärendet

Kommunfullmäktige har den 26 januari 2006, § 12 beslutat att anta en politisk organisation efter 2006 års val. I den politiska organisationen finns beslut om att BRÅL ska utökas med medverkan också från miljö- och byggnämnden.

Nämnden beslutade den 24 januari 2007, § 6 att Michael Jonasson (mp) är ordinarie ledamot i BRÅL. Eftersom Michael Jonasson (mp) har upphört med sitt politiska uppdrag ska en ny ledamot utses.

§145 Representant i ungdomsrådet under tiden 2008-2010

Dnr 143/07

Beslut

Nämnden utser Maarten Bömer (KB) till ordinarie ledamot och Anna Aracsy utses till representant för miljö- och byggkontoret.

Redogörelse för ärendet

Ungdomsrådet består av ungdomar på högstadiet och gymnasiet i Ljungby. Deras uppgift är att göra unga röster hörda i politiken i Ljungby och att arrangera aktiviteter.

Nämnden beslutade den 24 januari 2007, § 7 att Michael Jonasson (mp) är vald till ordinarie ledamot. AnnKristin Rådberg valdes till representant för miljö- och byggkontoret.

Eftersom Michael Jonasson (mp) har upphört med sitt politiska uppdrag och AnnKristin Rådberg slutar sin anställning ska nya representanter utses.

§146 Granskning av kommunens e-posthantering

Dnr 1350/08

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en dokumenthanteringsplan och gallringsplan samt se över rutiner för hur e-post läses vid oplanerad frånvaro.

Redogörelse för ärendet

Ett av de viktigaste uttrycken för offentlighetsprincipen är rättigheten för alla svenska medborgare att ta del av en myndighets allmänna handlingar.

Elektronisk post har på några få år blivit ett vardagsverktyg som underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet. Det är ett snabbt, enkelt och billigt sätt att kommunicera på. Användandet av e-post ökar hela tiden och en allt större del av kommunens viktigare korrespondens utväxlas på elektronisk väg. För e-post gäller samma offentlighets-, sekretess- och arkivbestämmelser som för handlingar som skickas med vanlig post.

Syftet med granskningen är om samtliga nämnders hantering av e-post lever upp till offentlighetslagstiftningens bestämmelser.

Följande frågor har behandlats:

· Finns kommunövergripande riktlinjer/policy för hantering av e-post?

· Vilka riktlinjer/rutiner finns hos respektive nämnd?

· Vilka typer av handlingar inkommer till nämndens elektroniska

myndighetsbrevlåda respektive tjänsteännens elektroniska brevlåda?

· Hur fungerar e-posthanteringen vid frånvara? Finns fullmakter för öppnande av e-post i tjänstemännens frånvaro?

· Hur ser nämndens rutiner för registrering av e-post ut?

· Hur ser nämndens arkiverings- och gallringsrutiner ut avseende e-posten?

· Hur informeras berörda handläggare om gällande regler och riktlinjer?

I dokumentet ”Riktlinjer för e-post i Ljungby kommun” återfinns kommunens regler och anvisningar för hantering av e-post.

Under våren 2008 har KPMG gjort en granskning av Ljungby kommuns

e-posthantering hos samtliga förvaltningar. För varje nämnd har intervjuer genomförts med registrator/motsvarande och två handläggare.

Miljö- och byggnämndens elektroniska myndighetsbrevlåda sköts av två administrativa handläggare som innehar registratorsfunktionen för förvaltningen. Merparten av den e-post som inkommer till myndighetsbrevlådan består av information, kursinbjudningar, remisser och miljörapporter. Av den inkommande e-posten till myndighetsbrevlådan diarieförs uppskattningsvis ett till två meddelanden per vecka.

Något formellt gallringsbeslut har inte fattats av nämnden. För närvarande pågår arbetet med att ta fram ett sådant beslut i samband med att en dokumenthanteringsplan för nämnden håller på att arbetas fram i samråd med kommunarkivarien.

Samtliga tjänstemän vid förvaltningen har lämnat postöppningsmedgivande. Vid semester vidarebefordrar samtliga tjänstemän sin inkommande e-post till myndighetsbrevlådan samt lämnar hänvisning till myndighetsbrevlådan.

Vid sjukdom är tjänstemännens e-postbrevlådor obevakade.

Intervjuade upplever att det är lätt att hitta information på intranätet om hantering av allmänna handlingar. Vissa vid förvaltningen har gått kurs om hantering av allmänna handlingar. Intervjuade önskar kontinuerlig utbildning och uppdatering i ämnet.

Sammanfattande kommentarer och rekommendationer

E-posthantering lever upp till offentlighetsprincipen och dess bestämmelse för allmänna handlingars offentlighet då iakttagelser från dokumentstudier, intervjuer och stickprover visar att hanteringen av in- och utgående e-post till såväl myndighetsbrevlådan som handläggarnas personliga e-postbrevlådor i stort sett fungerande tillfredställande.

Miljö- och byggnämnden behöver upprätta rutiner så att tjänstemännens

e-post även kommer att bli läst vid oplanerad frånvaro, såsom sjukdom, likaså behöver nämnden fastställa dokumenthanteringsplanen snarast.

§147 Ny instansordning för mål enligt plan- och bygglagen (SOU 2007:111) samt Miljödomstolarna – domkretsar, - lokalisering, - handläggningsregler (SOU 2008:31)

Dnr 2194/08

Yttrande till miljödepartementet.

Beslut

Nämnden instämmer i Boverkets yttrande daterad den 3 juni 2008.

Redogörelse för ärendet
Miljödepartementet har tagit fram ett delbetänkanden om en ny insatsordning för mål enligt plan- och bygglagen (PBL) samt miljödomstolarna och deras domkretsar, lokalisering och handläggningsregler.

Avsikten med förslaget är att kommunernas beslut enligt PBL i byggfrågor, som för närvarande efter prövning av länsstyrelsen överklagas till allmän förvaltningsdomstol, ska istället överklagas till miljödomstolen.

Även planärenden som för närvarande efter prövning av länsstyrelsen överklagas till regeringen, ska istället överklagas till miljödomstolen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Boverket har i yttrande daterat den 3 juni 2008, riktat kritik mot förslaget om en ny instansordning enligt PBL. Det vill säga att planärenden ska överklagas till miljödomstol och miljööverdomstol i stället för till länsstyrelsen och därefter till regeringen. Skälet till Boverkets kritik är bland annat att detaljplanebesluten är av speciell karaktär eftersom det består av både beslut med myndighetsutövning och beslut av rent politiskt innehåll.

§148 Detaljplan för Bandybanan 1 med mera vid Lagavallen i Ljungby

Dnr 813/08

Beslut om antagande

Beslut

 1. Detaljplanen antas för Bandybanan 1 med flera vid Lagavallen i Ljungby, upprättad den 19 augusti 2008.

 2. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning av planen behöver därför inte göras.

Redogörelse för ärendet

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för nyproduktion av bostäder/ äldrebostäder i form av flerbostadshus. Planområdet omfattas idag av en detaljplan från 2006 som medger bostäder. Planförslaget innebär enbart ändring av byggnadsarean och bruttoarean. Behovet av äldreboende och fler lägenheter i Ljungby är idag stort. Närheten till centrum samt läget vid ån Lagan gör området attraktivt för denna typ av bebyggelse.

Planområdet som är beläget inom Lagavallsområdet söder och öster om ån Lagan, gränsar i söder till Axel Ångbagares gata. Området har tidigt varit träningsplan (grusplan) för fotboll.

Kommunen bedömer att planens genomförande inte medför betydande miljöåverkan. Därför behöver inte planen miljöbedömas.

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden den 10 juni – 8 juli 2008. Inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Upplysningar

Planförslaget hanteras med så kallat enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 28 § plan- och bygglagen. Detta innebär att nämnden kan anta planen efter det att den varit utställd för samråd.

§149 Detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby

Dnr 103/06

Beslut om godkännande.

Beslut

 1. Detaljplan godkänns för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby, upprättad den 23 april 2008.

 2. Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Söderleden (väg mellan väg 25 och ån Lagan) i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ny väg mellan ån Lagans västra strand och väg 25.05 i Ljungby stad. Målsättningen är att få en tätortsnära och fullt utbyggd ringväg mellan områden i Ljungby stad och för genomfartstrafik. Söderleden är det sista ledet i ett sådant förverkligande. Ringvägen i övrigt är utbyggd eller planlagd.

Den del av Söderleden som sträcker sig mellan ån Lagans västra strand och väg 124 (mot Liatorp) omfattas idag av en detaljplan, men har ännu inte blivit genomförd.

Söderleden berör södra delen av ett område som omfattas av en detaljplan för industriändamål. Därför görs en mindre översyn av industriområdet för att området ska få en funktionell struktur. Större delen av detaljplanen för industriområdet har inte genomförts.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden den 28 maj – 24 juni 2008 enligt 5 kapitel 23 § plan- och bygglagen (PBL).

De under utställningstiden inkomna yttrandena har sammanställts i ett utlåtande daterat den 12 augusti 2008.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL. Detta innebär att nämnden godkänner detaljplanen och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

§150 Detaljplan för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby

Dnr 1841/06

Beslut om godkännande.

Beslut

 1. Detaljplanen godkänns för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby stad, upprättad den 23 april 2008.

 2. Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Hångers 3:2 med mera (anslutningen Skinnarevägen – Söderleden) i Ljungby.

Syftet med detaljplanen är att anpassa till gällande fastighetgränser och den projekterade utbyggnaden av Söderleden. Vidare sker en modernisering av befintliga planförhållanden inom planområdet. Gemensamhetsanläggningen Kånna ga:2 avseende väg registrerad den 27 januari 1978, akt 78/34, berörs av planförslaget.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden den 28 maj – 24 juni 2008 enligt 5 kapitel 23 § plan- och bygglagen.

Inkomna yttranden under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 12 augusti 2008.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen. Detta innebär att nämnden godkänner detaljplanen och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

§151 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen – Fjällgatan) i Ljungby

Dnr 1702/06

Beslut om godkännande.

Beslut

 1. Detaljplanen godkänns för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen – Fjällgatan) i Ljungby, upprättad den 21 maj 2008.

 2. Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera (vid Vislandavägen – Fjällgatan) i Ljungby.

Syftet med detaljplanen är att planlägga för ny samlingslokal. Planförhållandena inom planområdet kommer att moderniseras, eftersom gällande detaljplan medger småindustri. En bostadsfastighet, som idag strider mot detaljplanen, kommer att ändras från småindustri till bostad. Gång- och cykelvägen kommer att dras om och anslutas till Vislandavägen knappt 100 meter väster om den nuvarande anslutningen.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden den 1 juli – 11 augusti 2008 enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen (PBL).

Inkomna yttranden under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 12 augusti 2008.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL. Detta innebär att nämnden godkänner detaljplanen och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

§152 Detaljplan för Bråna 3:38 med flera i Agunnaryds samhälle

Dnr 172/07

Beslut om antagande.

Beslut

 1. Detaljplanen antas för Bråna 3:38 med flera i Agunnaryds samhälle, upprättad den 14 juli 2008.

 2. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning av planen behöver därför inte göras.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Bråna 3:38 med flera i Agunnaryds samhälle.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nya tomter för bostadsbebyggelse i Agunnaryds samhälle.

Kommunen bedömer att planens genomförande inte medför betydande miljöpåverkan och att planen därför inte behöver bli föremål för miljöbedömning. Länsstyrelsen delar denna uppfattning.

Planförslaget har varit utskickat till samtliga berörda för samråd under tiden den 10 juni – 8 juli 2008.

Inkomna yttranden under samrådstiden har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad den 11 augusti 2008.

Under samrådet har synpunkter lämnats av tekniska kontoret som har medfört att ett ledningsområde har breddats.

Initiativet till nya tomter har lämnats in från sockenrådet.

Upplysningar

Planförslaget har från början hanterats med så kallat normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen (PBL), men efter samrådet har planen övergått till enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 28 § PBL. Anledningen är att inga synpunkter har kommit in som gjort att detaljplanen förändrats väsentligt.

Detta innebär att planen kan antas efter det att den varit utställd på samråd.

§153 Detaljplan för Torg 6:1 i Lagans samhälle

Dnr 239/08

Beslut om uppdrag för upphävande av detaljplan.

Beslut

Plankontoret får i uppdrag att upphäva detaljplan för Torg 6:1 i Lagans samhälle.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägarna till Torg 6:1 har begärt att de planer som berör fastigheten upphävs.

Fastighetsägarna har ansökt om avstyckning av ekonomibyggnaden på fastigheten Torg 6:1 och anser att fastigheten därmed saknar betydelse för kommunen och att planlagda delar på fastigheten Torg 6:1 ska upphävas.

I de gällande detaljplanerna från 1975 och 1980 är den planlagda marken på fastigheten Torg 6:1, avsedd för park eller plantering.

Projektgruppen har inget att erinra mot förslaget.

Bo Svensson på Vägverket, framförde muntligen den 14 mars 2008 att de godkänner upphävandet av de planer som berör fastigheten Torg 6:1.

§154 Detaljplan för Ryssby 3:62 och 9:1 (före detta Västanå) i Ryssby samhälle

Dnr 2233/08

Beslut om planuppdrag.

Beslut

 1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för Ryssby 3:62 och 9:1 (före detta Västanå) i Ryssby samhälle.

 2. Planprogram behöver inte upprättas, innan samråd och utställning, då markanvändningen stämmer överens med kommunens översiktsplan antagen 2006.

Redogörelse för ärendet

Fastigheterna Ryssby 3:62 och 9:1 (för detta Västanå) har tidigare varit äldreboende. Kommunen avser att sälja fastigheterna till Ljungbybostäder AB som planerar att använda delar av byggnaderna som bostäder.

Området ligger i norra delen av Ryssby samhälle vid Prästgårdsvägen/ Storgatan. Omgivningen består av blandad villabebyggelse förutom hembygdsparken i öster.

Begäran om planändring har lämnats in av tekniska kontoret. Syftet med planändringen ska vara att göra den planerade verksamheten möjlig. Nuvarande detaljplaner för fastigheterna är från 1981 och 1950 där markanvändningen är allmänt ändamål (A-område).

Kommunens projektgrupp är positiv till förslaget och förordar en bred användning för området i den nya detaljplanen som till exempel bostäder, kontor, skola.

I översiktsplanen från 2006 är området markerat som bostadsmark.

Detta innebär att något planprogram inte behöver göras.

§155 Upphävande av tomtindelning inom kvarteret Rosen i Ljungby

Dnr 2158/08

Beslut om uppdrag.

Beslut

Exploateringschefen får i uppdrag att upphäva tomtindelningen för kvarteret Rosen.

Redogörelse för ärendet

Bygglov beviljades den 26 mars 2008, § 42 för tillbyggnad av flerbostadshus.

Fastighetsägaren har utrett den ekonomiska möjligheten att uppföra tillbyggnaden. Utredningen visar att projektet inte går att genomföra i form av hyres/bostadsrätt utan endast i ägandeform. Detta medför att fastigheten

Rosen 5, som har en fastighetsarea på 940 m2 måste delas i tre delar.

För att kunna genomföra en ny avstyckning måste nuvarande tomtindelning (fastighetsplan) upphävas.

Fastighetsägaren till Rosen 5 har den 7 augusti 2008 föreslagit nämnden att upphäva tomtindelningen inom fastigheten Rosen 5.

§156 Anläggande av brygga

Dnr 1338/08

Ansökan om strandskyddsdispens för redan utförda åtgärder.

Fastighet: Sunnerö 1:3

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för anläggande av brygga med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Bryggan finns redan och är gemensam för Sunnerö 1:3 och Sunnerö 1:11. Bryggan är byggd utan strandskyddsdispens och anmäld till länsstyrelsen.

Bryggan är byggd utan tillstånd av den tidigare ägaren till Sunnerö 1:11.

Den är 6x4 meter och upplevs som ett soldäck då det ligger en halvmeter över vattenytan. Grunden utgörs av natursten med något gjutet fundament i mitten.

Länsekologen har i yttrande bedömt att en mindre brygga, till exempel 2x5 meter, bör kunna beviljas för att uppnå syftet med minsta påverkan.

Motivering

Bryggan ska användas för angörande av en båt enligt markägaren. Bryggan har en grund av natursten som inte påverkar livsmiljön negativt. Platsen är redan ianspråktagen och vidtas inte mer åtgärder inskränker det inte allmänhetens tillgänglighet till stranden.

Upplysning

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift 1400 kronor (faktura sänds separat).

§157 Medborgarförslag - kvicksilver

Dnr 407/08

Svar på medborgarförslag.

Beslut

Nämnden lämnar följande yttrande:

Metaller och halvmetaller utgör en naturlig del av vår miljö.

För människokroppen är metaller i större och mindre mängd nödvändiga för kroppens normala funktioner. Brister men även överskott kan leda till sjukdomstillstånd. Metaller som inte är nödvändiga för ämnesomsättning (exempelvis kvicksilver) utgör en förorening i kroppen.

I allmän miljö utsätts människan vanligast för metaller främst genom luft, föda och dryck. I tätorter och närhet till eller i industrin utsätts luftvägarna för kraftigare exponering av metaller.

Vid långvarig exponering är det en kritisk påverkan på det centrala nervsystemet samt njurarna. Att mäta koncentrationsbestämningar av kvicksilver sker i urin och blod. Eftersom kvicksilver också lagras i hår kan en håranalys ge en uppskattning om tidigare års kvicksilverexponering.

Hälsoeffekten av ”amalgamsjukan” är omtvistad då det saknas övertygande vetenskaplig beskrivning av tillståndet. Det finns inte något objektivt sätt att fastställa diagnosen.

Tekniska kontoret har i brev daterat den 24 juni 2008 redovisat de avfallsslag och mängder som kommunen har skyldighet att insamla. Det finns ingen kommunal skyldighet att mäta och övervaka kvicksilverspridning i jord och vatten inom kommunen.

Produkter innehållande kvicksilver insamlas av flertal intressenter.

· Kommunen har insamling av hushållens farliga avfall genom den röda plastboxen.

· Industrin har insamling av sitt farliga avfall.

· Apoteket tar emot uttjänta termometrar och medicin.

· Tandläkare har amalgamavskiljare.

· Byggavfall källsorteras.

· Uttjänta bilar demonteras.

Omhändertagandet varierar men det viktigaste är att metallen till slut destrueras av godkänd mottagare.

Länsstyrelsen har tagit ett antal prover i sjöar och vattendrag i länet under åren 1983-2003. Dessa ”referensvatten” uppvisar låga nivåer av kvicksilver. Medelhalt för dessa ”referensvatten” är 0,122 mg Hg/kg fisk. Miljömålsnivå ligger på 0,5 mg Hg/kg fisk. Rekommendationen från livsmedelsverket är att fisk över 1,0 mg Hg/kg fisk inte bör ätas. Halten kvicksilver i fisk varierar också beroende på fiskslag och storlek.

Livsmedelsverket har under föregående år haft ett projekt om att mäta kvicksilver i saluhållen fisk. Halterna i de provtagna fiskarna varierade mycket. Generellt sågs lägre halter i fisk fångad i Östersjön, medan fisk från vissa insjöar höll högre halter. När hänsyn tagits till mätosäkerhet och provtagningsförfarande överskred inget prov fastställda gränsvärden.

Kvicksilver håller på att tas bort från marknaden och regeringen utreder totalförbud av kvicksilver och amalgam vid tandfyllningar.

Redogörelse för ärendet

Till Ljungby kommun har inkommit ett medborgarförslag. Medborgarförslaget handlar om vem som har ansvaret för uttjänta produkter och hur dessa tas till vara och vem som har ansvaret för mätning och övervakning inom kommunen.

§158 Miljösamverkan i Kronoberg län

Dnr 822/08

Yttrande till länsstyrelsen.

Beslut

Ljungby kommuns inställning är att Miljösamverkan Kronoberg har varit en positiv samverkan mellan länets kommuner. Ljungby kommun har erbjudit sig att ta ett huvudmannaskap för fortsatt samverkan och förordar att tjänsten tillsätts som en heltidstjänst.

Redogörelse för ärendet

Regionförbundet Södra Smålands styrelse har i beslut den 2 april 2008 beslutat lägga ner projektet Miljösamverkan Kronoberg den 30 juni 2008.

Länsstyrelsen i Kronobergs län och flertalet miljöchefer önskar pröva olika vägar för att kunna fortsätta det påbörjade samarbetet. Ett fortsatt projekt på lång sikt med kommuner och länsstyrelsen som huvudmän kräver förankring och finansiella åtaganden. Som tidigast kan det fortsatta samarbetet sannolikt förverkligast från och med den 1 januari 2009 på grund av praktiska skäl.

Ett flertal alternativ diskuteras allt ifrån nedläggning, genom egeninsatser i tid från handläggare på miljökontor och länsstyrelsen till gemensamt finansierat projekt med särskild projektledare i större eller mindre omfattning samt direkt samverkan med Kalmar (Miljösamverkan Sydost) och Blekinge.

I första hand ska undersökas om möjligheter för ett gemensamt projekt mellan kommuner och länsstyrelsen. Projektet bygger på en gemensam finansiering av projektledare på minst halvtid.

Ett projekt med en finansieringsbas på cirka 230000 kronor skulle kunna delas enligt följande:

Länsstyrelsen betalar 25 % och kommunerna 75 % vilket skulle innebära 22000 kronor per kommun och 58000 kronor för länsstyrelsen.

Detta bygger på att projektledaren är anställd vid en kommun och att tjänstgöringsgraden blir 50 %.

Därtill kommer frågor på kort sikt som handlar om fortsatt planering och genomförande av beslutade delprojekt samt hur hemsidan ska administreras och eventuellt överföras. Regionförbundet har meddelat att de ska verka för att övergången ska kunna ske smidigt.

Ljungby kommun har meddelat ett intresse om att anställa en person som tar över den sammanhållande länken.

För att klarlägga intresset hos samtliga kommuner i länet önskar länsstyrelsen i samverkan med Ljungby kommun besked om kommunernas inställning till:

· Fortsatt drift av Miljösamverkan Kronoberg?

· Vilken nivå (heltid eller halvtid) som man är beredd att finansiera?

· Om fler kommuner utöver Ljungby kommun skulle vara beredda att ta ett huvudmannaskap för projektledare och hemsida?

Länsstyrelsen önskar svar på frågorna senast den 15 september 2008 från samtliga kommuner i länet.

§159 Undersökningskoncession för torv på Espenäsmossen

Dnr 2155/08

Beslut

 1. Nämnden tillstyrker undersökningskoncession för det östra området.

 2. Nämnden avstyrker undersökningskoncession för det västra området.

Redogörelse för ärendet

Södra Skogsenergi AB ansöker om undersökningskoncession hos länsstyrelsen.

Ansökan avser områden väster och öster om nuvarande torvtäkt vid Espenäs.

Området ligger norr om väg 25 och öster om Vrå samhälle.

Det västra området ingår i område 93 i Kronobergs natur och har klassning som ett område med stora naturvärden (klass III). Kännetecken för området är i sin helhet stora landskapsmässiga och biologiska värden som kan bestå om myrområdet inte dikas.

Verksamheten på nuvarande täkt har pågått sedan 1985.

För att säkerställa fortsatta leveranser till värmeverk och industrier behöver verksamheten byggas ut och vissa färdigskördade områden ersättas med nya produktionsytor.

Länsekologen har i yttrande daterat den 2 september 2008 bedömt det östra området som lämpligt för torvbrytning med hänsyn till områdets obetydliga naturvärden och tydliga påverkan.

Den västra myren har stora naturvärden och mycket god tillgänglighet för allmänheten. Områdets naturvärden består ibland annat av liten hydrologisk påverkan, relativt blöt myryta med låga tuvor och rikligt med vattenfyllda höljor samt riklig förekomst av dvärgbjörk, pors, och klockljung på myren. Torvbrytning bör därför inte medges för denna delen.

§160 Ansökan om förlängd koncession för torvbrytning på Värmsjömossen

Dnr 622/04, 623/04

Yttrande till kommunstyrelsen.

Fastighet: Värmsjö 1:13 och Källsjö 1:38 med flera.

Sökande:

Beslut

Nämnden tillstyrker ansökan och anser att Södra Skogsenergi AB har kompletterat sin ansökan på ett positivt sätt. Ansökan visar att Södra Skogsenergi AB vill förbättra vattenkvalitén och öka miljösäkerheten vid torvbrytning med senaste teknik.

Nämnden är positiv till att vattenkvalitén från torvmossarna jämförs i ett landsomfattande forskningsprojekt.

I övrigt anser nämnden.

· Sökande ska vidta de säkerhetsavstånd som behövs för att bevara de

skyddsvärda områden som angetts i bilaga 6 inte avvattnas.

· Utlopp mot Rotasjö ska förses med sedimentationsdamm för att begränsa

tillrinningen av humus och partiklar från torvbrytningen. Även den delen som ligger norr om Bolmstadsvägen bör förses med damm/ utjämningsmagasin innan utlopp sker mot Rotasjö.

· Utloppsdiken från verksamheten ska förses med skibord.

· Vid utformning och anläggning av sedimentationsdammar hänvisas till utredningen om dammars form.

Inför efterbehandling av Källsjömaden bör övervägas att leda in Kåtån i maden och erhålla ett utjämningsmagasin/översilningsyta med en vattenspegel.

· Vid rensning av diken och dammar får inte all växtlighet skalas av. En sektionering med bibehållen växlighet varvas med rensade ytor.

Redogörelse för ärendet

Södra Skogsenergi AB ansökte den 31 augusti 2005 om förlängning av koncession för att bryta torv på Värmsjömossen och Källsjömaden.

Nämnden yttrade sig i beslut den 31 augusti 2005, § 131 att ärendet inte var komplett och behövdes kompletteras och sedan i beslut den 29 augusti 2007, § 135 avslogs ansökan.

Sökande har nu omarbetat och kompletterat sin ansökan som beskriver miljöskyddsåtgärder och hänsynstaganden som förbättrar vattenkvalitén och säkrar miljöåtgärder vid torvbrytning.

Skyddsåtgärder vid avvattningen är sedimentationsdammar och utnyttjandet av gamla vegetationsklädda torvgravar som flödesutjämnare vid höga flöden och uppsamlare av partiklar och suspenderat material. För täkterna gäller att en speciell flödesdämpare grävs ned vid utloppen. Ståndare monteras och en bromsande effekt uppnås också vid tegdiken av slam. Ytterliggare möjlighet finns att fånga suspenderat material genom filterteknik alternativt parallella lameller i dammarna.

Källsjömadens produktions yta är cirka 42 hektar och den sammanlagda äldre torvgravs ytan cirka 8,9 ha. I området finns tre stycken torvgravar som kan förses med breddavlopp av ny typ, flödesdämpare och flytlänsar. Nyttjandet av befintlig vegetation kommer att förhindra slamflykt från täkten och en unik möjlighet att nå en hög avskiljning av suspenderat material. Täkten avvattnas idag väster ut i ett öppet dike till Kåtån. Mellan Kåtån och täkten finns idag en smal markremsa som är bevuxen med björk och som föreslås lämnas orörd.

Värmsjömossen kan delas upp i fyra olika arealer. Område söder om Bolmstadsvägen och norr där om avvattnas söder ut och omfattas av cirka

42 hektar. Område sydväst om Guddarpsvägen och nordöst därom omfattas av cirka 96 hektar. Täkten delas på mitten av en naturlig vattendelare.

Täktens avvattning mot Kåtån av den östra delen sker i nordöst och vattnet kan då sedimentera i två äldre torvgravar om cirka 4,5 hektar tillsammans.

I söder avvattnas täkten mot Rotasjö (område 22-23 i Kronobergs natur) utan att sedimentera i några äldre torvgravar. I södra delen finns naturtillstånd som är värda att bevara med bland annat myrlilja, tuvdun och vitmossor. Dessa områden finns markerade i bilaga 6 till kompletteringen.

Länsstyrelsen ger Ljungby kommun möjlighet att yttra sig över kompletteringarna.

Upplysning

För att uppnå maximal nyttjande av sedimentationsdammar i täkter rekommenderas att följa de hydrauliska aspekter på anläggning av dammar som Jesper Persson publicerat tillsammans med SLU och Melicam.

§161 Inredande av förråd till bostad

Dnr 1654/05

Olovlig åtgärd

Fastighet: Finnatorp 1:3

Fastighetsägare:

Beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 15 och 18 §§ förelägges XXXX, vid vite av 50 000:- (femtiotusen kronor) att senast
  den 1 november 2008 på fastigheten Finnatorp 1:3 ha återställt förrådsbyggnaden enligt gällande bygglov och nämndens beslut från den 29 augusti 2007 § 147.

 2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagen (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 4 x 4464 kronor och blir sjuttontusenåttahundrafemtiosex kronor (17 856 kronor). Avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

 3. Ärendet översänds till länsrätten för prövning angående frågan om tilläggsavgift enligt PBL 10 kapitel 7 § ska tas ut.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger inom det detaljplanerade området i Finnatorp, cirka 1,5 kilometer norr om Hölminge och cirka 4 kilometer söder om Tannåker.

Bygglov beviljades den 14 december 2005 för uppförande av ett enbostadshus och ett förråd.

Klagomål inkom från Finnatorps stugförening om att arbetena inte utförs enligt beviljat bygglov.

Vid besök på platsen den 9 augusti 2007 framkom att förrådet delvis används som övernattning under tiden av enbostadshusets uppförande. Förrådet innehåller rum för personlig hygien och rum för vila och sömn.

Enligt nämndens beslut från den 29 augusti 2007 § 147 tillåts förrådet innehålla wc/dusch och rum för vila och sömn.

Byggherren har svarat att de är medvetna om att förråd inte får inredas och användas som bostad.

Vid nytt besök på platsen den 23 juni 2008 konstaterades att förråd inte uppförts enligt beviljat bygglov, utan är inredd som en bostad med kök, wc/dusch, sovrum, allrum och klädvård.

Fastighetsägare har fått tillfälle att återställa byggnaden enligt gällande bygglov innan nämndens sammanträde den 3 september 2008.

Enligt detaljplan P79/6 med tillägg P96/18 får på tomtplats inte uppta mer än en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad.

Motivering

Nämnden ska ta upp frågan om påföljd eller ingripande enligt PBL 10 kapitlet så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna om byggande eller av någon föreskrift eller något beslut som har meddelats.

Utför någon en åtgärd som kräver bygglov ska byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10 kapitlet 4 §. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa skulle betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Nämnden kan nedsätta storleken på byggnadsavgiften.

Upplysning

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§162 Nybyggnad av närvärmeverk

Dnr 834/07

Ansökan om bygglov

Fastighet: Ljunga Prästgård 1:1

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägarna till Ljunga Prästgård 1:22 och lokala styrelsen Södra Ljunga skola.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av närvärmeverk.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av en panncentral för fliseldning. Värmecentralen planeras försörja vissa fastigheter i Södra Ljunga samhälle med värme genom ett kulvertnät.

Byggnaden med en yta av cirka 320 m2 och en höjd av cirka 9 meter, planeras vid åkerkanten cirka 60 meter norr om Södra Ljunga skola.

Fastigheten planeras att avstyckas samt ansluts till kommunens vatten- och avloppsanläggning.

Fastighetsägare till Ljunga Prästgård och lokala styrelsen för Södra Ljunga skola har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Boarp 4:13, 4:15 och 4:25, Ljunga Prästgård 1:17, 1:18 och 1:21 samt vägsamfälligheten Sommarsäte nr 17753 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Upplysning

Bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska han skriftligen utses av byggherren.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Bertil Johannesson, telefon 0372-78 92 75, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Utsättning ska begäras hos tekniska kontoret, telefon 0372- 78 93 16.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift 6076 (faktura sänd separat). Utsättningen kommer att debiteras separat av tekniska kontoret.

Fastighetsägarna till Boarp 4:13, 4:15 och 4:25, Ljunga Prästgård 1:17, 1:18 och 1:21 samt vägsamfälligheten Sommarsäte nr 17753 underrättas om beslutet.

§163 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 3011/07

Upphävande av vite

Fastighet: Västraby 2:3

Fastighetsägare:

Beslut

 1. Vitet från den 18 juni 2008, § 132 upphävs.

 2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Vid nämndens sammanträde den 18 juni 2008 förelades XXXX, vid vite av 5 000:- (femtusen kronor) att senast den 30 september 2008 på fastigheten Västraby 2:3 ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 10 november 2007.

Skorstensfejaremästaren besökte platsen den 1 juli 2008 och konstaterade att påpekade brister är åtgärdade.

Upplysningar
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§164 Ändrad användning från bostad till lokal för familjecentral

Dnr 2066/08

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Torg 14:17

Sökande:

Yttrande: Torg 2:65, 2:67, 14:1, 14:16 och 14:18.

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för ändrad användning från bostad till lokal för familjecentral till och med den 30 september 2013.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär ändrad användning av lägenhet för bostad till lokal för familjecentral.

Enligt gällande detaljplan 82/15 från 1982 är området planerat för bostadsändamål.

Fastighetsägaren till Torg 2:67 och 14:1 samt en hyresgäst på fastigheten

Torg 14:16, 14:18 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Torg 2:65 har lämnat synpunkter på hur besöksparkeringen ska lösas.

Fastighetsägarna till Torg 2:63 och hyresgäst på 14:16 (6A) samt 14:17 (8B) har fått möjlighet att yttra sig men inte svarat.

Motivering

Om bygglov inte kan lämnas med mindre avvikelse får lov för tillfällig åtgärd lämnas enligt PBL 8 kapitlet 14 §.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst fem år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får inte överstiga tio år.

Upplysningar

När ett tidsbegränsat bygglov används bör byggherren till den ursprungliga ansökan göra en redovisning av hur avvecklingen av åtgärden ska genomföras.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift 2170 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Torg 2:63 och hyresgäst på Torg 14:16 (6A) samt 14:17 (8B) underrättas om beslutet.

§165 Nybyggnad av ett fritidshus och garage

Dnr 300/06

Ansökan om bygglov

Fastighet: Annerstad 2:7

Sökande:

Tidigarebeslut: Den 29 augusti 2007, § 145.

Beslut

 1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus och ett garage.

 2. Tomtplatsen ska avgränsas mot öster och söder med staket eller liknande i gränsen mot strandskyddat område.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger vid sjön Kösens västra sida cirka 2,5 kilometer norr om Annerstads kyrka.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea på cirka 152 m2 och en fristående garagebyggnad på 72 m2. Tomtplatsen ligger i direkt anslutning till strandskyddat område. Avståndet från bostadshuset till gränsen för det strandskyddade området har angivits till 4,5 meter.

Strandskyddet för sjön Kösen är 100 meter.

I beslut den 29 augusti 2007, § 145 meddelade nämnden att bygglov kunde påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har Jan Göransson, Box 50, 341 21 Ljungby utsetts.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Bertil Johannesson, telefon 0372-78 92 75, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska kontoret, telefon 0372-78 93 16.

Upplysningar

Från och med 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. Ni ska som byggherre se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för nämnden enligt 9 kapitlet 12 § plan- och bygglagen (PBL). Om inte dessa uppvisats innan byggstart kan nämnden komma att stoppa byggnationen. Särskild avgift kan då tas ut enligt 10 kapitlet 6 § PBL.

Planlösningar och sektioner har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

För belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon 0372-7893 51.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska lämnas in till nämnden innan arbetena påbörjas.

Sökanden underrättas också om att markområdet mellan strandlinjen och gränsen för strandskyddet ska vara allemansrättsligt tillgängligt och får inte ianspråktagas som tomt. För eventuella anordningar på strandskyddat område, till exempel en brygga, krävs en dispensprövning.

Avgift: 13020 kronor (faktura sänds separat).

§166 Nybyggnad av enbostadshus

Dnr 2044/08

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Gnustorp 8:1

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägarna till Gnustorp 3:16, 7:1, 7:2 och 8:5.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger norr om väg nummer 25 i byn Gnustorp, cirka fyra kilometer nordöst om Ljungby.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för det aktuella området.

Fastighetsägarna till Gnustorp 3:16, 7:1, 7:2 och 8:5 har inget emot förslaget.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Nämnden beslutade om positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus den 25 februari 2004, § 30, på en plats cirka 30 meter längre österut. Detta förhandsbesked har upphört att gälla.

I samband med det tidigare beslutet meddelade Sydkraft att under förutsättning att starkströmsföreskrifterna uppfylls och att ledningsägaren även i fortsättningen kan utföra underhåll av ledningen och att lokaliseringen av bostadshus i ledningens närhet inte i ett senare skede används som argument för att kräva ledningsflytt, har de inte något att erinra mot en nybyggnation.

I den nu inlämnade ansökan kommer byggnaden att ligga längre bort från ledningarna.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Åtgärder får inte vidtas innan bygglov har lämnats.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

§168 Nybyggnad av vindskydd och anordnande av väg samt grillplats

Dnr 730/08

Ansökan om strandskyddsdispens för redan utförda åtgärder.

Fastighet: Ljustorp 1:6

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av ett vindskydd, anordnande av väg och grillplats samt uppställning av trädgårdsmöbler i anslutning grillplatsen, med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla för området.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka fyra kilometer söder om Målaskogs samhälle och omedelbart öster om Ljussjön.

Ansökan avser en väg fram till strandkanten samt ett vindskydd, grillplats och trädgårdsmöbler i anslutning till grillplatsen. Arbetena har redan utförts.

Sökanden har den 15 april 2008 lämnat en redogörelse över varför arbetena har utförts utan lov.

Miljö- och byggkontoret har blivit uppmärksammad om de utförda arbetena via en anonym anmälan. Eftersom arbetena har utförts utan att strandskyddsdispens först har sökts, har ärendet översänts till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har informerat sökanden om att dispens kan sökas i efterhand hos kommunen.

Strandskyddet för Ljussjön är 100 meter.

Länsekologen har i yttrande daterat den 2 september 2008 lämnat följande bedömning. ”Om inga privatiserande åtgärder vidtas vid stranden med skyltar och liknande bedöms ändå grillplats och vindskydd innebära ett relativt litet intrång i områdets livsmiljöer. Det stora och oacceptabla ingreppet är den breda vägen med utfyllnad och vändplan ända nere vid sjön.”

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten och endast påverka områdets livsmiljöer relativt litet, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är avsedd för det rörliga friluftslivets behov och inte inskränker allmänhetens möjlighet att utnyttja stranden.

Upplysningar

Sökanden underrättas om att uppförandet av vindskyddet även är bygglovspliktigt.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

§171 Nybyggnad av transformatorstation

Dnr 1434/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Tannåker 1:4

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av transformatorstation med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

2. När transformatorstationen är uppförd ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 1,3 kilometer sydöst om Tannåker kyrka cirka 160 meter från sjön Bolmen.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter.

Förslaget innebär att en transformatorstation på cirka 3 m2 planeras att uppföras på strandskyddat område.

Platsen avgränsas mot sjön av den allmänna vägen nummer 555.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 2 september 2008, bedömt att intrånget i områdets livsmiljöer blir litet.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att säkerställa elleveranser till kunderna.

Upplysningar

Sökanden erinras om att dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift: 1 400 kr (faktura sänds separat).

§172 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 1762/07

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Tofta 3:3

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägaren till Tofta 3:11, tekniska kontoret och Vägverket.

Beslut

Ansökan om förhandsbesked avslås för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Tofta, cirka 2,5 kilometer nordväst om Ljungby centrum och 125 meter nordost om den allmänna vägen (nr 555) mot Bolmstad.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen i direkt anslutning till ett utredningsområde för industri. I övrigt finns inga särskilda intressen för den aktuella platsen.

Fastighetsägaren till Tofta 3:11 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Tofta 3:15 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Vägverket är emot förslaget och menar att antalet utfarter till den allmänna vägen nummer 555 bör begränsas på grund av vägens höga trafikintensitet.

Tekniska kontoret meddelar att de ställer sig tveksamma till lokaliseringen. Detta beroende på att platsen ligger i direkt anslutning till ett utredningsområde för industriändamål och den planerade ”europakorridoren”, samt att en utfart kommer att få konsekvenser vid anslutning till cykelvägen och den allmänna vägen.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan inte går att lösa på ett naturligt sätt.

Nämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 20 augusti 2008 föreslagit nämnden att ansökan om förhandsbeskedet ska avslås.

Avslaget har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i brev den 2 september 2008 lämnat synpunkter på arbetsutskottets förslag till beslut.

Motivering
Miljökontoret har granskat inkommande handlingar med avseende på förhandsbesked för fastigheten Tofta 3:3 och gjort bedömningen att det inte
är lämpligt att anlägga en enskild avloppsanläggning inom föreslagen tomtyta. Efter inspektion av provgropar på fastigheten i slutet av maj konstaterade miljökontoret att grundvattennivån var för hög.
Avståndet från markytan ner till grundvattenytan var i provgroparna cirka 1,5 meter vilket medför att avståndet från en kommande infiltrationsytas botten till högsta grundvattenyta understiger kravet en meter.


Enligt Sveriges geologiska undersökning var grundvattnet vid denna tidpunkt 10-50 centimeter under normalnivå. Högsta grundvattennivå innebär att avstånden från markytan till grundvattenyta är cirka en meter.

Enligt naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) ska inte avståndet från infiltrationsytans botten till högsta grundvattennivån understiga en meter. Eftersom fastighetsägaren blir tvungen att höja avloppsanläggningen för att skyddsavståndet till grundvattennivån ska bibehållas anser miljökontoret att lokaliseringen är olämplig.

Enligt plan- och bygglagen 2 kapitel 3 § allmänna intressen, ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat enligt punkt tre, avlopp.

Utgångspunkten vid tillämpning av § 3 är att den mark som avses bli använd för bebyggelse ska ha naturliga förutsättningar för att kraven ska kunna uppfyllas. Extraordinära åtgärder ska inte behöva vidtas (propoition1985/86:1 sidan 472).

Upplysningar

Avgift: 700 kronor (faktura sänds separat).

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§173 Nybyggnad av carport samt färgbyte på fasad

Dnr 1477/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Torg 15:14

Sökande:

Yttrande: Från ägarna av fastigheten Torg 15:13.

Beslut

 1. Bygglov beviljas för nybyggnad av carport, byte av fasadbeklädnad samt ommålning av fasaden på garaget.

 2. Carporten ska vara genomsiktlig och på marken får ingen byggnadsdel placeras framför befintligt garage.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär att en carport med en takyta på cirka 39 m2 planeras att uppföras. Carporten kommer delvis att ligga på mark som enligt gällande detaljplan (B 51) inte får bebyggas (så kallad punktprickad mark). Avståndet från takets framkant till gatan kommer att bli cirka 3,5 meter.

Förslaget innebär dessutom att tegelfasaden på garaget planeras att målas i vit färg och fasadbeklädnad på huvudbyggnaden som idag utgörs av ”eternit” byts ut till träpanel som målas i grå nyans.

Nämnden kan medge en mindre avvikelse från detaljplanen efter att ha gett berörda möjlighet att yttra sig.

Fastighetsägarna till Torg 15:13 har inget emot förslaget.

Motivering

Med anledning av det endast är takutsprånget som kommer att skjuta ut över mark som inte får bebyggas, bedöms den sökta åtgärden endast utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet, 11 § (bygglov) beträffande mark som enligt plan inte får bebyggas (punktprickad mark).

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har Alf Hansson, Arket, Box 95, 341 22 Ljungby utsetts.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1364 kronor (faktura sänds separat).

§174 Nybyggnad av nätstation

Dnr 336/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Åby 3:18

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av transformatorstation med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

2. När transformatorstationen är uppförd ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i utkanten av Lagans samhälle, cirka 400 meter öster om Åbyskolan och i nära anslutning till Skålån.

Strandskyddet för Skålån är 100 meter.

Förslaget innebär att en transformatorstation på cirka 9 m2 planeras att uppföras på strandskyddat område.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 2 september 2008, bedömt att intrånget i områdets livsmiljöer blir litet.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att säkerställa elleveranser till kunderna.

Upplysningar

Sökanden erinras om att dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift: 1 400 kr (faktura sänds separat).

§175 Klagomål på eventuellt olovligt uppförd byggnad

Dnr 1315/08

Fastighet: Öjarp 1:19

Fastighetsägare:

Klagande:

Beslut

Ärendet avskrivs eftersom mer än tio år förflutet från det att arbetena utfördes.

Redogörelse för ärendet

En anmälan om att det uppförts en mindre byggnad på fastigheten Öjarp 1:19 har inkommit från ägaren av fastigheten Öjarp 1:26. Klaganden påpekar att byggnaden sannolikt har uppförts under år 2003-2004 och anser att den uppförda byggnaden förstör utsikten mot sjön.

Fastighetsägaren till Öjarp 1:19 uppger att byggnaden påbörjades den 4 juli 1994. Fastighetsägaren har inlämnat kopior på faktura för stugleveransen och faktura för utförda vatten- och avloppsinstallationer i byggnaden, samt ett foto som visar byggnaden på plats.

Fakturan för stugleveransen är daterad den 2 juli 1994 och fakturan avseende vatten- och avloppsinstallationerna är daterad den 12 oktober 1994.

Fotot är daterat den 30 augusti 1994.

En anmälan om byggstart har gjorts till nämnden den 4 juli 1994.

Någon anmälan om färdigställande har inte inkommit till nämnden.

Bygglovsansökan redovisar en placering av byggnaden 4,5 meter från gränsen mot fastigheten Öjarp 1:35. Tekniska kontoret har under juni månad 2008 gjort en inmätning av byggnaden som visar att byggnaden istället har placerats 2,1 meter från gränsen mot Öjarp 1:35.

Motivering

Nämnden gör bedömningen att byggnationen utfördes år 1994.

Nämnden har också uppmärksammat att byggnadens storlek och placering avviker från det beviljade bygglovet, samt att någon uppgift om byggnadens färdigställande inte finns i nämndens arkiv.

Har frågan om påföljd för en överträdelse inte tagits upp till överläggning vid sammanträde med nämnden inom tio år från det att överträdelsen begicks, kan nämnden inte ingripa för att åstadkomma rättelse och inte heller ta ut avgifter för olovligt byggande, enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 27 §.

Om någon underlåter att göra föreskrivna anmälningar till nämnden ska särskild avgift tas ut. Preskriptionstiden för särskild avgift är endast tre år.

Nämnden anser också att ärendet vid tidpunkten för bygglovsbeslutet handlagts på rätt sätt vad det gäller information till grannar. Ansökan avsåg en kompletteringsåtgärd utanför detaljplanelagt område där placeringen av byggnaden angivits till 4,5 meter från gränsen mot fastigheten Öjarp 1:35. Underrättelse till sakägare regleras enligt PBL 8 kapitlet 22 §.

Upplysningar

Fastighetsägaren till Öjarp 1:26 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§176 Meddelanden

Godkännande av redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

10 juni till den 22 augusti 2008.

Redogörelse av meddelanden

 1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 18 augusti 2008 om seriespel och träningsmatcher under säsongen 2008/2009.

 2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 20 maj 2008, konsertevenemang vid Kronoskogsbadet.

 3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 9 juli 2008, sommarfest i Odensjö Hembygdspark.

 4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 25 juni 2008, offentlig plats för uteservering i anslutning till restaurang Månen.

 5. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 16 juni 2008, offentlig plats för uteservering med musikunderhållning, Stationskrogen.

 6. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 16 juni 2008, Agunnaryds kolarvecka med diverse aktiviteter.

 7. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 16 juni 2008, midsommarfirande på klingvallen i Södra Ljunga.

 8. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 16 juni 2008, offentlig plats för serveringsändamål i samband med konsertevenemang vid Kronoskogsbadet.

 9. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 9 juni 2008, offentlig plats för uteservering, Cafe Vildrosen.

 10. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 16 juni 2008, cirkusföreställning vid gräsplanen intill Sunnerbohallen.

 11. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 4 juli 2008, marknad och offentlig danstillställning utanför Vrågården.

 12. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 10 juli 2008, Bolmendagen.

 13. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 29 juli 2008, Ljungby-dagarna.

 14. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 4 augusti 2008, offentlig plats för uteservering, Roddys Konditori.

 15. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 5 augusti 2008, cirkusföreställning, Sunnerbohallen.

 16. Beslut från Jordbruksverket daterad den 11 juni 2008 om tillstånd att använda försöksdjur, Eklövs Fisk och Fiskevård.

 17. Meddelande från Länsstyrelsen i Kronobergs län, ansökan – veterinär vi offentlig tävling med häst, Ljungby Ridklubb.


 18. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 24 juni 2008, anmälan om samråd för anläggande av damm på fastigheten Kullagård 3:4.

 19. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 4 juni 2008, anmälan om samråd för anläggande av damm på fastigheten Hå 4:4.

 20. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 2 juli 2008, anmälan om samråd för anläggande av damm på fastigheten Hovdinge 4:34.

 21. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 16 juli 2008, anmälan om samråd för anläggande av damm på fastigheten Råaköp 1:23.

 22. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 125 juni 2008, tillstånd till markavvattning på fastigheten Smederyd 1:1.

 23. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 11 augusti 2008, tillstånd till intrång inom eller i anslutning till fornlämningar inom fastigheten Orberg 1:37.

 24. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 1 augusti 2008, tillstånd till intrång inom eller i anslutning till fornlämningar inom fastigheten Älgdjurastock 1:12.

 25. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat den 7 augusti 2008, tillstånd till ingrepp inom fornlämning på fastigheten Odensjö 3:1.

 26. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 13 juli 2008, tillstånd till skogliga föryngringsåtgärder med villkor om skyddsåtgärder.

 27. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad 18 juni 2008, tillstånd till intrång i fornlämning på fastigheten Elinge 2:24.

 28. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 13 juli 2008, tillstånd till skogliga föryngringsåtgärder med villkor om skyddsåtgärder inom fastigheten Angelstad 14:1.

 29. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 13 juli 2008, tillstånd till skogliga föryngringsåtgärder med villkor om skyddsåtgärder inom fastigheten Bolmstad 2:8.

 30. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 13 juli 2008, tillstånd till skogliga föryngringsåtgärder med villkor om skyddsåtgärder inom fastigheten Sunnerö 1:4.

 31. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 13 juli 2008, tillstånd till skogliga föryngringsåtgärder med villkor om skyddsåtgärder inom fastigheten Löckna 2:5.

 32. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 13 juli 2008, tillstånd till skogliga föryngringsåtgärder med villkor om skyddsåtgärder inom fastigheten Dragaryd 2:4.

 33. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 13 juli 2008, tillstånd till skogliga föryngringsåtgärder med villkor om skyddsåtgärder inom fastigheten Torpa-Näs 1:5.

 34. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 13 juli 2008, tillstånd till skogliga föryngringsåtgärder med villkor om skyddsåtgärder inom fastigheten Hov 2:8.

 35. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 15 augusti 2008, anmälan för samråd om justering av kabelnedläggning på fastigheten Bråna 3:55.

 36. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 14 augusti 2008, anmälan för samråd om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer på fastigheten Kvänarp 10:1.

 37. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 15 augusti 2008, anmälan för samråd om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer på fastigheten Lönshult 1:4 .

 38. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 16 juli 2008, anmälan för samråd om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Grimshult och Agunnaryd.

 39. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 30 juli 2008, anmälan för samråd om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationen vid Skärvö.

 40. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 8 juli 2008, anmälan för samråd om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationen vid Vret.

 41. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 24 juli 2008, anmälan för samråd om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationen vid Björstorp.

 42. Laga kraftbevis på detaljplan för området vid Ljungby södra infart (kv Motellet med flera) inom Sydvästra industriområdet i Ljungby.

 43. Laga kraftbevis på detaljplan för del av Ljungby 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet i Ljungby stad.

 44. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§177 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den

10 juni till den 22 augusti 2008.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och djurskyddsärenden

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Utfärdande av slutbevis

· Strandskyddsdispens

· Överklaganden

· Vidaredelegation