Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2008-10-01

Sammanträde 2008-10-01

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Irene Svensson

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

4 Budget 2009 och plan 2010-2013 - Bengt Karlsson

Plan:

5 Detaljplan för del av Berghem 2:9 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby.

Beslut om planuppdrag. - Eva Syrén

Miljö:

6 Förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på Bergaåsen i Ljungby kommun.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Alf Carlsson

7 Jordbruksverkets plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2009-2012.

Yttrande till jordbruksverket. - Victoria Kullenberg

8 Länsstyrelsens tillsynsvägledningsplan för 2009-2012. Yttrande till länsstyrelsen. - Alf Carlsson

9 Finnatorp 1:1, anläggande av flytbrygga.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Carina Axelsson

10 Avloppsanläggningar inom samlad bebyggelse i Tannåker.

Beslut om uppdrag. - Alf Carlsson

11 Violen 16, nedskräpning kring återvinningsstation.

Bygg:

12 Angelstad 8: 23, tillträdes- och skyddsanordningar på tak. Föreläggande med vite. - Bertil Johannesson

13 Blåklinten 13, ändring av enbostadshus, påbyggnad med takkupa.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

14 Hänjarp 2:3, tillträdes- och skyddsanordning på tak. Föreläggande med vite. - Bertil Johannesson

15 Kometen 7, ändring av planlösning till delikatessaffär samt uppförande av skyltar.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

16 Lidhult 3:3, brister på maskindriven port.

Föreläggande med vite. - Bertil Johannesson

17 Smedjan 7, ändrad användning av lägenhet till bilskola. Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Bertil Johannesson

18 Tellus 1, ändrad användning till pizzeria.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

19 Torg 13:4, ändring av lagerbyggnad. - Bertil Johannesson

20 Åby 2:43, skymmande häck.

Klagomål - Bertil Johannesson

21 Bolmstad 3:4, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

23 Dörarp 5:136, nybyggnad av enbostadshus inom strandskyddat område.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

27 Dörarp 5:82, nybyggnad av enbostadshus inom strandskyddat område.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

28 Feringe 2:14, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

29 Gashult 2:15, ovårdade byggnader. - Uno Samuelsson

30 Hörset 2:8, ovårdad silobyggnad.

Upphävande av gammalt vite och utdömande av nytt vite. - Uno Samuelsson

31 Odensjö 3:12, nybyggnad av nätstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

32 Ryssby 9:1, ändrad användning, ombyggnad till tio lägenheter.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Uno Samuelsson

33 Stackarp 7:1, uppförande av vindmätningsmast.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Uno Samuelsson

34 Vittaryds-Hult 1:3, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg:

35 Meddelanden och information.

36 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning

Information och frågor - Övrigt:

Ersättning förtroendevalda.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§178 Budget 2009 och plan 2010-2013

Dnr 1125/08

Godkännande.

Beslut

Nämnden godkänner förslaget till driftbudget 2009 och plan för 2010-2013.

Redogörelse för ärendet

Enligt kommunallagen är kommunen skyldig att upprätta en ekonomisk plan för de kommande tre åren. I likhet med tidigare år ska en detaljerad driftbudget upprättas för år ett, 2009. Nytt i årets budgetarbete är att budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni. Nämnderna beslutar om sina budgetar senast den 9 oktober 2008. Nämndsbudgeten får inte avvika beloppsmässigt från budgeten som beslutats av kommunfullmäktige.

Budgetarbetet ska ske enligt följande:

· Ekonomiavdelningen lämnar nettobudget på förvaltningsnivå till förvaltningen.

· Förvaltningarna sammanställer och bearbetar budgeten.

· Förvaltningarnas budgetar har presenterats på ett sådant sätt att det klart framgår vilka prestationer som ska genomföras under budgetåret, till vilket pris eller till vilken kvalitet.

· Budgetering ska minst ske på ansvar, konto (2 eller 4 positioner) samt verksamhet 5 positioner.

Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2009 och plan för 2010-2013 den 17 juni 2008, § 87.

§179 Detaljplan för del av Berghem 2:9 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby

Dnr 2285/08

Beslut om planuppdrag.

Beslut

 1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Berghem 2:9 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby.

 2. Planprogram behöver inte upprättas, innan samråd och utställning, då planförslaget inte strider mot översiktsplanen från 2006. Omfattningen och planläggningens betydelse är dessutom liten.

Redogörelse för ärendet

Svetruck AB har inkommit med en begäran till kommunen om att få förvärva delar av fastigheterna Berghem 2:9 och Ljungby 7:61, som idag är gatumark. För att kunna genomföra försäljningen måste två detalj­planer ändras.

Området ligger inom Sydvästra industriområdet söder om korsningen Långgatan/Kungsgatan. Svetruck AB äger samtliga fastigheter som gränsar till denna del av Långgatan.

Begäran om planändring har lämnats in av tekniska kontoret. Syftet med planändringen ska vara att gatumarken ska ingå i kvartersmarken för industri. Nuvarande detaljplaner för fastigheterna är från 1991 och 1977 där markanvändningen är gatumark.

Kommunens projektgrupp är positiv till planändringen. Planändringen bör omfatta hela området vid Svetruck som omfattas av sex detaljplaner för att reducera antalet detaljplaner.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan. Omfattningen och planläggningens betydelse är dessutom liten. Plankontoret gör därför bedömningen att något planprogram inte behövs.

§180 Förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på Bergaåsen i Ljungby kommun

Dnr 823/08

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden har synpunkter på skyddsområdets utbredning i söder och sydväst.
Att skyddsområdet breder ut sig väster om Lagaån i den södra delen, kan ifrågasättas om det tillför ett behövligt skydd för vattentäkten.

Nämnden vill framhålla att miljöfarlig verksamhet pågår inom den primära skyddsområdszonen. Utsläpp av förorenat dagvatten pågår från dagvattendamm vid Hallsjövik. Vägverkets anläggande av ett brunnsgalleri och rätten att pumpa förorenat dagvatten ut till Hallsjövik förorenar mer än vad som kan ske från den sydvästra delen av skyddsområdet.

Ljungby kommun är en av initiativtagarna till europakorridoren och europabanans sekretariat är placerat i Ljungby stad. I översiktsplanen finns ett ställningstagande och sträckning för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Hamburg.

Kommunen anser att europabanan ska lokaliseras längs med E4:an och sträckningen ska samlokaliseras så vattentäkten inte äventyras.

Ett ställningstagande som kommunen haft under lång tid är att E4:an genom Ljungby kommun byggs om till motorväg. Detta innebär att breddas nuvarande sträckning kommer E4:an att sträcka sig genom primär skyddszon för vattentäkten.

Nämnden förutsätter att samråd med berörda fastighetsägare har skett om vattenskyddsområdets utbredning.

Redogörelse för ärendet

Växjö kommun har hos Länsstyrelsen i Kronobergs län begärt fastställande av förslag till skyddsområde med skyddsföreskrifter för rubricerad vattentäkt enligt 7 kapitlet 21-22 §§ miljöbalken.

Syftet med skyddsområdet är att skydda vattentäkten mot föroreningar och sådan markanvändning som kan påverka vattenkvaliteten och möjligheterna att under lång tid använda området som dricksvattentäkt.

Den nya vattentäkten ligger på Bergaåsen intill ån Lagan och cirka 15 kilometer norr om Ljungby tätort. Det föreslagna vattenskyddsområdet är indelat i primär och sekundär skyddszon samt vattentäktszon.


Föreslagna skyddsföreskrifter reglerar hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter. Vidare regleras viss markanvändning för jordbruk och trädgårdsbruk samt skogsbruk, avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall, väghållning och vägar, täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten, energianläggningar och enskilda vattentäkter, fordon om fordonstvätt.

Dessutom meddelas särskilda villkor för miljöfarlig verksamhet.

§181 Jordbruksverkets plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2009-2012

Dnr 2281/08

Yttrande till Jordbruksverket, dnr 29 9424/08.

Beslut

Nämnden tillstyrker jordbruksverkets plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2009-2012.

Redogörelse för ärendet

Jordbruksverkets tillsynsvägledningsplan riktar sig till länsstyrelser, kommunala nämnder och församltningar samt allmänheten.

I planen behandlas Jordbruksverkets tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Jordbruksverket ger i planen sin syn på vad som ska genomsyra tillsynsvägledningen och vilka områden inom verkets vägledningsområde som prioriterats mest för 2009-2012.

Planen bygger på en analys utifrån miljömålsarbetet och utifrån de önskemål och behov som uttalats av framförallt tillsynsmyndigheter och vägledande myndigheter.

Vägledningsplanen ska förbättra förutsättningarna för en likvärdig tillsyn i landet. En likvärdig tillsyn innebär att tillsynen är anpassad utifrån miljömålsprioriteringar och präglade av hög rättsäkerhet.

Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på planen senast den 8 oktober 2008.

§182 Länsstyrelsens tillsynsvägledningsplan för 2009-2012

Dnr 1980/08

Yttrande till länsstyrelsen, 503-1658-08.

Beslut

Nämnden anser att arbetssättet med tillsynsvägledning enligt denna plan är ett bra arbetssätt. På sikt är det viktigt att hälsoskyddet prioriteras.

Redogörelse för ärendet

Enligt regleringsbrevet för 2008 ska länsstyrelsen i samråd med kommunerna bidra till genomförande av Naturvårdsverkets vägledningsplan.

Arbetet med tillsynsvägledning ska bland annat ske genom regional miljösamverkan.

Länsstyrelsen ska under 2008 ta fram en tillsynsvägledningsplan som tillgodoser kommunernas behov för tillsynsvägledning så långt som mjöligt.

Flerårsplanen syftar till att valet av tillsynsprojekt och övrig vägledning sker med utgångspunkt från miljömålen samt att tillsynsarbetet bedrivs mer planmässigt.

Länsstyrelsens uppdrag är att tillsynsvägleda kommunerna i länet. Det regionala miljömålsperspektivet samt behov inom länet ska vara styrande i framtagande av planen. Planen ska gälla för 2009-2012. Länsstyrelsens flerårsplan ska bedrivas inom miljöskydd, hälsoskydd, naturvård och vattenvård.

Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter över förslaget senast den 1 oktober 2008.

§183 Anläggande av flytbrygga

Dnr 2034/08

Anläggande av flytbrygga
Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Finnatorp 1:1

Sökande:

Beslut

Ansöka avslås om dispens från strandskyddsförordnandet för anläggande av flytbrygga.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger öster om Finnatorpsområdet.

Sökanden har lämnat in ett förslag på anläggande av en flytbrygga i trä som är 2x12 meter. Nämndens arbetsutskott beredde ärendet den 16 september 2008 och föreslog nämnden att avslå ansökan på grund av att platsen skulle uppfattas som privatiserad. Avslaget kommunicerades med sökanden och ett nytt förslag lämnades in.

I det nya förslaget ändras bryggans utformning till 3x4 meter med en landgång på två meter. Sökanden har i brev daterat den 25 september 2008 uppgett att bryggan inte används som båtplats annat än tillfälligt och kommer att vara tillgänglig för allmänheten.

Motivering

Enligt Miljöbalken 7 kapitlet 16 § får inte anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Nämnden anser att bryggan är en privatisering av platsen, då fastighetsägaren redan har en sjöbod på stranden och platsen kommer då att få en privat karaktär. I ett område av detta slag bör inga bryggor vara enskilda, utan i stället vara resultat av en samlokalisering för att begränsa intrånget i strandskyddet.

Upplysning

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift: 1300 kronor (faktura sänds separat).

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.
Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§184 Avloppsanläggningar inom samlad bebyggelse i Tannåker

Dnr 2414/08

Beslut om uppdrag.

Beslut

Nämnden ger miljö- och byggkontoret i uppdrag att göra en utredning över avloppsanläggningar inom samlad bebyggelse i Tannåker.

Redogörelse för ärendet

Ett antal förfrågningar om nybyggnation i Tannåkers by har visat att avloppssituationen inte är tillfredställande. Fastigheterna i byn har enskilda avloppsanläggningar av skiftande karraktär. För att klara nybyggnation krävs en helhetslösning för hela byn. En utredning får visa om det krävs en gemensamhetsanläggning eller mindre grupplösningar.

§185 Nerskräpning kring återvinningsstation

Dnr 2026/08

Klagomål

Fastighet: Violen 16

Verksamhets
utövare:

Beslut

Nämnden uppmanar XX att öka tömningsintervaller och tillsyn samt städning runt området.

Redogörelse för ärendet

Klagomål har inkommit till miljö- och byggkontoret om att det är skräpigt kring återvinningsstationen som är på fastigheten Violen 16.

Ljungby kommun är fastighetsägare och har skrivit kontrakt med XX om att de ska sköta tömning och städning på återvinningsstationen.

Miljö- och byggkontoret har varit i kontakt med XX den 11 september 2008.

XX meddelar att återvinningsstationen töms och städas tre gånger i veckan. Skräp som ligger i området, cirka 100 meter från återvinningsstationen och som uppenbarligen kommer där ifrån tas bort.

Upplysning
Nämnden kommer att uppmana intilliggande fastighetsägare och verksamhetsutövare att se över sina rutiner för städning i områdets närhet.

§186 Ändring av enbostadshus, påbyggnad med takkupa

Dnr 2142/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Blåklinten 13, Klövervägen 37 i Ljungby

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägarna till Blåklinten 12 och 14

Beslut

Bygglov beviljas för ändring av enbostadshus och påbyggnad med en takkupa.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär en ändring av takkonstruktionen till 45 graders taklutning och påbyggnad med en mindre takkupa.

Övervåningen inreds med sovrum, allrum och wc/dusch.

I området är den huvudsakliga byggnationen enplansvillor med en taklutning på cirka 30 grader.

Fastighetsägarna till Blåklinten 12 och 14 har inget emot förslaget.

Motivering

Enligt gällande detaljplan från 1965 får byggnaden uppföras i 1 ½ plan.

Mindre avvikelse bedöms kunna medges från gällande detaljplan enligt plan- och bygglagens (PBL) 8 kapitel 13 § beträffande takkupa.

Bekräftelse bygganmälan

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggkontoret för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats, ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem från beslutsdatum.

Avgift: 3100 kronor (faktura sänds separat).

§187 Ändrad användning till delikatessaffär och ändring av fasad samt uppförande av skyltanordning

Dnr 2367/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet:Kometen 7

Sökande:

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning till delikatessaffär och ändring av fasad samt uppförande av skyltanordning.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär ändrad användning från frisör/skönhetssalong till livsmedelsbutik på cirka 160 m2. Butiken är belägen i fastighetens södra del av bottenplanet och gränsar till fastigheten Kometen 8.

På fasaden mot Föreningsgatan görs en fördjupning i marken för anordning av entré och insättning av fönsterparti. Över entrén till aktuell butik anordnas en inglasad fasad i ett plan och skyltanordning.

För att uppfylla tillgänglighetskraven för butiken används befintlig hiss och vidare genom en passage och personalrum. Detta är en provisorisk lösning tills den nya entrén är färdigställd. Ett förslag är framtagit för ändring av entrén till fastigheten som uppfyller tillgänglighetskraven. Förslaget innebär en utgrävning av gatuplan med anordning av ramper och uppsättning av mur. Detta projekt medför en planändring och ingår inte i denna bygglovsprövning.

Bekräftelse bygganmälan

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planändring ska sökas för ändring av gatumark för anordning av ny entré till fastigheten samt att uppfylla tillgängligheten för fastigheten.

Planlösningen har inte granskats, ingår inte i bygglovsprövningen.

För inrättande av livsmedelslokal ska anmälan till miljökontoret göras.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem från beslutsdatum.

Avgift: 9 052 kronor (faktura sänds separat).

§188 Brister på maskindriven port

Dnr 109/08

Föreläggande med vite.

Fastighet: Lidhult 3:3

Verksamhets
utövare:

Beslut

 1. Nämnden förelägger XX med vite om 50.000 kronor (femtiotusenkronor) att senaste den 1 december 2008 redovisa åtgärder på de brister som Arbetsmiljöverket har påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 11 januari 2008.

 2. Beslutet underrättas med delgivningsman.

Redogörelse för ärendet

Arbetsmiljöverket har besökt företaget den 19 december 2007 och funnit att företagets besiktningspliktiga portar inte är besiktigade enligt Boverkets föreskrifter (BFS) 1995:3.

Arbetsmiljöverket har i brev den 21 januari 2008 uppmanat XX att besiktiga portarna samt redovisa besiktningsprotokoll över besiktningen.

Vid arbetsmiljöverkets besök på platsen den 13 augusti 2008 framkom att XX inte åtgärdat de brister som framgår av besiktningsprotokollet.

Portarna får inte användas förrän bristerna är åtgärdade.

Enligt Svensk författningssamling (SFS) 1999:371 har tillsyns- och föreskriftsrätten överförts från Arbetsmiljöverket till Boverket vilket medför att miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet.

§189 Ändrad användning av lägenhet till bilskola

Dnr 835/01

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Smedjan 7, Kungsgatan 5 i Ljungby

Sökande:

Beslut

 1. Undantag från krav på tillgänglighet till övre plan medges enligt byggnadsverksförordningen (BVF) 15 § med hänsyn till ombyggnadens omfattning.

 2. Tidsbegränsat bygglov beviljas för ändrad användning av lägenhet till bilskola från och med den 30 juni 2009 till och med den 30 juni 2014.

Redogörelse för ärendet

Vid sammanträde den 20 juni 1996, § 174 beviljades tillfälligt bygglov till och med 30 juni 2001 för ändrad användning av lägenhet till bilskola samt undantag från krav från tillgängligheten till våning 1 trappa. Tillfälligt bygglov har sedan beviljats i omgångar och är nu beviljat till och med den 30 juni 2009.

Sökanden har ansökt om att få bygglovet förlängt.

Motivering

Enligt förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVF) 12 § ska byggnader som innehåller bostäder eller arbetslokaler vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Enligt 15 § ska de ombyggda delarna tillföras de i 12 § angivna egenskaperna i fråga om tillgänglighet om det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard.

Upplysningar

Avgift: 1240 kronor (faktura sänds separat).

§190 Ändring av lagerbyggnad

Dnr 2427/06

Fastighet: Torg 13:4

Fastighets
ägare:

Beslut

Nämnden har observerat att beviljat bygglovet upphör att gälla den 13 december 2008. Har inga åtgärder påbörjats innan den 13 deceember 2008 utdöms vite med 250000 kronor.

Redogörelse för ärendet

Vid kontroll i september 2008 är bygglovet från den 13 december 2006 inte uppfyllt. Fastighetsägaren har vid flera tillfällen blivit påmind om de åtgärderna han måste vidta.

Vid nämndens sammanträde den 24 januari 2002, § 13 beviljades ett tillfälligt bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad till och med den

1 februari 2006. Lagerbyggnaden utgör en tillbyggnad av industribyggnaden mot norr.

Byggnadens storlek är cirka 1 300 m2.

Byggnaden ligger i södra delen av Lagans samhälle och inom detaljplanerat område.

Byggnaden är till allra största delen uppförd på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebygga dels på punktprickad mark och dels på parkmark på angränsande fastighet Torg 13:1.

Fastighetsägaren till Torg 13:1 är Ljungby kommun.

Tidigare fastighetsägare/sökande hade ett avtal om anläggningsarrende med Ljungby kommun. I avtalet har angetts att arrendetiden upphör den 28 februari 2006. I avtalet under punkt 10 står det, ”Då upplåtelsen slutgiltigt upphör ska arrendatorn tillhörig byggnad inom området vara borttagen och marken såvitt möjligt vara återställd i sitt ursprungliga skick, om inte annan överenskommelse träffas”.

Fastigheten har numera fått ny ägare – XX

Den nye ägaren fick den 30 augusti 2006, § 146, det tillfälliga bygglovet förlängt till och med den 30 juni 2007. Anledningen till att bygglovet förlängdes var att den nye ägaren skulle få rimlig tid att planera förändringar av industribyggnaden.

En ansökan om bygglov inkom den 22 november 2006 för ändrad användning och utvändig ändring av industribyggnaden.

Ansökan innebär ändrad användning av lager till försäljningslokal/lager och utvändig ändring av fasad. Den del av byggnaden som ligger på angränsande fastighet (Torg 13:1) rivs. Bygglovsansökan avser nu att den del av byggnaden som finns på den egna fastigheten ska få behållas.

Byggnaden kommer till största delen att ligga på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad punktprickad mark. Byggnaden kommer som närmast att ligga cirka tre meter från fastighetsgränsen mot Torg 13:1. Avståndet till vägområdet för väg nummer 568 kommer att bli cirka sex meter. Avståndet till fastigheten Trotteslöv 1:34, som ägs av Banverket, har redovisats till cirka 3,5 meter.

Banverket har i yttrande daterat den 23 november 2006 meddelat att de inte har några invändningar mot att bygglov meddelas som avviker mot detaljplan under förutsättning att avståndet mellan närmaste byggnadsdel och järnvägens spårmitt är minst nio meter.

En reviderad situationsplan har inlämnats som redovisar avståndet till spårmitt till 9,04 meter.

Vägverket har i yttrande daterat den 12 december 2006 meddelat att för de ska kunna acceptera att bygglovet blir permanent så krävs det ett skyddsräcke längs väg 568. Detta motiveras dels av trafiksäkerhetsskäl och dels som skydd för verksamheten/byggnaden.

Fastighetsägaren till Trotteslöv 1:23 och tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Torg 15:19, Trotteslöv 1:44, 1:90 och den boende på fastigheten Trotteslöv 1:23 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Bygglov beviljades, den 13 december 2006 § 242, för ändrad användning och ändring av industribyggnad. Skyddsräcke skulle sättas upp utmed väg 568.

Fastighetsägaren har i brev inkommit till nämnden den 30 september 2008 önskemål om att nämnden omprövar beslut om rivning av del av byggnaden.

Yrkande

Lars-Ove Johansson (c) yrkar på att ärendet återremiteras.


Stefan Fredriksson (s) och Marten Böömer (KB) yrkar på att arbetsutskottets förslag ska gälla för utdömande av vite med 250000 kronor om inga åtgärder påbörjats innan den 13 december 2008.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredriksson (s) och Marten Böömer (KB) yrkande ska gälla.Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning.

Nej-röst för Lars-Ove Johansson (c) yrkande.

Ja-röst för Stefan Fredriksson (s) och Marten Böömer (KB) yrkande.

Omröstningsresultat:

Ledamöter

Ja

Nej

Lars Nordqvist (m)

Nej

Gösta Carlsson (m)

Ja

Marianne Eckerbom (c)

Ja

Lars-Ove Johansson (c)

Nej

Stefan Fredriksson (s)

Ja

Kurt Lundberg (s)

Nej

Irené Svensson (s)

Ja

Marie Liljedahl (s)

Ja

Johanna Jormfeldt (mp)

Ja

Jimmy Persson (alt)

Nej

Maarten Bömer (KB)

Ja

7 ja-röster

4 nej-röst

Resultatet blev att Stefan Fredriksson (s) och Marten Böömer (KB) yrkande ska gälla.

§191 Skymmande häck

Dnr 1480/08

Klagomål

Fastighet: Åby 2:43 och 2:44

Klagande:

Beslut

Klagomålet avslås eftersom nämnden bedömer att växtligheten inte är en betydande olägenhet för trafiken.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren till Åby 2:44 har i brev daterat den 16 juni 2008 synpunkter på intillliggande häck som tillhör fastigheten Åby 2:43.

Klaganden anser att häcken är för hög och skymmer vid utfarten från fastigheten Åby 2:44.

Efter kontroll på plats konstaterades att avstånd från vägens asfaltskant till häck är cirka 3,10 meter. Detta avstånd bedöms vara tillräckligt ur trafiksäkerhet.

Motivering

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kapitlet, § 17 ska tomter oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Upplysning

Anser klaganden att häcken är en olägenhet är det jordabalkens 3 kapitel rättsförhållanden mellan grannar som ska tillämpas.

Klaganden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§192 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2193/08

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Feringe 2:14

Sökande:

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten är en jordbruksfastighet som är bebyggd med ett bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. Platsen ligger cirka en kilometer sydväst om Vittaryds samhälle.

Förslaget innebär att det befintliga bostadshuset rivs och ersätts med ett nytt bostadshus i direkt anslutning till det gamla huset.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet

att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas innan bygglov har lämnats.

Avgift: 620 kronor (faktura sänds separat).

§193 Ovårdade byggnader

Dnr 720/01

Upphävande av vite och föreläggande med nytt vite.

Gashult 2:15

Fastighetsägare:

Beslut

 1. Vitet från den 18 oktober 2006, § 200 upphävs.

 2. Med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 15 och 18 §§ föreläggs XX vid vite av 50000 kronor (femtiotusenkronor) att senast den 1 maj 2009 på fastigheten Gashult 2:15 ha rivit och bortforslat resterna av skolbyggnaden, inklusive källaren och uthuset.

 3. XX underrättas om beslutet med delgivningsman.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger i Gashult cirka 8,5 kilometer sydväst om Torpa.

Till miljö- och byggkontoret har inkommit anmälningar om att byggnaderna på Gashult 2:15 håller på att förfalla.

Vid besök på platsen den 10 april 2001 konstaterades att huvudbyggnaden inte hade underhållits utan hade tillåtits att förfalla kraftigt. Detta gällde även uthuset.

Vid nämndens sammanträde den 17 maj 2001, § 126 förelades de tidigare ägarna, vid vite om 12500 kronor vardera att vidta åtgärder för att rusta upp byggnaden. Beslutet har upphävts den 26 oktober 2005, § 172.

I brev daterat den 4 januari 2004 meddelar ägaren XX att fastigheten sålts till XX.

Enligt brev från XX har XX den 12 oktober 2005 lämnat in en ansökan om lagfart till Inskrivningsmyndigheten i Eksjö.

Vid besök på platsen den 4 oktober 2005 konstaterades att det endast hade skett marginella förändringar. Synbart var att på skolbyggnaden hade tre fasader samt fönster lagats och målats. Däremot var taket delvis trasigt, takfoten delvis upprutten samt hängrännor och stuprör upprostade och trasiga eller saknades helt. På skolbyggnadens södra gavel hade inte några reparationsarbeten påbörjats.

XX har i två brev daterade den 8 respektive 23 oktober 2005 lämnat redovisningar av utförda arbeten samt förklaringar över varför allt inte har åtgärdats. Han har även meddelat att han nu själv äger fastigheten.

Nya anmälningar om att byggnaderna inte har åtgärdats har inkommit under september 2006.

Vid besök på platsen den 2 oktober 2006 har konstaterats att det inte skett några synbara förbättringar utvändigt på de båda byggnaderna sedan nämndens beslut i oktober 2005.

Nämndens arbetsutskott diskuterade ärendet den 4 oktober 2006. Arbetsutskottets förslag till beslut blev att båda byggnaderna skulle rivas. XX blev genom brev samt e-post, blivit informerad om arbetsutskottets förslag till beslut. Han gavs möjlighet att lämna en förklaring över varför inga förbättringar hade skett samt synpunkter på arbetsutskottets förslag till beslut. Brev skickades till XX den 5 oktober 2006. Något svar från XX inkom inte till nämnden.

Vid nämndens sammanträde den 18 oktober 2006, § 200 förelades XX vid vite av 50000 kronor att senast den 1 september 2007 ha rivit och bortforslat både skolbyggnaden (inklusive källare) och uthuset.

I januari 2007 förstördes skolbyggnaden vid en brand. Det som idag återstår av skolbyggnaden är i stort sett bara källaren.

På fastigheten finns också uthuset kvar, vilket numera uppvisar fler skador än tidigare. Bland annat finns det stora hål i yttertaket.

Motivering

Enligt PBL 3 kapitel 13 §, ska byggnaders yttre hållas i vårdat skick.

Om en byggnad är förfallen eller om den är skadad till väsentlig del och inte sätts i stånd inom skälig tid, får nämnden enligt 10 kapitlet 16 § PBL förelägga ägaren att inom en viss tid riva byggnaden.

Enligt 10 kapitlet 18 § PBL får ett föreläggande förenas med ett vite.

Upplysningar

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

XX underrättas om beslutet med delgivningsman.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§194 Ovårdad silobyggnad

Dnr 2820/07

Upphävande av vite och föreläggande med nytt vite.

Fastighet: Hörset 2:8

Fastighets
ägare:

Beslut

 1. Vitet från den 30 januari 2008, § 16 upphävs.

 2. Nämnden förelägger XX vid vite av 50.000 kronor att senast den 31 december 2008 ha rivit och bortforslat silobyggnaden.

 3. XX underrättas om beslut med delgivningsman.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Hörset, cirka fem kilometer söder om Vittaryds samhälle.

Ärendet gäller en silobyggnad på gården som lutar kraftigt och bedöms utgöra en rasrisk.

I beslut den 12 december 2007, § 226 fick fastighetsägaren möjlighet att lämna in en skriftlig redogörelse över vilka åtgärder som kommer att vidtas med silobyggnaden. Beslutet har mottagits av fastighetsägaren den 7 januari 2008.

Enligt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, byggnadsverkslagen (BVL) § 2, ska byggnader underhållas så att deras ursprungliga egenskaper i huvudsak bevaras. Detta gäller bland annat i fråga om ”bärförmåga, stadga och beständighet” samt ”säkerhet vid användning”.

I brev daterat den 26 januari 2008 har fastighetsägaren bland annat meddelat han tänker räta upp silon och sedan ta den i bruk till dess ursprungliga ändamål. Någon exakt tidsplan för detta kan han inte ange. För att minimera eventuell rasrisk har taket på silon lyfts av.

Vid nämndens sammanträde den 30 januari 2008, § 16 förelades XX vid vite av 50000 kronor att senast den 1 juli 2008 ha rivit och bortforslat silobyggnaden.

Vid besök på platsen den 29 augusti 2008 konstaterades att silobyggnaden hade rätats upp, men att den numera lutar åt det motsatta hållet, dock inte lika mycket som tidigare. Något tak på silobyggnaden fanns inte.

Motivering

Bedömningen görs att silobyggnaden fortfarande inte uppfyller de egenskapskrav som anges i BVL 2 §.

Om en byggnad är förfallen eller om den är skadad till väsentlig del och inte sätts i stånd inom skälig tid, får nämnden enligt 10 kapitlet 16 § PBL förelägga ägaren att inom en viss tid riva byggnaden.

Enligt 10 kapitlet 18 § PBL får ett föreläggande förenas med ett vite.

Upplysningar

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Reservering
Lars-Ove Johansson (c) reserveras sig mot förslaget.

§195 Nybyggnad av nätstation

Dnr 2284/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Odensjö 3:12

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en nätstation med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 500 meter norr om Odensjö kyrka och cirka 180 meter från sjön Bolmen.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter.

Förslaget innebär att en transformatorstation på cirka 3 m2 planeras att uppföras på strandskyddat område.

Länsekologen har den 30 september 2008 muntligen meddelat att platsen bedöms som väl vald och att ingreppet i områdets livsmiljöer blir obetydligt.


Motivering
Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att säkerställa elleveranser till kunderna.

Upplysningar
Sökanden erinras om att dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.


Avgift: 1 400 kr (faktura sänds separat).

§196 Ändrad användning, ombyggnad till tio lägenheter

Dnr 2181/08

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Ryssby 9:1

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägarna till Ryssby 23:1.

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för ändrad användning till lägenheter till och med den 1 oktober 2013.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär ändrad användning av de västliga delarna av byggnaden (före detta ålderdomshemmet) till tio lägenheter.

Enligt gällande detaljplan (R7) som är från 1950 är fastigheten avsedd för allmänt ändamål.

Sökanden har även inlämnat en ansökan om ändring av detaljplanen, från att gälla allmänt ändamål till en bredare användning som även innefattar bostäder.

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 8 kapitel 14 § får ett tidsbegränsat bygglov i vissa fall ges om sökanden begär det.

Fastighetsägaren till Ryssby 23:1 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Ryssby 2:2, 2:3, 3:20, 3:25, 3:37, 3:40, 3:44, 3:46, 5:10, 5:21, 5:23, 5:25, 6:9 och Ryssby-Östraby 12:1 samt hyresgästerna i lägenheterna på fastigheterna Ryssby 3:62, 6:9 och 9:1 (29 stycken) har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ingen av dessa har svarat.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om den kvalitetsansvarige inte har riksbehörighet ska han/hon utses skriftligen av byggherren.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast XX, telefon

0372-78 92 75, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas. Den som utsetts till kvalitetsansvarig ska närvara vid byggsamrådet.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Planlösningar och sektioner har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Avgift: 22 940 kronor (faktura sänds separat).

§197 Uppförande av vindmätningsmast

Dnr 1227/08

Ansökan om tidsbegränsat bygglov

Fastighet: Stackarp 7:1

Sökande:

Yttrande: Fastigheterna till Stackarp 1:2, 2:11 och Halmstads

flygplats samt Försvarsmakten.

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för uppförande av vindmätningsmast till och med den 1 oktober 2013.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka tre kilometer nordöst om Torpa kyrka.

Förslaget innebär uppförande av en vindmätningsmast. Masten planeras att vara uppställd under en tid på fem år och kommer att bli 100 meter hög. Masten är avsedd för att undersöka vindförhållandena för en planerad vindkraftspark.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Fastighetsägaren till Stackarp 1:2 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Stackarp 2:11 har inget emot förslaget under förutsättning att sökanden kontaktar ägaren av den aktuella marken, Stackarp 7:1

Försvarsmakten har i yttrande daterat den 5 september 2008 meddelat att de inte har några erinringar mot förslaget.

Halmstads Flygplats har i yttrande daterat den 30 maj 2008 meddelat att de inte har några invändningar mot förslaget.

Bekräftelse bygganmälan

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Anmälan om samråd till länsstyrelsen enligt Miljöbalkens 12 kapitel 6 § ska göras.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Detta beslut innebär inte att nämnden på något sätt har tagit ställning till om det kommer att få uppföras en vindkraftspark eller inte i det aktuella området. Ljungby kommun kommer att påbörja ett arbete med en fördjupad översiktsplan avseende vindkraft. Några bygglov för enstaka vindkraftsverk eller vindkraftsparker kommer inte att lämnas innan den fördjupade översiktsplanen har trätt ikraft.

Avgift: 5487 kronor (faktura sänds separat).

Jäv

På grund av jäv deltog inte Gösta Carlsson (m) i handläggningen eller beslut i ärendet.

§198 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2283/06

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Vittaryds-Hult 1:3

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägaren till Vittaryds-Hult 2:2 och Vägverket.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 500 meter väster om sjön Flyxen och cirka 50 meter söder om den allmänna vägen nummer 569.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 5000 – 7000 m2.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Fastighetsägaren till Vittaryds-Hult 2:2 har inget emot förslaget.

Vägverket har den 1 oktober 2008 muntligen meddelat att de inte har något emot förslaget.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet

att gälla.

Ansökan om utfartstillstånd till den allmänna vägen ska lämnas in till Vägverket.

Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har lämnats.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

§199 Meddelanden

Godkännande av redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

23 augusti till den 22 september 2008.

Redogörelse av meddelanden

 1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 9 september 2008, offentliga danstillställningar Lagandalen.

 2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 1 september 2008, Lagandagen.

 3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 9 juli 2008, sommarfest i Odensjö Hembygdspark.

 4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 26 augusti 2008, anmälan om samråd för ny placering av transformatorstation på fastigheten Boarp 1:5.

 5. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 27 augusti 2008, anmälan om samråd för nergrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Lidhult och Odensjö.

 6. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§200 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Förlag till beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 23 augusti till den 22 september 2008.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och djurskyddsärenden

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Utfärdande av slutbevis

· Strandskyddsdispens