Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2008-11-26

Sammanträde 2008-11-26

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§239 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Nytillkomna ärenden.

· Björkenäs 1:6, nybyggnad av transformatorstation inom strandskyddat område.
- Ansökan om strandskyddsdispens.

Ärende som utgår.

· Össjöhult 1:38, 1:3, nedskräpning.
- Fastighetsägarna har åtgärdat nedskräpningen på fastigheten.

· Gröngölingen 3, tillbyggnad av skärmtak och carport. Ansökan om bygglov.
- Sökanden har återkallat ärendet.

§240 Detaljplan för Dörarp 3:2 i Dörarps samhälle

Dnr 1238/07

Beslut om antagande.

Beslut

 1. Detaljplanen antas för Dörarp 3:2, upprättad den 11 november 2008.

 2. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning av planen behöver därför inte göras.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Dörarp 3:2,
före detta missionshuset, vid Färsjövägen i Dörarps samhälle.

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen för det före detta missionshuset i Dörarp, från samlingsändamål till bostadsändamål anpassad till bebyggelsens kulturvärden.

Nämnden bedömer att planens genomförande inte medför betydande miljöpåverkan och att planen därför inte behöver bli föremål för miljöbedömning. Länsstyrelsen delar denna uppfattning.

Planförslaget har varit utskickat till samtliga berörda för samråd under den 13oktober till den 11november 2008.

Yttranden som inkommit under samrådstiden har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad den 11 november 2008.

Upplysningar

Planförslaget hanteras med så kallat enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 28 § plan- och bygglagen. Detta innebär att planen kan antas efter det att den varit föremål för samråd.

§241 Detaljplan för del av Torg 6:4 med flera inom nordvästra industriområdet i Lagan

Dnr 2573/08

Beslut om planuppdrag.

Beslut

 1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Torg 6:4 med flera inom nordvästra industri­området i Lagan.

 2. Planprogram behöver inte upprättas, innan samråd och utställning, då planförslaget inte strider mot översiktsplanen från 2006. Planområdets omfattning är dessutom liten.

Redogörelse för ärendet

Sundströms Safety AB har inkommit med en begäran om att få förvärva del av fastigheten Torg 6:4, som idag är parkmark. För att kunna genomföra försäljningen måste detalj­planen ändras.

Området ligger inom nordvästra industriområdet i Lagans samhälle norr om Värnamovägen och öster om E4:an.

Begäran om planändring har lämnats in av tekniska kontoret. Syftet med planändringen ska vara att parkmarken ska ingå i kvartersmarken för industri. Nuvarande detaljplan för park­området är från 1975. För industriområdet, där Sundströms Safety AB, finns idag är detaljplanen från 1972.

Projektgrupp är positiv till planändringen.

Vägverket har lämnat muntligt besked att marken kan tas i anspråk för industriändamål.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen från 2006. Planområdets omfattning är dessutom liten. Plankontoret gör därför bedömningen att något planprogram inte behövs.

Sundströms Saftey AB betalar för plankostnaden.

§242 Samordnad kontroll av luftföroreningar i kommunerna i Kronobergs län 2009-2012

Dnr 2304/06

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden är positiv till regional samordning i länet, av mätningar och utredningar genom Luftvårdsförbundet.

Redogörelse för ärendet

Varje kommun är enligt kraven i miljöbalken och i förordningen om miljökvalitetsnormer (SFS 2001:527) skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls inom kommunen.

Nämnden lämnade den 17 november 2004, § 216 yttrande till kommunstyrelsen att nämnden ser det som mycket viktigt att kommunen visar vilja att leva upp till lagstadgade bestämmelser i miljöbalken om luftkvalitet och att en regional samordning sker i länet av mätningar och utredningar genom Luftvårdsförbundet.

Miljökontoret har under 2005/2006 utfört luftmätningar i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB och under 2007/2008 har det utförts luftmätningar som är samordnade med Kronobergs luftvårdsförbund.

Kronobergs luftvårdsförbund föreslår fortsatt samverkan mellan kommunerna i länet om kontroll av luftföroreningar, såväl för att uppfylla lagstadgade krav på kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft, som för att kunna informera medborgarna om den lokala luftkvaliteten och även för att ge underlag för samhällsplanering och lokalt miljömålsarbete.

Förslaget innebär fortsatt samordning av beräkningsprogram och genomförande av faktiska mätningar under två år i Växjö, Älmhult och Ljungby. Mätningarna används bland annat för verifiering och beräkningar. Genom att kombinera mätresultat med beräkningar kan resultatet generaliseras för bedömningar av luftkvaliteten i alla kommunerna.

Genom samverkan förenklas och förbilligas kontrollkravet på den enskilda kommunen, som annars skulle få stå för genomförandet själv. Genomförandet av programmet kostar sammanlagt 850 000 kronor per år och ungefärlig kostnad för Ljungby kommun är 65 000 kronor per år. I förslaget ingår en kostandsfördelning mellan kommunerna, myndigheter och luftvårdsförbund.

§243 Nedgrävning av slang för bevattningsanläggning inom strandskyddat område

Dnr 2585/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bollstad 1:120

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

 1. Dispens från strandskyddet meddelas för att utföra grävarbeten i strandskyddsområde enligt ansökan.

 2. När åtgärden är utförd ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Bostadsrättsföreningen vill installera en bevattningsanläggning för bevattning av sina gräsmattor och odlingar från sjön. Brf Granholmen ansöker genom Kurt Karlsson om dispens från strandskyddet för att gräva ner en slang och en kabel.

Förslaget innebär att slang och kabel grävas ned cirka 15-20 centimeter. En sträckning från sjön till tomtgräns och sedan ytterliggare en runt vändplatsen i öster. Inne på tomterna är strandskyddet upphävt. Pumpen kommer att placeras på en flotte en bit ut i sjön och ett tryckkärl kommer att placeras på den första tomten som slangen når till.

Fastighetsägare av marken runt det planlagda området är kommunen och det är tekniska kontoret som begär att kabeln ska vara nedgrävd för att inte skadas när de utför eventuella röjningsarbeten.

Länsekologen har muntligen godkänt förslaget.

Motivering

Med hänsyn till att arbetena är ett marginellt ingrepp i naturen som inte hämmar tillgängligheten, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte. Länsstyrelsen har kontaktats tidigare och har inga synpunkter på ett så marginellt vattenuttag.

Upplysning

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift: 1400 (faktura skickas separat).

§244 Ändrad användning från kontor till lokal för hygienisk behandling

Dnr 2487/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Aspebacken 24, Strömgatan 14A

Sökande:

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning till lokal för hygienisk behandling.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär att tidigare kontorslokaler på bottenvåningen ändrar användning till lokal för hygienisk behandling (akupunktur, massage).

Sökanden har i brev daterat den 1 oktober 2008 begärt undantag från tillgängligheten och meddelat att kunder som har nedsatt rörelse-, eller orienteringsförmåga kan få behandling i sitt eget hem.

Samtliga hyresgäster i trappuppgången 14A har fått möjlighet att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Motivering

Enligt förordningen om tekniska egenskaper på byggnadsverk, byggnadsverksförordningen (BVF) 12 § ska byggnader som innehåller bostäder och arbetslokaler vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Enligt 15 § BVF ska de ombyggda delarna tillföras de i 12 § angivna egenskaper i frågan om tillgänglighet om det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard samt att sökanden kan erbjuda behandling hemma hos sina kunder.

Upplysning

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift 2480 kronor (faktura sänds separat)

§245 Ändring av befintlig båthamn

Dnr 2419/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Angelstad 2:4

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en pumpstation samt ledningsdragning med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. När anläggningen är färdigställd ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Hamnen ligger cirka 2,5 kilometer norr om Angelstad i fritidshusområdet Bokholmen. För sjön Bolmen gäller strandskydd 200 meter inåt land.

Nämnden meddelade den 24 september 2001, § 203, dispens från strandskyddsförordnandet för ändringsarbeten av den befintliga naturhamnen.

Ändringsarbetena gällde anordnande av en stödmur utmed den norra sidan av hamnen.

Förslaget som är inlämnat nu innebär att även den södra sidan av hamnen förses med en stödmur på en sträcka av cirka 30-34 meter. Förslaget innebär också att den av stormarna (Gudrun och Per) delvis raserade stenpiren i väster återställs.

Länsekologen har muntligen godkänt förslaget.

Motivering

Med hänsyn till att viken redan har tagits i anspråk som båthamn bedöms djur- och växtlivets livsvillkor vara av begränsat värde och åtgärden bedöms inte påverka strandskyddsbestämmelsens syfte.

Särskilt skäl är att den aktuella platsen är en befintlig småbåtshamn.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift: 1400 kronor (faktura skickas separat).

§249 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2143/08

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Bolmstad 3:4

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägarna till Bolmstad 2:8, 6:17 och

Hölminge 2:9 samt Vägverket och Länsekologen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidsdhus där anslutningsvägen till den allmänna vägen nummer 555 sker via den befintliga skogsvägen norr om den sökta platsen.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka två kilometer norr om Bolmstad hamn och öster om den allmänna vägen nummer 555.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv och i utkanten av ett område som har stora naturvärden.

Fastighetsägaren till Bolmstad 3:3 har fått möjlighet att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Vägverket bedömer att anslutningen till den allmänna vägen kan ske via en befintlig skogsväg norr om den föreslagna platsen.

Sökanden har den 29 oktober 2008 muntligen meddelat att endast den befintliga norra vägen kommer att användas som utfart till den allmänna vägen.

Fastighetsägaren till Bolmstad 6:17 är emot förslaget och anser att det planerade fritidshuset kommer för nära den egna fastigheten och kommer därför att utgöra en olägenhet för fastigheten.

Fastighetsägaren till Bolmstad 2:8 anser att den nu aktuella norra utfartsvägen kan användas. Fastighetsägaren har synpunkter om vägstandarden och förutsätter att sökanden betalar alla kostnader som kan uppkomma i samband med anslutningen till den allmänna vägen.

Fastighetsägaren till Hölminge 2:9 har inget emot förslaget.

Länsekologen har muntligen godkänt förslaget.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har lämnats.

Avgift: 2 945 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Bolmstad 2:8 och Bolmstad 3:3 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Bolmstad 6:17 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§250 Nybyggnad av pumpstation med ledningar

Dnr 2555/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmsö 2:15

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en pumpstation samt ledningsdragning med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. När anläggningen är färdigställd ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger inom detaljplanerat område cirka 350 meter nordväst om Bolmsö kyrka. Enligt detaljplanen (P 98/18) kommer byggnaden och ledningsdragningen att ligga på mark som har beteckningen ”natur” och utgör strandskyddat område.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Förslaget innebär att en byggnad på cirka 6 m2 planeras att uppföras. Byggnaden är avsedd för en avloppspumpstation. Byggnadens fasader kommer att utföras med träpanel.

Ledningsdragningen till pumpstationen kommer i huvudsak att förläggas i en befintlig mindre väg.

Länsekologen har muntligen meddelat att om avverkningen minimeras och grövre ekar inte skadas bedöms ingreppet i områdets livsmiljöer bli obetydligt.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att lösa avloppsfrågan för den påbörjade nybyggnationen i det angränsande bostadsområdet.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Nämnden kommer att underrätta Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet. Avgift 1400 kronor (faktura sänds separat).

§251 Nybyggnad av pumpstation

Dnr 2557/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Ingelstad 11:1

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en pumpstation samt ledningsdragning med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. När anläggningen är färdigställd ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger väster om den allmänna vägen mellan Lagan och Vittaryd och cirka tre kilometer söder om Vittaryd. Platsen ligger inom strandskyddat område för ån Lagan.

Strandskyddet för ån Lagan är 100 meter.

Förslaget innebär att en byggnad på cirka 6 m2 planeras att uppföras. Byggnaden är avsedd för en avloppspumpstation. Platsen är redan ianspråktagen för en nedgrävd avloppspumpstation och utgör därmed inte längre naturmark.

Platsen är avgränsad mot ån Lagan av en större allmän väg.

Länsekologen har muntligen meddelat att eftersom byggnaden uppförs på en befintlig nedgrävd pumpstation är den aktuella platsen biologiskt ointressant.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att platsen är avskuren från stranden av en större allmän väg och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift 1400 kronor (faktura sänds separat).

§252 Nybyggnad av transformatorstation

Dnr 2361/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Lidhult 1:66

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en pumpstation samt ledningsdragning med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. När anläggningen är färdigställd ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger sydöst om Yxnasjön och cirka en kilometer nordöst om Lidhults samhälle.

Strandskyddet för Yxnasjön är 100 meter

Förslaget innebär att en transformatorstation på cirka 5,5 m2 planeras att uppföras på strandskyddat område.

Länsekologen har muntligen bedömt att platsen är biologiskt ointressant.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att säkerställa elleveranser till kunderna.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift 1400 kronor (faktura sänds separat).

§253 Nybyggnad av vindskydd

Dnr 730/08

Ansökan om bygglov för redan uppförd byggnad.

Fastighet: Ljustorp 1:6

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

 1. Bygglov beviljas för redan uppfört vindskydd.

 2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 2 x 1 240 kronor och blir tvåtusenfyrahundraåttio kronor (2 480 kronor). Avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka fyra kilometer söder om Målaskogs samhälle och omedelbart öster om Ljussjön.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Ansökan avser ett vindskydd på cirka 11 m2. Vindskyddet har redan uppförts.

Sökanden har den 15 april 2008 lämnat en redogörelse över varför arbetena har utförts utan lov.

Miljö- och byggkontoret har blivit uppmärksammad om de utförda arbetena genom en anonym anmälan. Eftersom arbetena hade utförts utan att strandskyddsdispens först hade sökts, översändes ärendet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen informerade sökanden om att dispens kunde sökas i efterhand hos kommunen.

Efter inkommen ansökan om strandskyddsdispens, meddelade nämnden dispens från strandskyddsförordnandet den 3 september 2008, § 168.

Länsstyrelsen har i beslut den 20 oktober 2008 anmält överträdelsen mot strandskyddsbestämmelserna till åklagarmyndigheten för åtalsprövning.

Länsekologen har i yttrande daterat den 2 september 2008 lämnat följande bedömning. ”Om inga privatiserande åtgärder vidtas vid stranden med skyltar och liknande bedöms ändå grillplats och vindskydd innebära ett relativt litet intrång i områdets livsmiljöer. Det stora och oacceptabla ingreppet är den breda vägen med utfyllnad och vändplan ända nere vid sjön.”

Motivering

Utför någon en åtgärd som kräver bygglov ska byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitel 4§. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar 4xden avgift som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats.

Nämnden kan nedsätta storleken på byggnadsavgiften. Med hänsyn till sökandens förklaring nedsätts byggnadsavgiften enligt taxan till två gånger avgiften.

Upplysningar

Avgift: 3 565 kronor, varav 2325 kronor avser lokaliseringsprövning (faktura sänds separat).

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§254 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

22 oktober till den 17 november 2008.

Redogörelse av meddelanden

 1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 5 november 2008 för julmarknad i Ljungby.

 2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 12 november 2008 för julmarknad i Tannåker.

 3. Beslut från länsstyrelsen daterad den 22 oktober 2008, återkallande av bidrag för upprustning av ängslada inom fastigheten Replösa 4:20.

 4. Beslut från länsstyrelsen daterad den 5 november 2008, anmälan om samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstation vid Bolmaryd.

 5. Beslut från länsstyrelsen daterad den 7 november 2008, anmälan om samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstation vid Björkenäs.

 6. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§255 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 22 oktober till den 17 november 2008.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och djurskyddsärenden

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Utfärdande av slutbevis

· Överklagade beslut