Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2008-12-17

Sammanträde 2008-12-17

Datum
Klockan
13:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Marie Liljedahl

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärende

4 Granskning av nämndens IT-säkerhet - intern kontroll

Godkännande av redovisning. - Bengt Karlsson

5 Analys av vattenprov. - Bertil Bengtsson

6 Policy för uppförande av plank.

Antagande av policy. - Bengt Karlsson

7 Delbetänkande av miljöprocessutredningen för vindkraft

Yttrande till miljödepartementet - Ulla Gunnarsson/Ann-Sofi Karlsson

Information och frågor - Diverse, Planärende

8 Detaljplan för Hölminge 4:3 (Broddagård) i Angelstads församling.

Beslut om plankostnad. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Miljö:

9 Taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Antagande av taxa. - Alf Carlsson

10 Grönlida 1:2, anordnande av kanotrastplats.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Carina Axelsson

Information och frågor - Miljö, Bygg:

11 Hjulet 8, tillbyggnad av industri och kontor.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

12 Ryssby 21:2, ändrad användning från scoutstuga till förrådsbyggnad.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

13 Lidhult 1:76, olovligt uppför byggnad.

Beslut om föreläggande. - Uno Samuelsson

14 Lidhult 13:6, ovårdade byggnader.

15 Södra Emmeboda 2:24, nybyggnad av fritidshus.

Yttrande till Länsrätten i Kronobergs län. - Uno Samuelsson

16 Värset 1:35, nybyggnad av enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

17 Värset 1:35, nybyggnad av carport.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

18 Värset 1:35, olovligt uppförd verkstadsbyggnad.

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

19 Meddelanden och information.

20 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§256 Redogörelse för ärendet

Dnr 2748/08

Granskning av nämndens IT-säkerhet – intern kontroll
Godkännande av redovisning.

Beslut

 1. Nämnden godkänner redovisningen.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att förbättra de få synpunkter om IT-säkerheten som påpekades vid granskningen.

Redogörelse för ärendet

I planen för internkontroll för 2008 ingår att granska IT-säkerheten hos miljö- och byggnämnden. Uppdraget är preciserat till att omfatta hur lösenord används, privat användning av PC och Internet samt hantering av e-post. Granskningen omfattar också att se om diarieförning av e-post sker korrekt.

Eftersom KPMG på uppdrag av kommunens revisorer under våren 2008 genomförde en granskning av kommunens hantering av e-post tas inte det med i denna granskning.

Peter Wiman har granskat hur tjänstemännen på miljö- och byggkontoret gör med lösenordshanteringen samt privat användning av PC och Internet. Granskningen genomfördes genom intervjuer med sju personer.

Resultat

IT-policy, sex av sju intervjuade kände till de av fullmäktige antagna säkerhetsinstruktionerna för IT-användare i Ljungby kommun. Två av sju kände till var på kommunens intranät som instruktionerna finns.

Lösenord, fyra av sju intervjuade hade memorerat sitt lösenord medan övriga förvarade lösenordet nerskrivet på papper i kontorsmöbler och något fall direkt på skrivbordet. Av sju tillfrågade var det fyra som kände till att det enligt användarinstruktionerna inte är tillåtet att skriva ner sitt lösenord i klartext på papper.

Sex av sju tillfrågade uppgav att man ganska ofta eller till och med alltid slår på skärmsläckaren när man lämnar kontoret och inte finns i närheten. Detta gör att det krävs inloggning med användarens lösenord för att kunna använda datorn.

Privat användning av PC, fem personer uppgav att man inte använder datorn privat, utanför sin arbetstid. De personer som använder datorn privat, gör det på raster. Detta är tillåtet enligt kommunens användarinstruktioner.

Av sju tillfrågade är det fyra som uppger att man har privat material lagrat i sin hemkatalog på datorn. Materialet består främst av bilder men även text, genomgående är mängden privat del liten. Enligt användarinstruktionerna är detta inte tillåtet.

Det förekommer privat användning av kommunens e-postsystem, detta begränsar sig till vidarebefordran av humoristiska meddelanden och bildspel till kolleger både internt och externt samt i någon mån privata meddelande från vänner och bekanta. Enligt användarinstruktionen är detta tillåtet så länge användaren inte skadar den kommunala förvaltningen och/eller bryter mot några av Sveriges rikes lagar.

Sammanfattning och rekommendationer

Nämnden lever i de flesta avseenden upp till de krav som kommunens användarinstruktioner för IT ställer. Till områden att förbättra hör lösenord vilka finns nerskrivna i klartext om som förvaras i närheten av datorn – för att uppnå en grundläggande och god IT-säkerhet ska detta undvikas. Likaså ska inte privat material som bilder med mera lagras i kommunens datasystem.

Samtidigt är det ur IT-säkerhetenssynpunkt glädjande att konstatera att så många av de tillfrågade har som rutin att slå på skärmsläckaren när personalen inte har uppsyn över den egna datorn.

§257 Analys av enskilt vatten

Dnr 2721/08

Beslut

Nämnden utökar möjligheten för kommuninvånare med barn under två år att analysera sitt vatten från enskild brunn med ett ordinarie dricksvattenprov på nämndens bekostnad.

Redogörelse för ärendet

Kommuninvånare som har enskild dricksvattenbrunn och barn under ett år får analysera sitt brunnsvatten på nämndes bekostnad. Cirka 45 provtagningar har gjorts under 2008 till en total kostnad av 9 700 kronor. Laboratoriet har gjort en prisökning av analyskostnaden, som innebär att totalkostnaden för 2009 blir 18500 kronor.

Analysparametrarna som ingår i detta prov är mikrobiologiskt, nitrit, nitrat, fluorid och koppar. Det är svårt att bedöma kvalitén på vattnet med dessa parametrar.

I ett ordinarie dricksvattenprov ingår mikrobiologiskt och 26 parametrar i det kemiska.

Nämnden vill utöka möjligheten för kommuninvånarna med barn under två år att analysera sitt vatten från enskild brunn med ett ordinarie dricksvattenprov på nämndens bekostnad. Vi beräkning av cirka 45 provtagningar ger detta en total kostnad för nämnden av 23000 kronor.

§258 Policy för uppförande av plank

Dnr 1492/03

Antagande av policy.

Beslut

Nämnden antar följande policy:

I Ljungby kommun har samhällen och staden vuxit fram som jordbruksbyar och brukssamhällen. I dessa miljöer är det inte vanligt med plank tvärtom präglas de av öppenhet. Tomter avgränsas med lågt staket, häckar eller buskar men inte med plank som är helt avstängande. Istället är de mjuka avskärmningarna sådana att man kan hitta gångar och förbindelser mellan tomterna. Det finns markeringar men inte som helt avskärmande plank.

Det kan mycket väl finnas kvarter eller stadsdelar som kan innehålla plank men då bör det finnas en linje och en helhet. I ett nytt område kan det kanske planeras för uppförande av plank men då ska det vara diskuterat och beslutat i planprocessen. Annars kan det bli plottrigt och rörigt om någon sätter plank och andra inte.

Plank signalerar ofta avståndstagande från olika saker, trafikbuller eller andra människor. Det finns ett tyst språk i avsaknaden av plank, som säger ”här finns gästfrihet, öppenhet och förtroende grannar emellan och här är det tryggt att bo”.

Plank – bygglov krävs

Som plank räknas det när det är tätt och över 1,10 meter från markens medelnivå.

Staket - bygglovsfritt

Ett staket kan vara tätt och genomsiktigt upp till 1,10 meter från markens medelnivå. Det kan även vara genomsiktigt över 1,10 meter (Gunnebostängsel).

Vid gatukorsningar får staket vara högst 0,8 meter. Se regler om detta i broschyren ”Se över din häck”.

För murar som inte är ”bygglovfria” enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 4 § krävs bygglov.

Detta är bygglovsfritt

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (kompletteringsbyggnader) krävs inte bygglov för uppförande av mur eller plank, enligt PBL 8 kapitel 4 § punkt 1. Bestämmelsen avser mur eller plank som uppförs för att anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Detta gäller under förutsättning att fastighetsägare som berörs medger att mur eller plank uppförs närmare gemensam tomtgräns än 4,5 meter vilket också gäller mot gata och grönområde. Medgivandet ska vara skriftligt.

Se broschyren ”Behöver jag bygglov, behöver jag bygganmälan”.

Nämnden bedömer att bygglovfria murar eller plank inte bör uppföras närmare gräns mot gata än 4,5 meter. Eftersom kommunen oftast är huvudman för gator är det tekniska kontoret som yttrar sig i dessa fall.

Nämnden bedömer även att murar/stödmurar med en höjd av 0,4 meter kan utföras utan bygglov. Reglerna för uppförande närmare tomtgräns ska gälla.

För detta krävs bygglov

För att få bygglov för mur eller plank bör det finnas särskilda skäl, exempelvis mot starkt trafikerade genomfartsleder, mot större parkeringsplatser, mot industriområden och liknande. Vad som är särskilda skäl bedöms från fall till fall.

Vid placering i tomtgräns eller närmare än 4,5 meter från tomtgräns kommer bygglov för mur eller plank prövas restriktivt om det inte finns särskilda skäl enligt ovan.

Om det beviljas bygglov i anslutning till tomtgräns ska all byggnation ske på egen fastighet, även grundläggningen.

Om bygglov beviljas i gemensam tomtgräns ska som huvudregel berörda fastighetsägare vara överens.

För uppförande av plank inom fastigheten kommer bygglov att prövas restriktivt om det inte finns särskilda skäl enligt ovan.

Bygglov bedöms kunna beviljas för mur eller plank mellan huvudbyggnad och garage/uthus, inom egen fastighet, om avståndet mellan byggnaderna inte överstiger 4-5 meter.

Bygglov bedöms även kunna beviljas för plank som insyns- och säkerhetsskydd vid utomhusbassänger och runt uteplatser minst 4,5 meter från tomtgränser och i anslutning till byggnader.

För att uppföra avskärmningar, som inte räknas som plank, kan ett tätt staket på 1,10 meter, från markens medelnivå, utföras med stolpar som på ett centrumavstånd på ca 1,80 meter sticker upp med en höjd av ca 1,80 meter, därefter monteras en överliggare på stolparna. Mellan stolparna, överliggare och staketet kan en genomsiktig spaljé utföras.

Redogörelse för ärendet

Vid sammanträde den 20 november 2003, § 191 beslutades att anta en policy för uppförande av plank. En revidering gjordes i beslut den 25 augusti 2004, § 137 och ytterligare en revidering i beslut den 17 oktober 2007, § 182.

En ändring i PBL 8 kapitlet 4 §, punkt 1 medför att nämndens policy behöver uppdateras.

”För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (kompletteringsbyggnader) krävs inte bygglov för uppförande av mur eller plank, enligt PBL 8 kapitel 4 § punkt 1. Bestämmelsen avser mur eller plank som uppförs för att anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,80 meter, inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Nämnden anser att murar/stödmurar med en höjd av 0,4 meter kan utföras utan bygglov”.

Reglerna för uppförande närmare tomtgräns ska gälla. Några mindre redaktionella ändringar har även tillförts.

§259 Delbetänkande av miljöprocessutredningen för vindkraft

Dnr 2750/08

Yttrande till miljödepartementet, M2008/3707/R.

Beslut

Nämnde lämnar följande yttrande:

Förslaget avisas om att ta bort detaljplan och bygglov om sökanden har miljötillstånd. Förslaget innebär en stor inskränkning av det kommunala planmonopolet. Det är kommunens uppgift att planera över mark och vatten,

inte länsstyrelsens. Nämnden stödjer målsättningen om att underlätta vindkraftsetablering, men anser att detta måste ske utan att de lokalpolitiska och demokratiska aspekterna åsidosätts.

Träder förslaget i kraft måste översiktsplanens formella status stärkas. Översiktsplanen för vindkraft måste bli juridiskt bindande vid länsstyrelsens prövning av vindkraft.

Prövning av vindkraftverk enligt miljöbalken kan samordnas med prövningen av anslutningsledningen enligt ellagen.

Det är positivt att prövningsnivån för miljöanmälan/miljötillstånd ändras från effekt till antal verk.

Överprövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen ska samordnas och ske i en instans. Nämnden anser också att mer resurser bör tillföras överprövningsinstanserna så att överklagande mål i vindkraftsärenden kan avgöras snabbare och effektivare.

Redogörelse för ärendet

Delbetänkandet av miljöprocessutredningen för vindkraft syftar till att identifiera behov som underlättar för fortsatt utbyggnad av vindkraft. Förslaget medför att handläggningen ska samordnas, gå snabbare och blir effektiv.

Nuvarande process

Idag ska vindkraftsetablering processas genom dels plan- och bygglagens regler med detaljplan och bygglov, dels genom miljöbalkens regler med anmälan och tillstånd.

Föreslagen process

Inom områden där prövningen främst gäller omgivningspåverkan och där en utbyggnad inte strider mot kommunernas intentioner, föreslår utredningen att detaljplan inte ska krävas.

Utredningen anser därför att det alltid ska vara möjligt för en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. För de största vindkraftverken på land samt för vindkraftverk i vattenområden bör det även i fortsättningen vara obligatoriskt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. I vissa fall kan dock en detaljplan behövas, exempelvis när olika exploatörer konkurrerar i fråga om markanvändningen. Finns det ett tillstånd enligt miljöbalken, ska bygglov eller detaljplan heller inte krävas.

Tillståndsprövas inte vindkraftsanläggningen krävs anmälan enligt miljöbalken och bygglov enligt plan- och bygglagen.

Utredningen föreslår också att gränsen för tillståndsplikt, som idag går vid anläggningar med 25 MW uteffekt, omformuleras med utgångspunkt i vindkraftverkens totalhöjd och antal. Tillståndsplikten ska istället börja när en anläggning omfattar verk med en höjd, inklusive rotorblad, över 150 meter eller en gruppstation för vindkraftverk med sju eller fler aggregat med en höjd, inklusive bladen, över 50 meter.

Även anslutningen till elnätet ska förenklas. Förslaget är att det ska räcka med prövning i miljöbalken - med andra ord inte en prövning enligt ellagen - för att koppla upp ett verk mot elnätet.

Förslaget innebär att översiktsplanen blir kommunens viktigaste planeringsverktyg då kommunens myndighetsroll avseende bygglov och detaljplan ändras.

§260 Detaljplan för del av Hölminge 4:3 (Broddagård) i Angelstads församling

Dnr 2663/07

Beslut om plankostnad.

Beslut

 1. Tidigare beslut om planavtal ändras och plankostnaden tas ut i samband med bygglovgivning.

 2. För tomter som inte är bebyggda upprättas planavtal med fastighetsägaren.

Redogörelse för ärendet

Hölminge Broddagårds samfällighetsförening har i brev meddelat att plankostnaden för att ändra detaljplanerna för Hölminge Broddagård regleras i samband med bygglov.

Vid föreningens årsstämma i juni presenterades kommunens förslag till plan­avtal där den totala plankostnaden uppgår till 201602 kronor inklusive moms. Betalning av hela summan sker när detaljplanen vunnit laga kraft.

Föreningen är inte beredd att betala plankostnaden enligt planavtalet. Istället bör kostnaden fördelas på antalet tomter och att betalning sker i samband med ansökan om bygglov. Plan­området omfattar idag cirka 100 tomter.

Planförhållandena inom bebyggelseområdet i Hölminge Broddagård är idag mycket komplicerade med sju olika gällande planer, flera av dem dessutom med varierande tillägg.

Beslut om planuppdrag togs av miljö- och byggnämnden den 27 februari 2008, § 21. Samtidigt beslutades att plankostnaderna ska regleras i planavtal.

§261 Taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Dnr 2722/08

Antagande av taxa.

Beslut

Nämnden förslår att kommunfullmäktige med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken antar bilagda taxa daterad den 17 december 2008 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ett förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken har tagits fram av miljö- och byggkontoret. Taxan ska antas av kommunfullmäktige. Huvudskälet till att en ny taxa tas fram är att regeringen har ändrat i verksamhetskoderna i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förändringen medför att den nu gällande taxan inte går att tillämpa. Någon exakt jämförelse mellan den nu gällande taxan och förslaget till ny taxa är svår att göra med anledning av de ändringar som har skett av själva verksamhetskoderna och dess innehåll. En tidigare kod kan ha splittrats upp i ett antal nya koder alternativt införs i redan befintliga koder och den gamla koden kan ha fått en ny innebörd.

Förslaget till ny taxa bygger på Sveriges Kommuners och Landstings underlag ”Taxa utifrån risk och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”. Taxan bygger som tidigare på en fast årlig avgift för varje typ av verksamhet samt timtid för övrigt.

Avgifterna i den taxa som nu föreslagits ligger i huvudsak inom de rekommendationer som kommunförbundet angett avseende tidsåtgången för olika arbetsuppgifter. I taxeförslaget finns samtliga industribranscher med som kommunförbundet också tagit upp i sitt material. Någon utsortering av branscher har inte skett med anledning av att taxan även bör fungera om det blir en nyetablering inom kommunen i en bransch som vi inte har idag.

Jämfört med nu gällande taxa innebär förslaget en generell ökning. Anledningen är att avgiften utgår från en timavgift som är 700 kronor, enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2007, § 170, jämfört med tidigare 650 kronor per timme.

En nyhet i taxan är att det ges möjlighet att ta ut årsavgift för hälsoskyddsverksamhet. Det är viktigt att den möjligheten finns för att nämnden ska kunna bedriva återkommande tillsyn över den typen av verksamhet.

En annan nyhet i taxan är att det införs en möjlighet att inför varje avgiftsår höja avgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex).

Kommunförbundet anser att det är angeläget att framtaget underlag uppmärksammar möjligheterna att ge tjänstemän och politiker i kommunerna bättre förutsättningar att få tillgång till de resurser som krävs för att nå och vidmakthålla en hög kvalitet på tillsynen.

I tidigare taxa har djurskyddstillsynen ingått och från och med årsskiftet 2008/2009 övergår djurtillsynen till länsstyrelsen efter beslut av riksdagen varför denna del utgår i den nya taxan.

§262 Anordnande av kanotrastplats

Dnr 2592/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Grönlida 1:2

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för anordnande av kanotrastplats med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet16, 18 och 31 §§ miljöbalken.


Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i den sydligaste delen av kommunen utmed Lagaåns östra strand.

Förslaget innebär anläggande av en ny kanotrastplats, då den nuvarande kanotrastplatsen förstörts av blåst och höga vattenstånd.

En liten väg som går nästan ner till vattnet. Det är stor höjdskillnad mellan vägen och den markyta som finns i anslutning till vattnet.

Vid vattenlinjen planeras det att röjas något, detta för att kanoter ska kunna dras upp.

Förslaget innebär även att en yta iordningställas för en grillplats i anslutning till vägens vändplats och att det ska finnas möjlighet att sätta upp tält.

Strandskyddet för ån Lagan är 100 meter.

Länsekologen har muntligen inget emot förslaget.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden bör lämpligen strandskyddsbestämmelsernas syfte inte heller motverkas.

Särskilt skäl till dispensen är att kanotrastplatsen är avsedd för det rörliga friluftslivets behov och inte inskränker allmänhetens möjlighet att utnyttja området.

Upplysning

Det är viktigt att ingreppen görs på ett sätt som inte stör vegetationen på den låga markytan, utan att större träd lämnas. Endast granar och klena björkar kan avverkas.

Nämnden förutsätter att sökande beställer tömning av toalett och sophämtningskärl hos tekniska kontorets renhållningsavdelning.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift: 1 400 kronor (faktura skickas separat).

§263 Tillbyggnad av industri och kontor samt uppförande av skyltar

Dnr 2624/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hjulet 8, Långgatan i Ljungby.

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägarna till Cylinden 7, Lamellen 14, Vagnen 6 och Hjulet 7.

Beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av industri och kontor samt uppförande av skyltanordning.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär tillbyggnad av industri och kontor med cirka 1175 m2 och en byggnadshöjd på tolv meter.

I förslaget ingår även att en skyltpelare samt två skyltar på fasaden uppförs.

Enligt gällande detaljplan är högsta tillåtna byggnadshöjd åtta meter.

Fastighetsägarna till Cylindern 7, Lamellen 14 och Vagnen 6 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Hjulet 7 har synpunkter på byggnadshöjden. I övrigt har ägaren inget emot förslaget.

Motivering

Mindre avvikelse bedöms kunna medges med hänsyn till omgivningen från gällande detaljplan enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 11 § med hänsyn till byggnadshöjden.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Du kallas härmed till byggsamråd. Kontakta Bertil Johannesson, telefon 0372-78 92 75, för överenskommelse om tid för samrådsmöte. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kontrollplan bör lämnas in snarast dock senast till samrådet.

Upplysning

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Enligt miljöbalkens 10 kapitel om förorenad mark, har fastighetsägaren skyldighet att anmäla till miljökontoret om föroreningar i mark påträffas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 48 670 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Hjulet 7 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§264 Ändrad användning från scoutstuga till förrådsbyggnad

Dnr 2616/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Ryssby 21:2

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägarna till Ryssby 24:1, 24:2 och tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning från scoutstuga till förrådsbyggnad.

Redogörelse för ärendet

Scoutstugan ligger i den södra delen av samhället och på Ryssbysjöns västra strand.

Förslaget innebär ändrad användning av scoutstuga till förrådsyggnad.

Enligt gällande detaljplan är området kring stugan avsett för idrottsändamål.

Fastighetsägarna till Ryssby 24:1 och 24:2 samt tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Ryssby idrottsförening har fått möjlighet att yttra sig över förslaget, men inte svarat.

Motivering

I detaljplanen från 1964 är området där byggnaden är placerad upprättat för idrottsändamål. Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med planbestämmelserna och dess syfte.

Upplysning

Avgift: 2170 kronor (faktura sänds separat).

Ryssby idrottsförening underrättas om beslutet.

§265 Olovligt uppförd byggnad

Dnr 2614/08

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Lidhult 1:76

Fastighets-

ägare:

Beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 15 och 18 §§ förelägges XXX, vid vite av 5000 kronor (femtusen kronor) att senast den 1 maj 2009 på fastigheten Lidhult 1:76 ha rivit och bortforslat byggnaden som uppförts söder om befintligt uthus.

 2. Byggnadsavgift enligt PBL 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 1178 kronor. Avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit en muntlig anmälan om att det uppförts en byggnad på tomtens östra sida. Vid besök på platsen visade det sig att en större träkonstruktion med tak har uppförts söder om det befintliga uthuset.

De utförda arbetena är bygglovspliktiga.

I nämndens arkiv finns inga uppgifter om att någon bygglovsansökan har inkommit för den aktuella åtgärden.

Fastighetsägaren har uppmanats att inlämna en skriftlig förklaring över varför arbetena har utförts utan att bygglov först har sökts.

Nämndens arbetsutskotts förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren i brev daterat den 5 december 2008. I brevet har fastighetsägaren åter uppmanats att lämna in en skriftlig förklaring över varför arbetena har utförts utan att lov har sökts.

En skriftlig förklaring från fastighetsägaren inkom den 17 december 2008.

Motivering

Utför någon en åtgärd som kräver bygglov ska byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitel 4§.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar 4xden avgift (i detta fall 1178 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (41000/20 = 2050 kronor).

Om överträdelsen är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.

Enligt kommentarer till plan- och bygglagen kan nedsättning eller eftergift komma i fråga endast för överträdelser som är bagatellartade eller som kan jämställas med ordningsförseelser.

Byggnadsavgiften nedsätts till 1178 kronor.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Länsstyrelsen och Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§266 Ovårdade byggnader

Dnr 2046/08

Fastighet: Lidhult 13:6

Fastighets-

ägare:

Beslut

 1. Fastighetsägaren uppmanas att senast den 1 mars 2009 inlämna en skriftlig tidsplan till nämnden som redovisar de planerade reparationsarbetena. Nämnden önskar även skriftliga uppgifter om långsiktliga planerna för användningen av byggnaderna.

 2. Fastighetsägaren uppmanas att omedelbart städa upp tomten till ett vårdat skick.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit flera anmälningar om att kioskbyggnaden och huvudbyggnaden på fastigheten Lidhult 13:6 är ovårdade.

Vid besök på platsen den 26 september 2008 konstaterades att ett flertal fönster är sönderslagna på båda byggnaderna. Fasadbeklädnaden på huvudbyggnadens baksida har ett flertal skador.

Det noterades också att tomten inte hölls i vårdat skick. Diverse ovidkommande material fanns utspritt på delar av tomten.

Fastighetsägaren har i brev, daterat den 16 november 2008, meddelat att reparation och upprustning av både kiosken och huvudbyggnaden kommer att ske under sommaren 2009.

Motivering

Enligt plan- och bygglagens 3 kapitel 13 §, ska byggnaders yttre hållas i vårdat skick. I 17 § samma kapitel står skrivet att tomter ska hållas i vårdat skick.

Upplysning

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

§267 Nybyggnad av fritidshus

Dnr 194/08

Yttrande till Länsrätten i Kronobergs län, mål nummer 1257-08, rotel 2.

Fastighet: Södra Emmeboda 2:24

B
eslut

Nämnden lämnar följande yttrande:

Beslutet från den 23 mars 2008, § 53 vidhålls. Vad nämnden kan erfara var vid tillfället för beslutet XXX inte sakägare i lagens mening och har därför ingen besvärsrätt.

Sakägare enligt plan- och bygglagen är i första hand fastighetsägare och innehavare av annan särskild rätt till fast egendom, (se Didón med flera, sidor 13:12-22).

Vid nämndens beslut var XXX veterligen inte fastighetsägare eller nyttjanderättsägare/arrendator till område som kan anses berört av förhandsbeskedet. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken är diarieförd på länsstyrelsen den 2 juli 2008.

Nämnden hade dock vetskap sedan november/december 2007, om XXX planer varför ärendet om förhandsbesked kommunicerades med dem. Avsikten var att göra XXX uppmärksam på fastighetsägarens avsikter och därmed möjlighet till eget agerande.

Beslutet om förhandsbesked kom sedan att delges XXX med uppgift hur man överklagar. Detta förfarande kan tyvärr tolkas som att nämnden betraktade XXX som sakägare i formell mening vilket är felaktigt.

Med anledning av ovanstående avstår nämnden från att kommentera frågan om riksintresse med mera i XXX besvärsskrivelse.

Redogörelse för ärendet

Nämnden beslutade om positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus den 23 mars 2008, § 53.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av XXX. Länsstyrelsen har i beslut daterat den 8 oktober 2008 avslagit överklagandet. XXX har överklagat länsstyrelsens beslut till länsrätten.

Nämnden ska yttra sig till länsrätten senast den 19 december 2008.

§268 Nybyggnad av enbostadshus

Dnr 2596/08

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Värset 1:35

Sökande:

Yttrande: Från fastighetsägarna till Värset 1:12, 1:13, 2:9 och 6:2.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 700 meter söder om Bolmens samhälle. Tomten planeras inte att avstyckas.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen. Platsen har tidigare varit bebyggd med ett bostadshus och en ladugård. Enligt tillgängligt kartmaterial så har den nuvarande vägen varit den enda tillfartsvägen till fastigheten sedan 1946. Vid avstyckningstillfället 1947 gavs rätt till en annan utfartsväg som aldrig har utnyttjats. Denna rätt redovisades utmed den nordöstra gränsen.

Fastighetsägarna till Angelstads-Kärragården 1:99 och Värset 2:2 har fått möjlighet att yttra sig över förslaget, men inte svarat.

Fastighetsägarna till Värset 1:12, 1:13, 2:9 och 6:2 (samma ägare till de fyra fastigheterna) har erinringar emot förslaget. De motsätter sig att den befintliga vägen till fastigheten Värset 1:35 används som utfartsväg eftersom den går över deras mark.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel.

Upplysningar

Sökanden uppmanas att hos lantmäteriet begära en anläggningsförrättning för den befintliga vägen.

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Angelstads-Kärragården 1:99 och Värset 2:2 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Värset 1:12, 1:13, 2:9 och 6:2 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§269 Nybyggnad av carport

Dnr 1591/07

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Värset 1:35

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägarna till Angelstads-Kärragården 1:99, Värset 1:12, 1:13, 2:9 och 6:2.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av carport.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 700 meter söder om Bolmens samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av en carport på cirka 75 m2.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Fastighetsägarna till Värset 1:12, 1:13, 2:2, 2:9 och 6:2 samt Värset 2:2 har beretts tillfälle att yttra sig. Något yttrande gällande den planerade carporten har inte inkommit.

Fastighetsägarna till Angelstads-Kärragården 1:99 har godkänt placeringen av den planerade carporten.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om den kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå skall hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Sökanden uppmanas att hos lantmäteriet begära en anläggningsförrättning för den befintliga vägen.

Avgift: 1 054 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Värset 1:12, 1:13, 2:2, 2:9 och 6:2 samt Värset 2:2 underrättas om beslutet.

§270 Olovligt uppförd verkstadsbyggnad

Dnr 1591/07

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd.

Fastighet: Värset 1:35

Sökande:

Yttrande: Från fastighetsägarna till Värset 1:12, 1:13, 2:9 och 6:2.

Beslut

 1. Bygglov beviljas för redan uppförd verkstadsbyggnad.

 2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 1 x 3 286 kronor och blir tretusentvåhundraåttiosex kronor (3 286 kronor). Avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 700 meter söder om Bolmens samhälle.

Förslaget innebär ansökan om bygglov i efterhand för en redan uppförd verkstadsbyggnad på cirka 130 m2.

Den uppförda byggnaden används som förråd, garage och verkstad. Cirka 1/3 av byggnaden används för renovering av begagnade el-komponenter. Resterande större del används för förvaring av skogsbruksutrustning – traktor med mera. I den större delen pågår även reparations/renoveringsarbeten av småtruckar i mindre omfattning.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen. Platsen har tidigare varit bebyggd med en ladugård och ett intilliggande bostadshus. Enligt tillgängligt kartmaterial så har den nuvarande vägen varit den enda tillfartsvägen till fastigheten sedan 1946. Vid avstyckningstillfället 1947 gavs rätt till en annan utfartsväg utmed den nordöstra gränsen, som aldrig utnyttjats.

Fastighetsägarna till Värset 1:12, 1:13, 2:9 och 6:2 (samma ägare till de fyra fastigheterna) har erinringar emot förslaget. De motsätter sig bland annat att den befintliga vägen till fastigheten Värset 1:35 används som utfartsväg eftersom den går över deras mark.

Fastighetsägarna till Angelstads-Kärragården 1:99 och Värset 2:2 har fått möjlighet att yttra sig över förslaget, men inte svarat.

Sökanden har i brev, som inkom den 3 november 2008, lämnat en förklaring över varför verkstadsbyggnaden har uppförts utan att bygglov sökts. Sökanden trodde att byggnaden i sin helhet betraktades som en ekonomibyggnad för skogsbruket vilken var bygglovsbefriad.

En skriftlig anmälan till nämnden om den uppförda byggnaden har inkommit från fastighetsägarna till Värset 1:13, 2:9 och 6:2.

Miljökontoret har på uppdrag av sökanden gjort en inspektion av verksamheten. Några anmärkningar mot verksamheten framkom inte.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt PBL 2 kapitel samt kraven i kapitel 8, § 12.

Utför någon en åtgärd som kräver bygglov ska byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitel 4§.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar 4xden avgift som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats.

Nämnden kan nedsätta storleken på byggnadsavgiften. Med hänsyn till sökandens förklaring, samt att viss del av byggnaden används för förvaring av skogsbruksutrustning, nedsätts byggnadsavgiften enligt taxan till 1 x avgiften.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om den kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Du kallas härmed till byggsamråd. Kontakta Bertil Johannesson, telefon 0372-78 92 75, för överenskommelse om tid för samrådsmöte. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in snarast, dock senast till samrådet.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Sökanden uppmanas att hos lantmäteriet begära en anläggningsförrättning för den befintliga vägen.

Om verksamheten som bedrivs i verkstadslokalen kommer att utökas eller ändras kan den bli anmälningspliktig enligt miljöbalken. Verksamhetsutövaren ska under sådana omständigheter kontakta miljökontoret för vidare handläggning.

Avgift: 5611 kronor, varav 2 325 kronor utgör kostnad för lokaliseringsprövning (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Angelstads-Kärragården 1:99 och Värset 2:2 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren och fastighetsägarna till Värset 1:12, 1:13, 2:9 samt 6:2 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§271 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

18 november till den 8 december 2008.

Redogörelse av meddelanden

 1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 20 november 2008 för offentlig danstillställning i Torpa bystuga.

 2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 18 november 2008 för julmarknad på Ljungagården.

 3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 27 november 2008 för barnloppis i kvarteret Hammaren, Spiket.

 4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 26 november 2008 för julmarknad på Godsmagasinet.

 5. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 29 september 2008 för uppställning av gatuköksvagn på Lilla Torg.

 6. Beslut från länsstyrelsen daterad den 24 november 2008, utbetalning av bidrag för exteriör restaurering av torpet Köpet inom fastigheten Tjurkö 3:1.

 7. Beslut från länsstyrelsen daterad den 20 november 2008, utbetalning av bidrag för ommålning av Tannåker pingstkyrka på fastigheten Tannåker 1:10.

 8. Laga kraftbevis på detaljplanen för Biet 1 med mera i Ljungby stad.

 9. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§272 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 18 november till den 17 november 2008.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och djurskyddsärenden

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Utfärdande av slutbevis

· Överklagade beslut