Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2009-03-25

Sammanträde 2009-03-25

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

Klockan 10.00 kommer Brottsförebyggande rådet och informerar om tobak.

Inledning Ordfö Läs mer...randen hälsar välkommen och förklarar att sammanträdet är offentligt till och med punkt 10.

1 Förslag till justerare: Lars-Ove Johansson

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

3 Visionsarbete

- Redovisning av vattenkvalité, kommunalt dricksvatten. - Irene Svensson
- Kvalitétsservice, redovisning av tillsynsbesök - Maarten Bömer

Diverse ärende

4 Upphävande av vindkraftspolicy

5 Namn på nytt planområde och rondell söder om Ljungby stad.

Fastställande av namn. - Bengt Karlsson.

6 Plan för intern kontroll 2009. - Bengt Karlsson.

Information och frågor - Diverse, Planärenden

7 Detaljplan för Bronssvärdet 3 utmed Kungshögsgatan i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson.

8 Vindkraftsplanen för Ljungby kommun.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Ulla Gunnarsson.

9 Detaljplan för Ryssby 9:1 med flera (Västanå) i Ryssby samhälle.

Beslut om samråd. - Anna Aracsy.

10 Upphävande av detaljplan för del av Torg 6:1 och del av Berga 1:24 vid Laganland i Lagans samhälle.

Beslut om antagande. - Eva Syrén.

Information och frågor - Plan, Miljöärende

11 Bolmstad 2:45, anläggande av flytbrygga.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Carina Axelsson.

12 Prästnäs 1:5, installation av värmepumpsanläggning för ytjordvärme inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Carina Axelsson.

13 Fårtorp 1:6, ansökan om undersökningskoncession för torv på Fårtorpsmossen.

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län. - Alf Carlsson.

14 Ryssby 3:61, ansökan om undersökningskoncession för torv på Ryssbymossen.

Yttrande till länsstyrelsen i Kronobergs län - Alf Carlsson.

15 Förarp 4:1, Ansökan om undersökningskoncession för torv på Förarpsmossen.

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län. - Alf Carlsson.

16 Tutaryd 1:20, ansökan om undersökningskoncession för torv på Tutarydsmossen.

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län. - Alf Carlsson.

Information och frågor - Miljö, Byggärenden

17 Berghem 1:24, nybyggnad av affärshus.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson.

18 Biskopsvara 1:30, nybyggnad av transformatorstation inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson.

19 Bolmstad 2:9, nybyggnad av avloppspumpstation och ledningsdragning inom strandskyddat område

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson.

20 Bolmstad 2:9, nybyggnad av avloppspumpstation inom strandskyddat område.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson.

21 Hjortseryd 1:19, nybyggnad av två stycken vindskydd och anordnande av grillplatser inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson.

22 Hjortseryd 1:19, nybyggnad av två stycken vindskydd inom strandskyddat område.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson.

23 Hjortseryd 1:19, ändrad användning av två stycken ekonomibyggnader till viltslakteri respektive samlingslokal.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson.

24 Hovdinge 4:2, nybyggnad av enbostadshus och ett garage.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

25 Hölminge 4:28, tillbyggnad av fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson.

27 Lida 2:3, ändring av småbåtshamn.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson.

28 Ljustorp 1:4, nybyggnad av bastubyggnad.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson.

29 Läsaryd 3:18, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson.

30 Löckna 1:10, anordnande av bryggor och grillkåta inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens - Uno Samuelsson.

31 Löckna 1:10, anordnande av flytbrygga.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson.

32 Mårarp 5:6, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson.

33 Norret 1:14, nybyggnad av en transformatorstation inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson.

34 Nöttja-Bolmaryd 14:6, nybyggnad av en gäststuga.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson.

35 Ryssby-Skeda 1:32, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson.

36 Slättevrå 1:7, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson.

37 Sundranäs 1:2, nybyggnad av kopplingsstation inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson.

38 Sundranäs 1:6, nybyggnad av transformatorstation inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson.

39 Södra Emmeboda 2:24, förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

Överklagande till Kammarrätten i Jönköping. - Jan Svensson, Uno Samuelsson.

Information och frågor - Bygg

40 Meddelanden

41 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (160 kb)

§49 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Nytillkomna ärenden.

· Ändrat datum för nämndssammanträde.

Ärende som utgår.

· Lida 2:3, ansökan om strandskyddsdispens för ändring av småbåtshamn.

· Lida 2:3, ansökan om bygglov för ändring av småbåtshamn.

· Ryssby-Skeda 1:32, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

· Slättevrå 1:7, förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

§50 Ändrat datum för nämndsammanträde

Dnr 10/09

Beslut

Tisdagen den 19 maj 2009 blir ny sammanträdesdag i maj månad.

Redogörelse för ärendet

Vid nämndens sammanträde den 29 oktober 2008, § 202 beslutades att nämndens sammanträde i maj ska var den 20 maj 2009.

Nu föreslår ordföranden att nämnden beslutar om ett nytt sammanträdesdatum för maj månad.

§51 Visionsarbete

Dnr 10/09

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen om vattenkvalitet och redovisningen av tillsynsbesök på B-företag under 2008.

Redogörelse av ärendet

Nämndens ledamöter antog handlingsplanen för visionsarbetet 2008, den 30 januari 2008, § 2.

Irené Svensson (S) hade i uppdrag att redovisa vattenkvalitén från utförda mätningar av kommunalt dricksvatten samt mätningar från Lagaån, Helgeån och Bolmån.

Maarten Bömer (KB) hade i uppdrag att redovisa tillsynsbesök som utförts under 2008 på B-företag.

§52 Upphävande av vindkraftspolicy

Dnr 208/09

Beslut om upphävande.

Beslut

Nämnden upphäver vindkraftspolicy för Ljungby kommun, antagen den 19 september 2007, § 159.

Redogörelse för ärendet

Nämnden antog den 19 september 2007, § 159 en vindkraftspolicy för Ljungby kommun, daterad den 29 augusti 2007

Vindkraftspolicyn kommer att ersättas av tillägg till översiktsplanen om vindkraft som kommunen arbetar med att ta fram.

Yrkanden

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar att vindkraftspolicyn fortfarande ska gälla.

Stefan Fredriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att vindkraftspolicyn upphävs.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att arbetsutskottet yrkande ska gälla.

§53 Namn på nytt planområde och rondell söder om Ljungby stad

Dnr 283/09

Fastställande av namn.

Beslut

Nämnden fastställer namnet Rosendal på planområdet öster om E4:an och söder om väg 25 samt fastställer namnet Rosendalsrondellen på rondellen i korsningen Ringvägen – Söderleden.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret föreslår nämnden att fastställa namnet Rosendal, på nytt planerat område öster om E4:an och söder om väg 25 samt Rosendalsrondellen på ny rondell i korsning Ringvägen – Söderleden.

§54 Plan för intern kontroll 2009

Dnr 401/09

Beslut om godkännande.

Beslut

Nämnden godkänner planen för intern kontroll 2009 där följande moment som berör nämnden ska granskas:

· Exploateringsprocessen från plan till bebyggda tomter.

· Rekrytering av nya medarbetare.

· Leverantörsfakturor.

Redogörelse för ärendet

Planen för den interna kontrollen 2009 är baserad på risk- och väsentlighetsanalys som genomförts av en arbetsgrupp.

Processer, rutiner och arbetsuppgifter har bedömts med utgångspunkt från möjlighet till misstag och väsentlighet. Arbetsgruppens bedömning ligger till grund för den plan som ekonomikontorets controller har lämnat förslag på den 30 december 2008.

Följande moment ska granskas på miljö- och byggnämnden:

Process/rutin Kontrollmoment

Exploateringsprocessen från plan Kontroll av måluppfyllelse.

till bebyggda tomter.

Rekrytering nya medarbetare. Kontroll av måluppfyllelse.
Leverantörsfakturor Kontroll av beslutattesttanter.

§55 Detaljplan för Bronssvärdet 3 utmed Kungshögsgatan i Ljungby stad

Dnr 208/09

Beslut om planuppdrag.

Beslut

1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för Bronssvärdet 3 utmed Kungshögsgatan i Ljungby stad.

2. Plankostnader regleras i planavtal.

Redogörelse för ärendet

Enligt nuvande detaljplan är markanvändningen för fastigheten Bronssvärdet 3

”A- allmänt ändamål”.


En blivande fastighetsägare har sökt planändring för att kunna använda fastigheten till bostadsändamål och för att kunna ägas privat.

Ärendet har behandlats i kommunens projektgrupp som ställer sig positiv till förslaget.

Anslutning till gata ska lösas i planarbetet.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 28 § i plan- och bygglagen. Detta innebär att nämnden antar detaljplanen.

§56 Detaljplan för Ryssby 9:1 med flera (Västanå) i Ryssby samhälle

Beslut om samråd.

Beslut

Samråd får ske över förslaget till detaljplan för Ryssby 9:1 m.fl. (Västanå) som ligger i norra delen av Ryssby samhälle vid Prästgårdsvägen/Storgatan.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Ryssby 9:1 med flera (Västanå) i Ryssby samhälle.

Syftet med detaljplanen är att skapa en bredare användning än vad som medges i gällande planer.

Planområdet ligger i norra delen av Ryssby samhälle vid Prästgårdsvägen/ Storgatan och är cirka 14 600 m² stort.

Planförslaget har varit på programsamråd i tre veckor från den 9 februari till den

2 mars 2009. Under programsamrådet har synpunkter främst kommit in från länsstyrelsen och dessa är sammanställda och kommenterade i ”samrådsredogörelse för planprogram” daterad den 18 mars 2009.

Planförslaget innebär att en bredare användning skapas genom en planändring. Gällande planer medger användning för allmänt ändamål. Med en ny detaljplan skapas möjligheter för en bredare användning med bland annat bostäder, centrum, vård och skola.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

Detta innebär att planförslaget efter samrådet åter kommer att ställas ut innan antagande kan ske.

§57 Upphävande av detaljplaner för del av Torg 6:1 och del av Berga 1:24 vid Laganland i Lagans samhälle

Beslut

Nämnden antar upphävande av detaljplaner för del av Torg 6:1 och del av Berga 1:24 vid Laganland i Lagans samhälle.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till upphävande av detaljplaner för del av Torg 6:1 och del av Berga 1:24 vid Laganland i Lagans samhälle.

Syftet med upphävandet av delar av detaljplanerna är att göra det möjligt att avstycka nordvästra delen av fastigheten Torg 6:1. Planområdet är utbyggt enligt gällande detaljplaner.

Planförslaget har varit utskickat till samtliga berörda för samråd under tiden

den 9 februari till den 2 mars 2009.

Inkomna yttranden under samrådstiden har sammanställts i en samråds­redogörelse daterad den 3 mars 2009.

Under samrådet har synpunkter lämnats av länsstyrelsen som medfört att planbeskrivningen har kompletterats när det gäller avstyckningen av del av fastigheten Torg 6:1 och upphävandets konse­kvenser för E4:an.

Upplysningar

Planförslaget hanteras med enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 28 § plan- och bygglagen. Detta innebär att planen kan antas efter det att den varit föremål för samråd.

§58 Vindkraftsplan för Ljungby kommun

Dnr 2506/08

Yttrande till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Nämnden lämnar följande synpunkter:

Förnyelsebar energi

Miljö- och byggnämnden ställer sig positiv till att en vindkraftsplan tas fram som vägledning i arbetet med vindkraftsetableringar i kommunen. Utbyggnaden av vindkraften är en viktig del i arbetet med att få fram förnyelsebar energi och därigenom medverka till att uppnå energimyndighetens mål om att öka elproduktionen från vindkraft från dagens 2 TWh/år till 30 TWh/år 2020. Vindkraftsplanen bör därför ännu tydligare betona behovet av förnyelsebar energi.

Prioriterade, fredade och övriga områden

Vindkraftsplanen bör utformas så att ett antal områden utpekas som mer lämpliga för vindkraft. Inom dessa områden prioriteras vindkraft. Vägledande för dessa områden bör vara att de har goda vindförhållanden och sakna andra allmänna intressen.

Vid utpekandet av prioriterade områden bör en bedömning av hur många vindkraftsverk Ljungby kommun och olika delar av kommunen kan tåla.

Det är angeläget att planen även anger områden som bör fredas helt. Det handlar om områden som har stora allmänna värden eller som är särskilt värdefulla för kommunen.

Inom övriga områden kan vindkraft prövas genom en noggrann prövning av motstående intressen, påverkan på landskapsbild och närmiljö.

Kommun- och länsgräns

Det är viktigt att vindkraftsplanen samordnas med angränsande kommuner för att skapa en helhet oavsett kommun- och länsgränser. Det är betydelsefullt att ge riktlinjer för handläggning av vindkraftsanläggningar vid närhet till kommun- och länsgränser.

Självförsörjande

Det finns ett värde i att redovisa hur stor yta de föreslagna områdena för vindkraft upptar av kommunens yta. Det finns även ett pedagogiskt intresse av att redovisa en uppgift om hur många vindkraftsverk som krävs för att Ljungby kommun ska vara självförsörjande på elenergi.

Fastighetsgräns

En vindkraftsetablering kan medföra stora begränsningar av omkringliggande fastigheter vad gäller bland annat möjligheten att uppföra nya bostadshus eller andra vindkraftsparker. Därför bör vindkraftsplanen understryka vikten av att en överenskommelse sker mellan vindkraftsaktören och de fastighetsägare och närboende som väsentligt berörs av vindkraftsverken. Det finns olika former för att öka delaktigheten för berörda parter.

Redogörelse för ärendet

Ljungby kommun ansökte i juni 2008 hos Boverket att få bidrag till planeringsinsatser för vindkraft för att upprätta ett tillägg till översiktplanen. Den 27 augusti 2008 beviljades 75 % av beräknade kostnader för arbetet vilket gav ett bidrag på 654600 kronor.

Syftet med planen är att ta fram ett planeringsunderlag som ska vara till hjälp vid handläggningen av vindkraftsärenden. Planen ger tydliga anvisningar om var i kommunen det finns goda förutsättningar för vindkraft.

Planen är utställd för samråd mellan den 2 februari till den 27 mars 2009, till statliga och kommunala förvaltningar, länsstyrelser, kommuner, föreningar, politiska partier, sockenråd med flera. Samtidigt arrangeras ett antal samrådsmöten i kommunen så att invånarna även ska få muntlig information och få möjlighet att ställa frågor.

Miljö- och byggnämnden är en av remissinstanserna som också har möjlighet att lämna synpunkter.

Upplysningar

Miljö- och byggnämndens ståndpunkt är att några bygglov för vindkraftsparker eller enstaka vindkraftverk inte kommer att lämnas innan tillägget till översiktsplan har trätt i kraft. Däremot finns det möjlighet att få bygglov för vindmätningsmaster.

Yrkande

Johanna Jormfeldt (MP) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att det andra stycket under prioriterade, fredade och övriga områden tas bort ” Vid utpekandet av prioriterade områden bör en bedömning av hur många vindkraftsverk Ljungby kommun och olika delar av kommunen kan tåla”.

Stefan Fredriksson (S) yrkar att det andra stycket under prioriterade, fredade och övriga områden ska vara kvar.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning.

Nej-röst för Johanna Jormfeldt (MP) och Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.

Ja-röst för Stefan Fredrikssons (S) yrkande.

Gösta Carlsson (M)

Nej

Marianne Eckerbom (C)

Ja

Lars-Ove Johansson (C)

Nej

Stefan Fredriksson (S)

Ja

Göran Johansson (C)

Nej

Irené Svensson (S)

Ja

Marie Liljedahl (S)

Ja

Johanna Jormfeldt (MP)

Nej

Jimmy Persson (ALT)

Nej

Maarten Bömer (KB)

Ja

Karl-Erik Karlsson (S)

Ja

6 ja-röster

5 nej-röst

Resultatet blev att Stefan Fredrikssons (s) yrkande ska gälla.

§59 Anläggande av en flytbrygga

Dnr 73/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmstad 2:45

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för anläggande av en flytbrygga med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger inom det detaljplanerade området till Tallbacken, vid sjön Bolmens östra strand cirka 500 meter från Bolmstad by.

Förslaget innebär anläggande av en brygga som är 1,5 meter bred och 12 meter lång. Mindre stenar i strandkanten måste tas bort för att bryggan ska kunna förankras. Syftet med bryggan är att komma ut på djupare vatten för att lägga till med båt och att bada.

Sökande är fastighetsägare på ofri grund och måste således ha markägaren tillåtelse.

Sammanfattningen av länsekologens yttrande:

Att anlägga en flytbrygga bedöms inte påverka områdets livsmiljöer utöver den redan utförda omvandlingen av stranden i området. De stenar som finns i den anlagda kanten bedöms som viktiga för att begränsa erosionen av stranden. Om några stycken tas bort vid den lilla badstranden bedöms detta inte ha någon betydelse för detta eller områdets livsmiljöer. Det bedöms som viktigt att strandtomternas anläggning av privata bryggor inte påverkar möjligheten för andra tomter en bit iväg att få tillgång till badstrand och eventuellt brygga.

Motivering

Detaljplanen för Sjöhagen Tallbacken är fastställd av länsstyrelsen den 24 juni 1987 och medger mindre bryggor i området.

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Upplysning

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 2100:- kronor (faktura sänds separat).

§60 Installation av värmepumpsanläggning för ytjordvärme inom strandskyddat område Ansökan om strandskyddsdispens.

Dnr 163/09

Fastighet: Prästnäs 1:5

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nedgrävning av ledning för ytjordvärme med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger strax innan Agunnaryds kyrka. Fastigheten ligger helt inom strandskyddet.

Förslaget innebär att en ledning plöjs ner i marken för ytjordvärme.

Sammanfattning av länsekologens yttrande:

Fastigheten ligger inom ett område som i länets naturvårdsprogram getts värdeklass 2, mycket stora naturvärden. Dessa bedömdes kunna bestå om bland annat nuvarande markanvändning kring Agunnarydssjön kunde fortsätta. Den aktuella platsen utgörs dels av gräsmattan i anslutning till den tillbyggda bostaden och dels av en övergiven åkermark i en vacker terrass över strandskogen ned till sjön. Gräsmattan, sannolikt även det gammal åkermark tidigare, och den gamla åkern längre mot öster ligger i samma nivå. Markvegetationen är trivial. Den önskade jordvärmeslangen kan grävas ned på den gamla åkermarken enligt önskemål utan att strandskyddets syften påverkas mer än tillfälligt. Med hänsyn till landskaps­bilden bör området som påverkas av grävning återställas så att man har kvar den jämna åkerytan. Uppgrävda stenar bör fraktas bort. De uppgrävda stenar som nu ligger utspridda söder om bostadshuset bör läggas i ett ordnat upplag av samma skäl.

Motivering

Särskilda skäl till dispensen är att allmänheten avhålls bara under anläggningstiden. Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Upplysning

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 2100:- kronor (faktura sänds separat).

§61 Ansökan om undersökningskoncession för torv på Fårtorpsmossen

Dnr 225/09

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärendenummer 543-4920-06.

Fastighet: Fårtorp 1:6 med flera

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Nämnden tillstyrker att undersökningskoncession bör vara möjlig för torv på Fårtorpsmossen.

Redogörelse för ärendet

Sökande begär om undersökningstillstånd för att fastställa mossens djup och torvkvalité.

Avsikten med ansökan är att utreda om förutsättningar finns för samproduktion med närbelägna Miltramossen i söder.

Avvattning av mossen sker söder ut mot Bolmån.

I kommunens översiktsplan finns ingen värdering av lämpliga markområden att bryta torv. En beskrivning finns att våtmarker som myrar och sumpskogar upptar nästan en femtedel av kommunens yta. I våtmarksinventeringen från 1987 beskrivs Fårtorpsmossen som en våtmark med vissa värden, klass 3. Mest värdefull är den våtmark som har klass 1 på den fyragradiga skalan.

Länsekologen har muntligen meddelat att det inte finns någon möjlighet att värdera områdets nuvarande status förrän tidigast till sommaren, eftersom nuvarande årstid medför att naturvärden inte kan studeras i fält.

Nämnden har fått möjlighet att inkomma med synpunkter till länsstyrelsen.

§62 Undersökningskoncession för torv på Ryssbymossen

Dnr 259/09

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärendenummer 543-3505-04.

Fastighet: Ryssby 3:61 med flera.

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Nämnden tillstyrker att undersökningskoncession bör vara möjlig för torv på Ryssbysmossen.

Redogörelse för ärendet

Sökande begär om undersökningstillstånd för att fastställa mossens djup och torvkvalité.

I kommunens översiktsplan beskrivs våtmarker och nästan en femtedel av kommunens yta upptas av myrar och sumpskog. Någon värdering av lämpliga områden att bryta torv på finns inte redovisat i översiktsplanen.

I våtmarksinventeringen från 1987 beskrivs Ryssbymossen som en våtmark med vissa värden, klass 3. Mest värdefull är den våtmark som har klass 1 på den fyragradiga skalan.

Ryssbymossen avvattnas till Ryssbysjön.

Länsekologen har muntligen meddelat att det inte finns någon möjlighet att värdera områdets nuvarande status förrän tidigast till sommaren, eftersom nuvarande årstid medför att naturvärden inte kan studeras i fält.

Nämnden har fått möjlighet att inkomma med synpunkter till länsstyrelsen.

§63 Ansökan om undersökningskoncession för torv på Förarpsmossen

Dnr 260/09

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärendenummer 543-2482-05.

Fastighet: Förarp 4:1

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Nämnden tillstyrker att undersökningskoncession bör vara möjlig för torv i den sydvästliga delen av mossen.

Redogörelse för ärendet

Sökande begär om undersökningstillstånd för att fastställa mossens djup och torvkvalité.

Sökandes avsikt med ansökan är också att utreda möjligheten till samproduktion med Ryssbymossen.

Kommunens översiktsplan beskrivs våtmarker och nästan en femtedel av kommunens yta upptas av myrar och sumpskog. I våtmarksinventeringen från 1987 beskrivs Förarpsmossen som en våtmark med vissa värden klass 3. Mest värdefull är den våtmark som har klass 1 på den fyragradiga skalan.

I Kronobergs natur har området getts klass 3, stora naturvärden. Mossen beskrivs som en torvtäkt och skogsodling med för fågellivet värdefulla våtmarker. Våtmarkerna har stora biologiska värden, som kan bestå, om ytterligare vattenbortledning inte sker.

Förarpsmossen avvattnas till Prästebodaån och Tranebokanalen genom Horsnäsmossen i söder.

Länsekologen har i brev, den 25 mars 2009, yttrat sig om Förarpsmossens naturvärden och då främst i de norra och östra delarna. Någon fältstudie har inte varit möjlig att utföra. Ett möjligt undersökningsområde kan vara de sydvästliga delarna, väster om ett större dike.

Nämnden har fått möjlighet att inkomma med synpunkter till länsstyrelsen.

§64 Ansökan om undersökningskoncession för torv på Tutarydsmossen

Dnr 308/09

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärendenummer 543-11040-06.

Fastighet: Tutaryd 1:20

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Nämnden anser att innan undersökningskoncession beviljas behövs en studie i fält av Tutarydsmossens norra del för att kartlägga naturvärden.

Redogörelse för ärendet

Sökande begär om undersökningstillstånd för att fastställa mossens djup och torvkvalité.

Sökandes avsikt med ansökan är också att utreda möjligheten till samproduktion med den nuvarande täktverksamheten i mossens södra del.

Kommunens översiktsplan beskrivs våtmarker och nästan en femtedel av kommunens yta upptas av myrar och sumpskog. I våtmarksinventeringen från 1987 beskrivs Tutarydsmossen som en våtmark med vissa värden klass 3. Mest värdefull är den våtmark som har klass 1 på den fyragradiga skalan.

Länsekologen har muntligen meddelat att mossen består av sumpskogar och nyckelbiotoper enligt skogsstyrelsens inventering. Sumpskogarna kan ha mycket olika värden och därför behövs en kontroll i fält innan ett slutligt ställningstagande sker.

Nämnden har fått möjlighet att inkomma med synpunkter till länsstyrelsen.

§65 Nybyggnad av affärshus, anordning av parkeringsplatser och skyltanordningar.

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Berghem 1:24, Ringvägen i Ljungby

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljlas för nybyggnad av affärshus, anordning av parkeringsplatser och skyltanordning.

Redogörelse för ärendet

Byggnaden är planerad att uppföras väster om Ringvägen och norr om väg 25.

Förslaget innebär nybyggnad av ett affärshus på cirka 3100 m2 i ett plan.

Tomten planeras att avstyckas från Berghem 1:24.

Parkeringsplatser (64 stycken) är redovisade norr om byggnaden

Vatten och avloppsledningarna för motellet och hamburgerbaren är placerade där affärshuset uppförs. Dessa ledningar ska flyttas.

Den gemensamma infarten för Motell Ljungbystopp och det nya handelshuset (Citygross) och McDonald’s planeras att användas.

Enligt detaljplan från 2008 är området avsett för bland annat handel.

Upplysning

Bygganmälan ska inlämnas senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska kontoret, telefon 0372-78 93 16.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 86 490 kronor varav 13 950 kronor utgör nybyggnadskarta.

(faktura sänds separat).

Utsättningen debiteras separat av Tekniska kontoret.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Göran Johansson (C) i handläggning och beslut i ärendet.

Reservation

Johanna Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.

§67 Nybyggnad av avloppspumpstation och ledningsdragning inom strandskyddat område

Dnr 200/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmstad 2:9

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en avloppspumpstation samt ledningsdragning med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. När anläggningen är färdigställd ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger inom detaljplanerat område i anslutning till Mjälens badplats vid sjön Bolmen.

Förslaget innebär att en avloppspumpstation med en överbyggnad på cirka 6 m2 planeras att uppföras. Dessutom kommer ledningsdragningar till pumpstationen att göras.

Enligt detaljplanen (P 86/16) kommer byggnaden och ledningsdragningen att utföras på mark som har beteckningen ”Ra - fritidsområde” och utgör strandskyddat område.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 24 mars 2009, bedömt att byggnaden och ledningsdragningen endast medför ett obetydligt ingrepp i områdets livsmiljöer.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att lösa avloppsfrågan för den planerade nybyggnationen i det angränsande campingområdet.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 1 400 kronor (faktura sänds separat).

§68 Nybyggnad av avloppspumpstation inom strandskyddat område

Dnr 200/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bolmstad 2:9

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en avloppspumpstation.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger inom detaljplanerat område i anslutning till Mjälens badplats vid sjön Bolmen.

Förslaget innebär att en avloppspumpstation med en överbyggnad på cirka 6 m2 planeras att uppföras.

Enligt detaljplanen (P 86/16) kommer byggnaden att uppföras på mark som har beteckningen ”Ra - fritidsområde”.

Dispens från strandskyddet meddelades den 25 mars 2009, § 67.

Motivering

Förslaget bedöms överensstämma med gällande detaljplan.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1550 kronor (faktura sänds separat).

§69 Nybyggnad av två stycken vindskydd och anordnande av grillplatser inom strandskyddat område

Dnr 160/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Hjortseryd 1:19

Sökande:
XXX

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av två stycken vindskydd och anordnande av grillplatser med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna har utförts.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av två stycken vindskydd med tillhörande grillplatser intill två mindre sjöar, Abborrasjön och Hässjön. (En byggnad vid vardera sjön). Byggnaderna kommer att få en storlek på cirka 14 m2 och utföras med en öppen sida.

Sjöarna ligger cirka tre, respektive sex kilometer sydväst om Vrå samhälle.

Vid Abborrasjön kommer vindskyddet att placeras 30 meter öster om sjön och vid Hässjön 20 meter söder om sjön.

Strandskyddet för sjöarna är 100 meter.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att vindskydden och grillplatserna är avsedda för det rörliga friluftslivets behov och inte inskränker allmänhetens möjlighet att utnyttja området.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 1400 kronor (faktura sänds separat).

§70 Nybyggnad av två stycken vindskydd inom strandskyddat område

Dnr 160/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hjortseryd 1:19

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av två stycken vindskydd.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av två stycken vindskydd intill två mindre sjöar, Abborrasjön och Hässjön. (En byggnad vid vardera sjön). Byggnaderna kommer att få en storlek på cirka 14 m2 och utföras med en öppen sida.

Sjöarna ligger cirka tre, respektive sex kilometer sydväst om Vrå samhälle.

Vid Abborrasjön kommer vindskyddet att placeras 30 meter öster om sjön och vid Hässjön 20 meter söder om sjön.

Enligt kommunens översiktsplan ligger sjöarna inom områden som enligt naturvårdssynpunkt har särskilt stora naturvärden. Hässjön ligger dessutom inom ett riksintresseområde för naturvård och i utkanten av ett Natura

2000-område.

Några sakägare som kan vara berörda av de sökta åtgärderna bedöms inte finnas.

Dispens från strandskyddet meddelades den 25 mars 2009, § 69.

Motivering

Nämnden bedömer att platserna uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kapitlet.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 3 379 kronor (faktura sänds separat).

§71 Ändrad användning av två stycken ekonomibyggnader till viltslakteri respektive samlingslokal

Dnr 161/09

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder.

Fastighet: Hjortseryd 1:19

Sökande:
XXX

Beslut

 1. Bygglov beiljas för ändrad användning av två stycken ekonomibyggnader till viltslakteri respektive samlingslokal.

 2. Byggnadsavgiften, enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 §, efterges helt.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 2,5 kilometer sydväst om Vrå samhälle. Gårdsbilden består av ett bostadshus med tillhörande komplementbyggnader som ursprungligen var ekonomibyggnader avsedda för jord- och skogsbruket.

Ansökan avser åtgärder som redan har utförts.

Åtgärderna innebär att två av ekonomibyggnaderna har fått en ändrad användning. Större delen (cirka 190 m2) av ladugårdsbyggnaden har ändrats till ett viltslakteri och en mindre ekonomibyggnad (cirka 80 m2) har ändrats helt till en samlingslokal. Samlingslokalen användas som uppehållsrum och mötesplats för jägare som gästar fastigheten.

Sökanden har muntligen meddelat att de uppfattat att de utförda åtgärderna var bygglovsbefriade eftersom byggnaderna ursprungligen var ekonomibyggnader avsedda för jord- och skogsbrukets behov.

Några sakägare som kan vara berörda av de utförda åtgärderna bedöms inte finnas. Det har inte heller inkommit några klagomål från allmänheten angående de utförda arbetena.

Motivering

Enligt PBL 8 kapitel 1 § krävs bygglov för att ta i anspråk eller inreda, helt eller till viss del, ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk till väsentligen annat ändamål.

Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitel 4§.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragångerden avgift som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (41000/20 = 2050 kronor).

Om överträdelsen är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.

Med hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet bedömer nämnden att överträdelsen är liten och att byggnadsavgiften därför efterges helt.

Upplysningar

Bygganmälan ska snarast lämnas in till nämnden.

Planlösningar och sektion har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Avgift för bygglov: 4 650 kronor (faktura sänds separat, avgift för bygganmälan ingår inte).

§72 Nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage

Dnr 33/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Hovdinge 4:2

Sökande:
XXX

Yttrande: Från fastighetsägarna till Hovdinge 4:5, 4:13, 4:15, 4:35 och Vägverket.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Hovdinge cirka tre kilometer väster om Ljungby.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage. Tomten planera att avstyckas och kommer att ligga omedelbart väster om den allmänna vägen mot Angelstad.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Vägverket har i yttrande, daterat den 16 februari 2009, meddelat att de accepterar den föreslagna utfarten.

Fastighetsägaren till Hovdinge 4:35 har inget mot förslaget.

Fastighetsägarna till Hovdinge 4:5 och 4:15 samt fastighetsägaren till Hovdinge 4:13 är emot förslaget. De anser att den planerade bebyggelsen kommer för nära deras fastigheter och befarar därmed deras lantbruksverksamhet kan komma att påverkas negativt.

Fastighetsägarna till Hovdinge 4:1, 4:20 och 4:34 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på naturligt sätt.

Motivering

Hovdinge är en utpräglad jordbruksbyggd och har sedan lång tid en blandning av boende och djurhållning. Boendes närhet till djurhållning och lantbruksverksamhet är därför en så kallad ortsvanlig företeelse.

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 945 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Hovdinge 4:1, 4:20 och 4:34 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Hovdinge 4:5, 4:13 och 4:15 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§73 Tillbyggnad av fritidshus med ett uterum

Dnr 115/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hölminge 4:28

Sökande:
XXX

Yttrande: Från fastighetsägarna till Hölminge 4:3, 4:8, 4:13, 4:37, 4:38 och 4:75.

Beslut

Bygglov beviljas för ändring av fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger inom det detaljplanerade fritidsområdet Hölminge Broddagård, omedelbart söder om Finnatorpaviken.

Ett ursprungligt förslag över tillbyggnad av fritidshuset mot norr och sydväst inkom den 4 februari 2009. Detta förslag innebar att byggnadsarean för fritidshuset skulle bli cirka 128 m2 och den totala byggnadsarean med uthuset inräknat skulle bli cirka 169 m2. Tillbyggnaden mot sydväst med ett uterum, planerades att ligga på mark som normalt inte får bebyggas (så kallad punktprickad mark) och skulle även komma att ligga närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Förslaget översändes till berörda grannar.

Fastighetsägarna till Hölminge 4:3, 4:13, 4:37, 4:75 samt en av delägarna till Hölminge 4:8 hade inget emot förslaget.

En av delägarna till fastigheten Hölminge 4:8 och de boende på Stockvägen 13 fick tillfälle att yttra sig över förslaget men svarade inte.

Fastighetsägaren till fastigheten Hölminge 4:38, som ligger på motsatta sidan av gatan, motsatte sig förslaget vad det gäller tillbyggnadsdelen mot norr. Denna del skulle komma att skymma utsikten mot sjön. Samtidigt meddelade fastighet-sägaren att den planerade tillbyggnadsdelen mot sydväst inte skulle störa.

Enligt gällande detaljplan (P 97/19) får huvudbyggnaden vara högst 100 m2 och uthuset högst 40 m2. Den totala byggnadsarean på tomten får uppgå till en sjättedel av tomtarean. Detta innebär att tomten får bebyggas med högst 162 m2.

Sökanden drog tillbaka det ursprungliga förslaget och inkom med ett nytt förslag den 24 mars 2009. Det nya förslaget innebär att den norra tillbyggnadsdelen utmed gatan har slopats och att ändringen av fritidshuset nu endast avser tillbyggnaden mot sydväst med ett uterum.

Det nya förslaget översändes den 24 mars 2009 via e-post till ägaren av fastigheten Hölminge 4:38. Fastighetsägaren meddelade muntligt samma dag att det inte fanns några erinringar emot det nya förslaget.

Det nya förslaget innebär att tillbyggnaden kommer att ligga på mark som normalt inte får bebyggas (så kallad punktprickad mark). Den för fastigheten tillåtna byggnadsarean kommer dock inte att överskridas.

Nämnden kan medge avsteg (mindre avvikelse) från detaljplanen efter att ha gett berörda grannar möjlighet att yttra sig.

Motivering

Nämnden bedömer att förslaget endast utgör en mindre avvikelse från detaljplanen.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 11 § (bygglov) beträffande mark som enligt plan inte får bebyggas (punktprickad mark). I samband med beslut i ovannämnda ärende medges undantag från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i PBL 17 kapitlet, 4 § (närmare tomtgräns än 4,5 meter).

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1 984 kronor (faktura sänds separat).

En av delägarna till fastigheten Hölminge 4:8, de boende på Stockvägen 13 och fastighetsägaren till Hölminge 4:38 underrättas om beslutet.

§74 Nybyggnad av bastubyggnad

Dnr 202/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Ljustorp 1:4

Sökande: XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en bastubyggnad med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka fyra kilometer söder om Målaskogs samhälle och väster om Ljussjön.

Förslaget innebär nybyggnad av en bastubyggnad med en storlek på cirka 25 m2 inom strandskyddat område. Byggnaden planeras att placeras öster om befintlig gårdsbebyggelse och i omedelbar anslutning till denna. Avståndet till närmaste gårdsbyggnad blir cirka 12 meter.

Platsen ligger inom det öppna markområdet kring gårdsbebyggelsen.

Hela gårdsbebyggelsen ligger inom strandskyddat område. Strandskyddet för Ljussjön är 100 meter inåt land.

Länsekologen har i yttrande daterat den 20 mars 2009 bedömt att platsen för byggnaden endast har trivial vegetation. Länsekologen påpekar också att byggnaden borde rödfärgas för att bättre smälta in med den övriga bebyggelsen.

Med anledning av byggnadens användningssätt, storlek och placering bedöms byggnaden utgöra en bygglovsbefriad komplementbyggnad.

Motivering

Med hänsyn till att platsen är bebyggd och bedöms utgöra hävdad tomtplats bedöms åtgärden inte påverka den biologiska mångfalden eller strandskyddsbestämmelsens syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att byggnationen inte utökar nyttandet, eftersom den aktuella platsen bedöms som tomtplats och därmed inte längre är allemansrättsligt tillgänglig.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Byggnaden bör lämpligen ges en röd färg i likhet med den övriga bebyggelsen.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 1 400 kronor (faktura sänds separat).

§76 Anordnande av bryggor och grillkåta inom strandskyddat område

Dnr 132/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Löckna 1:10

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för anordnande av en flytbrygga, en båtuppdragningsramp och en grillkåta med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna utförts.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger inom detaljplanerat område i vid sjön Bolmen, cirka 4,5 kilometer norr om Odensjö samhälle. Detaljplanen (P 03/18) gäller ett område avsett för campingverksamhet.

Förslaget innebär anordnande av en 50 meter lång flytbrygga, en 10 meter lång båtuppdragningsramp och en grillkåta.

Enligt detaljplanen är området för bryggorna avsett för småbåtshamn ”WV1”. Platsen för grillkåtan har beteckningen ”natur”.

Strandskyddet är upphävt för landområdet där bryggorna ska anordnas men inte för vattenområdet eller platsen för grillkåtan.

Länsekologen har i yttrande daterat den 23 mars 2009 bedömt att de tänkta bryggorna inte påverkar strandskyddets syften och den önskade grillkåtan endast har liten påverkan.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att bryggorna och grillkåtan är avsedda för det rörliga friluftslivets behov och inte inskränker allmänhetens möjlighet att utnyttja området.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 1 400 kronor (faktura sänds separat).

§77 Anordnande av flytbrygga - småbåtshamn

Dnr 133/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Löckna 1:10

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för anordnande av brygga.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger inom detaljplanerat område i vid sjön Bolmen, cirka 4,5 kilometer norr om Odensjö samhälle.

Förslaget innebär anordnande av en 50 meter lång flytbrygga i den befintliga småbåtshamnen.

Förslaget stämmer överens med gällande detaljplan (P 03/18). Platsen är avsedd för hamnändamål – småbåtshamn, ”WV1”.

Dispens från strandskyddet meddelades den 25 mars 2009, § 76.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 992 kronor (faktura sänds separat).

§78 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2433/08

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Mårarp 5:6

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Mårarp 2:14, 2:15 och länsekologen.

Beslut

 1. Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

 2. Tomtplatsen ska avgränsas med staket eller liknande i gränsen mot strandskyddat område.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger vid sjön Tjurkens södra ände, strax utanför strandskyddat område.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen i gränsen för ett område som ur naturvårdssynpunkt har mycket stora naturvärden.

Fastighetsägaren till Mårarp 2:14 och 2:15 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Mårarp 2:6 och 2:20 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men har inte svarat.

Länsekologen har i yttrande daterat den 24 mars 2009 bedömt att platsen är mindre lämplig som tomtplats med hänsyn till det dominerande läget i landskapet.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt. Avloppsanläggningen kommer att ligga utanför strandskyddat område.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Mårarp 2:6 och 2:20 underrättas om beslutet.

§79 Nybyggnad av en transformatorstation inom strandskyddat område

Dnr 0077/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Norret 1:14

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en transformatorstation med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18
och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger vid sjön Bolmen, cirka fyra kilometer söder om Bolmens samhälle.

Förslaget innebär att en transformatorstation på cirka 3 m2 planeras att uppföras på strandskyddat område.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Länsekologen har i yttrande daterat den 24 mars 2009 bedömt att platsen är väl vald och endast har trivial vegetation.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.
Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att säkerställa elleveranser till kunderna.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 1 400 kronor (faktura sänds separat).

§80 Nybyggnad av en gäststuga

Dnr 120/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Nöttja-Bolmaryd 14:6

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en gäststuga.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger 1,5 kilometer sydöst om Nöttja kyrka och omedelbart norr om den allmänna vägen mot Hamneda.

Förslaget innebär nybyggnad av en gäststuga i anslutning till den befintliga gårdsbebyggelsen. Byggnadens storlek planeras att bli cirka 46 m2.

Avloppet från byggnaden planeras att anslutas till en ny anläggning.

Miljö- och byggkontoret har efter besök på platsen bedömt att en ny avloppsanläggning kan lösas på ett naturligt sätt.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 3 720 kronor (faktura sänds separat).

§81 Nybyggnad av kopplingsstation inom strandskyddat område

Dnr 74/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Sundranäs 1:2

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en kopplingsstation med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18
och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger 3,5 kilometer öster om Byholma och norr om Lillsjön.

Förslaget innebär att en kopplingsstation på cirka 1 m2 planeras att uppföras på strandskyddat område.

Strandskyddet för Lillsjön är 100 meter inåt land.

Länsekologen har i yttrande daterat den 23 mars 2009 bedömt att platsen är väl vald och att anläggningen inte kommer att påverka områdets livsmiljöer.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.


Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att säkerställa elleveranser till kunderna.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 1 400 kronor (faktura sänds separat).

§82 Nybyggnad av transformatorstation inom strandskyddat område

Dnr 76/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Sundranäs 1:6

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en transformatorstation med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet 16, 18
och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger fyra kilometer öster om Byholma.

Förslaget innebär att en transformatorstation på cirka 3 m2 planeras att uppföras på strandskyddat område.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Länsekologen har i yttrande daterat den 23 mars 2009 bedömt att platsen är väl vald och endast har trivial flora.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.


Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att säkerställa elleveranser till kunderna.

Upplysning

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 1 400 kronor (faktura sänds separat).

§83 Förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Södra Emmeboda 2:24

Dnr 194/08

Överklagande till Kammarrätten i Jönköping, mål nummer 815-09, rotel 103.

Beslut

Nämnden godkänner överklagandet, daterat den 13 mars 2009, som undertecknats av tjänsteman från miljö- och byggkontoret.

Nämnden överklagar Länsrättens dom den 3 mars 2009 mål nummer 12157-08, rotel 2.

Det är för nämnden synnerligen angeläget att få prövat sakägarstatusen för

Stena Renewable Energy AB och rätten att överklaga. Detta har betydelse för nämndens handläggning av liknande ärenden där sakägare med flera ska höras och delges beslut.

Stena Renewable Energy AB hävdar att vid tidpunkten då förhandsbeskedet lämnades fanns ett muntligt avtal med ägaren till Hjortseryd 1:19. Frågan som då måste ställas är om ett muntligt avtal är tillräckligt för att uppfylla rekvisitet ”innehavare av annan särskild rätt till fast egendom” (se PBL-propositionen 1985/86, sidan 459, andra stycket).

Vad gäller Abbeshult 1:17, som inte gränsar till Södra Emmeboda 2:24, bedömdes denna fastighet inte ligga inom ”hörandekretsen” enligt PBL 8:22 jämfört med 8:34.

Beträffande Stena Renewable Energy´s hänvisning till regeringsavgörandet den 8 april 1999, M 1999/435Na, kan konstateras att något entydigt svar inte ges, se referatet i Didon med flera sidan 8:121: ”Regeringens avgörande kan uppenbarligen läsas på olika sätt.” (första stycket näst sista meningen).

För övrigt kan konstateras att i Stena Renewable Energy´s ansökan om förhandsbesked, inkommit till nämnden den 5 juli 2008, dnr 2061/08, finns det tre layouter för placering av verken. I layout nummer 3 finns överhuvudtaget inga verk redovisade inom ”influensområdet” för Södra Emmeboda 2:24.

Redogörelse för ärendet

Nämnden beslutade om positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus den 23 mars 2008, § 53.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av Stena Renewable Energy. Länsstyrelsen har i beslut daterat den 8 oktober 2008 avslagit överklagandet. Stena Renewable Energy har överklagat länsstyrelsens beslut till länsrätten. Länsrätten har i sin dom den 3 mars 2009 beslutat med bifall till överklagandet och upphäver underinstansernas beslut.

Nämnden har underrättats om beslutet och har möjlighet att överklaga till Kammarrätten i Jönköping.

Yrkanden

Jimmy Persson (ALT) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att ärendet överklagas till Kammarrätten.

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar att nämnden inte överklagar ärendet.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslaget mot varandra och finner att Jimmy Perssons (ALT) förslag ska gälla.

Reservation

Johanna Jormfeldt (MP), Lars-Ove Johansson (C) och Gösta Carlsson (M) reserverar sig mot beslutet.

§84 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 17 februari till den 16 mars 2009.

Redogörelse av meddelanden

 1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 23 februari 2009, uteservering vid Fratelli, Lilla Bryggaregränd.

 2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 23 februari 2009, uteservering vid Roddys Konditori.

 3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 25 februari 2009, uppställning av glasskiosk/försäljningsvagn samt uteservering.

 4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 5 mars 2009, cirkusföreställning vid Sunnerbohallen.

 5. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 5 mars 2009, musikcaféer med mera arrangerade av Ljungby Blåsorkester.

 6. Tillståndsbevis från länsstyrelsen daterad den 3 mars 2009, enskild verksamhet Ljungagårdens vårdhem.

 7. Beslut från länsstyrelsen daterad den 27 februari 2009, anmälan om samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Lagan och Töttja i Ljungby kommun.

 8. Beslut från länsstyrelsen daterad den 20 februari 2009, tillstånd till intrång i fornlämning Annerstad 175:1.

 9. Beslut från länsstyrelsen daterad den 25 februari 2009, ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheterna Bäckaryd 3:18, Grönlida 1:2, Hallsjö södra gravfält, Hallsjö kyrkoruin, Hå 3:8, Ivla 5:16, Hörda fägata, Kvänarp 1:16, Kånna 2:18, Sundet 1:1, Toftaholm 1:28, Toftaholm 1:45 och Tutaryd 9:1.

 10. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§85 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 17 februari till den 16 mars 2009.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Utfärdande av slutbevis

· Beviljade strandskyddsdispenser

· Beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun.