Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2009-04-22

Sammanträde 2009-04-22

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Karl-Erik Karlsson (S)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärende

4 Driftbudget 2010 och investeringsbudget 2010 med plan för 2011-2014. - Bengt Karlsson

5 Lokal handlingsplan för jämställdhet 2009.

Beslut om antagande. - Anna Aracsy

Information och frågor - Diverse, Planärenden

6 Detaljplan för Torg 13:4 med flera (före detta Allobi) i Lagan.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson.

7 Detaljplan för del av Tutaryd 2:14 och 8:14 (halkövningsbana) i Tutaryds församling.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson

8 Detaljplan för Bolmstad 2:8 mellan Tallbacken och Mjälen i Angelstads församling.

Beslut om planuppdrag. - Eva Syrén

9 Centrumplanen

Yttrande till kommunstyrelsen. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Miljöärende

10 Bolmstad 2:44 och 2:45, markarbeten för uppröjning av sly vid badstrand.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Carina Axelsson.

11 Vedåsa 5:4, markarbeten för uppröjning av sly med mera.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Carina Axelsson.

12 Banvakten 1, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Föreläggande med vite. - Carina Axelsson

13 Hjälmaryd 4:1, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Föreläggande med vite. - Carina Axelsson

14 Ljungby 7:59, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Föreläggande med vite. - Carina Axelsson

15 Replösa 4:9, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Föreläggande med vite. - Carina Axelsson

16 Replösa 4:13, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Föreläggande med vite. - Carina Axelsson

17 Replösa 4:41, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Föreläggande med vite. - Carina Axelsson

18 Västerås 1:8, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Föreläggande med vite. - Carina Axelsson

19 Västerås 1:9, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Föreläggande med vite. - Carina Axelsson

Information och frågor - Miljö
- Information om avloppsanläggningar - Carina Axelsson

Byggärenden

20 Bäckaryd 5:2, olovligt uppförda byggnader.

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder. - Bertil Johannesson.

21 Eskil 9, ändrad användning till träningshall och uppförande av skylt.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

22 Åby 3:98, tillbyggnad av fritidshus - toalett och pentry.

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder. - Bertil Johannesson.

23 Bolmstad 2:10, rivning av tre byggnader och nybyggnad av två carportar.

Ansökan om rivningslov och bygglov. - Uno Samuelsson.

25 Lida 2:3, ändring av småbåtshamn.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson.

26 Tofta 3:3, nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

27 Torseryd 1:5, nybyggnad av ett fritidshus och en redskapsbod.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson.

28 Vittaryd 3:9, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov.- Uno Samuelsson.

Information och frågor - Bygg

29 Meddelanden

30 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (159 kb)

§86 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår.

· Västerås 1:8, krav på att åtgärda avloppsanläggningen.

§87 Driftbudget 2010 och investeringsbudget 2010 med plan 2011-2014

Dnr 773/09

Beslut

· Regeringen utreder och arbetar med att ta fram en ny plan- och bygglag. Enligt förslaget kommer kommunens tillsynsarbete att förändras. Vissa obligatoriska tillsynsbesök ska göras på byggarbetsplatserna, för detta får kommunen ta ut tillsynsavgift. För att utföra tillsyn bedömer nämnden att en personalförstärkning på byggkontoret behövs.

· Det ekonomiska läget påverkar även byggnationen. Nämnden bedömer ändå att bygglovsverksamheten inte kommer att minska tvärtom öka då räntan är låg och att regeringen har infört ROT-avdrag.

· En ny strandskyddslagstiftning innebär att kommunen kommer att få ansvaret för att i översiktsplanen redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inom vilka vissa lättnader i strandskyddet kan gälla.
Nämnden anser att ett tillägg till översiktsplanen om strandskydd bör påbörjas snarast. Ytterligare resurser kommer att behövas när tillsynen för strandskyddslagstiftningen läggs över på kommunen och träder i kraft den 1 juli 2009.

· Nämnden föreslår att kalkningsfrågorna handläggs av annan förvaltning än miljö- och byggkontoret, förslaget fanns även med till budget 2009.

· För att minska driftbudgeten avser nämnden höja taxorna.

· Förslag till driftsbudget 2010-2014 och investeringsbudget överlämnas till ekonomikontoret.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Text

Budget

Ram

Förslag

Ram

Förslag

Ram

Förslag

Förslag

Förslag

Ram

Förslag

Inventarier

75

75

75

100

100

100

Digitalisering

av mikrofilm

100

100

SUMMA

75

175

0

175

0

100

0

100

0

0

100

Redogörelse för ärendet

Budgetberedningen har beslutat om vilka budgetförutsättningar som ska gälla för driftbudget 2010 och investeringsbudget 2010 med plan 2011-2014.

Budskapet från budgetberedningen är att nya investeringsbehov eller – önskemål måste lösas genom omprioriteringar från andra planerade investeringsprojekt. Det finns inget utrymmer att ytterligare öka investeringsbudgeten.

Förvaltningarnas/nämndernas driftbudgetar har förändrats genom följande faktorer.

· Inflationskompensation – kompensation för alla kostnader och intäkter förutom löner med 1,2 procent.

· Buffert – enligt tidigare beslut ska driftbudgeten för alla förvaltningar utom tekniska kontoret minskas med en procent under 2009. Samma minskning kvarstår 2010.

· Veckonytt – kommunledningskontoret övertar hela kostnaden för veckonytt från förvaltningarna.

· Demografi, justering 08/09 – tidigare beslutade budget har justerats utifrån slutgiltiga uppgifter om befolkning 2008 och uppdaterade uppgifter om befolkning 2009.

· Demografifaktor 2010 – budget justeras utifrån en ny befolkningsprognos. Nytt för 2010 är att justering görs till 100 procent (75 procent budget 2009). Totalt sett minskas förvaltningarnas budgetar med 10,4 miljoner kronor beroende på minskat befolkningsantal i olika åldersgrupper.

Det kvarstår i dagsläget en ofördelad budgetanpassning på 8 miljoner kronor under 2010 och ytterligare 3 miljoner kronor 2011.

För att täcka eventuella minskningar av skattetäkter och generella statsbidrag finns en buffert på 8 miljoner kronor budgeterad.

Resultatnivån under 2010 och 2011 ligger på cirka 10 miljoner kronor, vilket kan jämföras med finansiella målet på cirka 30 miljoner kronor.

Nivån är tillfälligt minskad på grund av lågkonjukturen. Resultatnivån måste höjas igen kraftigt när konjekturen vänder upp igen.

Förslag till investeringsbudget 2010 och plan 2011-1014 ska lämnas in till ekonomiavdelningen senast den 24 april 2009.

För driftbudgeten gör varje nämnd och förvaltning en omvärldsanalys av vilka faktorer som påverkar budgeten på kort och lång sikt – exempelvis förändrad lagstiftning, ändrade behov från brukare. Omvärldsanalysen presenteras på budgetdagen den 27 april 2009. Inga äskanden ska göras. Prioriteringar mellan nämnder och förvaltningar diskuteras i respektive partigrupp. Budgetberedningen sammanträder den 29-30 april 2009. Slutligt beslut om budgeten tas i kommunfullmäktige den 16 juni.

§88 Lokal handlingsplan för jämställdhet 2009

Dnr 610/09

Antagande av plan.

Beslut

 1. Lokal handlingsplan antas för jämställdhet 2009, daterad den 22 april 2009.

 2. Planen gäller för tiden den 1 januari 2009 till den 31 december 2009.

Redogörelse för ärendet

Alla arbetsgivare ska enligt jämställdhetslagen bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. Arbetsgivare med mer än 25 anställda ska vart tredje år göra en plan för sitt jämställdhetsarbete. Ljungby kommuns jämställdhetsprogram ligger till grund för kontorets jämställdhetsplan.

En plan ska innehålla konkreta åtgärder och mätbara målsättningar. En utvärdering görs varje år över genomförda åtgärder som sedan redovisas efterföljande år.

§89 Visionsarbete

Dnr 10/09

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av luftmätningar som utförts under 2008.

Redogörelse av ärendet

Nämndens ledamöter antog handlingsplanen för visionsarbetet 2008, den 30 januari 2008, § 2.

Irené Svensson (S) hade i uppdrag att redovisa luftmätningsresultaten under 2008.

§90 Detaljplan för Torg 13:4 med flera (före detta Allobi) i Lagan

Dnr 566/09

Beslut om planuppdrag.

Beslut

 1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för Torg 13:4 med flera (före detta Allobi) i Lagan.

 2. Planprogram ska upprättas.

 3. Plankostnaden regleras i avtal med beställaren.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren har inkommit med en begäran om planändring för fastigheterna Torg 13:4 och del av Torg 13:1.

Fastighetsägaren har haft tillfälligt bygglov för en tillbyggnad som delvis ligger på kommunens fastighet Torg 13:1. Syftet med detaljplanen är att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden och att sälja en mindre del av kommunens fastighet Torg 13:1 till fastigheten Torg 13:4.

Planområdet ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt. Området ligger inom norra delen av riksintresseområdet för kulturmiljövården (Trotteslöv, Össlöv och Fallnaveka).

Planprocessen syftar till att pröva platsens lämplighet för ändamålet.

Planprogram kommer att upprättas, eftersom planen saknar stöd i översiktsplanen.

Upplysning

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen.

Det innebär att program upprättas, planen samråds och ställs ut. Därefter kan kommunfullmäktige anta detaljplanen om inga hinder uppstår.

§91 Detaljplan för del av Tutaryd 2:14 och 8:14 (halkövningsbana) i Tutaryds församling

Dnr 2632/08

Beslut om planuppdrag.

Beslut

 1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Tutaryd 2:14 och 8:14 (halkövningsbana) i Tutaryds församling.

 2. Planprogram ska upprättas.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret har inkommit med en begäran om upprättande av detaljplan för en halkövningsbana på fastigheterna Tutaryd 2:14 och Tutaryd 8:14 i Ljungby kommun.

Bakgrunden till planbegäran är att Ljungby Trafikövningsbana AB har begärt att få utvidga sin anläggning i syfte att möjliggöra körning med tunga fordon. Tekniska kontoret har tillsammans med Ljungby Trafikövningsbana AB diskuterat olika lokaliseringar och gjort bedömningen att ändamålet för rubricerade fastigheter bör prövas genom planläggning.

Fastigheterna ligger vid Vislandavägen, väster om Prästebodaån. Markområdet utgörs i huvudsak av skogsmark med blandskog. Den södra delen ingår i ett större område kring Bräkentorpasjön och Prästebodaån som i länets naturvårdsprogram har getts värdeklass II, det vill säga mycket stora naturvärden.

Länsekologen har yttrat sig över lokaliseringen och bedömer att om den tänkta anläggningen kan anordnas på fastmark, utan att myrarna i söder och öster tas i anspråk och kan då ur naturvårdssynpunkt godtas.

Ett mindre markområde i den sydöstra delen av området ligger inom strandskydd.

Området har inte stöd i översiktsplanen. Därför kommer ett programsamråd att föregå plansamråd och planutställning.

Upplysning

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen.

Det innebär att program upprättas, planen samråds och ställs ut. Därefter kan kommunfullmäktige anta detaljplanen om inga hinder uppstår.

Reservation

Marie Liljedahl (S) reserverar sig mot beslutet.

§92 Detaljplan för Bolmstad 2:8 mellan Tallbacken och Mjälen i Angelstads församling

Dnr 635/09

Beslut om planuppdrag.

Beslut

 1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för Bolmstad 2:8 mellan Tallbacken och Mjälen i Angelstads församling.

 2. Plankostnaderna ska regleras i planavtal.

 3. Planprogram ska upprättas.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägarna till Bolmstad 2:8 har begärt att området planläggs för bostadsändamål. Området ligger mellan Tallbacken och Mjälen vid sjön Bolmens östra strand.

Syftet med planläggningen är att ta fram områden för bostadsbebyggelse. Efterfrågan på hus och tomter vid sjön Bolmen är stor.

Marken inom det aktuella området saknar idag detaljplan och var tidigare bevuxen med skog.

Förslaget strider inte mot kommunens översiktsplan. Området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv. Strandskyddet vid sjön Bolmen är utökat till 200 meter.

Kommunens projektgrupp är positiv till planläggningen.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Jimmy Persson (ALT) i handläggning och beslut i ärendet.

§93 Centrumplanen

Dnr 1137/08

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden yttrande sig den 30 april 2008, § 75 över samrådsförslaget. I yttrandet var nämnden positiv till att en centrumplan togs fram och att planarbetet skulle ske i nära samverkan med både politiker och allmänhet.

Nämnden har inga ytterligare synpunkter över förslaget.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har tillsammans med kommunledningskontoret och tekniska kontoret upprättat ett förslag till ny centrumplan för Ljungby centrum. Centrumplanen görs som en fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum.

Centrumplanen visar på hur kommunen ska utvecklas i framtiden. De föreslagna utvecklingsområdena i centrumplanen kommer då att utgöra grunden vid framtagning av nya detaljplaner för centrumanvändning.

Utställningen syftar bland annat till att redovisa de förändringar som skett sedan samrådet. Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Därefter kan kommunfullmäktige anta planen.

§94 Uppröjning av sly vid badstrand inom strandskyddat område

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmstad 2:44 och 2:45


Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för uppröjning av sly vid badstrand med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna har utförts.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger inom det detaljplanerade området Tallbacken, vid sjön Bolmens östra strand.

Förslaget innebär att sly röjs bort på en strandremsa 3x20 meter för att förbättra badmöjligheterna för stugägarna i området.

Länsekologen har muntligen meddelat att han är positiv till åtgärder som syftar till att hålla badstranden öppen och möjliggöra bad. Det bör endast vara sly som växt upp på tidigare öppen mark vid strandkanten som tas bort.

Detaljplanen för Sjöhagen Tallbacken medger mindre bryggor för friluftsbad, fastställd av länsstyrelsen den 24 juni 1987.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl för dispensen är att marken redan är ianspråktagen och att åtgärderna inte kommer att innebära någon utvidgning av markanvändandet samt att allmänhetens tillgänglighet förbättras.

Upplysning

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§95 Markarbeten inom strandskyddat område

Dnr 406/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Vedåsa 5:4


Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

 1. Ansökan avslås om dispens från strandskyddsförordnandet för markarbeten.

 2. Redan utförda åtgärder inom strandskyddat område överlämnas till länsstyrelsen.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär en utökning av tomtmarken och den tidigare strandvallskanten planas ut. Sly röjs bort och marken planeras planas ut där stubbar från stormfällen gjort terrängen svårtillgänglig.

Området ligger nära naturreservat inom riksintresse för natur, i klass 1 särskilt stora naturvärden i Naturvårdsprogrammet och inom strandskyddsområde.

Fastigheten Vedåsa 8:1 har servitut på vägen genom Vedåsa 5:4.

Vid besök på platsen konstaterades att strandskyddsområdet redan har ianspråktagits och strandskogen är borttagen. Markområdet mellan den tidigare strandvallen och sjön har privatiserats med bland annat en brygga. Någon dispens för åtgärderna har in nämnden lämnat. Ärendet överlämnas till länsstyrelsen.

Länsekologen har muntligen meddelat att sökta åtgärder delvis utförts och att området privatiserats inom strandskyddet. Länsekologen anser att åtgärderna strider mot strandskyddsbestämmelserna.

Motivering

Det är inte rimligt att utöka tomten över hela fastighetens bredd. Området har stora naturvärden och strandkanten bör behållas som naturmark.

Enligt miljöbalken 7 kapitlet 16 § får inte anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhålla allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Dispens får meddelas från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken

7 kapitlet 18 § om det finns särskilda skäl.

Nämnden anser att det sökanden redovisat som särskilda skäl, inte kan anses utgöra sådana särskilda skäl som krävs för att dispens ska kunna beviljas. Dessutom anses den utförda åtgärden inte vara förenlig med strandskyddets syften.

Upplysning

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn inom strandskyddat område.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§102 Krav på åtgärd av avlopp efter inventering

Dnr 393/09

Föreläggande med vite.

Fastighet: Västerås 1:9

Sökande:
XXX

Beslut

 1. XXX, föreläggs med vite på 20000 kronor att senast den 30 oktober 2009 ha åtgärdat sin avloppsanläggning på fastigheten Västerås 1:9.

 2. XXX, föreläggs med vite på 20000 kronor att senast den 30 oktober 2009 ha åtgärdat sin avloppsanläggning på fastigheten Västerås 1:9.

 3. Enligt 26 kapitlet 26 § miljöbalken ska beslutet gälla även om det överklagas.

Redogörelse för ärendet

Avloppsanläggningen har i inventeringen bedömts som ”Åtgärdas omedelbart”. Fastigheten ligger nära vatten. Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn och en infiltrationsbrunn anlagd 1982.

På fastigheten är en fritidsbostad.

För ett år sedan meddelades fastighetsägarna att de har ett år på sig att frivilligt åtgärda sin anläggning.

Ärendet har kommunicerats muntligen den 8 april 2009.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den rening som sker är otillräcklig och avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kapitlet 7 § i miljöbalken.

Föreläggande med vite görs med stöd av 26 kapitlet §§ 9, 14 miljöbalken.

Upplysning

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§103 Olovligt uppförda byggnader

Dnr 501/09

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder.

Fastighet: Bäckaryd 5:2


Sökande:
XXX

Beslut

 1. Bygglov beviljas för nybyggnad av två försäljningslokaler, ändrad användning i del av maskinhall till försäljningslokal och nybyggnad av gäststuga samt tillbyggnad av befintlig försäljningsbyggnad.

 2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 2 x 14 828 kronor och blir 29 656 kronor (tjugoniotusensexhundrafemtiosex kronor). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Det har framkommit att på fastigheten Bäckaryd 5:2 som ligger utmed gamla E4:an cirka fem kilometer söder om Kånna ha uppförts bygglovspliktiga byggnader.

Två byggnader har uppförts med byggareor på cirka 140 m2 respektive 376 m2 och används som försäljningslokaler.

Del av maskinhall, cirka 120 m2, har ändrad användning till försäljningslager.

En mindre gäststuga har uppförts på cirka 20 m2 samt en tillbyggnad på cirka 6 m2 på befintlig försäljningsbyggnad som innehåller en toalett.

Efter besök på platsen kan konstateras att byggnaderna har uppförts olovligt.

Fastighetsägaren har i brev daterat den 2 april 2009 uppmanats att skriftligt redogöra för de olovliga åtgärderna.

I förklaringen som inkom den 7 april 2009 uppger fastighetsägaren att 2004 uppfördes en försäljningslokal på cirka 376 m2 och 2009 uppfördes ytterligare en försäljningslokal på cirka 140 m2.

Vidare förklarar fastighetsägaren orsaken till att bygglov inte sökts för dessa försäljningslokaler var att 1997 och 2001 söktes och beviljades bygglov för ändrad användning och nybyggnad av en försäljningslokal på cirka 450 m2 och med detta uppfattades det att ett generellt bygglov skulle gälla för denna verksamhet på fastigheten.

Ansökan om bygglov i efterhand för de utförda arbetena inkom den 30 mars 2009.

Fastighetsägarna till Bäckaryd 3:6 och 3:18 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Kommunicering om eventuella påföljder gjordes den 14 april 2009 genom telefonsamtal.

Yrkanden

Lars-Ove Johansson (C) yrkar på att byggnadsavgiften bestäms till en gång, 14828 kronor.

Lars Nordqvist (M) yrkar på att byggnadsavgiften bestäms till två gånger,

29656 kronor.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Lars-Ove Johanssons (C) yrkande ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning.

Ja för Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.

Nej för Lars Nordqvist (M) yrkande.

Lars Nordqvist (M)

Nej

Gösta Carlsson (M)

Ja

Marianne Eckerbom (C)

Ja

Lars-Ove Johansson (C)

Ja

Bertil Andersson (S)

Ja

Irené Svensson (S)

Nej

Marie Liljedahl (S)

Ja

Johanna Jormfeldt (MP)

Nej

Jimmy Persson (ALT)

Nej

Maarten Bömer (KB)

Nej

Karl-Erik Karlsson (S)

Nej

5 ja-röster

6 nej-röst

Resultatet blev att Lars Nordqvists (M) yrkande ska gälla.

Motivering

Utför någon en åtgärd som kräver bygglov ska byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10 kapitlet 4 §.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa vid det tillfälle som åtgärden utfördes skulle betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst 500 kronor för åtgärderna som gjordes år 2004 och minst ett tjugondels prisbasbelopp för åtgärderna år 2009.

Om överträdelserna är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller efterges.

Upplysningar

För jord- och skogsbruksfastigheter är det bara de byggnader som direkt erfordras för driften av jord- och skogbruket som är bygglovsfria, alla andra byggnader är bygglovspliktiga.

Avgift: 14 828 kronor (faktura skickas separat).

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Fastighetsägarna till Bäckaryd 3:6 och 3:18 samt länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§104 Ändrad användning till träningshall och uppförande av skyltar

Dnr 568/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Eskil 9, Bolmstadsvägen 18 i Ljungby.


Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning tillträningshall samt uppförande av två skyltar.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär ändrad användning av lokal där det tidigare varit en tavelramaffär till gym- och träningslokal samt uppförande av två skyltar på fasaden.

Sökanden har i brev inkommit den 15 april 2009 redogjort för parkeringsbehovet.

Hyresgäster i trappuppgång på Kungshögsgatan 26 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Motivering

Enligt gällande detaljplan (E67) är området avsett för bostadsändamål. Medgivande kan ges för samlingssalar, garage och för handel och hantverk.

Förslaget bedöms överensstämma med gällande detaljplan

Upplysningar

Vid störande verksamhet för kringboende kan villkor ställas enligt miljöbalken.

Nämnden förutsätter att parkeringsplatserna på den egna fastigheten används.

Avgift: 3720 kronor (faktura sänds separat).

§105 Tillbyggnad av fritidshus med toalett och pentry

Dnr 1344/08

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder.

Fastighet: Åby 3:98

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Åby 3:97.

Beslut

 1. Bygglov beviljas för fritidshus och växthus.

 2. Byggnadsavgiften, enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 §, efterges helt.

Redogörelse för ärendet

En anmälan inkom till nämnden om att en bygglovsfri tillbyggnad på fastigheten Åby 3:98 uppförts cirka 3,5 meter från den gemensamma tomtgränsen i norr till fastigheten Åby 3:97 samt att ett växthus uppförts med ett avstånd till tomtgräns mot väster på cirka 0,5-0,8 meter.

Fastigheten är belägen utmed Hulievägen cirka fem kilometer nordost om Lagans samhälle.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 4b § får tillbyggnader göras utan bygglov om de inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter.

Placeras byggnader närmare gränsen än 4,5 meter, krävs det att ägaren till angränsande fastighet lämnar sitt medgivande för att tillbyggnaden ska kunna uppföras utan bygglov.

Enligt kommunens översiktsplan gäller dessutom att tillbyggnader får göras med maximal yta av 50 procent av den befintliga byggnaden. I vissa fall kan en bygganmälan krävas.

Bygganmälan för tillbyggnaden och ändringen inkom den 3 juni 2008 och bekräftades den 12 juni 2008.

Ansökan om bygglov i efterhand för de utförda arbetena inkom den 30 april 2009.

Kommunicering om eventuella påföljder har gjorts i brev daterat den 1 april 2009.

Fastighetsägaren till Åby 3:97 är emot förslaget och anser att bygglov inte ska medges i efterhand.

Motivering

Utför någon en åtgärd som kräver bygglov ska byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10 kapitlet 4 §.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa vid det tillfälle som åtgärden utfördes skulle betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats.

Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp (41000/20 = 2050 kronor).

Om överträdelserna är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller efterges.

Nämnden anser att byggnadsavgiften ska nedsättas till ett belopp som är mindre än fyra gånger taxan.

Upplysningar

Avgift: 1 860 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Åby 3:97 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§106 Rivning av tre byggnader och nybyggnad av två carportar

Dnr 2719/08

Ansökan om rivningslov och bygglov.

Fastighet: Bolmstad 2:10

Sökande:
XXX

Beslut

 1. Rivningslov beviljas för tre byggnader som är avsedda för sanitära ändamål.

 2. Bygglov beviljas för nybyggnad av två carportar.

 3. Bygglov beviljas för ändrad placering för tre av de tidigare 20 beviljade uthyrningsstugorna, enligt ritning reviderad den 5 oktober 2008.

Redogörelse för ärendet

Den aktuella fastigheten är belägen omedelbart norr om Mjälens badplats och norr om Bolmstad. Området används som campingplats.

I gällande detaljplan är markanvändningen för den aktuella delen av fastigheten redovisad som ”Camping” och största tillåtna byggnadsarea är 4000 m2.

Nämnden beviljade bygglov den 28 maj 2008, § 114, för nybyggnad av 20 stycken uthyrningsstugor och rivningslov för rivning av tio stycken uthyrningsstugor samt en barack.

Det nu inlämnade förslaget innebär nybyggnad av två carportar med en byggnadsarea på 239 m2 vardera. Carportarna innehåller även förrådsutrymmen.

Förslaget innebär dessutom att tre byggnader, som är avsedda för sanitära ändamål, kommer att rivas.

Förslaget redovisar även en något ändrad placering av de 20 uthyrningsstugorna för vilka bygglov beviljades den 28 maj 2008.

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – P 03/5. Den tillåtna byggnadsarean på 4000 m2 har med detta förslag nu fullt utnyttjats.

Strandskyddet är upphävt för den användning som är angiven i gällande detaljplan - camping.

Förslag till rivningsplan har inlämnats.

Yrkande

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar på att ansökan avslås.

Lars-Ove Johansson (C) yrkar på att rivnings- och bygglov beviljas.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Lars-Ove Johanssons (C) yrkande ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning.

Ja för Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.

Nej för Johanna Jormfeldts (MP) yrkande.

Lars Nordqvist (M)

Nej

Gösta Carlsson (M)

Ja

Marianne Eckerbom (C)

Ja

Lars-Ove Johansson (C)

Ja

Bertil Andersson (S)

Ja

Irené Svensson (S)

Ja

Marie Liljedahl (S)

Ja

Johanna Jormfeldt (MP)

Nej

Jimmy Persson (ALT)

Ja

Maarten Bömer (KB)

Nej

Karl-Erik Karlsson (S)

Ja

8 ja-röster

3 nej-röst

Resultatet blev att Lars-Ove Johanssons (C) yrkande ska gälla.

Bekräftelse bygganmälan/rivningsanmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska kontoret, telefon 0372-78 93 16.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Planlösning och sektion har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Nämnden förutsätter att det för gäster boende i husvagnar och tält inom campingområdet finns tillgång till dricksvatten och att latrintömning kan ske.

Avgift: 6 634 (faktura skickas separat).

Avgift som avser utsättningen tillkommer och kommer att debiteras separat av tekniska kontoret.

§108 Ändring av småbåtshamn

Dnr 118/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Lida 2:3

Sökande:
XXX

Förslag till beslut

Bygglov beviljas för ändring av småbåtshamn.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på västra sidan av Bolmsö, cirka 1,5 kilometer söder om det detaljplanerade fritidsområdet Skogen.

Förslaget innebär att den befintliga piren byggs ut med natursten och förlängs cirka tio meter.

Dispens från strandskyddet meddelades den 22 april 2009 § 107.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

För att få bedriva vattenverksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken 11 kapitel. Den som vill bedriva vattenverksamhet har ett eget ansvar för att söka tillstånd för vattenverksamhet. I 11 kapitlet miljöbalken framgår det även att tillstånd inte behövs om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen kan skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Med vattenverksamhet avses bland annat uppförande, ändring, lagning och utdrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten från grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Exempel på anläggningar är hamnar, broar och pirar. Med fyllning avses en åtgärd som syftar till att skapa någon form av vattenanläggning, till exempel en vägbank eller en pir.

För att få utföra arbetena krävs även tillstånd från markägaren.

Sökande måste även förvissa sig om att rådighet finns över vattnet. Den generella rådigheten tillkommer ägaren av den fastighet där vattnet finns.

Avgift: 1 400 kronor (faktura sänds separat).

§109 Nybyggnad av ett enbostadshus och uthus

Dnr 327/02

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Tofta 3:3

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Tofta 3:14.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus.

Redogörelse för ärendet

Vid nämndens sammanträde den 18 april 2002, § 67 beslutades att bygglov kunde påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus och flyttning av en gäststuga.

Den 22 september 2004, § 163, beslutades om förlängning av förhandsbeskedet. Beslutet upphörde att gälla den 23 september 2006.

Sökanden har den 30 mars 2009 inkommit med en ansökan om att förlänga förhandsbeskedet.

Fastigheten ligger i Tofta, cirka 1,6 kilometer väster om Ljungby och omedelbart norr om den allmänna vägen mellan Ljungby och Bolmstad.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus.

Fastighetsägaren till Tofta 3:14 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Hovdinge 4:9, Tofta 3:7 och 3:12 har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsanläggningen går att lösa på naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 620 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Hovdinge 4:9, Tofta 3:7 och 3:12 underrättas om beslutet.

§110 Nybyggnad av ett fritidshus och redskapsbod

Dnr 241/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Torseryd 1:5


Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Torseryd 1:6, 1:22, 1:24 och 1:32.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus och en redskapsbod. Placeringen av fritidshuset ska ske i samråd med miljökontoret för att lösa avloppsanläggningen.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger öster om Torserydssjön och cirka fyra kilometer öster om Lidhults samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus och en redskapsbod. Ett markområde på cirka 15000 m2 planeras att avstyckas.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Delägaren till den aktuella fastigheten har inga erinringar mot de planerade byggnaderna, men anser att gränserna för den planerade avstyckningen bör ändras.

Fastighetsägaren till Torseryd 1:24 har erinringar mot förslaget.

Fastighetsägarna till Torseryd 1:6, 1:22 och 1:32 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Torseryd 1:23 och 1:26 har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kapitlet under förutsättning att placeringen av fritidshuset sker i samråd med miljökontoret.

Upplysningar

Vid avstyckningen ska den blivande fastighetens norra hörnpunkt regleras så att brukningsvägen till åkern kommer att ligga utanför avstyckningen.

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 945 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Torseryd 1:24 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

En av delägarna till fastigheten Torseryd 1:5 och fastighetsägarna till 1:23 och 1:26 underrättas om beslutet.

§111 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 38/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Vittaryd 3:9

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Vittaryd 2:11

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 2,5 kilometer väster om Vittaryds samhälle och vid den allmänna vägen mot Skällandsö.

Vid nämndens sammanträde den 30 april 2008, § 95 beslutades att bygglov kunde påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus inkom den 11 mars 2009.

Fastighetsägaren till Vittaryd 2:11 har i yttrande daterat den 15 april 2009 påpekat att byggnationen inte får orsaka några problem med dricksvattenbrunnen.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och lämnas in till nämnden. Om den kvalitetsansvarige inte har riksbehörighet ska personen utses skriftligt av byggherren.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Bertil Johannesson, telefon

0372-78 92 75, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas. Vid byggsamrådet ska den som utsetts till kvalitetsansvarig närvara.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Planlösning och sektion har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Den totala produktionskostnaden har redovisats till 400000 kronor, varför byggnationen bedöms vara av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte krävs.

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan alltid tecknas även om miljö- och byggnämnden inte kräver detta.

Beträffande belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon 0372-7893 51.

Ansökan om tillstånd för att ändra eller anordna avloppsanläggning ska lämnas in till nämnden.

Avgift: 5 146 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Vittaryd 2:11 underrättas om beslutet.

§112 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 17 mars till den 9 april 2009.

Redogörelse av meddelanden

 1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 6 april 2009, uteservering Café Storgatan 13.

 2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 23 mars 2009, innebandytunering i Sunnerbohallen.

 3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 18 mars 2009, cirkusföreställning vid Sunnerbohallen och affischering i Ljungby.

 4. Beslut från länsstyrelsen daterad den 16 mars 2009, tillstånd till anläggning av skogsbilväg i fornlämning Löckna 2:5.

 5. Beslut från länsstyrelsen daterad den 18 mars 2009, tillstånd till ingrepp inom fornlämning för anläggning av skogsbilväg på fastigheten Västerhult 1:4.

 6. Beslut från länsstyrelsen daterad den 26 mars 2009, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar, placering av transformatorstationer samt uppförande av ny hängkabel i Berga församling.

 7. Beslut från länsstyrelsen daterad den 27 mars 2009, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer.

 8. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§113 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 17 mars till den 9 april 2009.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Utfärdande av slutbevis