Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2009-09-02

Sammanträde 2009-09-02

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Johanna Jormfeldt (MP)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

5 Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med intern kontroll.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Bengt Karlsson

6 Landsbygdsprogrammet 2009-2012

Yttrande till kommunstyrelsen. - Anna Aracsy

Information och frågor - Diverse, Plan

7 Detaljplan för del av Öjarp 1:33 i Annerstads församling.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson

8 Förändrad markanvändning inom fastigheten Bolmstad 2:10 (sjön Bolmens camping).

Yttrande till länsstyrelsen. - Henrik Johansson

9 Förändringar inom fastigheten Bolmstad 2:10 (sjön Bolmens camping).

Beslut om föreläggande med vite. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Miljö

10 Rensning och muddring av Helgeån och Agunnarydsån.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Alf Carlsson

11 Brottagning av bro som ersätts med en ny bro inom strandskyddat område. - Alf Carlsson

Information och frågor - Miljö
- Information från Eva Larsson och Bertil Bengtsson.

Bygg

12 Katoden 4, uppförande av vindkraftverk.

Ansökan om bygglov - Bertil Johannesson

13 Ärlan 9, ändring av enbostadshus och tillbyggnad av carport.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

14 Angelstads-Bjärnaryd 2:4, nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

15 Bollstad 1:77, nybyggnad av tre fritidshus och ändrad användning i ladugårdsbyggnad till enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

16 Bolmstad 2:9, anläggande av småbåtshamn inom strandskyddat område

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

17 Bolmstad 2:9, anläggande av småbåtshamn inom strandskyddat område.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

18 Bolmstad 2:45, tillbyggnad av en förrådsbyggnad.

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd. - Uno Samuelsson

19 Bolmstad 2:45, nybyggnad av garage.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

20 Brogården 1:18, tillbyggnad med altan

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

21 Flattinge 3:8, nybyggnad av byggnad avsedd för krematorium - förändrat förslag samt uppställning av cistern för lagring av gasol.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

22 Gashult 2:22, nybyggnad av två fritidshus inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

23 Gashult 2:22, nybyggnad av två fritidhus inom strandskyddat område.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

24 Håringe 1:23, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

25 Hölminge 4:67, tillbyggnad av fritidshus

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

26 Ingelstad 2:43, ovårdad byggnad.

Föreläggande med vite. - Uno Samuelsson

27 Lidhult 13:6, ovårdad byggnad. - Uno Samuelsson

28 Rataryd 3:2, nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

29 Ryssby 31:4, tillbyggnad av samlingslokal

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd. - Uno Samuelsson

30 Skyttens 1:9, permanent bygglov för klubbstuga.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

31 Sälleberg 1:14, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

32 Tofta 3:9, ändrad användning av komplementbyggnad till gäststuga.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

33 Öjaböke 2:3, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

34 Meddelanden

35 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (163 kb)

§157 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

Össjö 7:15 och 7:18, ansökan om strandskyddsdispens för borttagning av bro som ersätts med den ny bro.

Bollstad 1:77, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus och ändrad användning i ladugårdsbyggnad till enbostadshus.

Gashult 2:22, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus.

Gashult 2:22, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus.

§158 Revisionsrapport – Granskning av kommunens arbete med intern kontroll

Dnr 401/09

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden har tagit del av revisionen och instämmer i allt väsentligt i slutsatserna i revisionsrapporten.

Redogörelse för ärendet

KPMG har på uppdrag av Ljungby kommuns revisorer utfört en övergripande granskning av kommunens arbete med intern kontroll.

Intern kontroll avser som regel både styrning och kontroll. Vidare avses både kontroll av att målen nås (resultatet av verksamheten) och kontroll av att misshushållning av verksamhetens resurser inte sker.

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämnderna ska också se till att verksamheten bedrivs i två delar. Dels ska den interna kontrollen fungera inom det egna verksamhetsområdet. Dels ska styrelsen ha uppsikt över andra kommunala nämnder, inklusive de kommunala företagen, genom att samordna, följa upp och stödja dem så att en effektiv och säker verksamhet och utveckling gynnas i kommunen som helhet.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om den interna kontrollen som görs i nämnder och styrelse är tillräcklig. Syftet är också att följa upp den årliga övergripande granskningen som revisorerna genomförde 2004.

Metod

Granskningen bygger på en analys av befintliga styrande dokument för området. Intervjuer har genomförts med samtliga förvaltningschefer, kommunens controller och ett antal ”kontrollansvariga” tjänstemän. Avstämning har också skett med ordförande i nämnder och styrelser.

Revisorerna kommentarer

· Arbetet med intern kontroll har utvecklats sedan granskningen som genomfördes 2004.

· Internutvecklingsgruppen driver ett strukturerat och formaliserat arbete och har skapar en gemensam samsyn för arbetet med den intern kontroll.

· Positivt att den risk- och väsentlighetsanalys som har gjorts ligger till grund för 2009 års gemensamma internkontrollplan.

· Viktigt att interna kontroller genomför och följs upp.

· Reglementet för intern kontroll behöver uppdateras.

· Arbetet med intern kontroll är idag en tjänstemannaprodukt. Viktigt att arbetet lyfts upp till politiska nivån så nämnder/styrelser kan vara med och påverka samt vara mer aktiva i den interna kontrollen.

§159 Landsbygdsprogrammet 2009-2012

Dnr 1446/09

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden anser att landsbygdsprogrammet är ett väl genomarbetat och förankrat arbete hos invånarna på landsbygden. Åtaganden i handlingsplanen i landsbygdsprogrammet som faller på miljö- och byggnämnden ställer sig nämnden positiv till att genomföra.

Redogörelse för ärendet

Landsbygdsprogrammet ska verka för en positiv utveckling av landsbygden i samverkan skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i hela Ljungby kommun. Landsbygdsprogrammet antogs av kommunfullmäktige under 2005. Programmet ska sedan revideras vart fjärde år.

En projektplan upprättades för att ge ramarna och utgångspunkterna till landbygdsprogrammet. Projektplanen antogs av kommunstyrelsen den 25 november 2008. En arbetsgrupp tillsattes bestående av tjänstemän från både kommunledningskontoret och miljö- och byggkontoret.

Ett landsbygdsråd bestående av sex verksamma nyckelpersoner på landsbygden, bildades hösten 2008 för att arbeta tätt med arbetsgruppen i framtagandet av det nya landsbygdsprogrammet. Landsbygdsrådet och arbetsgruppen har haft fyra möten av fem och gemensamt tagit fram både diskussionsunderlaget och remissversionen av landsbygdsprogrammet.

Det har skickats ut brev till samtliga 50 utvecklingsgrupper på landsbygden för att få synpunkter från de boende på saker som de vill förbättra. Det lämnades in ett tiotal synpunkter från både utvecklingsgrupper och privatpersoner på landsbygden. Dessa synpunkter från både lokala utvecklingsgrupper och de framkomna idéerna under mötena med landsbygdsrådet har landat i fyra målområden i landsbygdsprogrammet. Målområdena är, skola och omsorg, dagligvarubutiker/kommersiella verksamheter, infrastruktur och social gemenskap. Målområdena har sedan brutits ned till åtgärder i en handlingsplan som utgör den sista delen i programmet. I handlingsplanen listas vilka åtgärder och aktörer som behövs för att uppnå varje mål/utvecklingsområde.

Efter diskussionsunderlaget kom det in ett tjugotal synpunkter från både privatpersoner/utvecklingsgrupper, nämnder och tjänstemän från olika förvaltningar. Även dessa synpunkter har diskuterats med landsbygdsrådet och arbetats in i remissversionen.

Efter att remisstiden gått ut ska arbetsgruppen och landsbygdsrådet bearbeta de inkomna synpunkterna och arbeta fram ett slutligt förslag till landsbygdsprogram. Förslag till beslut ska sedan beredas i kommunstyrelsen i september för att antas av kommunfullmäktige i oktober.

För att handlingsplanen ska bli användbar ska kommunledningskontoret ta fram en projektplan för hur man ska arbeta med de åtgärderna som man har listat.

Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter över remissversionen av landsbygdsprogrammet.

§160 Detaljplan för del av Öjarp 1:33 i Annerstads församling

Dnr 2284/09

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Nämnden avslår ansökan om planuppdrag för del at Öjarp 1:33 i Annerstads församling.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit en begäran om planuppdrag för del av Öjarp 1:33 i Annerstads församling.

Avsikten är att planlägga för fem stugor som är på 40 m2 stugan, vid sjön Bolmens strand. Syftet är att kunna erbjuda en helhet med fiske och boende.

Området omfattas av ett utökat strandskydd på 200 meter för sjön Bolmen. Det aktuella planområdet ligger inom ett område för riksintresse för friluftslivet och finns även redovisat i Kronobergs natur som ett klass II-område, mycket stora naturvärden.

Projektgruppen har behandlat ärendet och anser att projektet kan innebära en positiv utveckling av området kring sjön Bolmen. Projektgruppen anser att det kan vara ett projekt under landsbygdsutveckling i den nya strandskyddslagstiftningen.

En ny strandskyddslagstiftning trädde i kraft den 1 juli 2009. En viktig del av den nya lagstiftningen är att i översiktsplanen redovisa strandnära områden som är lämpliga för utvecklingen av landsbygden. Det är först från den 1 februari 2010 som dispenser från eller upphävande av strandskyddet med hänvisning till landsbygdsutveckling kan ges.

Motivering

Inom strandskyddet får inte nya byggnader uppföras enligt 7 kapitlet, 15 § punkt 1 miljöbalken. Ett upphävande av eller dispens från strandskyddet får ges om särskilda skäl föreligger enligt 7 kapitlet, 18 § miljöbalken. Det kan handla om att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, till exempel olika typer av infrastrukturprojekt och kommunens behov av tätortsutveckling. De föreslagna byggnaderna bedöms inte vara förenliga med de undantag som redovisas i 7 kapitlet 18 § miljöbalken.

§161 Förändrad markanvändning inom fastigheten Bolmstad 2:10 (sjön Bolmens camping) vid sjön Bolmen

Dnr 1409/09

Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 515-3566-09.

Beslut

Nämnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och byggnämnden avslog den 29 april 2008, § 70 en begäran om planändring. Syfte med planändringen var att ändra användningen till fritids- och bostadshus för att möjliggöra avstyckning.

Campingområdet inom fastigheten Bolmstad 2:10 omfattas av detaljplan som vann laga kraft den 23 december 1998. Ett tillägg till detaljplanen har upprättats som vann laga kraft den 20 mars 2003.

Strandskyddet kring sjön Bolmen har ett utökat strandskydd på 200 meter. För fastigheten Bolmstad 2:10 är strandskyddet upphävt enligt beslut av länsstyrelsen den 27 oktober 1998. Detaljplanen som medger ”N1” – camping ligger till grund för upphävandet av strandskyddet. Nämnden bedömer därigenom att åtgärden strider mot gällande strandskyddsregler.

Nämnden behandlade den 17 juni 2009, § 139 den pågående ändringen inom fastigheten Bolmstad 2:10 enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL). En väsentlig ändrad användning kräver bygglov, enligt 8 kapitlet 1 § första stycket punkt 3 PBL. Nämnden bedömer att förändringen från campingändamål till bostadsrätt innebär en väsentligt ändrad användning, varför bygglov krävs för nämnd förändring. För att bygglov ska kunna beviljas, ska åtgärden inte strida mot detaljplanen, enligt 8 kapitlet 11 punkt 1 PBL. Nämnden bedömer att den planerande användningen av området strider mot gällande detaljplan. Inte heller bedöms åtgärden vara en sådan mindre avvikelse som avses i 8 kapitlet 11 sista stycket PBL. För att åstadkomma rättelse kan nämnden ingripa enligt bestämmelserna i 10 kapitlet PBL. Detta kommer att prövas efter genomförd kommunikation. Mot bakgrund av nämndens uppfattning gavs fastighetsägaren till Bolmstad 2:10 möjlighet att inlämna synpunkter senast den 7 augusti 2009 på den bedömning som nämnden gör.

Av yttrandet från Brf Bolmens Strand till länsstyrelsen framgår att det i huvudsak ska vara fritidsboende. I detaljplaneringen finns inte möjligheten att skilja på helårsboende och fritidsboende. Användningen av området blir bostäder oavsett om syftet i huvudsak är fritidsboende eller helårsboende. Därigenom bedömer nämnden att syftet mot omvandlingen till bostäder strider med syftet med detaljplanen, ”N” – camping. Enligt Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, Allmänna råd 1996:1, ändrad 2002:1, framgår att ”N” – camping – innebär användningen friluftsliv av alla dess slag och de anläggningar som är avsedda för friluftslivet. Hit hör till exempel campingplatser och övernattningsstugor.

För att kunna genomföra en omvandling av campingen till fritidsboende krävs därför en planändring. En sådan begäran avslog nämnden.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggkontoret översände den 11 juni 2009 länsstyrelsen en anmälan om att pågående förändringar från camping till bostadsrätter inom rubricerad fastighet bedöms strida mot strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen har den 17 juni 2009 mottagit en skrivelse från Bostadsrättsföreningen Bolmens Strand genom föreningens ordförande som ger sin syn på förhållandet. Med anledning av detta ger Länsstyrelsen nämnden möjlighet att kommentera detta.

§162 Förändringar inom fastigheten Bolmstad 2:10 (sjön Bolmens camping) vid sjön Bolmen

Dnr 1409/09

Beslut

Med hänvisning till nedanstående redogörelse förelägger nämnden Brf Bolmens Strand, organisationsnummer 769619-5929, Bolmstad Mjälen, 341 96 Ljungby så som ägare till Sjön Bolmen Fastighets AB, med vite på 150 000 kronor (etthundrafemtiotusen kronor) om användningsförbud för bostadsändamål av befintliga och planerade byggnader på området, enligt 10 kapitlet 3 § plan- och bygglagen.

Redogörelse för ärendet och motivering

Nämnden har i en annons i lokaltidningen Smålänningen, den 10 juni 2009, blivit uppmärksammade på pågående förändringar inom på campingområdet på fastigheten Bolmstad 2:10. Det har bildats en bostadsrättsförening, Brf Bolmens Strand. Campingområdet har sålts till bostadsrättsföreningen. Av föreningsstadgarna framgår att avsikten är att möjliggöra för fritids- alternativt permanentboende. Stadgarna är i detta avseende tvetydiga.

Förändringen innebär i nuläget att tio befintliga uthyrningsstugor samt tre andra byggnader ändras och är till salu som bostadsrätter. Bygglov har beviljats för ytterligare tjugo uthyrningsstugor som håller på att byggas. Även dessa planeras att säljas som bostadsrätter. Enligt gällande detaljplan (P03/5) är området avsett för campingändamål. Strandskyddet är av länsstyrelsen upphävt för användningsändamålet ”camping” inom planområdet.

En väsentlig ändrad användning kräver bygglov, enligt 8 kapitlet 1 § första stycket punkt 3 plan- och bygglagen (PBL). Nämnden bedömer att förändringen från camping till bostadsändamål innebär en väsentligt ändrad användning, varför bygglov krävs för nämnd förändring. För att bygglov ska kunna beviljas, ska åtgärden inte strida mot detaljplanen, enligt 8 kapitlet 11 punkt 1 PBL. Nämnden bedömer att den planerande användningen av området strider mot gällande detaljplan. Inte heller bedöms åtgärden vara en sådan mindre avvikelse som avses i 8 kapitlet 11 sista stycket PBL.

Vid nämndens sammanträde den 17 juni 2009, § 139 behandlades frågan om förändringarna inom campingområdet. Fastighetsägaren till Bolmstad 2:10 fick möjligheter att inkomma med skriftliga synpunkter över nämndens bedömning senast den 7 augusti 2009.

Brf Bolmens Strand har genom ordföranden i brev den 30 juli 2009 inkommit med synpunkter angående pågående förändringar inom fastigheten Bolmstad 2:10.

I brevet framgår bland annat att ägarfrågan inte bedöms utgöra någon väsentlig förändring eller på något sätt strider mot gällande detaljplan.

En detaljplan reglerar inte ägande- eller upplåtelseformer. Brf Bolmens Strand påpekar även att bygglagstiftningen saknar en definition av begreppet camping.

Bostadsrättsföreningen är ett utmärkt sätt för att inte säga det enda sättet att finansiera och utveckla befintliga campingplatser utifrån marknadens krav på boende. Dagens förutsättningar skiljer sig i allt väsentligt från 60-talets tält och enkla husvagnsboende.

Konstruktionen med att bilda bostadsrättsförening inom traditionella campingområden har redan genomförts inom ett antal framgångsrika turistkommuner. Brf Bolmens Strand är helt övertygade om att de som utvecklingsmotor generera väsentligt fler gästnätter i Bolmenområdet. Bostadsrättsföreningen kommer att ytterligare förstärka varumärket ”Det goda värdskapet”. Brf Bolmens Strands ställningstagande utgår från helhetsbedömning att en campingplats bör omfatta tält- och campingverksamhet samt erbjuda andra boendeformer med hög standard.

Enligt plan- och bygglagen 10 kapitlet, 3 § får nämnden förbjuda att ett visst byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en viss åtgärd fortsätts, om det är uppenbart att arbetet eller åtgärden strider mot denna lag eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Upplysning

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§163 Rensning och muddring av Helgeån och Agunnarydsån

Dnr 2220/08

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden instämmer i länsstyrelsens beslut, daterat den 9 juni 2009, för åtgärder i Helgeån och Agunnarydsån. Ställningstagande för finansieringen överlämnas till kommunstyrelsen.

Redogörelse för ärendet

Föreningen för Helgeåns underhåll, sträckan Oshult-Stensjön begär om bidrag från kommunen för rensning och muddring av Helgeån och Agunnarydsån.

Vattenföring och framkomlighet i vattendragen har starkt försämrats under åren då det inte har utförts något underhåll på många år. Föreningen framhåller att viktiga samhällsfunktioner hotas av översvämningar.

Arbetet beräknas kosta cirka 727000 kronor. Markägare, Älmhults kommun och Ljungby kommun betalar varsin tredjedel. Kostnad för Ljungby kommuns del blir då cirka 242000 kronor.

Länsstyrelsen har mottagit en anmälan från föreningen om muddring och rensning inom aktuell sträcka. Länsstyrelsen har i beslut den 9 juni 2009 tillstyrkt arbetet med motiveringen att översvämningsproblematiken i Helgeån uppströms och nedströms Möckeln samt sjöarna däromkring är omfattande.

§164 Uppförande av vindkraftverk

Dnr 1264/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Katoden 4, Svarvaregatan 15 i Ljungby.

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Ljungby 13:22, 13:23, 13:24, Katoden 10 och tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov beviljas för uppförande av vindkraftverk.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär uppförande av ett mindre vindkraftverk, cirka 21 meter högt till centrums nav och med en effekt av åtta kilowatt.

Placeringen är redovisad i det nordvästra hörnet av tomten.

Fastighetsägarna till Ljungby 13:22, Katoden 10 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Ljungby 13:23 och 13:24 är emot förslaget.

Fastighetsägarna till Ljungby 13:25, 13:26, 13:30, Katoden 3, 11, 12, Ljungby 13:14 (Svarvaregatan 20, 22 och Näsvägen) har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Tekniska kontoret har lämnat synpunkter på placeringen.

Motivering

Enligt gällande detaljplan är högsta byggnadshöjden 12 meter. Åtgärden stämmer med detaljplan eftersom vindkraftverk inte är en byggnad utan en anläggning.

Upplysning

Bygganmälan ska inlämnas senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet fritar er inte från skyldigheter som kan gälla enligt annan lagstiftning, till exempel ljudkraven till bostadsområde.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 3224 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Ljungby 13:25, 13:26, 13:30, Katoden 3, 11, 12, Ljungby 13:14 (Svarvaregatan 20, 22 och Näsvägen) underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Ljungby 13:23 och 13:24 underrättas om beslutet.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§165 Ändring av enbostadshus och tillbyggnad av carport

Dnr 1135/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Ärlan 9, Egnahemsvägen 32 i Ljungby.

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Ugglan 16, Ärlan 6 och 8 samt tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad takkonstruktion på enbostadshuset och tillbyggnad av carport.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär ändrad takkonstruktionen på enbostadshuset och tillbyggnad av carport.

En mindre del av tillbyggnaden placeras på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas (punktprickad mark).

Fastighetsägarna till Ugglan 16 och tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Ärlan 6 och 8 är emot förslaget.

Fastighetsägarna till Ärlan 5, 7, Ugglan 17 och 18 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Motivering

Nämnden kan medge mindre avsteg från detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 11 § beträffande utbyggnad på mark som enligt plan inte får bebyggas (punktprickad mark).

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysning

Det har framkommit klagomål vid flera tillfällen på att tomten har varit ovårdad. Nämnden anser att tomten ska hållas i vårdat skick.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 3546 kronor varav 1500 kronor utgör planavgift (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Ärlan 6 och 8 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Fastighetsägarna till Ärlan 5, 7, Ugglan 17 och 18 underrättas om beslutet.

§167 Anläggande av småbåtshamn och borttagning av pir inom standskyddat område

Dnr 819/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmstad 2:9

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för anläggande av småbåtshamn och borttagning av pir enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).dispens

2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna har utförts.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger vid sjön Bolmen, söder om Mjälens badplats och inom detaljplanerat område.

Förslaget innebär anläggande av en mindre båthamn för småbåtar (inte segelbåtar). Anläggningen planeras att utföras som en 36 meter lång brygga parallellt med strandlinjen och med plats för 12 båtar.

I förslaget ingår även borttagning av en befintlig pir som inte har fungerat på ett tillfredställande sätt.

Enligt detaljplanen (P86/16) ska området fungera som vattenområde som inte får fyllas ut eller överbyggas i annan mån än vad som behövs för mindre bryggor. Strandskyddet är inte upphävt.

Länsekologen har i yttrande daterat den 20 augusti 2009 lämnat följande bedömning.

Sammantaget görs den bedömningen att om de ansökta och överenskomna åtgärderna utförs inverkar inte detta på de värden som anges i naturvårdsprogrammet. De är också förenliga med stadsplanen. I förhållande till strandskyddets syften innebär de en ökad tillgänglighet samt en obetydlig negativ påverkan på områdets livsmiljöer och bör därmed vara tillåtliga ur strandskyddssynpunkt. Genom att dessutom ta bort den gamla piren och flera mindre bryggor frigörs mark för badande och får ökad tillgänglighet.

Motivering

Båtarna ligger idag planlöst utspridda över hela strandområdet. Med hänsyn till att båtarna nu blir samlade till en plats bedöms detta som positivt ur strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Genom att ta bort piren och göra en gemensam angöringsplats för båtar frigörs mera strand för badande, vilket ökar tillgängligheten för allmänheten.

Särskilt skäl till dispensen är anläggningen är av sådan art att denna måste ligga vid vattnet och att den dessutom bedöms vara i enlighet med detaljplanens syfte.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura skickas separat).

§168 Anläggande av småbåtshamn

Dnr 819/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bolmstad 2:9

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för anläggande av småbåtshamn.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger vid sjön Bolmen, söder om Mjälens badplats och inom detaljplanerat område.

Förslaget innebär anläggande av en mindre båthamn för småbåtar (inte segelbåtar). Anläggningen planeras att utföras som en 36 meter lång brygga parallellt med strandlinjen och med plats för 12 båtar.

I förslaget ingår även borttagning av en befintlig pir.

Enligt detaljplanen (P 86/16) ligger platsen inom ett vattenområde som inte får fyllas ut eller överbyggas i annan mån än vad som behövs för mindre bryggor.

Strandskyddsdispens har meddelades i beslut den 2 september 2009, § 167.

Motivering

Åtgärden bedöms vara i enlighet med detaljplanens syfte.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har utsetts XXX

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Sökande måste förvissa sig om att den har rådighet över vattnet. Den generella rådigheten tillkommer ägaren av den fastighet där vattnet finns. Rådighet kan även upplåtas genom servitut med mera.

Rådighet tillkommer även annan än fastighetsägaren för vissa speciella ändamål, till exempel vattenreglering, vattentäkt för allmän vattenförsörjning, anläggningar för allmän väg med mera.

För att få bedriva vattenverksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken 11 kapitlet. Den som vill bedriva vattenverksamhet har ett eget ansvar för att söka tillstånd för vattenverksamhet.

I 11 kapitlet miljöbalken framgår det även att tillstånd inte behövs om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen kan skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Du som sökande ska samråda med länsstyrelsen om tillstånd för vattenverksamhet behövs.

Med vattenverksamhet avses bland annat uppförande, ändring, lagning och utdrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten från grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Exempel på anläggningar är hamnar, broar och pirar. Med fyllning avses en åtgärd som syftar till att skapa någon form av vattenanläggning, till exempel en vägbank eller en pir.

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet prövas av miljödomstolen. Innan ett tillstånd har meddelats får den sökande inte påbörja arbeten i större omfattning i anslutning till verksamheten. Om vattenverksamhet bedrivits utan tillstånd är den sökande bevisskyldig i fråga om de förhållanden som rådde i vattnet innan vattenverksamheten påbörjades.

Den som vill bedriva vattenverksamhet får söka tillstånd, även om inte tillstånd krävs.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

§169 Tillbyggnad med ett förråd

Dnr 83/09

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd.

Fastighet: Bolmstad 2:45, Lövvägen 15

Sökande:
XXX

Yttrande: Från ägaren av tomten med adress Lövvägen 19.

Beslut

1. Bygglov beviljas för ändring av fritidshus.

2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 2 x 1 178 kronor och blir tvåtusentrehundrafemtiosex kronor (2 356 kronor). Avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit en muntlig anmälan om att det pågående bygglovet för ändring av fritidshus som beviljades den 30 mars 2009 har frångåtts genom att en tillbyggnad har uppförts på byggnadens norra gavel.

Vid besök på platsen den 6 juni 2009 konstaterades att en tillbyggnad med ett förråd på 10 m2 har uppförts. Tillbyggnaden är placerad cirka 0,7 meter från gränsen till angränsande tomt. Förrådsdelens nock ligger högre än 1,5 meter över Lövvägens nivå.

Bygglov har inte lämnats för tillbyggnaden.

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område – P01/05. Enligt PBL, 8 kapitlet krävs bygglov för att uppföra byggnader och göra tillbyggnader.

Fastighetsägaren har den 3 augusti 2009 lämnat in en skriftlig förklaring över varför arbetena har utförts utan att lov har sökts. Av förklaringen framgår att fastighetsägaren inte trodde att bygglov krävdes för byggnad som är mindre än 15 m2.

Fastighetsägaren har den 3 augusti 2009 i efterhand ansökt om bygglov för den redan utförda tillbyggnaden.

Ägaren av intilliggande tomt (Lövvägen 19) har inget emot byggnationen.

Ägaren av tomten åt öster (Granvägen 2) har i yttrande, som inkom den 28 augusti 2009, meddelat att han tidigare har lämnat medgivande till en ökning av nockhöjden med 30 – 40 centimeter.

Bekräftelse bygganmälan

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Byggsamråd behövs inte.

Motivering

Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitel 4§.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragångerden avgift (i detta fall 1178 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (41000/20 = 2050 kronor).

Om överträdelsen är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.

Nämnden anser att byggnadsavgiften ska nedsättas till ett belopp som är mindre än fyra gånger taxan.

I samband med beslut i ovannämnda ärende medges undantag från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 17 kapitlet, 4 § (närmare tomtgräns än 4,5 meter).

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet, 11 § (bygglov) beträffande nockhöjden på tillbyggnaden.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla efter fem år från beslutsdatum.

Bygglovsavgift: 1 178 kronor (faktura sänds separat).

Ägaren av tomten åt öster (Granvägen 2) underrättas om beslutet.

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§170 Nybyggnad av garage

Dnr 863/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bolmstad 2:45, Lövvägen 11

Sökande:
XXX

Yttrande: Från ägarna till tomten på Lövvägen 9 och 22.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett garage.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av ett garage på 26 m2. Byggnaden planeras att placeras 1,4 meter från tomtgränsen.

Enligt gällande detaljplan (P 01/05) får tomten bebyggas med max 200 m². Byggnadens nockhöjd får inte vara högre än 1,5 meter över nivån på Lövvägen utan grannen i öster (Lövvägen 22) godkänner det.

Garagets nockhöjd kommer att överskrida planbestämmelserna. I övrigt överensstämmer förslaget med planbestämmelserna.

De tidigare ägarna till tomten på Lövvägen 22 hade erinringar emot förslaget. Dessa har nu sålt fastigheten. Den nye ägaren (Mats Karlsson) har muntligen meddelat att han inte har något emot förslaget.

Ägaren till angränsande tomt i söder (Lövvägen 9) har godkänt förslaget.

Motivering

I samband med beslut i ovannämnda ärende medges undantag från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 17 kapitlet, 4 § (närmare tomtgräns än 4,5 meter).

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet, 11 § (bygglov) beträffande byggnadens nockhöjd.

Bekräftelse bygganmälan

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1 674 kronor (faktura sänds separat).

§171 Tillbyggnad med uterum

Dnr 1378/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Brogården 1:18

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Brogården 1:5

Beslut

Bygglov beviljas för ändring av enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Bolmsö Kyrkby.

Förslaget innebär tillbyggnad av bostadshuset med ett uterum på cirka 34 m2. Efter tillbyggnaden blir den totala byggnadsarean 250 m2.

Enligt gällande detaljplan (P81/11) får fastigheten bebyggas med totalt 190 m2.

Fastighetsägaren till Brogården 1:5 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Brogården 1:10 och 1:11 har fått möjlighet att yttra sig men inte svarat.

Motivering

Nämnden kan medge avsteg (mindre avvikelse) från detaljplanen efter att ha gett berörda grannar möjlighet att yttra sig.

Bedömningen görs att tillbyggnaden endast utgör en mindre avvikelse från detaljplanen.

Detaljplaner som upprättas idag tillåter normalt större exploatering av tomter.

Med anledning av att tomten är relativt stor kommer byggnadsarean procentuellt inte att överskrida vad som tillåts i nya planer.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet, 11 § (bygglov) beträffande överyta.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1674 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Brogården 1:10 och 1:11 underrättas om beslutet.

§172 Nybyggnad av byggnad avsedd för djurkremering – förändrat förslag, samt uppställning av cistern för lagring av gasol

Dnr 821/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Flattinge 3:8

Sökande:
XXX

Yttrande: Från fastighetsägaren till Dörarp 5:16 och räddningstjänsten.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av byggnad avsedd för djurkremering – förändrat förslag, samt för uppställning av cistern.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger öster om E4:an och cirka en kilometer öster om Dörarps samhälle.

Nämnden beviljade den 17 juni 2009, § 149, bygglov för en byggnad avsedd för smådjurskremering. Byggnadens storlek var cirka 75 m2.

Ett nytt förslag har lämnats in som redovisar en större byggnad cirka 128 m2.

Av förslaget framgår att byggnaden även ska användas för kremering av hästar.

I förslaget ingår också uppställning av en cistern på 6,8 m3 för lagring av brandfarlig gas (gasol).

Räddningstjänsten har i yttrande, daterat den 13 augusti 2009 påpekat att anläggningen utförs enligt gällande bestämmelser.

Fastighetsägaren till Dörarp 5:16 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Flattinge 3:4, Skyttens 1:4 och Svenstorp 1:3 samt Flattinge vägsamfällighet har fått tillfälle att yttra sig över det förändrade förslaget men inte svarat.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Tillstånd för verksamheten ska sökas hos Jordbruksverket.

Avgift: 1798 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Flattinge 3:4, Skyttens 1:4 och Svenstorp 1:3 samt Flattinge vägsamfällighet underrättas om beslutet.

§173 Nybyggnad av ett fritidshus och ett uthus

Dnr 1872/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Håringe 1:23

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Håringe 1:16 och en av delägarna till Håringe 1:18 samt länsekologen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus och ett uthus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger på den nordöstra delen av Bolmsö. Tomten avstyckades år 1991 och är 1 118 m2.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus och en förrådsbyggnad.

Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv samt har mycket stora naturvärden – klass II.

Fastigheten ligger dessutom inom ett område som är av intresse enligt kulturminnesvårdsprogrammet.

Byggnadsnämnden beslutade den 12 december 1989, § 277, att lämna medgivande till avstyckning av en tomt för fritidsändamål. I beslutet meddelades också att vattenbrunnen skulle lösas gemensamt med de tre befintliga avstyckningarna.

Före detta beslut hade naturvårdsombudet och länsstyrelsens kulturmiljöenhet lämnat sitt medgivande till avstyckningen.

Fastighetsägaren till Håringe 1:16 har inget emot förslaget.

En av delägarna (fem delägare) till fastigheten Håringe 1:18 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Håringe 1:18, 1:19, 1:22 och länsekologen har fått tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 31 augusti 2009, bedömt att byggnationen inte kommer att påverka de värden som utpekats i naturvårdsprogrammet.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 945 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Håringe 1:18, 1:19, 1:22 underrättas om beslutet.

§174 Tillbyggnad av fritidshus

Dnr 620/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hölminge 4:67

Sökande:
XXX

Yttrande: Från fastighetsägarna till Hölminge 4:3, 4:59, 4:68 och Hölminge Broddagårds samfällighetsförening.

Beslut

Bygglov beviljas för ändring av fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär tillbyggnad av fritidshus. Byggnadsarean för fritidshuset kommer att bli cirka 180 m2. Förslaget innebär även att den tillåtna nockhöjden på 4,0 meter kommer att överskridas och delar av tillbyggnaden planeras att byggas på mark som inte får bebyggas (så kallad punktprickad mark).

Mot norr och väster får marken inte bebyggas närmare fastighetsgränsen än sex meter. Tillbyggnaden planeras att ligga tre meter från fastighetsgränsen på det närmsta stället.

Enligt gällande detaljplan (P96/17) får huvudbyggnaden vara högst 100 m2 och uthus/garage högst 40 m2.

Fastighetsägarna till Hölminge 4:3, 4:59 (muntligen), 4:68 och Hölminge Broddagårds samfällighetsförening har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Hölminge 4:35 har fått tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Motivering

Nämnden kan medge avsteg (mindre avvikelse) från detaljplanen efter att ha gett berörda grannar möjlighet att yttra sig.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 11 § (bygglov) beträffande mark som enligt plan inte får bebyggas (punktprickad mark), överyta och nockhöjd.

I samband med beslut i ovannämnda ärende medges undantag från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i PBL 17 kapitlet, 4 § (närmare tomtgräns än 4,5 meter).

I beslut den 27 februari 2008, § 21, fick plankontoret i uppdrag att ändra detaljplanen för området. Ändringen kommer bland annat att innebära att byggrätten för tomterna kommer att utökas.

Bekräftelse bygganmälan
XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Byggherren ska se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för nämnden, enligt 9 kapitlet 12 § PBL. Om dessa inte uppvisats före byggstart kan nämnden komma att stoppa byggnationen. Särskild avgift kan då tas ut enligt 10 kapitlet 6 § PBL.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 7650 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Hölminge 4:35 underrättas om beslutet.

§175 Ovårdad byggnad

Dnr 1364/08

Beslut om föreläggande med vite.

Fastighet: Ingelstad 2:43

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 15 och 18 §§ förelägges XXX vid vite på 100000:- (etthundratusen kronor) att senast tre månader efter att ha blivit delgiven detta beslut, ha rivit och bortforslat byggnaden på fastigheten Ingelstad 2:43.

2. Nämnden ger polismyndigheten i uppdrag att delge beslutet genom att handlingen i slutet kuvert lämnas i den söktes hemvist eller, om så inte kan ske, fästs på dörren till bostaden.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har inkommit klagomål och anmälningar om att byggnaden på fastigheten är ovårdad.

Enligt plan- och bygglagens 3 kapitel 13 §, ska byggnaders yttre hållas i vårdat skick

Vid besök på platsen har konstaterats att byggnaden inte har underhållits och därmed har börjat förfalla kraftigt. Förfallet har gått så långt att taket delvis har rasat in. Det har också uppmärksammats att källaren är vattenfylld och att vattnet även tränger ut mot källarrampen vilket kan utgöra en olycksrisk.

Två brev har sänts till fastighetsägaren med mottagningsbevis, med uppmaning att inkomma med en skriftlig förklaring över vilka åtgärder som planeras att vidtas med byggnaden. Dessa brev har inte lösts ut och har därefter även skickats med delgivningsman. Delgivningsmannen har vid tio tillfällen försökt att överlämna breven, men fastighetsägaren undanhåller sig delgivningen.

Polismyndigheten har uppgivit att det finns anledning att anta att den sökte undanhåller sig delgivning.

Vid nämndens sammanträde den 17 juni 2009, § 150 uppmanades fastighetsägaren att senast två veckor efter mottagandet av detta beslut, att till nämnden lämna in en skriftlig förklaring över vilka åtgärder som planeras att vidtas med byggnaden.

Samtidigt kommunicerades att nämnden kommer ta beslut om att byggnaden ska rivas eller renoveras och att beslutet kan komma vara förenat med vite. Polismyndigheten fick i uppdrag att delge beslutet genom att handlingarna fästes på dörren till hans bostad. Detta beslut delgavs den 8 juli 2009.

Upplysningar

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Rivningslov ska sökas innan rivningsarbetet påbörjas.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§176 Ovårdade byggnader

Dnr 2046/08

Fastighet: Lidhult 13:6

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Nämnden uppmanar fastighetsägaren till Lidhult 13:6 att lämna in en skriftlig förklaring och en tidsplan över vilka åtgärder som kommer vidtas på byggnaden, senast tre veckor efter att ha blivit delgiven beslutet. Även uppgifter om vilka långsiktiga planer som finns för användningen av byggnaderna ska skriftligt redovisas.

2. Beslutet underrättas med delgivningsman.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit flera anmälningar om att kioskbyggnaden och huvudbyggnaden på fastigheten Lidhult 13:6 är ovårdade.

Enligt plan- och bygglagens 3 kapitel 13 §, ska byggnaders yttre hållas i vårdat skick. I 17 § samma kapitel står skrivet att tomter ska hållas i vårdat skick.

Vid besök på platsen den 26 september 2008 konstaterades att ett flertal fönster är sönderslagna på båda byggnaderna. Fasadbeklädnaden på huvudbyggnadens baksida har ett flertal skador.

Det noterades också att tomten inte hölls i vårdat skick. Diverse ovidkommande material fanns utspritt på delar av tomten.

Tidigare ägare har i brev, daterat den 16 november 2008, meddelat att reparation och upprustning av både kiosken och huvudbyggnaden kommer att ske under sommaren 2009.

Vid nämndens sammanträde den 17 december 2008, § 266 uppmanades fastighetsägaren att lämna in en tidsplan till nämnden som redovisar de planerade reparationsarbetena samt uppgifter om långsiktiga planer för användningen av byggnaden. Beslutet har skickats med mottagningsbevis i två omgångar till olika adresser, eftersom fastighetsägaren har flyttat och inte löst ut breven.

I juni 2009 har nämnden uppmärksammat att fastigheten är såld och har en ny fastighetsägare.

Miljö- och byggkontoret har i brev, daterat den 12 augusti 2009, begärt en skriftlig förklaring över vilka åtgärder fastighetsägaren tänker vidta. Svar skulle ha inkommit senast den 31 augusti 2009. Något svar har inte inkommit till nämnden.

§177 Nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus

Dnr 1540/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Rataryd 3:2

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Rataryd 4:7 och länsekologen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Rataryd vid Lillasjöns östra sida, cirka tio kilometer nordväst om Ljungby.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus och ett större uthus. Uthuset planeras att användas som förråd, vedbod, dubbelgarage, hobbyverkstad och även innehålla utrymmen för djurhållning på hobbynivå. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 10000 m2.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv samt har mycket stora naturvärden – klass II.

Fastighetsägaren till Rataryd 4:7 har erinringar mot förslaget.

Fastighetsägarna till Rataryd 2:2, 2:3 och 3:3 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 31 augusti 2009, gjort den samlade bedömningen att med vissa anpassningar bedöms det som möjligt att etablera en ny tomt med byggnader utan att områdets naturvärden påverkas på ett påtagligt sätt.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Rataryd 2:2, 2:3 och 3:3 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Rataryd 4:7 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§178 Tillbyggnad av samlingslokal

Dnr 2698/08

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd.

Fastighet: Ryssby 31:4

Sökande:
XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för ändring av samlingslokal.

2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till en tjugondels prisbasbelopp, 2050:- (tvåtusenfemtio kronor). Avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger i centrala Ryssby, med fastighetsgräns mot Ljungabäcken.

Byggnaden utgörs till större delen av samlingslokal (före detta missionshus) samt en mindre bostad på det övervåningen.

Ansökan innebär att samlingslokalen byggs till med en entrédel mot norr på cirka 11 m2 och mot öster med ett skärmtak på cirka 20 m2.

Arbetena har redan utförts.

Ansökan strider inte mot gällande detaljplan – R7.

Motivering

Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitel 4§.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragångerden avgift (i detta fall 1 178 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (41000/20 = 2050 kronor).

Om överträdelsen är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.

Nämnden anser att byggnadsavgiften ska nedsättas till ett belopp som är mindre än fyra gånger taxan.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökande utsett sig själv.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla efter fem år från beslutsdatum.

Inga åtgärder får vidtas som kan påverka gällande servitut negativt.

Avgift: 1178 kronor (faktura sänds separat).

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§179 Nybyggnad av klubbstuga

Dnr 440/99

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Skyttens 1:9

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för klubbstuga.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger sydost om Vällingasjöns strand i anslutning till befintlig parkering och vindskydd.

Vid nämndens sammanträde den 22 april 1999, § 113, beviljades dispens från strandskyddsförordnandet och tillfälligt bygglov för nybyggnad av klubbstuga till och med den 30 april 2004. I beslut den 23 juni 2004, § 122, förlängdes det tillfälliga bygglovet till och med den 1 juli 2009. Fastigheten hade vid den tidpunkten beteckningen Skyttens 1:2.

Sökande har den 8 juni 2009 lämnat in en ansökan om permanent bygglov för klubbstugan.

Byggnaden är en timmerstuga på cirka 25 m2 som används som klubbstuga för den ideella föreningen SFK Spökfolket. Sedan 1990 arrenderar klubben fiskevattnet Vällingasjön. Vällingasjön är till för allmänheten, både fiskeintresserade och de som befinner sig i strövområdet. Även andra föreningar, skolor och personalklubbar från industrier utnyttjar klubbstugan.

Växjö kommun som är ägare av marken är positiva till klubbens verksamhet. De har den 2 juni 2009 meddelat att de kommer att skriva ett tioårigt nyttjanderättsavtal. Avtalet kommer att villkoras på ett sätt så att området inte kan privatiseras i framtiden.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysning

Avgift: 1116 kronor (faktura sänds separat).

Växjö kommun underrättas om beslutet.

§180 Nybyggnad av en transformatorstation

Dnr 1580/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Sälleberg 1:14

Sökande:
XXX

Yttrande: Från länsekologen

Beslut

1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en transformatorstation enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna har utförts.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka fyra kilometer öster om Ryssby samhälle och inom strandskyddat område för Helge å.

Strandskyddet för Helge å är 100 meter.

Förslaget innebär att en transformatorstation på cirka 3,5 m2 planeras att uppföras på strandskyddat område.

Länsekologen har muntligen meddelat att arbetena bedöms endast ha liten påverkan på den biologiska mångfalden och inte heller påverka strandskyddets syften på ett negativt sätt.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att säkerställa elleveranser till kunderna.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§181 Ändrad användning av komplementbyggnad till gäststuga

Dnr 1369/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Tofta 3:9

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för ändring av komplementbyggnad till gäststuga.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka två kilometer nordväst om Ljungby tätort.

Förslaget innebär ändrad användning av ett av uthusen till gäststuga.

Gäststugans storlek kommer att bli cirka 55 m2.

Inga närliggande fastighetsägare bedöms vara berörda.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 2 604 kronor (faktura sänds separat).

§182 Nybyggnad av ett bostadshus och ett utsiktstorn

Dnr 2831/08

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Öjaböke 2:3

Sökande:
XXX

Yttrande: En av delägarna till Öjaböke 1:2.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett bostadshus och ett utsiktstorn.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger väster om Yasjön och cirka fem kilometer norr on Lidhult. Fastigheten är avstyckad och bebyggd med ett bostadshus och tillhörande uthus (ursprunglig gård). Fastighetens storlek är 37717 m2.

Förslaget innebär nybyggnad av ett bostadshus. Tomten planeras inte att avstyckas.

Förslaget innebär också ansökan om ett torn för fågelskådning som är 25 meter högt.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för området.

En av delägarna till Öjaböke 1:2 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Björkön 1:9, Risa 1:5 och Öjaböke 1:2 har fått tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Byggnaden ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnaden ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande och som ger en god helhetsverkan.

Avgift: 2945 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Björkön 1:9, Risa 1:5 och Öjaböke 1:2 underrättas om beslutet.

§183 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 9 juni till den 24 augusti 2009.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 5 augusti 2009, Ljungby-dagarna 2009.

2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 11 juni 2009, cirkusföreställningar på gräsplanen vi Sunnerbohallen.

3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 17 juni 2009, traditionell midsommarfest och Bolmendagen i Bolmsö hembygdspark.

4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 17 juni 2009, midsommarfest, hembygdensdag och Lagandagen i hembygdsgården Lagan.

5. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 23 juni 2009, utomhusmarknad och offentlig danstillställning Vrågården.

6. Beslut från länsstyrelsen daterad den 20 juli 2009, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Hamra och Malmaryd.

7. Beslut från länsstyrelsen daterad den 30 juli 2009, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstation mellan Ängalund och Finshult.

8. Beslut från länsstyrelsen daterad den 15 juli 2009, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Ryssby och Sunnerå.

9. Beslut från länsstyrelsen daterad den 10 juni 2009, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstation vid Sunnerå.

10. Beslut från länsstyrelsen daterad den 15 juni 2009, avslag angående byggnadsminnesförklaring av bostadshusinom fastigheten Eka 3:6.

11. Beslut från länsstyrelsen daterad den 5 augusti 2009, tillstånd till anläggning av ladugård och gödselbrunn vid fornlämning på fastigheten Vännaryd 3:2.

12. Laga kraftbevis för detaljplanen för Ryssby 9:1 med flera (Västanå) i Ryssby samhälle.

13. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§184 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 9 juni till

den 24 augusti 2009.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Slutbevis

· Strandskyddsdispenser