Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2009-09-23

Sammanträde 2009-09-23

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

4 Budget 2010 och plan 2011-2014.

5 Medborgarförslag- ändrat gatunamn på Helsingborgsvägen till Allén eller Ljungbyallén.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Bengt Karlsson

6 Bronamn inom detaljplanen för kvarteret Nålen med flera.

Fastställande av namn. - Bengt Karlsson

Information och frågor - Diverse, Plan

7 Detaljplan för Fritiden 2 med flera (vid Sunnerbohov) i Ljungby stad

Beslut om samråd. - Ulla Gunnarsson

8 Detaljplan för Bolmstad 2:45 (Tallbacken) i Angelstads församling.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Miljö:

9 Samråd om arbetsplan för väg 25, sträckan mellan Halmstad-Ljungby, Boasjön-Annerstad.

Yttrande till Vägverket. - Alf Carlsson

10 Berghem 8:14, förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

Föreläggande med vite. - Carina Axelsson

11 Marsholm 1:1, anordnande av båtramp, kanotrastplats, camping med mera.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Carina Axelsson

12 Fabriken 4, anmälan enligt miljöbalken om avveckling av verksamheten. - Mathilda Johansson

13 Groeryd 1:3, 1:8 och Råaköp 1:2, ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande av gruppstation för vindkraft i Ljungby och Markaryd kommun.

Yttrande till länsstyrelsen. - Ann-Sofi Persson

Information och frågor - Miljö, Bygg:

14 Vinkelhaken 2, ändrad användning från kontor till frisersalong.

Ansökan om bygglov - Bertil Johannesson

15 Bavra 1:3, nybyggnad av bastu, befintlig bastu rivs inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

16 Bavra 1:3, nybyggnad av bastu, befintlig bastu rivs inom standskyddat område.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

17 Bollstad 1:77, nybyggnad av tre fritidshus och ändrad användning i ladugårdsbyggnad till enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

18 Bolmsö-Horn 1:36, nybyggnad av en gäststuga inom standskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

20 Erikstad 5:26, nybyggnad av ett enbostadshus samt reglering av fastigheten Erikstad 5:26 till del av Erikstad 5:8 inom strandskyddat område.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

21 Tannåker 5:1, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

34 Meddelanden

35 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (164 kb)

§185 Godkännande av dagordning

Förslag till beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Fastställande av bronamn inom detaljplanen för kvarteret Nålen med flera.

· Berghem 8:14, föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

· Bollstad 1:77, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus och ändrad användning i ladugårdsbyggnaden till enbostadshus.

§186 Budget 2010 och plan 2011-2014

Dnr 773/09

Godkännande.

Beslut

 1. Nämnden godkänner förslaget till budget 2010 och plan för 2011-2014.

 2. Grundbeloppet på bygglovtaxan höjs till 34 kronor från och med den 1 januari 2010.

Redogörelse för ärendet

Enligt kommunallagen är kommunen skyldig att upprätta en ekonomisk plan för de kommande tre åren. I likhet med tidigare år ska en detaljerad driftbudget upprättas för år ett, 2010. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni. Nämnderna beslutar om sina budgetar senast den 16 oktober 2009. Nämndsbudgeten får inte avvika beloppsmässigt från budgeten som beslutats av kommunfullmäktige.

Budgetarbetet ska ske enligt följande:

· Ekonomiavdelningen lämnar nettobudget på förvaltningsnivå till förvaltningen.

· Förvaltningarna sammanställer och bearbetar budgeten.

· Förvaltningarnas budgetar har presenterats på ett sådant sätt att det klart framgår vilka prestationer som ska genomföras under budgetåret, till vilket pris eller till vilken kvalitet.

· Budgetering ska minst ske på ansvar, konto (2 eller 4 positioner) samt verksamhet 5 positioner.

Enligt plan- och bygglagen 11 kapitlet, 5 § får nämnden ta ut avgifter för bygglov, förhandsbesked och bygganmälningar med mera. Grundbeloppet för hur avgifterna räknas ut kan nämnden årligen ändra på. Vid sammanträde den 19 september 2007, § 157 ändrades grundbeloppet till 31 kronor, från och med den 1 januari 2008.

Vid beräkning av avgiften används grundbeloppet som multipliceras med för ärendet tillämpliga objektsfaktorer eller motsvarande och i förekommande fall med en tillämplig åtgärdsfaktor eller genom timersättning enligt fastställd taxa hörande tabeller.

Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2010 och plan för 2011-2014 den 16 juni 2009, § 70.

§187 Medborgarförslag - ändrat gatunamn på Helsingborgsvägen till Allén eller Ljungbyallén

Dnr 2051/09

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden tackar förslagslämnaren, men avslår förslaget till ändrat gatunamn på Helsingborgsvägen till Allén eller Ljungbyallén.

Redogörelse för ärendet
Till Ljungby kommun har inkommit ett medborgarförslag daterat den 9 november 2008. I medborgarförslaget föreslås att vägsträckan samt gång- och cykelvägen från korsningen Helsingborgsvägen-Långgatan fram till Hammarrondellen namnändras till Allén eller Ljungbyallén, då denna sträckan är planterad som en allé.

Tekniska kontoret har i brev daterat den 12 augusti 2009 meddelat att ett flertal byten skapar förvirring och att några fastigheter får adressändras. Tekniska kontoret föreslår att medborgarförslaget ska avslås.

§188 Detaljplan för Fritiden 2 med flera (vid Sunnerbohov) i Ljungby stad

Beslut om samråd.

Beslut

Samråd får ske över förslag till detaljplan för Fritiden 2 med flera i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har begärt en planändring för Fritiden 2 med flera i Ljungby. Avsikten är att pröva områdets lämplighet för en friidrottsanläggning.

En friidrottsanläggning i det aktuella området förstärker områdets karaktär av en samlingsplats för idrottsverksamhet i Ljungby stad.

Fastigheterna Fritiden 2 och Ljungby 7:83 ägs av kommunen och är i gällande plan avsedda för bland annat frilufts- och idrottsändamål samt park. Fastigheten Ljungby 14:8 är avsedd för järnvägsändamål.

Ärendet har behandlats i projektgruppen som ställer sig positiv till förslaget.

Yrkanden

Johanna Jormfeldt (MP) och Maarten Bömer (KB) yrkar avslag på att samråd ska få ske över förslag till detaljplan för Fritiden 2 med flera i Ljungby.

Stefan Fredriksson (S) yrkar enligt arbetsutskottets förslag att samråd ska få ske över förslag till detaljplan för Fritiden 2 med flera i Ljungby.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet, 20 § plan- och bygglagen.

Reservation

Johanna Jormfeldt (MP) och Maarten Bömer (KB) reserverar sig mot förslaget.

§189 Detaljplan för del av Bolmstad 2:45 (Tallbacken) i Angelstads församling om planuppdrag.

Dnr 862/06

Beslut

 1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Bolmstad 2:45 i Angelstads församling.

 2. Plankostnaden ska regleras i planavtal.

 3. Planprogram ska upprättas.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren till Bolmstad 2:45 (Tallbacken) i Angelstads församling har inkommit med en begäran om upprättande av detaljplan för fritidshusändamål. Området ligger direkt öster om stugområdet Tallbacken. Bebyggelsen planeras att placeras mellan den allmänna vägen och Tallbacken och omfattar cirka 15 tomter.

I gällande detaljplan från 1987 är det förslagna planområdet ”Naturpark”.

Planområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och ett mindre område i den västra delen omfattas av strandskydd. Inom östra delen av området finns en fossil åker registrerad.

Enligt utvecklingsprojektet Bolmen 2000 ska ny bebyggelse vara en komplettering av befintlig permanent- eller fritidsbebyggelse.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

§190 Samråd om arbetsplan för väg 25, sträckan mellan Halmstad – Ljungby, Boasjön-Annerstad

Dnr 2254/09

Yttrande till Vägverket Region Sydöst, diarienummer PP 30 2009:15441.

Beslut

Nämnden ser positivt att vägens standard höjs men inte att säkerheten för trafikanterna försämras. Att nämndens tidigare yttranden över ombyggnationen av väg 25 inte beaktats är mycket beklagligt. Trafikanter som avser att svänga höger i korsningar och i 1-fältsavsnitt ska kunna utföra detta i ett säkert högerfält.

Nämnden saknar motivering i vägverkets utredning varför viltstängsel saknas på ett antal sträckor och framhåller vikten att hela vägsträckningen förses med viltstängsel.

Redogörelse för ärendet

Vägverket Region Sydöst har genomfört en förstudie och arbetar nu med en arbetsplan för mittseparering av väg 25. Arbetsplanen omfattar delen Boasjön- Annerstad. Vägverket framhåller vägens betydelse för långväga resor och transporter som förbinder trafik från Halmstad och E6:an till E4:an och vidare mot Kalmar. Vägen är också klassad som nationell stamväg.

Aktuell sträcka är en deletapp (etapp 2) av sträckan mellan Halmstad och Ljungby. Tre etapper av fyra planeras i nuläget att byggas om till 2 + 1 väg med mittseparering. Vägens bredd är 13 meter idag och planerade åtgärder bedöms huvudsakligen rymmas inom befintligt vägområde och säkerhetszoner kommer att ses över och kompletteras med sidoräcke eller slänträcke. Målet med projektet är att uppnå en säker framkomlighet på sträckan genom mittseparering och därmed finns möjlighet att höja hastigheten från 90 till 100 kilometer/timmen.

Aktuell vägsträcka kommer delvis att förses med viltstängsel och att byggas ut med nödfickor för uppställning av havererade fordon. En säkerhetsfråga som efterfrågats i många år är uppsättande av viltstängsel längs hela väg 25.

Vägverket planerar att utbyggnaden kommer att utföras 2010 under förutsättning att finansiering finns.

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över planen till och med den 22 september 2009.

Motivering

En försämring sker för trafikanter som kommer i 1-fältsfil till en korsning eller avfart och ska göra en högersväng. En inbromsning i 1-fältsfil för högersvängande innebär att all efterföljande trafik bromsas upp. Detta moment stör trafikrytmen och kan bidra till olyckshöjande situationer, då korsningen eller avfarten inte blir utbyggd med fält som säkerställer både för höger- och vänstersvängande fordon. Nämnden anser att korsningar och infarter för högersvängande är ”säkrare” idag än efter planerad ombyggnad då befintlig vägren används nu.

Nämndens tidigare yttranden i de olika del etapperna av ombyggnaden av väg 25 har inte beaktats i utredningen.

Trafik med en jämn hastighet utan häftiga inbromsningar och accelerationer medför att utsläpp av skadliga ämnen och partiklar till luft minskar varför vägen måste förses med särskilda fält för högersvängande fordon.

Planering sker för framtidens trafik och då får inte korsningar och infarter för högersvängande försämras jämfört med den nuvarande möjligheten att utföra en ”säker” högersväng.

Upplysning

I övrigt instämmer nämnden i tekniska kontorets yttrande daterat den 7 september 2009.

§191 Anordnande av båtramp, kanotrastplats, camping med mera

Dnr 1561/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Marsholm 1:1

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Nämnden uppmanar sökande att lämna in en förklaring om varför åtgärder har utförts inom strandskyddat område innan dispens har meddelats.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 3 juli 2009.

Marsholm är idag ett naturreservat och den angivna platsen ligger på öns nordvästra sida och är undantagen från reservatsbestämmelser.

Förslaget innebär anordnande av en båt, kanot och campingplats på samma plats som redan idag används för ändamålet. Befintlig stenpir ska breddas, förstärkas och ska förses med gräsyta. Förslaget innebär även anläggande av en båtramp på tre gånger fem meter. Badstranden jämnas till med sand och området ovanför jämnas till för en grillplats och vindskydd. Befintlig väg grusas upp, utan att breddas och parkeringsplatser anordnas. Totalt blir platsen cirka 60 meter bred och 37 meter djup.

Länsekologen har i yttrande meddelat att åtgärder har utförts inom området och bedömer att natur- och djurliv har utsatts för en väsentlig förändring.

Motivering

Området används redan idag för att lägga till med kanot och båt. En varsam förbättring av området ökar allmänhetens tillgång till naturreservatet. En båtramp ger Räddningstjänsten tillgång till Möckelns västra vatten.

Enligt 7 kapitlet, 15 § miljöbalken får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Upplysning

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

För arbeten i vatten, vattenverksamhet, kan tillstånd krävs från länsstyrelsen, enligt miljöbalken 11 kapitlet. Den som vill bedriva vattenverksamhet har ett eget ansvar att söka tillstånd.

Åtgärder som utförts inom strandskyddat område före dispens meddelats är olovligt och ska prövas av åklagare.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§192 Anmälan enligt miljöbalken om avvecklig av verksamheten

Dnr 1414/09

Fastighet: Fabriken 4 och 9, Industrigatan i Ljungby.

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

1. Med stöd av 26 kapitlet, 9 § miljöbalken samt med hänvisning till 10 kapitlet 1, 2, 4 och 8 §§ miljöbalken ska verksamhetsutövaren senast den 30 november 2009 lämna in en miljöhistorisk utredning samt förslag till provtagningsplan enligt metodikförorenadeområden (MIFO) fas 2.
Både utredningen och provtagningsplanen ska omfatta fastigheterna Fabriken 4 och 9 med följande delområden:

Fabriksområdet, inomhus samt omkringliggande mark och historisk hantering av avfall. För varje delområde ska en separat riskklassning göras. Provtagningsplanen ska innehålla en tidplan.

2. Senast den 30 november 2009 redovisa hur bolaget ska uppfylla villkor 24 i länsstyrelsens beslut daterat den 5 november 1990 om miljötillstånd för verksamheten. Redovisningen ska innehålla en tidplan.

3. Enligt 26 kapitlet 26 § miljöbalken ska beslutet gälla även om det överklagas.

Redogörelse för ärendet

Verksdamhetsutövaren kommer avveckla nuvarande verksamhet enligt en anmälan daterad 22 juni 2009. Avvecklingen beräknas vara klar under 2009.

Bolaget har fört en dialog med miljö- och byggkontoret sedan beslutet om avveckling blev känt.

Verksamhet som omfattar tillverkning av plastprodukter har bedrivits på fastigheten sedan 1957 under flera olika ägare.

Motivering

Nämnden får enligt 26 kapitlet, 9 § miljöbalken meddela föreläggande och förbud.

Enligt 26 kapitlet, 26 § miljöbalken nämnden bestämma att beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Upplysning

Den miljöhistoriska utredningen bör ligga till grund för provtagningsplanen. För att prover ska tas på rätt plats är det viktigt att utredningen innehåller utförlig information om verksamheten idag och tidigare. Den bör omfatta information om byggnader, processer, utsläpp, olyckor, hantering av avfall och kemikalier med mera. En viktig del förutom arkivgenomgång är intervjuer med personer som arbetat i verksamheten under lång tid. Resultat från tidigare undersökningar ska ingå i utredningen.

Nämnden ska genom skriftligt beslut godkänna de inlämnade handlingarna.

Villkor 24 i bolagets tillstånd lyder ”Om någon del av verksamheten upphör ska eventuella kvarblivna kemikalier och miljöfarligt avfall tas om hand enligt en till tillsynsmyndigheten i god tid inlämnad och godkänd saneringsplan för aktuell verksamhetsdel”.

§193 Ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande av gruppstation för vindkraft i Ljungby och Markaryds kommuner

Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 551-8380-08.

Fastighet: Groeryd 1:3, 1:8, Råaköp 1:2 i Ljungby kommun och Ekön 3:1 och 3:4, Gällarön 1:5 och 1:6 samt Klausön 1:23 och 1:25 i Markaryds kommun.

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Nämnden bifaller tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivningen.

Nämnden anser att de förslag till villkor som bolaget lämnat i ansökan ska gälla för verksamheten. Villkor 2 bör förtydligas med att vindkraftverken får ha en totalhöjd på maximalt 185 meter. Utöver vad bolaget förslagit bör det även ställas som villkor att reklamtext inte får förekomma på anläggningen, förutom tillverkarens och ägarens logotyp på maskinhus.

I kommunens tillägg till översiktsplanen ”Vindkraft i Ljungby kommun” finns riktlinjer för vindkraftetablering som nämnden anser att bolaget ska följa.

Redogörelse för ärendet

Bolaget har den 23 december 2008 inkommit med en ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken att uppföra och driva gruppstation för vindkraft inom område vid Eriksdal. Eriksdal är lokaliserat till Markaryds och Ljungby kommun. Merparten ligger i Markaryds norra del samt en liten del av området ligger i södra delen av Ljungby kommun.

Gruppstationen kommer att bestå av högst 18 vindkraftsaggregat och motsvarar en effekt mellan 36-60 MW. Maximal totalhöjd på verken är 185 meter. Vindkraftverk och nyanlagda vägar kommer att uppta knappt en procent av områdets totala yta.

Bolaget yrkar i första hand att slutlig placering av verken ska bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten. För etableringen har bolaget upprättat placeringsprinciper där hänsyn tas till natur-, kultur- och fågelinventeringar samt övrig information om området som närhet till boende.

Ett kabelsystem med distributionsspänning kommer att anläggas mellan vindkraftverken och till transformatorstationen. Bolagen verkar för att kabeldragningen huvudsakligen ska ske i marken utmed vägarna.

Bolaget har med ansökan lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning för att belysa miljöeffekterna av verksamheten.

Bolaget skriver att etableringsområdet har få motstående intressen.

Vindkraftparken ligger inte inom något Natura 2000-område eller något riksintresse. Särskilt utpekade naturvärden begränsas till de två naturreservaten Linebergs och Eköns naturreservat. Enligt den inventering som är genomförd är de största naturvärdena inom områdena knutna till vegetation och hydrologin. Inga verk eller tillhörande anläggningar planeras inom naturreservaten. I övrigt är den dominerande markanvändningen inom etableringsområdet skogsbruk.

Inom eller i direkt anslutning till projektområdet finns inga områden som är av riksintresse för kulturmiljövården.

Inventering av rovfåglar visar att ormvråk vistas frekvent inom området. Arten häckar inte inom området. Sannolikt finns en ganska stor population av skogshöns inom reservatsområdet.

Sex arter av fladdermöss finns inom området. För att minimera störningar på populationer av rovfåglar och fladdermöss kommer exploateringar invid Linebergs naturreservat, framförallt vid Linebergssjön och dess kantzoner samt kantzoner vid Eköns naturreservat att undvikas.

Landskapet vid etableringsområdet är relativt flackt och domineras av skog. Bolaget bedömer att överlag blir påverkan på landskapet begränsad.

Avstånd till bebyggelse för bostadsändamål kommer vara minst 600 meter. Den slutliga parklayouten kommer att anläggas så att närmaste bostad inte utsätts för högre ljudnivåer än 40 dB(A).

Bolaget åtar sig att se till att den faktiska skuggbildningen vid bostadsbebyggelse inte ska överstiga 8 timmar per kalenderår som riktvärde. Åtgärder går att vidta för att minimera störningen av skuggor, exempelvis stänga av ett fåtal verk en begränsad tid på dygnet så att riktvärdet inte överskrids.

Bolaget har tagit fram ett förslag till kontrollprogram för att säkerställa och kontrollera driften av anläggningen. Kontrollprogrammet fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten.

Enligt Ljungby kommuns översiktsplan finns inga motstående intressen.

I kommunens förslag till vindkraftsplan är området kring Eriksdal vitmarkerat och klassas som ”möjligt utredningsområde för vindkraft”. Ansökningar om vindkraft inom sådana områden får prövas från fall till fall när en ansökan lämnas in. Om en ansökan om annan användning lämnas till kommunen ska en viktning göras mellan ärendena. Den användning som anses som lämpligast ska gå före.

Nämnden har möjlighet att yttra sig över ansökan till länsstyrelsen senast den 2 oktober 2009.

Upplysningar

Den 1 augusti 2009 skedde en förändring i miljöbalken (1998:808) vad gäller vindkraft. Bland annat infördes en bestämmelse (miljöbalken 16 kapitel, 4 §) att tillstånd till en anläggning för vindkraft endast får tillåtas om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Det innebär att fullmäktige i Ljungby kommun eller den nämnd som fullmäktige delegerar frågan till ska tillstyrka eller avstyrka etableringen.

§194 Ändrad användning från kontor till frisörsalong

Dnr 1580/99

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Vinkelhaken 2, Drottninggatan 10 i Ljungby.

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning från kontor till frisörsalong.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär ändrad användning från kontor till frisersalong.

Enligt gällande detaljplan är området avsett för bostäder.

Vid nämndes sammanträde den 14 december 1999 beviljades tillfälligt bygglov för ändrad användning från kontor till frisersalong till och med den 31 december 2002.

Nämnden har i beslut den 20 december 2002 beviljades förlängning av lovet till och med den 31 december 2007.

Sökande har den 3 september 2009 lämnat in en ansökan om permanent bygglov för ändrad användning och även begärt undantag från tillgänglighetskraven och meddelat att kunder som har nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan få behandling i sitt eget hem.

Yrkande

Maarten Bömer (KB) yrkar avslag på bygglovsansökan för ändrad användning från kontor till frisörsalong, med hänvisning till tillgänglighetskraven.

Stefan Fredriksson (S) yrkar på arbetsutskottets förslag att bygglov ska beviljas för ändrad användning från kontor till frisörsalong.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stefan Fredrikssons (S) förslag ska gälla.

Motivering

Enligt förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, byggnadsverksförordningen (BVF) 12 § ska byggnader som innehåller bostäder och arbetslokaler vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I (BVF) 15 § beskrivs om en ändring sker ska (BVF) 12 § tillämpas i den utsträckning det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard.

Upplysning

Avgift: 1860 kronor (faktura sänds separat).

Reservation

Maarten Bömer (KB) reserverar sig mot förslaget.

§195 Nybyggnad av bastu inom strandskyddat område

Dnr 2353/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bavra 1:3

Sökande:
XXX

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en bastubyggnad enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

 2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna har utförts.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 7 september 2009.

Ansökan innebär att en äldre befintlig bastubyggnad på cirka 10 m2 rivs och ersätts med en ny bastubyggnad med samma storlek och som uppförs på samma grund. Sökanden har uppgett att ett sådant förfarande är mer praktiskt än en helrenovering av byggnaden. Byggnaden är i behov av renovering.

Platsen ligger inom strandskyddat område för sjön Knutsnabben cirka fyra km sydväst om Lidhults samhälle. Strandskyddet för sjön är 100 meter inåt land.

Byggnaden ligger i utkanten av en åker och cirka 10 meter från sjökanten.

Byggnaden finns redovisad på lantmäteriets kartmaterial från år 1950. Vid besök på platsen den 7 september 2009 har konstaterats att byggnaden är inredd och använd som bastu (vedeldad) sedan lång tid tillbaka. Området kring byggnaden har inte privatiserats utan upplevs som allemansrättsligt tillgängligt.

Motivering

Med hänsyn till att byggnaden uppförs på den befintliga grunden, torde det inte motverka strandskyddsbestämmelsens syfte och inte heller påverka den biologiska mångfalden.

Särskilt skäl till dispensen är att platsen redan har tagits i anspråk för en byggnad som används till bastu samt att byggnaden utgör en ersättningsbyggnad och tjänar samma ändamål som den ursprungliga.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Byggnaden bör utformas så att den inte får en privatiserande inverkan på omgivningen. Området kring byggnaden får heller inte ändras på något sätt som kan upplevas som privat utan ska vara allemansrättsligt tillgängligt.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överklagat detta.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§196 Nybyggnad av bastu inom strandskyddat område

Dnr 2353/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bavra 1:3

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en bastubyggnad.

Redogörelse för ärendet

Ansökan innebär att en äldre befintlig bastubyggnad på cirka 10 m2 rivs och ersätts med en ny bastubyggnad med samma storlek, och som uppförs på samma grund. Sökanden har uppgett att ett sådant förfarande är mer praktiskt än en helrenovering av byggnaden. Byggnaden är i behov av renovering.

Platsen ligger cirka fyra km sydväst om Lidhults samhälle och inom strandskyddat område för sjön Knutsnabben.

Strandskyddsdispens har meddelat den 23 september 2009, § 195.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan beträffande eldstad/rökkanal ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1 302 kronor (faktura sänds separat).

§197 Nybyggnad av en gäststuga inom strandskyddat område

Dnr 2105/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmsö-Horn 1:36

Sökande:
XXX

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en gäststuga enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 19 augusti 2009.

Fastigheten som är avstyckad och bebyggd med ett bostadshus, ligger cirka 1,5 kilometer norr om Bolmsö kyrka och helt inom strandskyddat område.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Förslaget innebär nybyggnad av en gäststuga på cirka 15 m2. Byggnaden planeras att uppföras cirka tio meter från bostadshuset och bakom detsamma i förhållande till sjön.

Med anledning av byggnadens storlek, läge och användningssätt är byggnaden bygglovsbefriad.

Motivering

Med hänsyn till att byggnaden uppförs inom den hävdade och avstyckade tomten, torde det inte motverka strandskyddsbestämmelsens syfte och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt.

Särskilt skäl till dispensen är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överklagat detta.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§199 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2248/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Erikstad 5:26

Sökande:
XXX

Yttrande: Från fastighetsägarna till Erikstad 5:14 och 5:21.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus.

Platsen ligger söder om fritidsområdet Erikstad och väster om sjön Vidöstern.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv.

Vid nämndens sammanträde den 15 december 1999, § 329, beslutades att bygglov kunde påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus och dispens från strandskyddsförordnandet meddelades, (tidigare beteckning Simmarp 1:27).

Nämnden förlängde förhandsbeskedet och ny dispens från strandskyddet meddelades den 18 december 2001, § 292.

Tomten avstyckades 2002 och fick då fastighetsbeteckningen Erikstad 5:26.

Eftersom bygglov inte sökts inom två år efter beslutsdatum har förhandsbeskedet upphört att gälla.

En ny ansökan om förhandsbesked har lämnats in den 31 augusti 2009.

Strandskyddsdispens har meddelat den 23 september 2009, § 198.

Fastighetsägarna till Erikstad 5:21 anser att den planerade byggnaden endast ska få uppföra i ett plan.

Fastighetsägarna till Erikstad 5:14 har inget emot den planerade byggnationen. De påpekar dock att befintliga servitut inte får ändras.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Erikstad 5:14 och 5:21 underrättas om beslutet.

§200 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 62/08

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Tannåker 5:1

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Tannåker 2:14, 5:5, Vägverket och länsekologen.

Beslut

 1. Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidsdhus.

 2. Avloppsanläggningen ska lösas i samråd med miljökontoret.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Tannåker, cirka 100 meter söder om vägkorsningen mot Bolmsö. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 1 900 m2.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 1900 m2.

Enligt kommunens översiktsplan är platsen belägen inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv samt har mycket stora naturvärden.

Vägverket har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Tannåker 2:14 och 5:5 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Rykull 1:5, 1:8, 1:15, Tannåker 3:14, 3:15, 5:4 och 6:1 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Länsekologen har muntligen meddelat att förslaget inte påverkar områdets naturvårdsvärden.

Miljökontoret bedömer att avloppsfråga kan lösas genom ett tidsbegränsat tillstånd för allt hushållsspillvatten med sluten tank, eller med ett system med vaccumtoalett. Dock ska fastigheten anslutas till en gemensam lösning för området så snart det är möjligt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Nämnden anser att den föreslagna lösningen inte är lämplig på lång sikt men bedömer ändå att vatten- och avloppslösningen i princip uppfyller miljöbalkens krav i 9 kapitlet, 7 § och måste accepteras till dess att en gemensam lösning för området är framtagen.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 3 255 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Rykull 1:5, 1:8, 1:15, Tannåker 3:14, 3:15, 5:4 och 6:1 underrättas om beslutet.

§201 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 25 augusti till den

11 september 2009.

Redogörelse av meddelanden

 1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 5 augusti 2009, Lagan-dagen 2009.

 2. Beslut från länsstyrelsen daterad den 6 augusti, beslut om bidrag gällande syll på Jonsboda Missionshus på fastigheten Jonsboda 2:4

 3. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§202 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 25 augusti till den 11 september 2009.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsärenden

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Slutbevis

· Beslut från arbetsutskottet.