Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2009-10-28

Sammanträde 2009-10-28

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Maarten Bömer (KB)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

4 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2010.

Beslut om antagande. - Bengt Karlsson

5 Revisionsrapport - Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Bengt Karlsson

6 Intern kontroll - exploateringsprocessen.

Godkännande av redovisning. - Bengt Karlsson

7 Bronamn inom detaljplanen för kvarteret Nålen med flera.

Fastställande av namn. - Alf Carlsson

Information och frågor - Diverse, Plan

8 Detaljplan för del av Berghem 2:9 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby.

Beslut om antagande. - Anna Aracsy

Information och frågor - Plan
- Allobi
- Projekt strandskyddsplanen
- Aktuella planer

Miljö:

9 Orberg 1:37, ansökan om förlängning av tillstånd enligt miljöbalken för berg- och moräntäkt.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Carina Axelsson

10 Banvakten 1, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Upphävande av vite. - Carina Axelsson

11 Replösa 4:9, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Upphävande av vite. - Carina Axelsson

12 Replösa 4:13, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Upphävande av vite. - Carina Axelsson

13 Västerås 1:9, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Upphävande av vite. - Carina Axelsson

14 Marsholm 1:1, anordnande av vindskydd, kanotrastplats och parkeringsplats.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Alf Carlsson

15 Samråd om arbetsplan för väg 25, sträckan mellan Halmstad - Ljungby.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Alf Carlsson

16 Ändring av taxa för livsmedelstillsyn.

Förslag till kommunfullmäktige. - Eva Larsson

Information och frågor - Miljö, Bygg:

17 Biet 6, inredning av vind.

Ansökan om förhandsbesked. - Bertil Johannesson

18 Katoden 2, tillbyggnad av industri och ändrad användning till samlingslokal.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

19 Lidhult 1:344, tillbyggnad av industri.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

20 Snickaren 12, uppförande av tre marknadsbodar.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

21 Torarp 2:27, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Ann-Sofie Svensson

22 Bollstad 1:77, nybyggnad av tre bostadshus och ändrad användning i del av ladugårdsbyggnad till bostad.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

23 Fotatorp 1:5, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

24 Lidhult 13:6, ovårdad byggnad.

Föreläggande med vite. - Uno Samuelsson

25 Läsaryd 5:2, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

26 Nöttja-Bolmaryd 3:11, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

27 Saxnäs 1:26, uppförande av en vindmätningsmast.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Uno Samuelsson

28 Singsjö 1:3, nybyggnad av en komplementbyggnad.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

29 Skifteryd 1:9, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

30 Össjöhult 1:40, uppförande av en vindmätningsmast.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

31 Meddelanden

32 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (164 kb)

§203 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Nytillkomna ärende:

· Replösa 4:41, upphävande av vite för åtgärd av avloppsanläggning.

· Finnatorp 1:3, yttrande till länsrätten i kronoberg angående förråd som inretts till bostad.

· Annerstad 3:12, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

§204 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2010

Dnr 2610/09

Beslut om antagande.

Beslut

1. Ordinarie sammanträdesdagar ska som regel hållas tredje eller fjärde onsdagen i varje månad, klockan 8:00.

2. Sista dag för inlämning av ärenden som ska behandlas i nämnden är måndagen före ärendegenomgång. Detta förutsätter att ärendet är komplett.

3. Ordinarie sammanträden ska under 2010 ske på följande dagar:
3 februari 1 september
24 februari 29 september
24 mars 27 oktober
21 april 24 november
19 maj 15 december eftermiddag
16 juni

4. Beredning i arbetsutskottet (i regel onsdagar klockan 8:00) ska ske på följande dagar:
20 januari 18 augusti
10 februari 15september
10 mars 13 oktober
7 april 10 november
5 maj 1 december
2 juni

5. Ärendegenomgång (i regel måndagar klockan 10:00) ska ske på följande dagar:
11 januari 9 augusti
1 februari 6 september
1 mars 4 oktober
29 mars 1 november
26 april 22 november
24 maj

§205 Revisionsrapport – Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag

Dnr 2394/09

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden anser att den externa medfinansieringen till projekt under 2007-2008 är tillfredställande, men kan vidarutvecklas.

Ljungby kommun avser under våren 2010 genomföra en jämförelse/analys gentemot andra kommuner och ytterligare informera sig om olika regionala samverkans- och informationsmöjligheter. Resultatet av den planerade analysen får tillsammans med revisorernas rekommendationer avgöra framtida inriktning och organisation av arbetet.

Redogörelse för ärendet

KPMG har på uppdrag av Ljungby kommuns revisorer utfört en övergripande granskning av kommunens arbete med ansökningar kring EU-bidrag och andra bidrag som är möjliga att söka i samband med olika projekt.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens arbete är tillräckligt ändamålsenligt, strukturerat och effektivt.

Granskning har genomförts genom studier i relevanta dokument samt intervjuer med chefer och andra personer som administrerar bidragsansökningar och projektverksamhet.

Miljö- och byggnämnden har fått externa medel från Boverket för ett projekt som avser arbete med vindkraftsplan. Bidraget uppgick till 654600 kronor och den egna insatsen har kostnadsberäknats till 218200 kronor.

Slutsatser och rekommendationer

· Upprätta inom respektive nämnds verksamhetsområde en analys över vilka bidrag och övriga externa medel som är möjliga att söka och som förutsätter en aktiv handling.

· Tydliggöra och fördela ansvaret för vem i organisationen som har ett bevakningsansvar för aktuella bidragsansökningar inom verksamhetsområdet.

· Bristande tid, resurser och kompetens kring bidragsadministrationen framhålls som hämmande faktorer för erhållande av externa medel. Varje nämnd och förvaltningsledning bör vidta åtgärder för att minska dessa hämmande faktorer.

§206 Intern kontroll – exploateringsprocessen

Dnr 401/09

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Redogörelse för ärendet

I planen för intern kontroll 2009 ingår att granska exploateringsprocessen från plan till bebyggda tomter. Miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen är den nämnd/styrelse som berörs av granskningen.

Syftet med internkontrollen är att se hur väl processen inom kommunen fungerar från beslut om planuppdrag till att tomterna är byggklara.

Granskning har genomförts genom studier av relevanta dokument samt intervjuer med personal från miljö- och byggkontoret samt tekniska kontoret. I granskningen har två plan- och exploateringsprocesser valts ut,

· Ågårdsängen mellan Norrleden och Ågårdsberget i Ljungby stad som avser ett område för villabebyggelse,

· Ljungby södra infart som avser handelsområde.

Slutsatser

Granskringen genomfördes av Bengt Gustafsson, förvaltningschef på kultur- och fritid som har konstaterat att båda processerna har varit effektiva och bedömer att plan- och exploateringsprocesserna följer det normala mönstret och att Ljungby kommun har en väl fungerande process för att tillgodose behovet av byggklara bostads- och industritomter.

Synpunkter

I normalfallet begär tekniska kontoret medel i budgetprocessen för att täcka de kostnader det innebär att göra planlagda tomter byggklara. När det gäller områden för industri är det oftast så att tomter planläggs utan att det finns en omedelbar efterfrågan. Tekniska kontoret begär då inte några medel eftersom de inte vet hur tomterna ska bebyggas och hur vägar, vatten och avlopp ska anläggas. Om efterfrågan och en snabb etablering av industri vill komma igång finns inga budgetmedel att ta i anspråk. Detta kan bli avgörande för att etablering sker i annan kommun och Ljungby kommun går miste om ett antal arbetstillfällen.

Granskaren föreslår att det i tekniska kontorets budget finns en tillräcklig buffert anslagen för att möta behov och kostnader vid en snabb industrietablering. Dessa medel ska vara öronmärkta för ändamålet och får inte användas till annat.

§207 Bronamn inom detaljplanen för kvarteter Nålen med mera

Dnr 2004/09

Fastställande av namn.

Beslut

Nämnden föreslår Bjälkabron till bronamn inom detaljplanen för kvarteret Nålen med mera.

Redogörelse för ärendet

Med anledning av att en ny bro har uppförts över ån Lagan inom detaljplanen för kvarteret Nålen med mera i Ljungby föreslås ett namn på bron.

Tekniska kontoret har i brev daterat den 12 augusti 2009 föreslagit att nämnden fastställer bronamnet Högarörsbron.

Vid nämndens sammanträde den 23 september 2009 diskuterades förslagen Bjälkabron och Nina Lempkes bro.

Enligt Sven Ljungberg har viken i ån Lagan, strax norr om träbron kallats Bjälkaviken. Intill ligger udden Björkholmen där det tidigare funnits en kaffestuga som förestods av Nina Lempke.

§208 Detaljplan för del av Berghem 2:9 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby

Beslut om antagande.

Beslut

 1. Detaljplan antas för del av Berghem 2:9 med flera inom Sydvästra industriområdet söder om korsningen Långgatan/Kungsgatan.

 2. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning av planen behöver därför inte göras.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Berghem 9:2 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt så att gatumarken kan ingå i kvartersmarken för industri.

Planområdet ligger i Ljungby söder om korsningen Långgatan/Kungsgatan och är cirka sex hektar stort.

Planförslaget innebär att nuvarande detaljplaner från 1991 och 1977 för fastigheterna ändras så att gatumarken blir kvartersmark. Inom planområdet finns fem detaljplaner och ändringen kommer även att omfatta dessa för att reducera antalet detaljplaner.

Kommunen bedömer att planens genomförande inte medför betydande miljöpåverkan och att planen därför inte behöver bli föremål för miljö­bedömning. Länsstyrelsen delar denna uppfattning.

Planförslaget har varit utskickat till samtliga berörda mellan den 1 september till den 28 september 2009.

Inkomna yttrandena under samrådstiden har sammanställts i en samråds­redogörelse daterad den 7 oktober 2009.

Upplysningar

Planförslaget har från början hanterats med så kallat normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen (PBL), men efter samrådet har planen övergått till enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 28 § PBL. Anledningen är att inga synpunkter har kommit in som gjort att detaljplanen förändrats väsentligt.

Detta innebär att planen kan antas av nämnden efter det att den varit utställd på samråd.

§209 Ansökan om förlängning av tillstånd enligt miljöbalken för berg- och moräntäkt

Dnr 2932/07

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärendenummer 551-1502-08

Fastighet: Orberg 1:37

Verksamhets-

Utövare: XXX

Beslut

Nämnden tillstyrker ansökan med följande tillägg.

Täktområdet har ett bra läge skyddad från insyn och med närmaste bebyggelse på behörigt avstånd. Det finns inga klagomål på befintlig verksamhet.

Utöver vad som anges i ansökningshandlingarna bör även prov på metallhalter tas på utgående vatten från dammarna. Detta för att säkerställa att inga metaller läcker ut i materialet vid bearbetning. Dammbekämpning ska ske med endast vatten under den period på året då det är möjligt. När ett dammbindande medel behövs ska i första hand ett miljövänligt ligninbaserat alternativ användas.

Yta för lagring och sortering av återvinningsmassor bör vara tydligt avgränsad och iordningställd samt markerad på karta. Färdigbruten mark bör återställas snarast. Det bör finnas tydliga villkor om riven asfalt som kan innehålla stenkolstjära får förekomma i täkten eller inte. Om detta tillåts ska villkoren tydligt reglera hur lagringen och hanteringen får ske. En rimlig nivå på villkoren kan vara att verksamheten ska bedrivas på hårdgjord och nederbördsskyddad yta.

Redogörelse för ärendet

XXX i Ljungby ansöker hos Länsstyrelsen om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utvidgad täktverksamhet på fastigheten Orberg 1:37.

Täktområdet är beläget i skogsmark cirka 3 kilometer sydost om Ljungby tätort och cirka 1,5 kilometer sydväst om väg 124, Ljungby - Liatorp. Bolaget bedriver för närvarande bergtäkt i området och ansöker om att bryta totalt 5,3 miljoner ton berg och 300000 ton morän inom ett brytningsområde på 26,8 hektar. Det årliga uttaget kommer maximalt att uppgå till 275000 ton. Tillstånd begärs till år 2034.

Verksamheten utgörs av avtäckning av berget, borrning, sprängning, skutslagning, krossning och sortering samt lastning och uttransporter. Bolaget avser också att i återvinningssyfte ta emot och förädla material i form av rena schaktmassor, jord, sten, betong tegel och asfalt, maximalt 50000 ton per år. Arbetstider är helgfri måndag-fredag klockan 7:00-18:00. Lastning och uttransporter kan därutöver komma att ske från 6:00 till 22:00. Under sex sommarveckor från och med vecka 27 till och med vecka 32 kommer ingen borrning, sprängning, krossning eller skutslagning att ske.

Brytningen sker etappvis i 1-2 pallar med löpande efterbehandling av utbrutna områden. Avrinnande vatten från täktområdet kommer att passera sedimenteringsbassänger anlagda i områdets östra del. Efter avslutad brytning kommer området att återföras till skogsmark.

§213 Krav på åtgärd av avlopp efter inventering

Dnr 393/09

Upphävande av vite.

Fastighet: Västerås 1:9


Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

 1. Vitet från den 22 april 2009, § 102 upphävs.

 2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Vid nämndens sammanträde den 22 april 2009, § 102 förelades fastighetsägarna till Västerås 1:9 om att senast den 30 oktober 2009 ha åtgärdat avloppsanläggningen på fastigheten.

Åtgärder har vidtagits och avloppsanläggningen kommer att anläggas gemensamt med fastigheten Västerås 1:8.

Upplysning

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet och om att anteckningen i inskrivningsregistret ska strykas.

§214 Anordnande av båt- och kanotrastplats, parkeringsplats samt uppförande av vindskydd

Dnr 1561/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Marsholm 1:1

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för anordnande av båt- och kanotrastplats, parkeringsplats samt uppförande av ett vindskydd enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

 2. Länsekologens bedömning om hur området kan anpassas så naturligt som möjligt ska beaktas.

 3. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna har utförts.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 3 juli 2009.

Marsholm är idag ett naturreservat och den angivna platsen gränsar till reservatets nordvästra sida och är undantagen från reservatsbestämmelser.

Förslaget innebär anordnande av en båt- och kanotrastplats på samma plats som redan idag används för ändamålet. Badstranden jämnas till med sand och området intill iordningställs bland annat med en grillplats och en yta för övernattning med tält samt uppförande av ett vindskydd. Befintlig väg grusas upp, utan att breddas och parkeringsplatser anordnas. Totalt blir platsen cirka 60 meter bred och 37 meter djup.

Befintlig stenpir ska breddas, förstärkas och ska förses med gräsyta. Förslaget innebär även anläggande av en båtramp på tre gånger fem meter.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 22 september 2009, meddelat att skogliga åtgärder har utförts inom området och bedömer att natur- och djurliv har förändrats. Länsekologen redovisar även hur området kan anpassas för att upplevas så naturligt som möjligt.

Vid nämndens sammanträde den 23 september 2009, § 191 uppmanades fastighetsägaren att lämna in en förklaring om varför åtgärder har utförts inom strandskyddat område innan dispens har meddelats.

Sökanden har muntligen lämnat en förklaring och meddelar att i samråd med länsstyrelsen har åtgärderna diskuterats innan de påbörjades. Åtgärderna utfördes därefter i samband med andra skogliga arbeten på ön av entreprenör.

Motivering

Området används redan idag för att lägga till med kanot och båt. En varsam förbättring av området ökar allmänhetens tillgång till naturreservatet.

Användandet av en båtramp skulle ge räddningstjänsten möjlighet att sjösätta båt i sjön Möckelns norra del.

Enligt 7 kapitlet, 15 § miljöbalken får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Särskilt skäl till dispensen är att i samband med reservatsbildningen undantogs denna plats från reservatet då bedömningen gjordes att naturvärdena på platsen var små varför ytan för denna typ av verksamhet kunde inrymmas i området.

Upplysning

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Nämnden bedömer att avsedd plats för övernattning med tält kan ske enligt allemansrätten.

För uppförande av vindskydd krävs bygglov och ska sökas i god tid innan arbete får påbörjas.

För anordnande av pir och ramp i vattenområdet ska länstyrelsens medgivande inhämtas. Tillstånd kan även krävas för arbete i vatten, vattenverksamhet.

Den som vill bedriva vattenverksamhet har ett eget ansvar att söka tillstånd.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§215 Samråd om arbetsplan för väg 25, sträckan mellan Halmstad – Ljungby

Dnr 2254/09

Yttrande till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Nämnden vidhåller tidigare yttrande och finner det anmärkningsvärt att tidigare synpunkter i yttranden från nämnden inte har beaktats.

Redogörelse för ärendet

Vägverket Region Sydöst har genomfört en förstudie och presenterar nu en arbetsplan med ombyggnad till 2+1 väg och för mittseparering av väg 25. Arbetsplanen omfattar delen Hallands länsgräns – Glamshult, Ljungby stad – Annerstad och Boasjön – Annerstad. Vägverket framhåller vägens betydelse för långväga resor och transporter som förbinder trafik från Halmstad och E6:an till E4:an och vidare mot Kalmar. Vägen är också klassad som nationell stamväg.

Vägens bredd är 13 meter idag och planerade åtgärder bedöms huvudsakligen rymmas inom befintligt vägområde och säkerhetszoner kommer att ses över och kompletteras med sidoräcke eller slänträcke. Målet med projektet är att uppnå en säker framkomlighet på sträckan genom mittseparering och därmed finns möjlighet att höja hastigheten från 90 till 100 kilometer/timmen.

Väg 25 kommer delvis att förses med viltstängsel och att byggas ut med nödfickor för uppställning av havererade fordon på 1-fältssträckorna.

Vägverket planerar att utbyggnaden kommer att utföras 2010 under förutsättning att finansiering finns.

Motivering

Att Vägverket prioriterar korsningen väg 25/536/533 med särskilt vänstersvängsfält och separata bussfickor är i vägverkets plan en säkerhetshöjande effekt.

Nämnden anser att en försämring sker för trafikanter som kommer i 1-fältsfilen till korsningen och ska göra en högersväng. En inbromsning i 1-fältsfil för högersvängande innebär att all efterföljande trafik bromsas upp. Detta moment stör trafikrytmen och kan bidra till olyckshöjande situationer, då korsningen inte blir utbyggd med fält som säkerställer både för höger- och vänstersvängande fordon.

Vägen lutar mot korsningen och i båda körriktningarna är det nedförsbacke till avfarten. Under vintertid med snö och halka ökar olycksrisken på grund av situationer i 1-fältsfilen för högersvängande fordon. Svängande fordonen måste sakta ned hastigheten i 1-vägsfältet vilket medför att efterföljande fordon också ”står stilla”. Att inte ge det högersvängande fordonet ett enskilt fält att svänga av i är inte en säkerhetshöjande effekt av korsningen.

De olika etapperna ska förses med nödfickor för havererade fordon och vändplatser för bland annat räddningsfordon och arbetsfordon. Behover av nödfickor är större än vad Vägverket redovisat.

Med kommunens erfarenhet från E4:an förbi Ljungby som 2+1 väg kommer antalet blockeringar av vägen att öka markant då 2+1 införs. Trafik med en jämn hastighet utan häftiga inbromsningar och accelerationer medför att utsläpp av skadliga ämnen och partiklar till luft minskar varför vägen måste förses med särskilda fält för högersvängande fordon.

Planering sker för framtidens trafik och då får inte exempelvis korsningen 25/536/533 nuvarande säkerhet försämras. För de högersvängande fordonen vid

1-fältsväg ska den säkerhetshöjande effekten som Vägverket eftersträvar finnas med i planeringen från början.

Nämnden förutsätter att hela sträckan av väg 25 förses med viltstängsel. Kommunens har i översiktsplanen påpekat vikten av viltstängsel uppförs längs hela sträckan av väg 25.

§216 Ändrad taxa för livsmedelstillsyn

Dnr 2611/09

Förslag till kommunfullmäktige.

Beslut

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, daterad den 8 oktober 2009.

Redogörelse för ärendet

Ändringen avser huvudsakligen § 14, enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (nedan kallad avgiftsförordningen). Kontrollmyndighet ska ta ut dels årlig kontrollavgift, avgift för extra kontroll och så kallad bemanningsavgifter samt avgifter för godkännande och registrering.

Vilka anläggningar som ska godkännas regleras dels genom EG-förordningen (853/2004, den 29 april 2004) om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung och dels genom Livsmedelsverkets ”Föreskrifter om livsmedelshygien” (LIVSFS 2005:20, 4-5 §§). Genom LIVSFS 2009:5 har ändringar gjorts i LIVSFS 2005:20 som innebär att kravet på godkännande i 4-5§§ upphör att gälla den 1 december 2009. Från och med detta datum kommer endast de verksamheter som omfattas av EG-förordningen 853/2004 (animalieanläggningar) att behöva godkännande och övriga verksamheter som idag kräver godkännande ska registreras.

Regeringen har gjort ändringar i 9§ förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Bestämmelsen gäller påförande av den årliga kontrollavgiften. Den nya formuleringen av 9§, som träder ikraft den 1 januari 2010 är:

· Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

· Den som enligt 13 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats. Förordning (2009:922).

För den kommunala livsmedelskontrollen innebär detta från den 1 januari 2010

Att när en livsmedelsföretagare anmäler en anläggning för registrering så ska kontrollmyndigheten det första verksamhetsåret ta ut dels avgift för registreringen enligt 13 § avgiftsförordningen och dels, när anläggningen är registrerad, årlig kontrollavgift.

§217 Inredning av vind

Dnr 2505/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Biet 6, Bergagatan i Ljungby.

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov kan påräknas för inrednig av vind.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär inredning av en vindslägenhet på cirka 250 m2 i ett flerbostadshuset med tre våningar utan hiss.

Dagsljus till lägenhetens rum anordnas genom takfönster.

För att uppfylla byggnadsverksförordningen §§ 12, 14 och 15 ska hiss installeras vid ändring av byggnader i den utsträckning det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning.

Sökanden har i brev, daterat den 20 oktober 2009, redovisat ett kostnadsförslag på installation av hiss. Sökanden bedömer att det får för stora ekonomiska konsekvenser samt att hiss inte går att installera i befintliga trapphus på grund av platsbrist.

Motivering

Enligt förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVF) 12§ ska byggnader som innehåller bostäder eller arbetslokaler vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt 15§ ska de ombyggda delarna tillföras de i 12§ angivna egenskaperna i fråga om tillgänglighet om det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift 930 kronor (faktura sänds separat)

§218 Tillbyggnad av industri och ändrad användning till samlingslokal

Dnr 868/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Katoden 2, Svarvaregatan i Ljungby.

Sökande: XXX

Beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av industri samt att byggnaden även får användas som samlingslokal.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär ändrad användning till en samlingslokal. Samlingslokalen har en area på cirka 260 m2.

Industribyggnaden kommer fortsättningsvis att användes till lager, utställning och försäljning.

I förslaget redovisas även en tillbyggnad av entré på cirka 11 m2.

Enligt detaljplanen är fastigheten placerad på område för industri.

Nämnden bedömer att ändringen överensstämmer med detaljplanen.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsetts.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysning

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 4 154 kronor (faktura sänds separat).

§219 Tillbyggnad av industri

Dnr 2326/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Lidhult 1:344

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Lidhult 36:8

Beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av industri.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär tillbyggnad på höjden på en befintlig industribyggnad med en area på cirka 280 m2. Tillbyggnaden får en byggnadshöjd på cirka 14,8 meter.

Enligt gällande detaljplan är högsta tillåtna byggnadshöjd 10 meter.

Fastighetsägaren till Lidhult 36:8 har erinran mot förslaget, med anledning till risk för ökad bullernivå.

Sökande har i brev daterat den 29 september 2009 meddelat bland annat att åtgärder vidtas för att minska buller i aktuellt område.

Fastighetsägaren till Lidhult 36:19 har fått möjlighet att yttra sig men inte svarat.

Motivering

Nämnden kan medge mindre avsteg från plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitel, 11 § om byggnadshöjden eftersom åtgärden innebär en begränsad byggnadsdel på fastigheten.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysning

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Nämnden förutsätter att sökanden följer villkoren som reglerar verksamheten enligt tillstånd daterat den 13 december 2005 enligt miljölagstiftningen.

Avgift: 3 968 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Lidhult 36:8 underrättas om beslutet med besvärshänvisning och mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§220 Uppförande av tre marknadsbodar

Dnr 1121/99

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Snickaren 12, Gamla Torg i Ljungby.

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för uppförande av tre marknadsbodar.

Redogörelse för ärendet

Tillfälligt bygglov beviljades den 19 juni 1997, § 156 för uppförande av tre marknadsbodar till och med den 30 juni 1999. Vid nämndens sammanträde den 16 september 1999, § 242 förlängdes det tillfälliga bygglovet med tio år till och med den 30 september 2009.

Området är klassat som kulturreservat och enligt gällande detaljplan får inte flera byggnader uppföras.

Ansökan om permanent bygglov har lämnats in för tre marknadsbodar som är cirka 7 m2 vardera.

Smålands museum har inget emot förslaget.

Motivering

Nämnden kan medge avsteg från gällande detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet, 11 § om byggnadsförbud inom kulturreservat då marknadsbodarna är lätt demonterbara och flyttbara.

Upplysning

Avgift: 868 kronor (faktura sänds separat).

§221 Inredande av förråd till bostad

Dnr 1654/05

Yttrande till länsrätten i Kronobergs län, målnummer 1290-09, rotel 3.

Fastighet: Finnatorp 1:3

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Nämnden vidhåller tidigare beslut och instämmer i länsstyrelsens brev daterat den 12 oktober 2009.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger inom det detaljplanerade området i Finnatorp, cirka 1,5 kilometer norr om Hölminge och cirka fyra kilometer söder om Tannåker.

Enligt detaljplan P79/6 med tillägg P96/18 får på tomtplats inte uppta mer än en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad.

Bygglov beviljades den 14 december 2005 för uppförande av ett enbostadshus och ett förråd.

Klagomål inkom från Finnatorps stugförening om att arbetena inte utförs enligt beviljat bygglov.

Vid besök på platsen den 9 augusti 2007 framkom att förrådet delvis används som övernattning under tiden av enbostadshusets uppförande. Förrådet innehåller rum för personlig hygien och rum för vila och sömn.

Enligt nämndens beslut från den 29 augusti 2007 § 147 tillåts förrådet innehålla wc/dusch och rum för vila och sömn.

Byggherren har svarat att de är medvetna om att förråd inte får inredas och användas som bostad.

Vid nytt besök på platsen den 23 juni 2008 konstaterades att förråd inte uppförts enligt beviljat bygglov, utan är inredd som en bostad med kök, wc/dusch, sovrum, allrum och klädvård.

Fastighetsägare har fått tillfälle att återställa byggnaden enligt gällande bygglov innan nämndens sammanträde den 3 september 2008.

Vid nämndens sammanträde den 3 september 2008, § 161 förelades fastighetsägaren vid vite på 50000 kronor om att återställa förrådsbyggnaden enligt bygglov och nämndens beslut från den 29 augusti 2007, § 147. Byggnadsavgift skulle tas ut och bestämdes till 4 x 4464 kronor (17 856 kronor).

Ärendet översändes även till länsrätten för prövning angående frågan om tilläggsavgift skulle tas ut.

Sökanden överklagade nämndens beslut och ärendet översändes till länsstyrelsen för avgörande. Länsstyrelsen har i beslut den 2 september 2009 avslagit överklagandet, men ändrat tiden för när byggnaden ska vara återställd till den 1 december 2009.

Sökanden har överklagat länsstyrelsens beslut.

Nämnden är förelagd att lämna yttrande till länsrätten senast den 4 november 2009.

§222 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2314/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Torarp 2:27


Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Odensjö-Ryd 1:22 och 1:26.

Beslut

 1. Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

 2. Stigen/vägen i den norra delen ska beaktas vid avstyckning av tomten.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 1,5 kilometer nordöst om samhället Byholma. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 3 000 m2.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus.

För området finns inga särskilt utpekade intressen enligt kommunens översiktsplan.

Fastighetsägarna till Odensjö-Ryd 1:22 och 1:26 har erinran mot förslaget.

Fastighetsägarna har bland annat önskemål om att tomten placeras så att den befintlig stigen/vägen till sjön behålls och hamnar i sin helhet utanför tomtens norra ände.

Fastighetsägarna till Odensjö-Ryd 1:19, 1:23, 1:24 och 1:25 har fått möjlighet att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Odensjö-Ryd 1:19, 1:23, 1:24 och 1:25 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Odensjö-Ryd 1:22 och 1:26 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§223 Nybyggnad av transformatorstation

Dnr 2414/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Annerstad 3:12

Sökande:
XXX

Yttrande: Smålands museum, länsstyrelsen och Vägverket.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en transformatorstation.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av transformatorstation på cirka 3 m2. Byggnaden kommer att placeras 5 meter norr om fastighetsgränsen och 8 meter från vägkanten till den allmänna vägen. Byggnaden planeras uppföras med grön fasad och svart tak.

Den planerade placeringen ligger inom ett område som är av intresse enligt kulturmiljöprogrammet.

Smålands museum tycker att plasten är olämplig.

Länsstyrelsen bedömer att platsen är lämplig.

Vägverket har i yttrande daterat den 23 oktober 2009 godkänt förslaget.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Motivering

Transformatorstationen ersätter befintlig stolpstation.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Planlösningen har inte granskats – ingår inte i bygglovsprövningen.

Avgift: 2480 kronor (faktura sänds separat).

Smålands museum och Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§224 Nybyggnad av tre bostadshus och ändrad användning i del av ladugårdsbyggnad till bostad

Dnr 1866/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Bollstad 1:77

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Bollstad 1:76, 1:148 och 1:165,

Bollstads vägsamfällighet, länsekologen och tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av tre bostadshus och ändrad användning i del av ladugårdsbyggnaden till bostad.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på Bolmsö cirka en kilometer väster om bron mot Tannåker.

Förslaget innebär nybyggnad av tre bostadshus och ändrad användning i del av ladugårdsbyggnad till bostad. Tomterna för bostadshusen planeras att avstyckas och få en storlek på cirka 1350 – 1800 m2 vardera.

Platsen ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv. I övrigt finns inga särskilt utpekade intressen enligt kommunens översiktsplan.

Fastighetsägaren till Bollstad 1:148 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Bollstad 1:76 och 1:165 har erinringar emot förslaget.

Bollstads vägsamfällighet har inget emot byggnationen, men påpekar att de skador på vägen som kan uppkomma ska bekostas av byggherren.

Fastighetsägarna till Bollstad 1:2, 1:41 och 1:82 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Länsekologen har i yttrande daterat den 31 augusti 2009 meddelat att området ur biologisk synpunkt har alldaglig natur och bedömt de föreslagna platserna som lämpliga.

Tekniska kontoret har i yttrande daterat den 13 augusti 2009 meddelat att kostnaden för att ansluta de planerade fastigheterna har beräknats till ungefär 2,5 miljoner kronor exklusive moms.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa enligt sökandens redovisning inlämnad den 5 oktober 2009.

Motivering

Nämnden bedömer att platserna uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Några byggnadsarbeten får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 945 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Bollstad 1:2, 1:41 och 1:82 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Bollstad 1:76 och 1:165 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§226 Ovårdade byggnader

Dnr 2046/08

Föreläggande med vite.

Fastighet: Lidhult 13:6

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. XXX, föreläggs vid vite på 30 000 kronor (trettiotusen kronor), att senast tre månader efter att ha blivit delgiven beslutet ha åtgärdat följande punkter:

· Fasad mot norr. Skador i fasadbeklädnaden på huvudbyggnaden ska repareras.

· Fasad mot öster. Skador i fasadbeklädnaden på huvudbyggnaden ska repareras. Sönderslagna fönster på huvudbyggnaden ska repareras. Sönderslagna fönster (glasblock) på sidobyggnaden ska repareras.

· Fasad mot söder. Skador i fasadbeklädnaden på huvudbyggnaden ska repareras. Balkongräcket på huvudbyggnaden ska repareras. Sönderslagna fönster, inklusive glasblock, på huvudbyggnaden ska repareras.

· Yttertak. Plåt på vindskivor ska monteras där den idag saknas. Nockpannor ska monteras där dessa idag saknas.

2. Uppgifter om vilka långsiktiga planer som finns för användningen av byggnaderna ska redovisas skriftligt.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit flera anmälningar om att kioskbyggnaden och huvudbyggnaden på fastigheten Lidhult 13:6 är ovårdade.

Vid besök på platsen den 26 september 2008 konstaterades att ett flertal fönster var sönderslagna på båda byggnaderna. Fasadbeklädnaden på huvudbyggnadens baksida hade ett flertal skador.

Det noterades också att tomten inte hölls i vårdat skick. Diverse ovidkommande material fanns utspritt på delar av tomten.

Tidigare ägare har i brev, daterat den 16 november 2008, meddelat att reparation och upprustning av både kiosken och huvudbyggnaden skulle ske under sommaren 2009.

Vid nämndens sammanträde den 17 december 2008, § 266 uppmanades fastighetsägaren att lämna in en tidsplan till nämnden som redovisade de planerade reparationsarbetena samt uppgifter om långsiktiga planer för användningen av byggnaden. Beslutet har skickats med mottagningsbevis i två omgångar till olika adresser eftersom fastighetsägaren har flyttat och inte löst ut breven.

I juni 2009 har nämnden uppmärksammat att fastigheten är såld och har fått en ny ägare.

Miljö- och byggkontoret har i brev, daterat den 12 augusti 2009, begärt en skriftlig förklaring över vilka åtgärder fastighetsägaren planerar vidta. Svar skulle ha inkommit senast den 31 augusti 2009. Något svar inkom inte till nämnden.

Vid nämndens sammanträde den 2 september 2009, § 176 uppmanades fastighetsägaren till Lidhult 13:6 att senast tre veckor efter att ha blivit delgiven beslutet lämna in en skriftlig förklaring och en tidsplan över vilka åtgärder som kommer att vidtas med byggnaden. Även uppgifter om vilka långsiktiga planer som finns för användningen av byggnaderna ska skriftligt redovisas.

Fastighetsägaren blev underrättad om beslutet med delgivningsman den 16 september 2009.

Någon redovisning har inte inkommit till nämnden.

Vid besök på platsen den 21 oktober 2009 har konstaterats att tomten är upprensad och att det inte finns något ovidkommande material på denna. Några sönderslagna fönster har också reparerats.

Motivering

Enligt plan- och bygglagens 3 kapitel 13 §, ska byggnaders yttre hållas i vårdat skick. I 17 § samma kapitel står skrivet att tomter ska hållas i vårdat skick.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med delgivningsman.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§230 Nybyggnad av en komplementbyggnad

Dnr 2413/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Singsjö 1:3

Sökande: XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en komplementbyggnad.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka fyra kilometer norr om Vrå samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av en komplementbyggnad i anslutning till övriga byggnader på gården.

Byggnaden planeras att uppföras i 1½ plan med en byggnadsarea på cirka 131 m2. Förslaget redovisar att byggnaden ska innehålla relaxrum, allrum, bastu, WC/dusch, förrådsutrymmen och ett pannrum.

Sökanden har muntligen meddelat att en ny avloppsanläggning ska anordnas för byggnaderna på gården.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Planlösningar och sektion har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Avgift: 7 440 kronor (faktura sänds separat).

§231 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2835/08

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Skifteryd 1:9

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka två kilometer nordväst om Gashult.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Tomten planeras inte att avstyckas.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

På angränsande fastigheter i väster planerades tidigare en vindkraftspark. Stena Renewable Energy AB har i brev, daterat den 11 juni 2009, meddelat nämnden att vindkraftsprojektet i Hjortseryd inte längre är aktuellt och även återkallat ansökan om förhandsbesked.

Stena Renewable Energy AB har återigen fått tillfälle att yttra sig över ansökningen men har inte svarat.

Fastighetsägaren till Ormhult 1:25 och en av delägarna till fastigheten

Abbeshult 1:17 har tidigare haft erinringar mot förslaget med anledning av den tidigare planerade vindkraftsparken. Dessa fastighetsägare har återigen fått tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Fastighetsägarna till Skifteryd 1:8 och har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men har inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några arbeten får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 945 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Abbeshult 1:17, Ormhult 1:25 och Skifteryd 1:8 samt Stena Renewable Energy AB underrättas om beslutet.

§232 Uppförande av en vindmätningsmast

Dnr 667/09

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Össjöhult 1:40

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Össjöhult 1:39, länsstyrelsen, Försvarsmakten, LFV Division Flygtrafiktjänst och Halmstad

City Airport.

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för uppförande av en vindmätningsmast till och med den 31 december 2013.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 1,5 kilometer nordväst om Össjöasjön.

Förslaget innebär uppförande av en vindmätningsmast som är 100 meter hög. Mastens placering är tillfällig och sökanden har meddelat att masten kommer att vara borttagen senast 2013. Masten är avsedd för att undersöka vindförhållandena för en framtida vindkraftspark i området.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen. Platsen ligger heller inte inom något område som är prioriterat för vindkraft.

Länsstyrelsen har i beslut daterat den 8 april 2009 meddelat att de inte har något emot förslaget från natur- eller kulturmiljösynpunkt.

Försvarsmakten har i yttrande daterat den 20 november 2008 meddelat att de inte har någon erinran mot förslaget.

LVF Division Flygtrafiktjänst har i yttrande daterat den 25 juni 2009 meddelat att åtgärden inte kommer att påverka flygplatsernas CNS-utrustning.

Halmstad City Airport har i yttrande daterat den 4 maj 2009 meddelat att de inte har något mot förslaget.

Fastighetsägaren till Össjöhult 1:39 har inget emot förslaget.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Byggsamråd behövs inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Detta beslut innebär inte att kommunen på något sätt har tagit ställning till om det kommer att få uppföras en vindkraftspark eller inte i det aktuella området.

Avgift: 5 487 kronor (faktura sänds separat).

§233 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 12 september till den 19 oktober 2009.

Redogörelse av meddelanden

 1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 7 oktober 2009, pensionat Sjöatorpsgården i Tutaryd.

 2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 5 oktober 2009, offentliga arrangemang på Garvaren 1.

 3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 15 oktober 2009, offentlig danstillställning på Södra Ljunga bygdegård.

 4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 15 september 2009, seriespel IF Troja Ljungby.

 5. Beslut från länsstyrelsen daterad den 14 september 2009, anmälan enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och placering av nätstationer mellan Kånna och Trollebygget.

 6. Laga kraftbevis för upphävande av del av fastighetsplan Torg 2:9, 2:10 med flera i Lagans samhälle.

 7. Laga kraftbevis för upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom del av kvarteret Läraren i Ljungby stad.

 8. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§234 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 12 september till den 19 oktober 2009.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsärenden

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Slutbevis

· Strandskyddsdispenser