Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2009-12-16

Sammanträde 2009-12-16

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Krister Lundin (M)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

4 Kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister.

Val av kontaktperson. - Bengt Karlsson

5 Plan för intern kontroll 2010.

Beslut om godkännande. - Bengt Karlsson

6 Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete inom livsmedelsområdet.

Yttrande till kommunens revisorer. - Alf Carlsson

Information och frågor - Diverse, Plan

7 Detaljplan för del av Torg 6:4 inom nordvästra industriområdet i Lagans samhälle.

Upphävande av planuppdrag. - Eva Syrén

8 Detaljplan för nordvästra industriområdet med mera i Lagans samhälle.

Beslut om planuppdrag. - Eva Syrén

9 Detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart i Ljungby stad.

Beslut om utställning. - Henrik Johansson

10 Detaljplan för Replösa Björket i Ljungby stad.

Beslut om utställning. - Henrik Johansson

11 Laganskolan i Lagan samhälle

Beslut om planutredning. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Miljö:

12 Behovsutredning och tillsynsplan för miljökontorets verksamhet 2010.

Godkännande och antagande av plan. - Ann-Sofi Persson

13 Kånna 9:11, nedskräpning av tomt.

Föreläggande med vite. - Carina Axelsson

14 Bolmsö 2:15, bortschaktning av vassvegetation och byggnation av en mindre bro

Ansökan om strandskyddsdispens. - Thomas Hultqvist

Information och frågor - Miljö, Bygg:

15 Gertrud 15, avsaknad av tele/hörslinga.

Föreläggande om att inkomma med intyg. - Bertil Johannesson

16 Leoparden, utökning av byggrätt.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

17 Valhall 9, uppförande av mur/plank.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

18 Bohok 1:12, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

19 Elinge 3:54, ändrad användning i del av flerbostadshus till utrymme för djursjukvård.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

20 Grytåsa 2:1, nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

21 Viggåsa 1:10, olovligt uppförda byggnader. - Uno Samuelsson

22 Öjarp 1:33, ändring av båthus och nybyggnad av bastubyggnad. Olovligt utförda åtgärder

Föreläggande om återställande. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

23 Meddelanden.

24 Delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (143 kb)

§252 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Nytillkomna ärenden.

· Fritiden 2, brister på maskindriven ridåvägg. Beslut om föreläggande om användningsförbud.

§253 Kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister

Dnr 2249/08

Val av kontaktperson.

Beslut

1. Nämnden utser Ann-Sofie Svensson till kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister.

2. Bertil Johannesson avregistreras som kontaktperson för Boverkets energiregister.

Redogörelse av ärendet

Lagen om energideklaration (SFS 2006:985) innebär att den som äger en byggnad ska göra en energideklaration. Till årsskiftet 2008/2009 ska specialbyggnader över 1000 m2 samt hus med nyttjanderätt deklareras. Från den 1 januari 2009 ska byggnader inklusive småhus ha en energideklaration när de säljs och nybyggnation ska deklareras inom två år från att slutbevis utfärdats.

Boverket är registermyndighet och får enligt förordningen om energideklaration för byggnader (SFS 2006:1592) medge direktåtkomst till registret för den kommunala nämnd som ansvarar för plan- och byggväsendet och som ska utöva tillsyn.

Boverket vill ha en kontaktperson som ska ha ansvaret för direktåtkomst till energideklarationsregistret.

Vid nämndes sammanträde den 3 september 2008, § 143 utsågs Bertil Johannesson till kontaktperson och en ersättare behöver nu utses.

§254 Plan för intern kontroll 2010

Dnr 2798/09

Beslut om godkännande.

Beslut

Nämnden godkänner planen för intern kontroll 2010 där remisshanteringen i ärendeprocessen ska granskas på miljö- och byggkontoret.

Redogörelse för ärendet

Planen för den interna kontrollen 2010 är baserad på risk- och väsentlighetsanalys som genomförts av en arbetsgrupp.

Processer, rutiner och arbetsuppgifter har bedömts med utgångspunkt från möjlighet till misstag och väsentlighet. Arbetsgruppens bedömning ligger till grund för den plan som ekonomikontorets controller har lämnat förslag på den 25 november 2009.

Processens som ska granskas på miljö- och byggkontoret är hur remisstiden mellan olika myndigheter/remissinstanser hanteras.

§255 Revisionsrapport – Granskning av kommunens arbete inom livsmedelsområdet.

Dnr 2831/09

Yttrande till kommunens revisorer.

Beslut

Nämnden lämnar följande yttrande:

De brister som KPMG påpekat i sin granskning har inte medfört att det serverats livsmedel av mindre god kvalité eller att säkerheten har åsidosatts för allmänheten att äta säker mat.

Dagens livsmedelslagstiftning (trädde i kraft 1 januari 2006) är väldigt flexibel och inte detaljstyrd som den förra lagstiftningen. Det är viktigt med samsyn och likvärdiga bedömningar mellan livsmedelsinspektörerna i kommunen. Det tar lång tid att få samsyn då det finns många livsmedelsverksamheter med olika inriktningar. Det är av ytterst stor vikt att alla livsmedelsverksamheter som finns i Ljungby kommun bedöms likvärdigt efter deras egna förutsättningar. Som revisorerna påpekat har det varit nyanställningar av livsmedelsinspektörer vid denna tidpunkt för revisionen och framtagande av ny livsmedelstaxa. Kontoret prioriterade då att inte ta fram en skriftlig plan för en verksamhet som ingen visste hur den skulle se ut i ett dokument utan bestämde sig för att utföra kontroller på fältet som gjorde att vi visste att det serverades säkra livsmedel till allmänheten.

Kontoret vet av erfarenhet att vid en nyanställning kan det ta upp till ett år att få in en ny medarbetare i samarbetet med bedömningsresultat som är likvärdiga oavsett vilken inspektör som utför inspektionen. Denna inskolning medför att inspektörerna måste arbeta parallellt under lång tid.

Det råder stor brist på utbildade livsmedelsinspektörer i Sverige. Enligt Livsmedelsverket saknas det cirka 150 stycken och det beror mycket på att det saknas en formell yrkesutbildning för livsmedelsinspektörer.

Med nyanställning av två inspektörer med rekryteringsprocess och inskolning under denna revisionstid har det varit mycket svårt att överblicka hur mycket som en inspektör skulle klara av under året. Kontoret har då inte avsiktligt avsatt tid för att skriftligen dokumentera en osäker plan utan har bestämt sig för att upprätthålla en livsmedeltillsyn som fortfarande såg till att allmänheten kunde garanteras säkra livsmedel.

Samverkan med andra kommuner är något som kontoret prioriterat under ett flertal år. Samverkan är då bland annat att bedriva projekt tillsammans, samsyn i inspektionsrutiner, möjlighet att utbyta erfarenheter eller tolkningsfrågor av livsmedelslagstiftningen. Att samverka med andra kommuner då arbetstid behöver köpas är en process som tar tid då inspektören måste ha delegation att utföra arbetsuppgifter i den nya kommunen.

Nämnden har för avsikt att ta fram mål för livsmedelstillsynen som revisionen påpekat. Behovsutredning och tillsynsplan för år 2010 kommer antas nu i december 2009.

Redogörelse för ärendet

KPMG har på uppdrag av Ljungby kommuns revisorer utfört en övergripande granskning av kommunens arbete inom livsmedelsområdet.

Livsmedelstillsyn innebär att kommunen kontrollerar att företaget uppfyller lagstiftningens krav i sin verksamhet. Om ett företag inte uppfyller lagstiftningens krav ska kommunen vidta de åtgärder som krävs för att avhjälpa bristen.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma nämndens förmåga att styra, leda och följa upp tillsyn enligt livsmedelslagen.

Metod

Granskningen bygger på en analys av befintliga styrande dokument för området, till exempel nämndens behovsutredning, verksamhetsplaner och uppföljningar. Intervjuer har genomförts med nämndens presidium, förvaltningschef och med kontorets två livsmedelsinspektörer. Statistiska uppgifter om kommunens tillsyn från Livsmedelsverket har även använts.

Revisorernas kommentarer

· Positivt att nämnden i stor omfattning samverkar med andra myndigheter.

· Brister i nämndens styrning av livsmedelstillsyn, då den inte inventerat behovet av och planerat för tillsyn under 2009. Nämnden bör ta fram mål för livsmedelstillsynen.

· Brister i nämndens uppföljning av livsmedelstillsyn, ingen uppföljning har gjort för tillsynen under 2008.

· Livsmedelstillsynsverksamheten är alltför sårbar.

§256 Detaljplan för del av Torg 6:4 med flera inom nordvästra industriområdet i Lagans samhälle om upphävande av planuppdrag.

Dnr 2573/08

Beslut

Nämnden upphäver beslutet om planuppdrag den 28 november 2008, § 241 för del av Torg 6:4 med flera inom nordvästra industri­området i Lagans samhälle

Redogörelse för ärendet

Sundströms Safety AB inkom med en begäran till kommunen om att få köpa del av fastigheten Torg 6:4, som idag är parkmark. För att kunna genomföra försäljningen måste detalj­planen ändras.

Området ligger inom nordvästra industriområdet i Lagans samhälle norr om Värnamovägen och öster om E4:an.

Begäran om planändring lämnades in av tekniska kontoret till miljö- och byggnämnden. Syftet med planändringen ska vara att parkmarken ska ingå i kvartersmarken för industri. Nuvarande detaljplan för park­området är från 1975. För industriområdet där Sundströms Safety AB finns idag är detaljplanen från 1972.

Sundströms Saftey AB ska stå för plankostnaden men avtalet är inte undertecknat.

Under arbetets gång har en del av de andra industriidkarna inom området framfört önskemål om att också utöka sina tomter.

Inom planområdet är Västergatan planlagd fram till golfbanan i norr. Den norra delen av gatan är inte utbyggd och det finns inget behov av denna gatudel idag. Kommunen är beredd att sälja denna gatumark och att den ändras till industriändamål.

Projektgruppen är positiv till att hela industriområdet tas med i samma detaljplan och att kommunen står för plankostnaden. Planavgift kan sedan tas ut vid bygglov.

Upplysningar

Nytt planuppdrag begärs för hela industriområdet.

§257 Detaljplan för nordvästra industri­området med mera i Lagans samhälle om planuppdrag.

Dnr 2789/09

Beslut

 1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för nordvästra industri­området med mera i Lagans samhälle.

 2. Planavgift ska tas ut vid bygganmälan.

Redogörelse för ärendet

Sundströms Safety AB har inkommit med en begäran till kommunen om att få förvärva del av fastigheten Torg 6:4, som idag är parkmark. En del av de andra industriidkarna inom området har också framfört önskemål om att också utöka sina tomter. Inom planområdet är Västergatan plan­lagd fram till golfbanan i norr. Den norra delen av gatan är inte utbyggd och det finns inget behov av denna gatudel idag. Kommunen är beredd att sälja denna gatumark och att den ändras till industriändamål.

För att kunna genomföra försäljning måste detalj­planen ändras.

Området ligger inom nordvästra industriområdet i Lagans samhälle norr om Värnamovägen och öster om E4:an.

Begäran om planändring har lämnats in av tekniska kontoret till miljö- och byggnämnden. Syftet med planändringen är att delar av parkmarken och en del av gatumarken ska ingå i kvartersmarken för industri. Nu­varande detaljplaner är från 1975 (park­området) och från 1972 (industri­­området).

Kommunens projektgrupp är positiv till planändring och försäljning av mark.

Innan samråd och utställning av detaljplaneförslaget kommer ett informationsmöte att anordnas med berörda. Plankontoret gör därför bedömningen att något planprogram inte behövs.

Kommunen står för plankostnaden. Planavgift ska tas ut vid bygganmälan.

Upplysningar

Tidigare beslut om planuppdrag den 26 november 2008, § 241 är upphävt.

§258 Detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart i Ljungby stad

Dnr 100/09

Beslut om utställning.

Beslut

Nämnden återremitterar ärendet för vidare utredning.

Redogörelse för ärendet

Detaljplanens syfte är att planlägga för ett nytt område med en bred användning för verksamheter med handel (ingen storskalig livsmedelshandel), kontor, besöksnäring, bilservice, lager och industri. Området ligger strategiskt längs med E4:an och väg 25 vid Ljungby södra infart.

Planområdet ligger söder om väg 25 vid och öster om E4:an vid Ljungby södra infart. Trafiken genom området kommer att ledas genom en cirkulationsplats som är längs med väg 25.

Området omfattar cirka 28 hektar och utförs till största delen av skogsmark. I södra delen av planområdet finns idag en befintlig verksamhet.

Yrkanden

Lars-Ove Johansson (C) yrkar på att under rubriken ”Användning av kvartersmark” ska förklaring strykas ”I handel ingår ej storskalig livsmedelshandel” samt att handelsutredningen inte ska tillämpas för den aktuella detaljplanen.

Stefan Fredriksson (S) yrkar på att under rubriken ”Användning av kvartersmark” ska följande förklaring ingå ” Handel (volymhandel/sällanköpsvaror) med huvudsak skrymmande varor som komplement till centrumhandeln.

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar på att ärendet återremitteras.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Ja - röst för Johanna Jormfeldts (MP) yrkande

Nej - röst för Lars-Ove Johanssons (C) och Stefan Fredrikssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat:

Lars Nordqvist (M)

Nej

Marianne Eckerbom (C)

Nej

Lars-Ove Johansson (C)

Nej

Stefan Fredriksson (S)

Ja

Irené Svensson (S)

Ja

Marie Liljedahl (S)

Ja

Johanna Jormfeldt (MP)

Ja

Krister Lundin (M)

Nej

Maarten Bömer (KB)

Ja

Kjell Bertilsson (S)

Ja

Jonna Nielsen (KB)

Nej

6 ja-röster

5 nej-röster

Resultatet blev att Johanna Jormfeldts (MP) yrkande på återremiss ska gälla.

Upplysning

Mellan den 13 oktober till den 6 november 2009 har detaljplanen varit utställd på samråd. Inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter utställning av detaljplanen kan kommunfullmäktige anta planen om inte hinder uppstår.

§259 Detaljplan för Replösa Björket i Ljungby stad

Dnr 776/08

Beslut om utställning.

Beslut

 1. Detaljplanen för Replösa Björket vid Ljungby i Ljungby stad ställs ut för granskning.

 2. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen behöver inte miljöbedömas och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Redogörelse för ärendet

Det finns ett stort behov av villatomter i Ljungby stad. Det är därför angeläget att kommunen har en god beredskap över planlagda områden för villatomter.

Detaljplanen Replösa Björket är en fortsättning av planläggningen på Replösaområdet. Området ligger direkt norr om det planladda området Replösa Byagård.

Replösa Björket finns redovisat i översiktsplanen som ett lämpligt område för bostadsbebyggelse.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus. Trafiken genom området leds genom två anslutningar från Ringvägen. Området omfattar ungefär 90 tomter och kan byggas ut i flera etapper.

Planförslaget har behandlats i projektgruppen.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen. Efter utställning en kan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

§260 Laganskolan i Lagans samhälle

Dnr 2693/09

Beslut om planutredning.

Beslut

Plankontoret får i uppdrag att göra en planutredning för Laganskolan.

Redogörelse för ärendet

Åbyskolan genomgår en totalrenovering. Till höstterminen 2010 ska renoveringen vara klar och Laganskolans elever och fritidshem flyttas till Åbyskolan. Förskolan i Lagan ska vara kvar och behållas.

Skolområdet i Lagan är stort och en framtida användning för området behöver utredas. Plankontoret får i uppdrag att göra en utredning och föreslå framtida användning och utformning.

§261 Behovsutredning och tillsynsplan för miljökontorets verksamhet 2010

Godkännande och antagande av behovsutredning och tillsynsplan.

Beslut

 1. Behovsutredningen godkänns för miljökontorets verksamhet 2010

 2. Tillsynsplanen antas för miljökontorets verksamhet 2010.

Redogörelse för ärendet

I miljöbalken och livsmedelslagen finns krav på att myndigheten årligen ska utreda tillsynsbehovet. Utifrån tillsynsbehovet ska därefter en tillsynsplan upprättas som beskriver hur tillsynen ska bedrivas. Tillsynsverksamheten ska dessutom följas upp och utvärderas regelbundet.

En behovsutredning antas varje år av nämnden. Utredningen klargör vilka tillsynsuppgifterna är, vilka typer av tillsynsobjekt som är aktuella, objektens antal och deras tillsynsbehov. Utredningen jämför resursbehovet inom respektive arbetsområde med vilka resurser som finns att tillgå på miljökontoret.

Behovsutredningen visar framförallt att om projektet ”Minskat kväve och fosfor till sjön Bolmen och Västerhavet genom inventering av avloppsanläggningar” ska kunna genomföras behöver resurser avsättas, exempelvis i form av en projektanställning. Projektet beräknas pågå heltid i 18 månader under 2010 och 2011. Miljökontoret har fått bidragspengar som täcker halva projektet.

På miljökontoret finns en handläggare anställd till avloppsinventeringen. Anställningen pågår fram till den 31 augusti 2010. Om inventeringen ska fortsätta krävs att anställningen förlängs.

Utifrån en behovsutredning upprättas en tillsynsplan. Tillsynsplanen omfattar miljöbalkens och livsmedelslagens områden. Tillsynsplanen avgör vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras det kommande året. Efter årets slut ska tillsynsplanen följas upp och utvärderas.

Motivering

Enligt 26 kapitlet, § 1 miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med balken och föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska tillgodoses.

§262 Nedskräpning av tomt

Dnr 342/08

Föreläggande med vite.

Fastighet: Kånna 9:11

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. XXX föreläggs med löpande vite om 10 000 kronor varannan påbörjad månad om ingen städning på fastigheten har skett enligt nedan:
• Allt avfall inom fem meter från garage och bostadshus ska städas upp. Avståndet mäts vinkelrät ut från fasaden.
• Alla föremål i plast, träpallar, brädor, kablar, metallföremål, bildäck, plastsäckar med innehåll, tomma dunkar och tomglas ska fraktas till återvinningscentral.
• Farligt avfall i form av olja, oljeförorenat material, kemikalier, färgrester och bilbatterier ska lämnas som farligt avfall till behörig mottagare.
Skriftlig kvittens för ovanstående åtgärder utförts ska redovisas till nämnden efter utförd åtgärd.

2. Beslutet gäller omedelbart efter delgivning och även om det överklagas, enligt 26 kapitlet 26 § miljöbalken.

3. Beslutet delges med delgivningsman.

Redogörelse för ärendet

Nämnden har vid ett flertal tillfällen förelagt fastighetsägaren om att städa upp på fastigheten. Nya anmälningar om att fastigheten är nedskräpad inkom den 27 februari, 6 och 30 maj 2008. Förfrågningar om vad som händer i ärendet görs löpande.

Vid besök den 10 juni 2008 konstaterades att tomten var nerskräpad med träpallar, plast och dunkar med farligt avfall, som exempelvis olja och spolarvätska. På tomten finns två bilar som har körförbud och är i dåligt skick.

Nämnden beslutade den 18 juni 2008, § 124 att överlämna ärendet till åklagare och förelade fastighetsägaren vid vite om 10000 kronor att senast den 1 september 2008 ha städat upp på fastigheten.

Vid besöket den 18 november 2008 har en av skrotbilarna tagits bort, men nämnden kan inte se att något skräp bortforslats utan mer tillkommit eller ändrats i befintliga skräplager.

Vid nämndens sammanträde den 25 februari 2009, § 32 ansökte nämnden till länsrätten om utdömande av förelagt vite på 10000 kronor.

I beslutet ansökte även nämnden om verkställande av beslut på annans bekostnad till Kronofogdemyndigheten.

Motivering

Enligt miljöbalken 15 kapitlet 30 § får ingen skräpa ner på plats där allmänheten har tillträde eller insyn till.

Enligt 2 kapitlet 1 och 3 §§ miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att visa att han utför nödvändiga skyddsåtgärder och vidtar de försiktighetsmått som behövs för att hindra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Nämnden gör bedömningen att tomten är nedskräpad i strid med 15 kapitlet 30 § och att farliga avfall och kemikalier hanteras i strid mot försiktighetsprinciperna i

2 kapitlet 3 § miljöbalken.

§263 Bortschaktning av vassvegetation och byggnation av en mindre bro

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmsö 2:15

Sökande: XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Dispens från strandskyddet meddelas för att schakta bort vassvegetation och anlägga en mindre bro inom strandskyddsområde enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

2. När åtgärderna är utförda ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret har i samarbete med länsekologen tagit fram ett förslag till skötselplan för ekskogen norr om Bolmsö. I samband med denna skötselplan har förslag till åtgärder tagits fram för hur man kan förbättra områdets användning för allmänheten.

Genom att schakta bort en mindre del vassvegetation utökas sandstranden och blir mer tillgänglig. I samband med att man utövar skogsvård i området, avverkas vissa träd i anslutning till stranden. Trädfällningen förbättrar allmänhetens tillgång och skapar mer ljusinsläpp till badplatsen.

Området där schaktningen ska utföras är planlagt som badplats.

Området har flera stigar som används flitigt av allmänheten. En ny bro krävs för att underlätta tillgängligheten till området och badplatsen. Den gamla bron är raserad. Bron planeras bli en meter bred och gå över diket i södra delen av området.

Länsekologen har föreslagit åtgärderna i skötselplanen.

Motivering

Vassvegetationen som föreslås schaktas bort är av arten bladvass och är inte unik eller skyddsvärd. Åtgärden skulle ha en obetydlig inverkan på naturmiljön samtidigt som den förbättrar tillgängligheten för allmänheten. Därför bedöms inte åtgärden motverka strandskyddets syften.

Särskilt skäl är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmän intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Upplysning

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövar detta.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura skickas separat)

§264 Avsaknad av tele/hörslinga

Dnr 744/99

Föreläggande om att inkomma med intyg.

Fastighet: Getrud 15, Strandgatan 5 i Ljungby.

Byggherre:
XXX

Beslut

XXX föreläggs om att inkomma med intyg över installation av tele/hörslinga i samlingssal/ hörsal har utförts. Intyget ska lämnas in till nämnden senast den 15 januari 2010.

Redogörelse för ärendet

En anmälan om att tele/hörslinga saknas i XXX har inkommit till nämnden.

Vid nämndens sammanträde den 22 november 2006, § 212 beslutades att tele/ hörslinga ska vara installerad senast den 1 september 2007.

Byggherren har i brev daterat den 31 oktober 2006 meddelat att tele/hörslinga skulle installeras under år 2007.

Motivering

Enligt Boverkets byggregler (BBR) 3:145 ”Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler” ska samlingslokaler/hörsalar med mera utrustas med tele/hörslinga eller likvärdigt. (BFS 2008:6)

Exempel på samlingslokaler är hörsalar, teatrar, kyrkor och konferensrum som rymmer minst 50 personer.

Upplysning

Ärendet kommer att behandlas enligt plan- och bygglagens 10 kapitel, om inte intyg har inkommit till nämnden.

Byggherren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

§265 Utökning av byggrätt

Dnr 2828/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Leoparden, Högalidsgatan i Ljungby.

Sökande:
XXX

Yttrande: Leoparden 3, 9, 10, 18, 20, 33 och Ljungby 7:52 samt tekniska kontoret.

Beslut

Nämnden godkänner utökningen av den totala byggrätten till 5800 m2 enligt reviderad situationsplan inkommen den 16 december 2009.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär utökning av byggnadsyta för grupphusområdet. Sökanden har önskemål om att byta ut en mindre del av 2-planshusen till 1-planshus samt att ytan för förråd och inglasning av altan ökas så att den totala byggytan blir 5800 m2.

I förslaget ingår att samtliga fastigheters förrådsbyggnader ökas från 5 m2 till 10 m2 och att samtliga fastigheters uteplatser förses med tak och glasas in.

Enligt gällande detaljplan är högsta tillåtna byggnadsyta för fastigheten 4700 m2.

Fastighetsägarna till Leoparden 3, 9, 10, 18, 20, 33 och Ljungby 7:48, 7:52 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Ljungby 7:59 har synpunkter på förslaget.

Fastighetsägarna till Ljungby 7:46, 7:49, 7:53, 7:54, 7:57, Kråkan 1-8, Leoparden 1, 4, 15-22, 28 och har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Yrkande

Maarten Bömer (KB) yrkar avslag på utökad byggrätt för inglasning av altaner på samtliga fastigheter.

Lars-Ove Johansson (C) och Marie Liljedahl (S) yrkar på att den totala byggrätten ökas till 5800 m2 där inglasning av altaner på samtliga fastigheter ingår.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslaget mot varandra och resultatet blev att Lars-Ove Johanssons (C) och Marie Liljedahls (S) yrkande ska gälla.

Motivering

Nämnden kan medge mindre avvikelse från detaljplanen beträffande överyta enligt plan- och bygglagens (PBL) 8 kapitel, § 11 efter att berörda grannar har blivit hörda. Avvikelsen överensstämmer med detaljplanens syfte.

Upplysning

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 7440 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Ljungby 7:46, 7:49, 7:53, 7:54, 7:57, Kråkan 1-8, Leoparden 1, 4, 15-22, 28 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Ljungby 7:59 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§266 Uppförande av mur/plank

Dnr 2829/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Valhall 9, Fogdegatan 18 i Ljungby

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Valhall 8 och tekniska kontoret.

Beslut

Ansökan avslås för bygglov om uppförande av mur/plank.

Redogörelse för ärendet

Föslaget innebär uppförande av en mur/plank som är cirka 15 meter lång och har en höjd på cirka 1,7 meter. Muren/planket placeras i södra delen av tomten i anslutning till garaget cirka 4 meter från tomtgränsen mot parkmark samt i västra delen av tomten vid den gemensamma tomtgränsen till fastigheten Valhall 8.

Muren ska utgöra ett insynsskydd för en planerad utomhuspool.

Tekniska kontoret har muntligen meddelat att de inte har något emot förslaget.

Fastighetsägaren till Valhall 8 har godkänt förslaget.

Nämnden antog den 17 december 2008, § 258 en policy för uppförande av plank och mur. Uppförande av plank och mur inom fastigheten eller i tomtgräns, prövas restriktivt om det inte finns särskilda skäl, som exempelvis mot starkt trafikerade genomfartsleder, mot större parkeringsplatser, mot industriområde eller liknande.

Yrkande

Marie Liljdahl (S) yrkar att ansökan avslås om bygglov för uppförande av mur/plank.

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar att bygglov beviljas för uppförande av mur/plank.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslaget mot varandra och resultatet blev att Marie Liljedahls (S) yrkande ska gälla.

Motivering

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kapitlet §§ 1 och 14, ska byggnader och andra anläggningar placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaden som sådan som ger en god helhetsverkan.

Nämnden bedömer att uppförande av plank/mur inte uppfyller kraven i PBL 3 kapitlet.

Upplysning

Avgift: 750 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Reservation

Krister Lundin (MP), Johanna Jormfeldt (MP och Lars-Ove Johansson (C) reserverar sig mot beslutet.

§267 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2584/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bohok 1:12

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Bohok 1:9, en av delägarna till Bohokstorp 1:2, Bohokstorp 1:3 och

länsekologen.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka två kilometer öster om Hornsborg mellan sjöarna Tuvesjön och Enasjön.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus. Tomten avstyckades år 1981 och är 2 450 m2.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som enligt naturvårdsprogrammet har stora naturvärden.

Fastighetsägaren till Bohokstorp 1:3 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Bohok 1:9 och en av fastighetsägarna till Bohokstorp 1:2 har erinringar mot förslaget.

Fastighetsägarna till Bohok 1:3, 1:13 och en av fastighetsägarna till Bohokstorp 1:2 har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Länsekologen har inget emot förslaget.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på naturligt sätt.

Motivering
Nämnden bedömer att platserna uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Bekräftelse bygganmälan
XXX har utsetts till kvalitetsansvarig (riksbehörig).

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Ann-Sofie Svensson, telefon 0372-78 92 72, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas. Vid byggsamrådet ska den som utsetts till kvalitetsansvarig närvara.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Byggherren ska se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för nämnden, enligt 9 kapitlet 12 § PBL. Om dessa inte uppvisats före byggstart kan nämnden komma att stoppa byggnationen. Särskild avgift kan då tas ut enligt 10 kapitlet 6 § PBL.

För belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon

0372-7893 51.

Ansökan om tillstånd för avloppsanläggningen ska lämnas in i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 9982 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Bohok 1:3, 1:13 och en av fastighetsägarna till Bohokstorp 1:2 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Bohok 1:9, en av delägarna till Bohokstorp 1:2 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§268 Brister på maskindriven ridåvägg

Dnr 2859/09

Föreläggande om användningsförbud.

Fastighet: Fritiden 2

ägare: XXX

Beslut

Masikdriven ridåväggen Q118548 förlägges med användningsförbud.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden inkom besiktningsintyg den 15 december 2009 som visar på allvarliga bister på den maskindrivna ridåväggen i Sunnerbohallen.

Bristerna måste åtgärdas och ombesiktning ska ske.

Innan den maskindrivna ridåväggen får användas ska godkänt protokoll från ackrediterat företag redovisas till nämnden.

Motivering

Enligt förordningen (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk framgår i 10 § att en anordning endast får användas för det ändamål och den belastning och hastighet som den är avsedd för och endast om anordningen uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa. Om anordningen har brister får den inte användas förrän bristerna har avhjälpts.

Upplysning

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med delgivningskvitto.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§269 Ändrad användning i del av flerbostadshus till utrymme för djursjukvård

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Elinge 3:54

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Elinge 3:47 och 5:58 samt två hyresgäster boende på

Sunnevivägen 6A.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning i del av flerbostadshus till utrymme för djursjukvård.

Redogörelse för ärendet

Byggnaden ligger i samhället Hamneda cirka 15 kilometer söder om Ljungby, intill den gamla stationen vid järnvägsområdet.

Förslaget innebär ändrad användning av den del av byggnaden som tidigare används som affärslokal, till utrymme för djursjukvård med mera. Byggnaden ska innehålla undersökningsrum, väntrum, duschrum för hund, kontor, toalett och personalutrymme.

Den aktuella delen har aldrig använts för bostadsändamål. Ursprungligen har den använts som postlokal (1960-talet), sedan för dagisverksamhet och senast som affär.

Enligt gällande detaljplan (H10) ligger fastigheten inom ett område som är avsett för bostadsändamål.

Fastighetsägaren till Elinge 3:47 och 5:58 samt en av hyresgästerna boende på adressen Sunnevivägen 6A har inget emot förslaget.

En av hyresgästerna boende på Sunnevivägen 6A har erinran mot förslaget.

Fastighetsägarna till Elinge 3:2, 3:48, 3:56, 5:12 och de boende på adresserna Sunnevivägen 6A-6C har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men har inte svarat.

Motivering

Med anledning av att den aktuella byggnadsdelen tidigare har använts för annat ändamål än bostadsutrymme, bedöms den nu sökta åtgärden endast utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om ändringen inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Om störande verksamhet förekommer ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder för att begränsa störningen. Miljökontoret bedömer i nuläget att beskriven verksamhet inte bör vara störande till grannar.

Avgift: 2 170 kronor (faktura sänds separat).

Hyresgästen på Sunnevivägen 6A underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Fastighetsägarna till Elinge 3:2, 3:48, 3:56, 5:12 och de boende på adresserna Sunnevivägen 6A-6C underrättas om beslutet.

§270 Nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage

Dnr 2599/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Grytåsa 2:1

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Grytåsa 2:2.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 5 kilometer sydväst om Ljungby och cirka 500 meter söder om väg 25 mot Halmstad.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage.

Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 6 000 m2.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för området.

Fastighetsägarna till Grytåsa 2:2 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Dragaryd 3:5 och Grytåsa 2:6 har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men har inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Dragaryd 3:5 och Grytåsa 2:6 underrättas om beslutet.

§271 Olovligt uppförda byggnader

Dnr 2656/09

Fastighet: Viggåsa 1:10

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Ärendet avskrivs eftersom mer än tio år förflutet från det att arbetena utfördes.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka fyra kilometer söder om Byholma och norr om väg 25.

Byggnaderna som berörs ligger på fastighetens sydvästra del, cirka 200 meter norr om väg 25.

I samband med planering av vindkraftsparker inom områden som gränsar till Viggåsa 1:10 har det inkommit en förfrågan om bygglov har lämnats för byggnation på fastigheten.

Vid besök på platsen den 21 oktober 2009 konstaterades att det finns två fritidshus med tillhörande uthus och en mindrebyggnad som är uppförda. Dessutom finns en husvagn uppställd med ett överbyggt tak. Området kring husvagnen tyder på att den har varit uppställd på samma plats under en längre tid.

I nämndens arkiv finns inga uppgifter om att bygglov har lämnats för någon byggnation på fastigheten.

Fastighetsägarna har den 12 november 2009 inkommit med en förklaring och tidsplan över när byggnaderna uppfördes. De meddelar att de båda fritidshusen uppfördes i början av 1960-talet och att den mindre fristående byggnaden byggdes i början av 1980-talet. Fastighetsägaren påstår också att ingen av byggnaderna innerhåller vatten-, avlopps- eller elinstallationer.

Den uppställda husvagnen används som ”värmestuga” vid arbete och tillsyn i skogen.

Enligt tillgängligt kartmaterial på miljö- och byggkontoret finns de två fritidshusen redovisade på lantmäteriets karta som var aktuell den 27 maj 1999.

Tekniska kontoret har meddelat att det inte utförs någon renhållningshämtning på fastigheten.

Motivering

Nämnden gör bedömningen att byggnationen har utförts för mer än tio år sedan. Nämnden har inga uppgifter som skulle styrka att byggnaderna har uppförts vid en senare tidpunkt.

Har frågan om påföljd för en överträdelse inte tagits upp till överläggning vid sammanträde med nämnden inom tio år från det att överträdelsen begicks, kan nämnden inte ingripa för att åstadkomma rättelse och inte heller ta ut avgifter för olovligt byggande, enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 27 §.

Upplysningar

Fastighetsägarna ska omgående kontakta miljökontoret för att klargöra eventuella frågor om vatten- och avloppssituationen samt kontakta tekniska kontoret beträffande renhållningsfrågan.

Eftersom byggnaderna inte tillkommit på lagligt sätt (bygglov saknas) finns det ingen rätt att utföra några ändringar av byggnaderna eller att uppföra fristående komplementbyggnader utan att en bygglovsprövning görs för alla byggnaderna.

Tekniska kontor underrättas om beslutet.

§272 Ändring av båthus och nybyggnad av bastubyggnad

Dnr 2598/09

Olovligt utförda åtgärder.

Fastighet: Öjarp 1:33

Sökande:
XXX

Förslag till beslut

XXX föreläggas om att ta bort bastubyggnaden och altandäcket samt räcke. Fönsterpartiet mot sjösidan ska tas bort och ersättas med med den typ av dörr/port som ursprunligen funnits på den aktuella gaveln. Utrymmet som inretts till ”samlingslokal” ska återställas till båthus/förrådsutrymme. Åtgärderna ska vara utförda senast den 31 mars 2010.

Redogörelse för ärendet

Byggnaden ligger utmed strandlinjen i Ramsviken cirka 1,5 kilometer söder om Bolmens samhälle.

Till nämnden har inkommit uppgifter från allmänheten om att ett båthus har ändrats till fritidshus samt att en bastubyggnad har uppförts. Byggnaderna ligger helt inom strandskyddat område. Allmänheten har uppmärksammat det aktuella förhållandet med anledning av en tidningsartikel om en planerad fiskecamping på fastigheten.

Vid sjön Bolmen gäller strandskydd 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

I nämndens arkiv finns inga uppgifter om att strandskyddsdispens meddelats eller att bygglov har beviljats.

Besök har gjorts på platsen. Byggnaden har delvis inretts till ett ”samlingsrum” och byggts till med ett altandäck med räcke mot sjösidan. Gavelfasaden mot sjön har försetts med ett större tredelat fönsterparti. En bastubyggnad har även uppförts i omedelbar anslutning till byggnaden.

Fastighetsägarna har den 16 november 2009 inkommit med en förklaring och en ansökan om strandskyddsdispens för ett båthus.

I förklaringen framgår det att byggnaden har funnits i cirka 40 år och har använts som båthus och förråd. Förrådsdelen iordningsställdes eftersom den höll på att förfalla och efter renoveringen har den använts som samlingslokal vid ett par tillfällen. Efter båt inköp kom det hela användas enligt skiss. I förklaringen har de tydliggjort att lokalen inte har eller kan användas för övernattning eller uthyrning samt att den inte innerhåller vatten eller avlopp.

Nämndens arbetsutskotts förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. Efter detta har fastighetsägarna inkommit med en ny skrivelse daterad den 15 december 2009. Sammanfattat innebär skrivelsen följande.

De bestrider att de vidtagna åtgärderna är att betrakta som otillåtna enligt miljöbalken. De uppger att renoveringen inte har syftat till att ändra användningssättet. De påpekar bland annat att de fönster som insatts mot sjösidan ska ge ljusinsläpp när man vintertid utför underhåll på båt. Det inredda utrymmet har använts för att fira att renoveringen blivit klar. De anser också att bastun är flyttbar och inte en bygglovspliktig byggnad.

Motivering

Vid sjön Bolmen gäller strandskydd 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

Inom strandskyddsområden får enligt 7 kapitlet 15 § miljöbalken inte nya byggnader uppföras. Inte heller får byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

Nämnden bedömer att de utförda arbetena är att betrakta som otillåtna enligt 7 kapitlet 15 § miljöbalken. Vad det gäller ändring av byggnader innehåller bestämmelsen två olika moment: fysiska ändringar av byggnader och ändring av byggnaders användningssätt. Utvändiga ändringar som påverkar allmänhetens rätt eller vilja att vistas nära byggnaden kan vara utbyggnader, tillbyggnader, verandor eller yttre utformning som ger intryck av bostadshus. Invändiga ändringar som kan vara avhållande för allmänheten att vistas i området kan vara till exempel om byggnaden isoleras eller förses med elektricitet eller vatten och avlopp. Detta kan göra att byggnaden kommer att kunna användas på ett annat sätt än tidigare.

Upplysningar

Eftersom de utförda arbetena bedöms vara förbjudna inom strandskyddat område, lämnar nämnden ärendet till Åklagarmyndigheten för åtalsprövning. Enligt 29 kapitlet, 2 § miljöbalken kan den som med avsikt eller av oaktsamhet vidtar någon åtgärd som är förbjuden inom strandskyddat område dömas för brott eller förseelse mot områdesskydd.

Länsstyrelsen och naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§273 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 17 november till den 7 december 2009.

Redogörelse av meddelanden

 1. Beslut från länsstyrelsen daterad den 9 november 2009, ersättning för tillgänglighetsgörande av fornvårdslokalen, Stenhusholmen på fastigheten Toftaholm 1:28.

 2. Beslut från länsstyrelsen daterad den 18 november 2009, ersättning för fornvårdsarbeten på gravfält i Södra Ljunga.

 3. Beslut från länsstyrelsen daterad den 13 november 2009, ersättning för reparation och säkring av valvbro på fastigheten Byvärma 1:7.

 4. Beslut från länsstyrelsen daterad den 2 december 2009, rekvirering och utbetalning av medel för framställande av text till tolv fornlämningslokaler i Kronobergs län.

 5. Laga kraftbevis för detaljplanen för del av Berghem 2:9 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby.

 6. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§274 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 17 november till den 7 december 2009.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Slutbevis

· Strandskyddsdispenser