Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2010-02-03

Sammanträde 2010-02-03

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Karl-Erik Karlsson (S)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

4 Övergripande granskning av nämnder och styrelse - barnkonventionen.

Yttrande till revisorerna. - Bengt Karlsson

Information och frågor - Diverse, Plan

5 Detaljplan för Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - Anna Aracsy

6 Detaljplan för del av Brunnsparken vid kvarteret Haren i Ljungby stad.

Beslut om antagande. - Anna Anracy

7 Detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart i Ljungby stad.

Beslut om utställning. - Henrik Johansson

8 Detaljplan för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby.

Beslut om utställning. - Ulla Gunnarsson

9 Utställning av förslag till detaljplan för Bolmstad 2:39 och del av Bolmstad 2:8 norr om fritidshusområdet Tallbacken. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Miljö:

10 Störande buller i Annelundsområdet från E4:an.

Föreläggande om ljudmätning - Alf Carlsson

Information och frågor - Miljö
• Information om avloppsinventeringen. - Malin Andersson
• Information om vindkraft - Ann-Sofi Persson
• Information om Banverket. - Ann-Sofi Persson

Bygg:

11 Valhall 9, uppförande av mur/plank.

Omprövning av ansökan om bygglov.

12 Angelstads-Rya 1:10, ändring av befintlig småbåtshamn.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

13 Bolmstad 2:40, avvikelse från beviljat bygglov.

Beslut om föreläggande med vite. - Uno Samuelsson

14 Bråna 2:14, ovårdade byggnader.

Beslut om föreläggande med vite. - Uno Samuelsson

15 Fotatorp 1:12, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked, förlängning. - Uno Samuelsson

16 Hå 4:4, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

17 Källshult 1:10, nybyggnad av tre fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

18 Runkarp 2:6, nybyggnad av ett bostadshus och ett garage.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

19 Trotteslöv 1:19, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

20 Vittaryd 3:9, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

22 Yxkullssund 2:2, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

23 Meddelanden

24 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§1 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Förslag till detaljplan för Bolmstad 2:39 och del av 2:8 norr om fritidshusområdet Tallbacken i Angelstads församling.

· Yxkullssund 2:2, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus.

· Yxkullssund 2:2, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

§2 Övergripande granskning av nämnder och styrelse - barnkonventionen

Dnr 2818/09

Yttrande till revisorerna.

Beslut

Nämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden är positiv till att granskning genomförts och kommer tillämpa samt beakta barnkonsekvensanalysen innan beslut tas i nämnden gällande policy, riktlinjer, budget och förändringar i miljö- och byggnämnden.

Redogörelse av ärendet

KPMG har på uppdrag av Ljungby kommuns revisorer utfört en övergripande granskning av nämndernas arbete med barnkonventionen.

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnderna följer barnkonventionen i sina respektive verksamheter.

Granskning har genomförts genom studier av policys och andra styrdokument rörande barnkonventionen samt intervjuer med nämndernas presidier och förvaltningschefer.

Förvaltningscheferna har i ett gemensamt yttrande daterat den 18 december 2009 påpekat att barnkonventionsanalysen ska börja tillämpas i respektive nämnd/styrelse.

Slutsatser och kommentarer

KPMG anser att miljö- och byggnämnden iakttar ett barnperspektiv inom sitt ansvarsområde. Revisorerna påpekar att det är en brist att inte beslutens konsekvenser på barn och ungdomar analyseras och dokumenteras på ett systematiskt sätt. De anser även att nämnden bör utveckla samrådsförfarandet för att få in fler synpunkter från barn och ungdomar. Barn och ungdomar skulle engageras för att komma med synpunkter inom ramen för undervisning, till exempel med skoluppgifter.

Revisorerna anser att det är en brist att inte nämnden följt sin del av alkohol- och drogpolitiska handlingsprogrammet.

§3 Detaljplan för Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby om planuppdrag.

Dnr 2748/09

Beslut

Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheterna Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret begär att en ny detaljplan upprättas för Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby stad. Sohlbergs vill ändra användningen på sina fastigheter till liknande som vid handelsområdet Ljungbyporten (P08/9). Detaljplanen för Ljungbyporten medger handel, besöksverksamhet, bilservice, kontor och industri. Även fastigheterna norr och söder om Sohlbergs vill vara med på denna planändring.

I gällande detaljplaner för fastigheterna medges storskalig industri. Med planuppdraget utreds vilken användning planområdet ska ha. Avsikten med en ny detaljplan är också att möjliggöra en cirkulationsplats vid korsningen Kungsgatan/Ringvägen.

Projektgruppen är positiv till en planändring.

Plankostnaden regleras i planavtal med fastighetsägarna inom planområdet.

Yrkande

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar avslag på att planuppdrag ska upprättas för detaljplan Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby stad.

Stefan Fredriksson (S) yrkar på att planuppdrag upprättas för detaljplan för Berghem 9:7 med flera inom Sydvästra industriområdet i Ljungby stad.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Reservation

Johanna Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och

bygglagen.

§4 Detaljplan för del av Brunnsparken vid kvarteret Haren i Ljungby stad

Dnr 440/08

Beslut om antagande.

Beslut

1. Detaljplanen antas för del av Brunnsparken vid kvarteret Haren i Ljungby stad.

2. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning av planen behöver därför inte göras.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Brunnsparken vid kvarteret Haren i Ljungby.

Syftet med detaljplanen är att ändra en del av stadsplanen för Ljungby 7:129 så att den kan användas för uthus och garage.

Planområdet ligger i nordöstra delen av Brunnsparken i Ljungby stad och är cirka 670 m².

Planförslaget innebär att nuvarande stadsplan (E72) som fastställdes den 16 juni 1950, § 47 ändras så att en del av parkmarken kan bli kvartersmark.

Kommunen bedömer att planens genomförande inte medför betydande miljöpåverkan och att planen därför inte behöver bli föremål för miljö­bedömning. Länsstyrelsen delar denna uppfattning.

Planförslaget har varit utskickat till samtliga berörda för samråd mellan den 8 till 29 december 2009.

Inkomna yttrandena under samrådstiden har sammanställts i en samråds­redogörelse daterad den 7 januari 2010.

Upplysningar

Planförslaget har från början hanterats med så kallat normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen (PBL). Efter samrådstiden har planen övergått till enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 28 § PBL. Anledningen är att inga synpunkter har kommit in som gjort att detaljplanen förändrats väsentligt.

Detta innebär att planen kan antas av miljö- och byggnämnden efter det att den varit utställd på samråd.

§5 Detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart i Ljungby stad

Dnr 100/09

Beslut om utställning.

Beslut

1. Detaljplanen för Rosendal vid Ljungby södra infart i Ljungby stad ställs ut för granskning enligt Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.

2. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Därför behöver de inte miljöbedömas och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver inte upprättas.

Redogörelse för ärendet

Detaljplanen syftar till att planlägga för ett nytt område för en bred användning av verksamheter med handel (ingen storskalig livsmedelshandel), kontor, besöks-näring, bilservice, lager och industri. Området ligger strategiskt längs med E4:an och väg 25 vid Ljungby södra infart.

Planområdet ligger söder om väg 25 vid och öster om E4:an vid Ljungby södra infart. Trafiken genom området kommer att ledas genom en cirkulationsplats som är längs med väg 25.

Området omfattar cirka 28 hektar och är till största del skogsmark. I den södra delen av planområdet finns idag en befintlig verksamhet.

Yrkande

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar avslag på att detaljplanen för Rosendal vid Ljungby södra infart i Ljungby stad ställs ut.

Lars-Ove Johansson (C) yrkar på att området ska möjliggöras för en bred användning av verksamheter med handel, kontor, besöksnäring, bilservice, lager och industri. Inget krav ska ställas i planbestämmelserna om att ingen storskalig livsmedelshandel får ingå.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Lars-Ove Johanssons (C) yrkande ska gälla.

Protokollsanteckning

Socialdemokratiska gruppen har i brev daterat den 3 februari 2010 begärt att följande anteckning redogörs i protokollet. ”Socialdemokraterna vill ha samma version som Värnamo kommun har antagit på sitt handelsområde, nämligen: Handel (sällanköpsvaror) med i huvudsak skrymmande varor som komplement till centrumhandeln.

Med anledning till kommunstyrelsens fattade beslut beträffande avtalet med Skanska om etableringar som innebär obegränsade möjligheter för handel, anser vi att det under rådande omständigheter är rimliga att samma lydelse ska gälla Rosendalsplanen.

Vi väljer att avstå från att driva frågan vidare, men lägger detta som en protokollsanteckning. Stefan Fredriksson 1:e vice ordförande miljö- och byggnämnden”.

Upplysning

Nämnden är angelägen att tillfartsvägen i föreslagen detaljplan snarast iordningställs för att underlätta för nuvarande industri. Nämnden har inget emot att vägen påbörjas innan detaljplanen har vunnit laga kraft.

Mellan den 13 oktober till den 6 november 2009 var detaljplanen utställd på samråd. Inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad den 23 november 2009. Efter utställning kan kommunfullmäktige anta planen om inga hinder uppstår.

Reservation

Johanna Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.

§6 Detaljplan för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby

Dnr 823/09

Beslut om utställning.

Beslut

Detaljplanen för Fritiden 2 med flera ställs ut för granskning enligt 5 kapitlet 23 §, plan- och bygglagen.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret fick den 18 maj 2009, § 118 i uppdrag att upprätta en detaljplan för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby stad.

Avsikten var att pröva områdets lämplighet för en friidrottsanläggning.

Planförslaget har varit utsänt på samråd till kommunala och statliga förvaltningar samt sakägare mellan den 24 november till den 23 december 2009.

Plankontoret har upprättat samrådsredogörelse daterad den 12 januari 2010.

Yrkande

Johanna Jormfeldt (MP) och Ingvar Johansson (KB) yrkar på avslag att detaljplanen för Fritiden 2 med flera ställs ut för granskning.

Stefan Fredriksson (S) och Jonna Nielsen (KB) yrkar på att detaljplanen för Fritiden 2 med flera ställs ut för granskning.

Omröstningsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Reservation

Johanna Jormfeldt (MP) och Ingvar Johansson (KB) reserverade sig mot beslutet.

§7 Störande buller i Annelundsområdet från E4:an

Dnr 1411/09

Föreläggande om ljudmätning.


Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX om att utföra mätningar av vägtrafikbuller vid bostadsgräns/husfasad för fastigheter öster om E4:an förbi Ljungby stad. Mätningar utförs enligt Naturvårdsverkets mätmetod ”Buller från vägtrafik” och redovisas till nämnden senast den 1 juni 2010.

Redogörelse för ärendet

Klagomål har inkommit till miljö- och byggnämnden från de boende i Annelundsområdet på den ökade ljudnivån från trafiken på E4:an.

I brev från boende daterat den 5 maj 2009 beskriver de att ljudnivån har ökat efter att skogen blåst ner i stormen Per. Bullervallen som finns utmed E4:an och som tidigare varit ett skydd mot bostäderna har under åren minskat i höjd. Möjligheten att idag utgöra ett skydd för E4:ans buller mot Ljungbys bostadsområden öster om E4:an är minimal. Vid norra Annelund saknas bullervallen och det finns endast ett glesbevuxet grönområde som skydd mot vägtrafikbuller för bostäderna.

E4:ans fordonsbuller upplevs idag som störande av ett flertal fastighetsägare och föranleder nämnden att förelägga väghållaren att redovisa bullernivåer och åtgärdsplan mot bullret som stör bostadsbebyggelsen öster om E4:an mot Ljungby stad.

Motivering

En myndighet som har tilldelats ansvar för den operativa tillsynen ska på begäran lämna den information som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sitt ansvarsområde, enligt miljöbalken 26 kapitlet 9 §.

Nämnden får besluta om att en undersökning ska utföras för att avhjälpa olägenhet för människors hälsa eller miljö, enligt miljöbalken 26 kapitlet 22 §.

Upplysning

Vägverket är ansvarig för störningen från vägen och nämnden bedömer som tillsynsmyndighet att verksamhetsutövaren följer miljöbalken och redovisar mät resultat och åtgärdsplan snarast.

Redovisning av vägtrafikbuller enligt nordisk beräkningsmetod kan ske innan mätning utförs.

Nämnden förutsätter att mätningen av vägtrafikbuller utförs av oberoende konsult.

§8 Uppförande av mur/plank

Dnr 2829/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Valhall 9, Fogdegatan 18 i Ljungby.

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Valhall 8 och tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov beviljas för uppförande av mur/plank.

Redogörelse för ärendet

Föslaget innebär uppförande av en mur/plank som är cirka 15 meter lång och har en höjd på cirka 1,7 meter. Muren/planket placeras i södra delen av tomten i anslutning till garaget cirka 4 meter från tomtgränsen mot parkmark samt i västra delen av tomten vid den gemensamma tomtgränsen till fastigheten Valhall 8.

Muren ska utgöra ett insynsskydd för en planerad utomhuspool.

Tekniska kontoret har muntligen meddelat att de inte har något emot förslaget.

Fastighetsägaren till Valhall 8 har godkänt förslaget.

Vid nämndens sammanträde den 16 december 2009, § 266 avslogs bygglovsansökan för uppförande av mur/plank med motivering att muren/planket inte uppfyller kraven i plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel.

Sökanden har i brev daterat den 17 januari 2010 förklarat att planket/muren kommer att vara estetiskt tilltalande och smälta in i stadsbilden. Vidare anser sökanden att planket/muren kommer att fungera som skydd mot skadegörelse.

Motivering

Med hänsyn till sökandens brev och förklaring medges mindre avvikelse från gällande detaljplan. Nämnden förutsätter att planket/muren utformas på ett estetiskt tilltalande sätt och som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden.

§9 Ändring av befintlig småbåtshamn

Dnr 553/08 

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Angelstads-Rya 1:10

Sökande: XXX

Beslut

Bygglov beviljas för ändring av befintlig småbåtshamn.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Bolmens samhälle.

Förslaget innebär att den befintliga hamnen utökas med fler bryggor och därmed fler båtplatser. Antalet platser planeras att bli cirka 45 stycken.

Enligt gällande detaljplan (P 94/14) är platsen avsedd för hamn och strandskyddet är upphävt.

Nyttjanderättsavtal har tecknats mellan Ljungby kommun och Bolmens Hamnförening samt Bolmens Fritidsförening.

XXX (andelsbrygga ”Bryggeriet”) och XXX (andelsbrygga ”Arons brygga”) har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Motivering

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Enligt gällande detaljplan (P 94/14) ska markområdet vara tillgängligt för allmän gång och cykeltrafik. Skyltning som förbjuder allmänheten att vistas i området får inte förekomma. För att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar inom områden med detaljplan krävs det bygglov.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

XXX (andelsbrygga ”Bryggeriet”) och XXX (andelsbrygga ”Arons brygga”) underrättas om beslutet.

Tekniska kontor underrättas om beslutet.

Reservation

Irene Svensson (S) reserverar sig mot beslutet.

§10 Avvikelse från beviljat bygglov

Dnr 647/03

Beslut om föreläggande med vite.

Fastighet: Bolmstad 2:40

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 15 och 18 §§ föreläggs XXX vid vite på 5000:- (femtusen kronor) om att utföra rättelse så att byggnaden placeras enligt bygglov som beviljats den 25 september 2003, § 157. Rättelsen ska vara utförd senast den 1 juni 2010.

2. Med stöd av PBL 10 kapitel 15 och 18 §§ föreläggs Ingrid XXX vid vite på 5000:- (femtusen kronor) att utföra rättelse så att byggnaden placeras enligt bygglov som beviljats den 25 september 2003, § 157. Rättelsen ska vara utförd senast den 1 juni 2010.

3. Särskild avgift enligt PBL 10 kapitel 6 § ska tas ut och bestäms till 500 kronor (femhundrakronor). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten, postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Bygglov beviljades på delegation den 19 maj 2003 för nybyggnad av ett fritidshus och carport/förråd. Miljö- och byggnämnden beviljade den 25 september 2003,

§ 157, bygglov för ett reviderat förslag gällande placeringen av carport/ förrådsbyggnaden. Revideringen innebar att byggnaden flyttades från fastighetens norra del till fastighetens sydöstra hörn.

Efter inmätning av byggnaderna har det framkommit att bygglovet har frångåtts gällande uthusbyggnadens (carporten/förrådet) placering på fastighetens sydöstra hörn.

Enligt bygglovsbeslutet skulle uthuset placeras 0,5 meter från gränserna mot fastigheterna Bolmstad 2:41 och Bolmstad 2:8.

Inmätningen visar att byggnaden har placerats så att byggnaden är uppförd 0,65 meter in på fastigheten Bolmstad 2:41 och 0,62 meter in på fastigheten

Bolmstad 2:8.

Fastighetsägaren har i brev daterat den 16 november 2009 uppmanats att lämna in en skriftlig förklaring till nämnden över varför byggnaden har placerats i strid mot bygglovet senast den 15 december 2009.

Fastighetsägaren har i brev daterat den 20 januari 2010 lämnat följande förklaring.

”Huset är byggt enligt gällande bygglovsritningar. Huvudbyggnaden är utsatt av Ljungby kommun och garagebyggnaden är utsatt från anvisad källa.”

Fastighetsägaren till Bolmstad 2:8 har i brev daterat den 10 januari 2010 begärt att nämnden ingriper för att åstadkomma rättelse.

Fastighetsägaren till Bolmstad 2:40 har i brev daterat den 22 januari 2010 blivit underrättad om arbetsutskottets förslag till beslut.

Motivering

Enligt PBL 10 kapitel 1 § är nämnden skyldig att ta upp frågan om påföljd eller ingripanden om en överträdelse har skett genom att arbetet har utförts i strid mot bygglovsbeslutet.

Enligt PBL 10 kapitel 6 § ska en särskild avgift tas ut om en överträdelse sker genom att ett arbete utförs i strid mot något beslut som nämnden har meddelat.

I samma paragraf står bland annat också skrivet, om överträdelsen är ringa behöver avgift inte tas ut.

Den särskilda avgiften ska bestämmas till mellan 200 och 1000 kronor.

Upplysningar

Den mark som i söder, väster och norr omger fastigheten Bolmstad 2:40 får inte användas eller brukas som tomtmark. Samma gäller att marken norr och söder om fastigheten Bolmstad 2:41 inte heller får användas eller brukas som tomtmark.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Jäv

Krister Lundin (M) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

§11 Ovårdade byggnader

Dnr 2102/09

Beslut om föreläggande med vite.

Fastighet: Bråna 2:14

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. XXX, föreläggs med vite på 50 000 kronor (femtiotusen kronor), att senast fyra månader efter att ha blivit delgiven beslutet ha åtgärdat båda byggnaderna beträffande följande punkter:

· Skador i fasadbeklädnaden ska repareras.

· Skador i takbeklädnaden ska repareras.

· Vindskivor och plåtarbeten på taken ska repareras och kompletteras där dessa saknas.

· Stuprör och hängrännor ska repareras och kompletteras där dessa saknas.

· Balkongräcket på huvudbyggnaden ska repareras.

· Skadade ytterdörrar och portar ska repareras.

· Fasader, fönster, balkongpelare och balkongräcke, där målningen har flagnat av ska målas om.

· Mosspåväxt på uthusbyggnadens tak ska tas bort.

2. Beslutet delges med delgivningsman.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggkontoret har inkommit anmälningar om att byggnaderna (två stycken) på fastigheten Bråna 2:14 håller på att förfalla.

Vid besök på platsen den 9 oktober 2009 konstaterades att byggnaderna inte har underhållits och börjat förfalla.

I brev daterat den 23 oktober 2009 uppmanades fastighetsägaren om att lämna in en skriftlig redogörelse till miljö- och byggnämnden på vilka åtgärder som planerades att göras med byggnaderna. Redogörelsen skulle vara inlämnad senast den 30 november 2009. Någon redogörelse har inte inkommit till nämnden.

Motivering

Enligt plan- och bygglagens 3 kapitel 13 § ska byggnaders yttre hållas i vårdat skick.

Upplysning

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§12 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 1143/97

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Fotatorp 1:12

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Fotatorp 1:2 och 1:5.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Förhandsbesked beviljades den 20 juni 1991, § 86 och har sedan i omgångar förlängts. Senaste beslutet togs den 30 januari 2008, § 15, då förlängning beviljades till den 30 januari 2010.

Sökanden har i brev daterad den 16 december 2009 begärt ytterligare förlängning av förhandsbeskedet.

Fastighetsägaren till Fotatorp 1:2 har i yttrande som inkommit den 25 januari 2010, synpunkter emot hur fastigheten sköts. De anser att tomten är störande för omgivningen med hänsyn till växtligheten.

Fastighetsägaren till Fotatorp 1:5 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Fotatorp 1:9, 1:10 och 1:11 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösas på naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Nämnden bedömer även att tomten inte utgör någon betydande olägenhet för vare sig omgivningen eller trafiken.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har lämnats.

Avgift: 930 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Fotatorp 1:2 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Fastighetsägarna till Fotatorp 1:9, 1:10 och 1:11 underrättas om beslutet.

§14 Nybyggnad av tre fritidshus

Dnr 2771/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Källshult 1:10

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Källshult 1:19, 1:20 och länsekologen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av tre stycken fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger 3,5 kilometer sydöst om Torpa kyrka och cirka 200 meter sydöst om Källshultasjö.

Förslaget innebär nybyggnad av tre stycken fritidshus intill varandra. Tomterna planeras att avstyckas och få en storlek på vardera cirka 2000 till 2500 m2.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har mycket stora naturvärden.

Fastighetsägarna till Källshult 1:19 och 1:20 är emot förslaget. De anser att den planerade bebyggelsen kommer att får en negativ påverkan på landskapsbilden.

Fastighetsägarna till Källshult 1:12 och 1:21 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Länsekologen har i yttrande inkommit den 2 februari 2010 lämnat följande bedömning. ”Den planerade byggnationen bedöms väl lokaliserad i landskapet. Byggnadernas utseende bör följa lokal tradition. Tomternas avgränsning kan möjligen ansluta till befintlig tomt i väster. Befintliga odlingsrösen och träd i området bör bibehållas. Det kan inte uteslutas att rester av fornlämningar kan finnas inom området.”

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt med en gemensam avloppsanläggning.

Motivering

Nämnden bedömer att platserna uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet. Nämnden anser att natur- och kulturvärdena inte kommer att påverkas negativt.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Källshult 1:19 och 1:20 underrättas om beslutet med mottagningsbevis. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Fastighetsägarna till Källshult 1:12 och 1:21 underrättas om beslutet.

Jäv

Gösta Carlsson (M) deltog inte i beredning och beslut av ärendet.

§15 Nybyggnad av ett bostadshus och ett garage

Dnr 2720/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Runkarp 2:6

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Elinge 2:11, 2:12, 2:24 och 4:22.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett bostadshus och ett garage.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 1,5 kilometer norr om Hamneda samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av ett bostadshus och ett garage. Fastigheten

Runkarp 2:6 är inte sammanhängande, utan uppdelad i flera enheter. Den aktuella delen av fastigheten (Runkarp 2:6>7) planeras att bilda egen fastighet. Storleken kommer att bli cirka 150000 m2.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för området.

Fastighetsägarna till Elinge 2:11, 2:12, 2:24 och 4:22 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Elinge 1:3, 2:22 och 4:24 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 945 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Elinge 1:3, 2:22 och 4:24 underrättas om beslutet.

§17 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2600/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Vittaryd 3:9

Sökande: XXX

Yttrande: E.ON och Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 2,5 kilometer väster om Vittaryds samhälle och norr om den allmänna vägen mot Skällandsö.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus.

Enligt kommunens översiktplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

E.ON har i brev inkommit den 19 november 2009 inget emot förslaget.

Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB har i brev inkommit den 4 november 2009 inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Stegaryd 1:6, Vittaryd 2:11 och 3:2 har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa under förutsättning att anläggningen görs gemensam med befintligt bostadshus.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning ska lämnas in i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Avgift: 2 945 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Stegaryd 1:6, Vittaryd 2:11 och 3:2 underrättas om beslutet.

§18 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 8 december 2009 till den 25 januari 2010.

Redogörelse av meddelanden

1. Beslut från länsstyrelsen daterad den 7 december 2009, nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstation vid Horsaberga.

2. Beslut från länsstyrelsen daterad den 7 december 2009, nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstationer mellan Agunnaryd och Boaryd.

3. Beslut från länsstyrelsen daterad den 20 januari 2010, nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstationer mellan Lidhult och Vrå.

4. Beslut från länsstyrelsen daterad den 1 december 2009, utbetalda medel för köp av tjänster för fornvårdsinsater på fem gravfält i Ljungby kommun.

5. Beslut från länsstyrelsen daterad den 10 december 2009, tillstånd till intrång i fornlämning genom trekammarbrunnsgrävning och infiltration med villkor om skyddsåtgärder inom fastigheten Dörarp 5:126.

6. Beslut från länsstyrelsen daterad den 7 december 2009, slututbetalning av bidrag till om läggning av tegeltak på ladugård inom fastigheten
Angelstad 10:25.

7. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 8 januari 2010, marknader på torget, stationshuset med mera i Lidhult.

8. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 7 december 2009, offentliga danstillställningar under 2010 i Södra Ljunga Bygdegård.

9. Laga kraftbevis för detaljplanen Bronssvärdet 3 och 6 vid Klintstigen/Kungshögsgatan i Ljungby.

10. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§19 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 8 december 2009 till den 25 januari 2010.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Miljö- och byggnämndens arbetsutskott

· Vidaredelegation till personal