Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2010-03-24

Sammanträde 2010-03-24

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Irene Svensson (S)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

4 Förordnande till stadsarkitekt. - Bengt S Gustafsson

5 Arkivansvarig på miljö- och byggkontoret.

Beslut om arkivansvarig. - Bengt S Gustafsson

6 Revisionsrapport, granskning av kommunens tillsynsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Yttrande till kommunens revisorer. - Alf Carlsson

7 Namn på ny rondell vid korsningen Ringvägen/Kungsgatan.

Fastställande av namn. - Bengt S Gustafsson

Information och frågor - Diverse, Plan

8 Detaljplan för Minerva 6 (Terrazahuset) i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson

9 Detaljplan för Fritiden 2 med flera vid Sunnerhohov i Ljungby.

Beslut om godkännande. - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Plan, Miljö

10 Uppföljning av miljökontorets verksamhet år 2009.

Godkännande av redovisning. - Alf Carlsson

Information och frågor - Miljö
- Vindkraftsområden - Ann-Sofi Persson

Bygg

11 Flattinge 3:4, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

12 Kvänjarp 1:14, nybyggnad av ett ridhus/maskinhall och stall.

Ansökan om förhandsbesked.- Uno Samuelsson

13 Slättevrå 1:7, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

14 Bjerseryd 1:29, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Jonny Engström

Information och frågor - Bygg

15 Meddelanden

16 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§42 Förordnande till stadsarkitekt

Dnr 476/10

Beslut

Miljö- och byggnämnden tillförordnar Henrik Johansson till stadsarkitekt fram till och med den 23 maj 2010, därefter förordnas Henrik Johansson till statsarkitekt.

Redogörelse för ärendet

Jan Svensson slutar sin anställning som stadsarkitekt den 23 maj 2010 och har från och med den 15 februari 2010 beviljats semester.
Förvaltningschefen har i brev daterat den 1 mars 2010 föreslagit Henrik Johansson som tillförordnad stadsarkitekt under tiden Jan Svensson har semester och att Henrik Johansson sedan förordnas till planchef/stadsarkitekt från och med den 24 maj 2010. Henrik Johansson har en arkitektutbildning från Blekinge Tekniska Högskola.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 11 kapitlet, 4 § ska nämnden till sitt biträde ha minst en person med arkitektutbildning och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt.

Boverket har i brev inkommit den 12 mars 2010 meddelat att examen genomförd på Blekinge Tekniska Högskola uppfyller kraven enligt PBL.

Jäv
På grund av jäv deltog inte Henrik Johansson i ärendet.

§43 Arkivansvarig på miljö- och byggnämnden

Dnr 143/03

Beslut om arkivansvarig.

Beslut

Miljö- och byggnämnden utser förvaltningschefen till arkivansvarig på miljö- och byggnämnden.

Redogörelse för ärendet

I Ljungby kommuns arkivreglemente antagen av kommunfullmäktige den 16 december 1999, § 219 står att varje myndighet ska utse en arkivansvarig och personal (arkivredogörare) med uppgift att sköta det löpande arkivarbetet hos myndigheten.

Nämnden ska ta beslut om en arkivansvarig. Den arkivansvarige utser i sin tur ett lämpligt antal arkivredogörare och ansvarar för att de får förutsättningar i form av bland annat utbildning och tid att samordna arkivuppgifterna med övriga arbetsuppgifter.

Att vara arkivansvarig innebär även att se till att arkivlagen och kommunens arkivreglemente efterföljs och att bevaka arkivfrågor i det fortlöpande arbetet.

§44 Revisionsrapport – Granskning av kommunens tillsynsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområde

Dnr 226/10

Yttrande till kommunens revisorer.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden kommer att följa upp och ta fram skriftlig dokumentation som redovisar tillsynen inom miljöbalkens områden.

Redogörelse för ärendet

KPMG har på uppdrag av Ljungby kommuns revisorer utfört en övergripande granskning av tillsynsverksamheten inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Hösten 2009 genomfördes en granskning av nämndens arbete med livsmedelstillsyn. Granskningen av nämndes arbete med miljö- och hälsoskyddsområde kommer med stor sannolikhet att bli detsamma som granskningen i höstas. KPMG har därför valt att kortfattat redovisa nämndens förmåga att styra, leda och följa upp tillsynsverksamheten för miljö- och hälsoskyddsområdet.

Revisionen redovisar enligt miljöbalken en tillsynsmyndighets uppgift att kontrollera efterlevnaden av att miljöbalken sker i nödvändig utsträckning.

Det går inte att exakt fastställa behovet av tillsyn och vilka resurser som krävs för denna tillsyn. Miljöbalken är en ramlag och det lämnas till tillsynsmyndigheten att bedöma vad som är nödvändig utsträckning.

Naturvårdsverket framhåller lämpligheten att tillsyn sker i samverkan med andra berörda tillsynsmyndigheter och att miljömålen bryts ned till regional och lokal nivå. Länsstyrelsen ansvarar för de regionala miljömålen i länet och kommunen de lokala målen. Ytterst handlar det om de nationella miljökvalitetsmålen ska uppnås inom en generation samt uppfylla miljökvalitetsnormer.

Miljösamverkan Kronoberg/Blekinge arbetar med att ta fram förslag till likartade planeringsunderlag och redovisningsrutiner för kommunerna.

KPMG konstaterar att uppföljningen av verksamheten är otillräcklig och att bristen åtgärdas med skriftliga dokument över verksamheten.

§45 Namn på ny rondell vid korsningen Ringvägen/Kungsgatan

Dnr 475/10

Fastställande av namn.

Beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer namnet på den planerade rondellen i korsningen Ringvägen/Kungsgatan till Oskar Sohlbergs rondell.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret har i brev daterat den 8 mars 2010 begärt att namnet på den planerade rondellen vid korsningen Ringvägen/Kungsgatan fastställs för att kunna slutföra markförhandlingar för rondellmarken.

Ett förslag har inkommit från verkställande direktör på AB Oskar Sohlberg om att rondellen med fördel fastställs till Sohlbergsrondellen alternativt Oskar Sohlbergs rondell. I förslaget ingår även att sågen som symboliserar AB Oskar Sohlbergs flyttas och placeras som riktmärke i rondellen. Ingen reklam får uppföras på sågen.

Tekniska kontoret har muntligen meddelat att de inte har något emot förslaget.

§46 Detaljplan för kvarteret Minerva (Terrazahuset) i Ljungby stad om planuppdrag.

Dnr 105/10

Beslut

1. Miljö- och byggkontoret ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan
för kvarteret Minerva (Terrazahuset) i Ljungby stad.

2. Planavtal ska upprättas med sökande.

Redogörelse för ärendet

Ljungbybostäder AB begär planändring av kvarteret Minerva för att komplettera och utöka användningen till utbildningsändamål. Bakgrunden är att en friskola avses starta till hösten 2010 i kvarteret.

I kvarteret finns även bostäder som beviljats med bygglov med en mindre avvikelse, men som inte har stöd i gällande detaljplan. De befintliga bostäderna bör inarbetas i den nya detaljplanen.

Ändringen bedöms överensstämma med centrumplanen, fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Centrumplanen uttrycker att nya och ändrade detaljplaner ska medge en flexibel markanvändning.

Projektgruppen är positiv till ändringen.

§47 Detaljplan för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby

Beslut om godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner detaljplanen och översänder den till kommunfullmäktige för antagande.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret fick den 3 februari 2010, § 6 i uppdrag att ställa ut detaljplanen för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby stad.

Avsikten är att pröva områdets lämplighet för en friidrottsanläggning.

Planförslaget har varit utställt för granskning mellan den 10 februari till den 10 mars 2010.

Inkomna yttrande från samrådet har sammanställts i ett samrådsutlåtande daterat den 12 mars 2010.

Yrkande

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar avslag till att detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Stefan Fredriksson (S) yrkar att detaljplanen godkänns och översänds till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen emot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Reservation

Johanna Jormfeldt (MP) och Maarten Bömer (KB) reserverar sig mot förslaget.

§48 Uppföljning av miljökontorets verksamhet år 2009

Dnr 294/10

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner miljökontorets redovisning för verksamhetsåret 2009.

Redogörelse för ärendet

I miljöbalken och livsmedelsverkets kungörelse på krav är att en verksamhetsplan ska upprättas årligen. Verksamhetsplanen ska avgöra vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras det kommande året. Efter årets slut ska verksamhetsplanen följas upp och utvärderas.

För år 2009 upprättades ingen dokumenterad verksamhetsplan. För att kunna redovisa för nämnden hur miljökontorets verksamhet bedrivits under 2009 så har ett dokument sammanställts med en sammanfattning över den tillsyn och de projekt som bedrivits under året.

§50 Nybyggnad av en byggnad innehållande ridhus/maskinhall och stall

Dnr 336/10

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Kvänjarp 1:14

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Kvänjarp 1:15, 2:8 och 2:9.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av en byggnad innehållande ridhus/maskinhall och stall.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Kvänjarp, cirka två kilometer söder om Ljungby.

Förslaget innebär nybyggnad av ett ridhus/maskinhall. Byggnaden planeras även innehålla en stalldel för hästar. Den totala byggnadsarean planeras att bli cirka 1650 m2.

Byggnaden planeras att uppföras cirka 130 meter öster om byggnaderna på gården. Cirka 50 meter norr om den planerade byggnadsplatsen finns en mast tillhörande TeliaSonera Mobile Networks.

Fastighetsägarna till Kvänjarp 1:15, 2:8 och 2:9 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Kvänjarp 1:20 och TeliaSonera Mobile Networks har fått möjlighet att lämna synpunkter över förslaget men inte svarat.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 1 360 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Kvänjarp 1:20 och TeliaSonera Mobile Networks underrättas om beslutet.

§51 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 134/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Slättevrå 1:7

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Slättevrå 1:1 och 1:3 samt Stena
Renewable Energy AB.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 1,5 kilometer nordväst om Vrå kyrka.

Förslaget innebär nybyggnad att ett fritidshus.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Fastighetsägaren till Slättevrå 1:3 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Slättevrå 1:6 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Stena Renewable Energy AB planerar att uppföra en vindkraftsanläggning på angränsande fastighet, Slättevrå 1:1. Stena har i yttrande som inkommit den 22 mars 2010 meddelat att de inte har något emot förslaget. De anser dock att sökanden bör upplysas om att det planeras uppföras en vindkraftspark väster om den tänkta placeringen av fritidshuset.

Fastighetsägaren till Slättevrå 1:1 har meddelat att de inte har något emot förslaget.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Ansökan om förhandsbesked för fritidshuset inkom den 3 februari 2009.

Under 2009 har kommunen arbetat med att ta fram en vindkraftsplan som tillägg till översiktsplanen. Med anledning av detta har nämnden avvaktat med att ta något beslut om förhandsbeskedet tills vindkraftsplanen blivit antagen. Vindkraftplanen antogs av kommunfullmäktige den 20 oktober 2009, § 95. Planens syfte är att vara ett planeringsunderlag som ska vara till hjälp vid handläggning av vindkraftsärenden och visa kommunens ställningstagande.

I vindkraftsplanen redovisas lämpliga utredningsområden för vindkraft och områden som är fredade från vindkraftanläggningar.

I det aktuella området har ett lämpligt utredningsområde för vindkraft redovisats ligga cirka 1,3 kilometer väster om platsen för det planerade fritidshuset.

Cirka en kilometer norr om platsen redovisar översiktsplanen ett större område som ska vara fredat mot vindkraftsanläggningar.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

I ett område väster om byggnadsplatsen finns planer på att uppföra en vindkraftspark.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Ansökan om tillstånd för att anordna avloppsanläggning ska lämnas in i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Slättevrå 1:6 underrättas om beslutet.

§52 Nybyggnad av en transformatorstation

Dnr 176/10

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bjerseryd 1:29

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en transformatorstation enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna har utförts.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 18 februari 2010.

Platsen ligger i Vrå samhälle omedelbart öster om Krokån och cirka 75 meter norr om före detta lanthandeln. Strandskyddet för Krokån är 100 meter.

Förslaget innebär nybyggnad av transformatorstation på cirka 6 m2.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom område med stora naturvärden enligt klass III.

Länsekologen har i yttrande daterat den 19 juni 2006 meddelat att eftersom markytan på gällande plats delvis är bar med stenig morän, bedöms byggnaden kunnas uppföras utan någon påverkan på den biologiska mångfalden.

Sökanden har i sin ansökan angivit två särskilda skäl.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att tillgodose ett allmänt angeläget intresse.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

§53 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 16 februari till den 15 mars 2010.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 16 februari 2010, manifestation om försämringar i A-kassa och sjukförsäkring vid Lilla Torg i Ljungby.

2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 1 mars 2010, uppställning av glasskiosk och försäljningsvagn med asiatisk mat på Lilla Torg i Ljungby.

3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 10 mars 2010, affischering och cirkusföreställning den 19 april på gräsplanen vid Sunnerbohallen i Ljungby.

4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 12 mars 2010, musikcafeér och konserter med mera intill Godsmagasinet.

5. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 15 mars 2010, försäljning av frukt och grönsaker vid Storgatan i Ljungby.

6. Brottsförebyggande rådet har upprättat en handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet under 2010, daterad den 10 februari 2010.

7. Laga kraftbevis daterat den 4 mars 2010 för del av detaljplanen i Brunnsparken vid kvarteret Haren i Ljungby stad.

8. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§54 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 16 februari till den 15 mars 2010.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Överklagade ärenden till länsstyrelsen