Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2010-04-07

Sammanträde 2010-04-07

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Kurt Lundberg

2 Detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart i Ljungby stad.

Beslut om godkännande. - Henrik Johansson
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§55 Detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart i Ljungby stadom godkännande.

Dnr 2009/0100

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner detaljplanen för Rosendal vid Ljungby södra infart och översänder den till kommunfullmäktige för antagande.

Redogörelse för ärendet

Detaljplanen syftar till att planlägga för ett nytt område för en bred användning av verksamheter med handel kontor, besöksnäring, bilservice, lager och industri. Området ligger mycket strategiskt längs med E4 och väg 25 vid Ljungby södra infart.

Planområdet ligger söder om väg 25 vid och öster om E4 vid Ljungby södra infart. Trafiken kommer att ledas genom cirkulationsplatsen längs med väg 25.

Området omfattar cirka 28 hektar och utgörs till största delen av skogsmark. I södra delen av planområdet finns idag en befintlig verksamhet.

Planförslaget har varit utställd för granskning mellan den 10 februari till den 30 mars 2010 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitel 23 §.

Inkomna yttrande har sammanställts i ett utlåtande daterat den 30 mars 2010.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL.

Detta innebär att efter att nämnden har godkänt detaljplanen överlämnas den till kommunfullmäktige för antagande.