Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2010-04-21

Sammanträde 2010-04-21

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Jonna Nielsen

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

4 Driftbudget 2011 och investeringsbudget 2011-2015.

5 Namn på industriområde i Ljungby och Lagan.

Fastställande av namn. - Bengt S Gustafsson

Information och frågor - Diverse, Plan

6 Detaljplan för Angantyr 20 i Ljungby stad.

Beslut om samråd. - Jonny Engström

Information och frågor - Plan, Miljö:

7 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

Antagande av taxa. - Alf Carlsson

8 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen.

Antagande av taxa. - Alf Carlsson

9 Angelstad 5:10, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Föreläggande med vite. - Malin Andersson

10 Angelstad 5:25, krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

Föreläggande med vite. - Malin Andersson

11 Angelstads - Kärragården 1:66, värmepumpsanläggning för bergvärme inom vattenskyddsområde.

Anmälan om installation. - Alf Carlsson

12 Buxabygd 1:1 och Sunnerå 5:1, anläggande av fiskeanläggning.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Alf carlsson

13 Sunnerå 2:43, uppställning av toalett och anläggande av parkeringsplats.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Alf Carlsson

14 Ingelstad 2:51, förbud om användning av befintlig vedpanna. - Alf Carlsson

Information och frågor - Miljö, Bygg:

15 Berghem 1:7 och 1:24, anordnande av parkeringsplatser och uppförande av skylt.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Maggie Mysigh

16 Brännslida 2:1, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Jonny Engström

17 Ingelstad 2:45, nybyggnad av en carport.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

18 Kvänarp 2:5, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Jonny Engström

19 Loshult 1:53, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Jonny Engström

20 Odensjö-Ryd 1:15, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

21 Os 1:2, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Jonny Engström

22 Prästtorp 2:3, olovligt uppförda byggnader.

Föreläggande med vite. - Jonny Engström

23 Åby 3:72, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Jonny Engström

24 Bolmsö-Horn 1:4, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

25 Hällorna 1:19, uppförande av en vindmätningsmast.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Uno Samuelsson

26 Hölminge 3:14, nybyggnad av ett garage.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

27 Ingelstad 2:43, ovårdad byggnad.

Upphävande av vite. - Uno Samuelsson

28 Källsjö 1:41, nybyggnad av ett enbostadshus och garage.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

29 Lidhult 1:76, olovligt uppförd byggnad.

Utdömande av vite. - Uno Samuelsson

30 Nannarp 1:14, ovårdad byggnad.

Föreläggande med vite. - Uno Samuelsson

31 Stråhult 1:13, nybyggnad av fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

32 Tjurkö 5:4, nybyggnad av två gäststugor.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

33 Torpa 1:33, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

34 Meddelanden.

35 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§56 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Ingelstad 2:45, ansökan om bygglov för nybyggnad av en carport.

· Bolmsö-Horn 1:4, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett
fritidshus. På grund av jäv deltog inte Marianne Eckerbom (C) i ärendet.

· Nannarp 1:14, föreläggande om vite för ovårdad byggnad.

· Tjurkö 5:4, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två gäststugor.

· Torpa 1:33, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

§57 Driftbudget 2011 och investeringsbudget 2011-2015

Dnr 2010/0732

Beslut

Miljö- och byggnämnden överlämnar investeringsbudget 2011-2015 till ekonomikontoret.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Text

Budget

Ram

Förslag

Ram

Förslag

Ram

Förslag

Förslag

Förslag

Ram

Förslag

Inventarier

75

75

75

100

100

100

100

100

100

150

Ombyggnad av närarkiv

200

Digitalisering

av mikrofilm

100

100

SUMMA

75

75

275

100

200

100

200

100

100

0

150

Redogörelse för ärendet

Förslag till investeringsbudget 2011 och investeringsplan 2011-1015 ska lämnas in till ekonomiavdelningen senast den 27 april 2010.

För driftbudgeten gör varje nämnd och förvaltning en omvärldsanalys av vilka faktorer som påverkar budgeten på kort och lång sikt – exempelvis förändrad lagstiftning, ändrade behov från brukare. Omvärldsanalysen presenteras på budgetdagen den 29 april 2010. Inga äskanden ska göras. Prioriteringar mellan nämnder och förvaltningar diskuteras i respektive partigrupp. Budgetberedningen sammanträder den 4-5 maj 2010. Slutligt beslut om budgeten tas i kommunfullmäktige den 15 juni 2010.

Förvaltningen föreslår att i investeringsbudget för 2011 äskas medel för ombyggnad av förvaltningens närarkiv. Arkivet är för närvarande inte säkert med avseende på risk för vattenskada och brand. Med en ombyggnad med delning kan arkivet separeras från risk för brand- och vattenskada. I samband med ombyggnad utrustas arkivet med nya skåp för en rationell arkivhantering. Arkivlokalen utgör också skyddsrum så i ombyggnaden måste hänsyn tas så att lokalen snabbt kan utrymmas vid behov. Ombyggnaden kostnadsberäknas till 200 tkr.

Det tidigare äskandet om digitalisering av mikrofilm skjuts till 2012-2013 med 100 tkr årligen. Fram till dess används de medel som redan är beviljade.

§58 Namn på industriområde i Ljungby och Lagan

Dnr 2010/0566

Fastställande av namn.

Beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer följande namn på industriområden i:

Ljungby

· Stensbergs Industriområde

· Gängets Industriområde

· Eka Industriområde

· Karlsro Industriområde

Lagan

· Berga Norra Industriområde

· Berga Södra Industriområde

· Torgs Industriområde

Redogörelse för ärendet

En översyn på namnsättningen av industriområdena i Ljungby och Lagan bör göras med anledning av att nya industriområden tillkommer.

I Ljungby har vi Sydvästra industriområdet, Sydöstra industriområdet, Nordvästra industriområdet och Karlsro industriområde. Inget av dessa namnen är fastställda av nämnden.

Tekniska kontoret har föreslår att nämnden fastställer följande namn:

Ljungby

· Hansatorpets Industiområde

· Gängets Industriområde

· Eka Industriområde

· Karlsro Industriområde

Lagan

· Berga Industriområde

· Torgs Industriområde

Ärendet har behandlats i projektgruppen.

§59 Detaljplan för Angantyr 20 i Ljungby stad

Dnr 2009/2823

Beslut om samråd.

Beslut

Samråd får ske över förslag till detaljplan för Angantyr 20 i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

I gällande detaljplan är fastigheten Angantyr 20 avsedd för vård. Tidigare har Fyrens HVB-enhet (hem för vård eller boende) bedrivit ungdomsverksamhet på fastigheten. Ingen verksamhet har bedrivits på fastigheten sedan hösten 2009. För att möjliggöra nya behov behöver planens användning ändras från vård till bostäder.

Genom en varsamhetsbestämmelse föreslås också att karaktärsdragen hos bebyggelsen ska beaktas vid eventuell ändring.

Förslaget innebär att strandskyddet upphävs.

Byggnaden får högst innehålla två våningar och vind får inte inredas.

Tillkommande huvudbyggnad får inte uppföras närmare fastighetsgräns än 4 meter.

Komplementbyggnader får inte uppföras närmre fastighetsgräns än 1 meter.

Fastigheten får delas i högst två fastigheter.

Största tillåtna byggnadsarea per fastighet är 300 kvadratmeter.

Varje fastighet ska ha en areal på minst 800 kvadratmeter.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanens syfte om förtätning och funktionsomvandling.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitlet 28 §.

§60 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220)

Dnr 2010/0572

Antagande av taxa.

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 16a § strålskyddsförordningen (1988:293) anta taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken daterad den 31 mars 2010.

Redogörelse för ärendet

Ett förslag till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen har tagits fram av miljö- och byggkontoret. Taxan ska antas av kommunfullmäktige. Idag finns ingen taxa för nämndens tillsyn inom området.

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar enligt strålskyddsförordningen över solarieverksamheter. Tillsynsansvaret innebär att nämnden ska ta emot och granska anmälningar från anmälningspliktiga solarieverksamheter samt i övrigt kontrollera att dessa verksamheter följer strålskyddsförfattningarnas krav på strålskydd.

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för kostnaderna för sådan tillsynsverksamhet. Kommunfullmäktige föreslås därför fastställa en taxa för miljö- och byggnämndens tillsynsverksamhet enligt strålskyddsförordningen. Timtaxan föreslås vara den samma som timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, 700 kronor år 2010.

Motivering

Enligt strålskyddsförordningen § 16a (1988:293) får en kommun ta ut avgift för kostnader för tillsyn som utövas av en kommunal nämnd.

§61 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Dnr 2010/0573

Antagande av taxa.

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 19b § tobakslagen (1993:581) anta taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken daterad den 31 mars 2010.

Redogörelse för ärendet

Ett förslag till taxa för tillsyn enligt tobakslagen har tagits fram av miljö- och byggkontoret. Taxan ska antas av kommunfullmäktige. Idag finns ingen taxa för nämndens tillsyn inom området.

Miljö- och byggnämnden har tillsynen enligt tobakslagen över den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för kostnaderna för sådan tillsynsverksamhet. Kommunfullmäktige föreslås därför fastställa en taxa för nämndens tillsynsverksamhet enligt tobakslagen. Timtaxan föreslås vara den samma som timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, 700 kronor år 2010.

Motivering

Tillsyn av tobaksförsäljning ska finansieras av avgifter som tas ut av de försäljningsställen som berörs av lagen. Enligt tobakslagen § 19b (1993:581) får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

§63 Krav på åtgärd av avlopp efter inventering

Dnr 2010/0603

Föreläggande med vite.

Fastighet: Angelstad 5:25

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. XXX föreläggs med vite på 70 000 kronor att efter den 1 september 2010 inte infiltrera avloppsvatten på fastigheten Angelstad 5:25.

2. Enligt 26 kapitlet 26 § miljöbalken ska beslutet gälla även om det överklagas.

Redogörelse för ärendet

Enligt miljökontorets uppgifter består avloppsanläggningen på fastigheten Angelstad 5:25 av en tvåkammarbrunn och utsläpp i dike. Uppgifterna är från den inventering som gjordes 1983. Enligt uppgifter i inventeringen 2006 ligger tvåkammarbrunnen inom det kommunala vattenskyddsområdet. Enligt miljökontorets bedömningsgrunder ska anläggningen ”åtgärdas omedelbart”.

Tidigare fastighetsägare underrättades 2006 om bristerna i avloppsanläggning. Under 2007 informerades fastighetsägaren om att kommunal anslutning är framdragen.

Tekniska kontoret har meddelat att ingen anslutning till det kommunala avloppsnätet har utförts. Miljökontoret har inte fått in någon ansökan om tillstånd för att anlägga en ny avloppsanläggning.

Fastigheten har under 2008 bytt ägare. Den nya fastighetsägaren har i brev den 30 mars 2010 underrättas om bedömningen av avloppsanläggningen samt att ärendet kommer behandlas i miljö- och byggnämnden den 21 april 2010.

Motivering

Den rening som sker är otillräcklig och avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kapitel 7 § i miljöbalken. Utsläppet sker inom ett vattenskyddsområde, vilket inte är tillåtet enligt den kommunala vattenskyddsföreskriften.

Föreläggande med vite görs med stöd av 26 kapitlet §§ 9 och 14 miljöbalken.

Enligt 3 § lagen om viten (1985:206) ska om vite föreläggs flera personer gemensamt, ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§64 Värmepumpsanläggning för bergvärme inom vattenskyddsområde

Dnr 2010/0163

Anmälan om installation.

Fastighet: Angelstads-Kärragården 1:66

Sökande:
XXX

Yttrande: Tekniska kontoret

Beslut

1. XXX föreläggs att inte installera en värmepumpsanläggning för bergborrning på fastigheten Angelstads-Kärragården 1:66 med hänsyn till att fastigheten ligger inom vattenskyddsområde med stöd av 26 kapitlet 9 § och 2 kapitlet 3 §, 4 § och 9 § i miljöbalken samt 17 § i förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

2. Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas, miljöbalken 26 kapitlet 26 §.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger i Bolmens samhälle inom detaljplanerat område och inom vattenskyddsområde för kommunal vattentäkt.

Förslaget innebär installation av värmepumpsanläggning för bergvärme inom vattenskyddsområde för kommunal vattentäkt. En detaljerad geologisk eller hydrologisk undersökning har inte utförts för området i samband med ansökan.

Det planerade borrhålet ligger på en lägre marknivå än borrhålen för vattentäkten. Utan djupare kunskap om hur geologin och grundvattenföringen ser ut i nämnda område bedömer tillsynsmyndigheten att risken för påverkan av grundvattnet inte kan uteslutas.

Tekniska kontoret har i yttrande daterat den 3 mars 2010 avstyrkt från att anlägga bergvärme inom vattenskyddsområdet. Det är av största vikt att säkerställa en god dricksvattenkvalitet för orten. Risken för förorening som köldbärarvätskan innbär är inte acceptabel då en påverkan av vattentäkten skulle skapa stora problem för samhället.

Uppgifter från fastighetsägaren om hur de kan minimera risken för läckage av köldmedium och övriga synpunkter i inkomna handlingar har beaktats.

Motivering
I miljöbalkens 26 kapitlet 9 § får tillsynsmyndighet meddela de föreläggande och förbud som behövs. Hänsyn ska tas enligt 2 kapitlet 3 §, 4 § och 9 § i miljöbalken. Innan en anläggning inrättas ska det anmälas enligt 17 § i förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

För området gäller skyddsföreskrifter daterade den 23 januari 1990. Skyddsbestämmelserna säger att för grundvatten skadliga ämnen, inte får förvaras, transporteras eller hanteras på ett sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvatten.

I Bolmens samhälle finns ingen reservvattentäkt, dessutom är det svårt att hitta andra brunnslägen för kommunal dricksvattenförsörjning. Det allmänna intresset som en kommunal vattentäkt utgör går före det enskilda intresset i detta ärende.

Upplysningar

Avgift: 1400 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Tekniska kontoret underrättas om beslutet.

§65 Anläggande av fiskeanläggning

Dnr 2010/0314

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Buxabygd 1:1 och Sunnerå 5:1

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för anläggande av åtta flytbryggor, var av en handikappflytbrygga, uppställning av två toaletter, anordnande av två grillplatser, byggnation av ett vindskydd samt anläggande av en handikappanpassad stig, enligt 7 kapitlet, 18b § och 18c §, p.3, miljöbalken.

2. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

3. Andra åtgärder som kan verka privatiserande får inte utföras.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 1 mars 2010.

Platsen ligger inom strandskyddat område för sjön Stor-Immen cirka 5 kilometer sydost om Ryssby. Strandskyddet för sjön Stor-Immen är 100 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

Projektet ingår i ett Leader Linné-projekt för att öka turistnäringen i området.

Förslaget innebär anläggande av en fiskeanläggning med tillhörande åtgärder. Anläggningen består av tio små flytbryggor med en spång ut från land och en något större flytbrygga för funktionshindrade med en spång ut från land.

Syftet med flytbryggorna är att möjliggöra tillgängligheten på flera platser för att bland annat kunna flugfiska.

I förslaget ingår även anordnande av ett vindskydd, två grillplatser, en grusad stig för funktionshindrade och uppställning av två toaletter.

Sökanden har uppgivit att anläggningen ska kunna nyttjas av allmänheten.


För att fiska i sjön kommer ett fiskekort krävas.

Platsen är inte utpekad som riksintresse för friluftsliv eller naturvård av naturvårdsprogrammet i Kronobergs län. Området bedöms vidare inte ha några större eller unika kultur- eller naturvärden. Sjön är uppdelad i tre områden, den är bland annat avdelad av en landtunga med en grusväg på. Biotopen där åtgärderna ska vidtas består av mestadels barrskog med en del lövträd inblandat, bland annat björk, sälg och några alar.

Vid platsbesök den 14 april 2010 noterades ett storlomspar.

Paret häckar med största sannolikhet på den ö som är belägen i nordöstra delen. Storlommen är en störningskänslig fågel men har visat sig kunna anpassa sig till mänsklig aktivitet, förutsatt att den sker på korrekt sätt och på behörigt avstånd.

En stig har märkts upp som går längs sjön, på vissa delar nere vid strandlinjen och i övrigt några meter upp från stranden. Vid platsbesöket var stigen under vatten på flera ställen. Därför ska gångstigen där den går vid strandlinjen flyttas inåt land.

Berörda fastighetsägare och boende i anslutning till sjön har informerats om projektet.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

Länsekologen har muntligen meddelat att tre flytbryggor i den nordöstra viken, märkta med nummer 10, 13 och 14 bör utgå för att minska den störningskänsliga zonen för fågellivet. Länsekologen har även önskemål om att grillplatsen i norr får en bättre anpassning till de naturliga förhållandena.

Länsekologens synpunkter har kommunicerats med sökanden och kommit överrens om att flytbryggorna i den nordöstra delen tas bort.

Motivering

Åtgärderna på fastigheterna Buxabygd 1:1 och Sunnerå 5:1 bedöms vara en enhetlig anläggning inräknat de åtgärder som utförs på land. Då det rör sig om en fiskeanläggning med tillhörande flytbryggor, grillplatser, toaletter och vindskydd, och det inte finns någon annan lämplig lokalisering utanför strandskyddet kan man tillämpa det särskilda skäl som anges i ansökan. Då bryggorna utförs som flytbryggor och med hänsyn till dess ringa storlek samt att övriga åtgärder på land bedöms vara av sådan karaktär att de inte påverkar växt- och djurlivet på ett oacceptabelt sätt och att man placerar ut informationstavlor till allmänheten för att åtgärderna inte ska uppfattas som privatiserande, bedöms fiskeanläggningen därför vara förenlig med strandskyddets syften.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Upplysningar

Nämnden förutsätter att gångstigen runt sjön ska placeras ett par meter från strandlinjen då översvämningsrisken av gångstigen minimeras och störning för fågellivet minskas.

Åtgärder som kan verkar som privatiserande på markanvändningen är till exempel uppförande av skyltar eller sittgrupper, likaså får inte avgift tas ut från besökare som vill använda anläggningens anordningar.

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§66 Uppställning av toalett och anläggande av parkeringsplats

Dnr 2010/0316

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Sunnerå 2:43

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsförordnandet för uppställning av en toalett och anläggande av en parkering.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 1 mars 2010.

Platsen ligger vid västra stranden av sjön Stor-Immen och är en del av ett Leader Linné-projekt. Åtgärderna på Sunnerå 2:43 bedöms inte behöva ligga inom strandskyddat området.

Förslaget innebär uppställning av en toalett och anläggande av en parkeringsplats inom strandskyddat område.

Strandskyddet för sjön Stor-Immen är 100 meter inåt land.

Länsekologen har muntligen meddelat att föreslagna åtgärder inte är förenligt med strandskyddets syften och kan placeras utanför strandskyddat område.

Sökanden har i sin ansökan angivit två särskilda skäl.

· Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Motivering

De föreslagna åtgärderna behöver inte för sin funktion ligga inom strandskyddat område och tillsynsmyndigheten anser att behovet kan tillgodoses utanför strandskyddat område. Det särskilda skälet sökanden har hänvisat till bedöms inte tillämpbart för den aktuella platsen.

Upplysningar

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§67 Förbud om användning av befintlig vedpanna

Dnr 0821/2010

Fastighet: Ingelstad 2:51

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder all eldning i befintlig vedpanna på fastigheten Ingelstad 2:51 efter den 1 oktober 2010, med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken.

2. Enligt 26 kapitlet 26 § miljöbalken ska beslutet gälla även om det överklagas.

Redogörelse för ärendet

Skorstensfejaremästaren har meddelat att fastighetsägaren till Ingelstad 2:51 har bytt vedpanna i fastigheten som var ifrån 1977 till en begagnad vedpanna från 1981. Vedpannan är inte miljögodkänd och uppfyller inte fastbränsleeldning.

Fastighetsägaren har i brev daterat den 1 februari 2010 meddelat att han vid installation av en keramikpanna (miljögodkänd) inte kommer att kunna elda träavfall som kan innehålla spik och olika metallbitar eftersom de kan skada keramiken.

Ljungby kommunen har som policy att vid byte av äldre vedpanna eller kamin ska installation ske till en miljögodkänd eldstad.

Eldning av avfall är förbjudet inom detaljplanerat område och vid eldning av avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. Utsläpp av partiklar från vedeldning påverkar människan negativt då de inandas. Partikelstorleken från denna typ av vedeldning varierar. Nämnden anser att det är viktigt att rätt typ av vedpanna installeras inom tätbebyggt område där många människor vistas.

Motivering

Vid byte eller nyinstallation av vedpanna gäller Boverkets byggregler (BBR) 2008. För fastbränsleeldning med en effekt upp till 300 kW regleras utsläppet till omgivningsluften i tabell 6:741.

Skorstensfejarmästaren har på uppdrag av nämnden, meddelat att föreslagen vedpanna inte uppfyller kraven enligt BBR 2008.

Enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken

Upplysning

Högsta tillåtna värden för utsläpp av organiskt bundet kol (OGC), tabell 6:741.

Nominell effekt, kW mg OGC per m3n torr gas vid 10 % Q2.

Manuell bränsletillförsel

= 50 150

> 50 = 300 100

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Skorstensfejaremästaren underrättas om beslutet.

§68 Anordnande av parkeringsplatser och uppförande av skylt

Dnr 2010/0332

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Berghem 1:7 och 1:24

Sökande:
XXX

Yttrande: Trafikverket

Beslut

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas för anordnande av parkeringsplatser till och med den 31 mars 2011.

2. Bygglov beviljas för uppförande av skylt.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har inkommit en ansökan om tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser mellan Berghem1:7och1:24 utmed väg 25.

Behovet av parkeringsplatser på området är idag stort. I förslaget ingår även uppförande av skyltanordning som flyttas från Berghem 1:28 till Berghem 1:24

(Statoil´s prisskylt).

Då flertalet av parkeringsplatserna ligger på mark som enligt gällande detaljplan (P08/9) är klassat som skyddsområde kan permanent bygglov inte beviljas. Plankontoret har fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan som tillåter anordnande av parkeringsplatser. Detaljplanen planeras bli klar runt årsskiftet 2010/2011. Efter att den nya detaljplanen trätt i kraft har sökanden för avsikt att söka permanent bygglov för parkeringsplatserna.

Trafikverket har i yttrande daterat den 20 april 2010 meddelat att en mindre del av skyddszonen tas i anspråk för främst angöring och i någon mån parkering och att kvartersgränsen därför flyttas maximalt 10meter närmare väg 25.05.

Tekniska kontoret har fått tillfälle att lämna synpunkter men har inte svarat.

Bekräftelse bygganmälan

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Kontrollplan och byggsamråd behövs inte. Om du som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds du ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Motivering

Eftersom en ny detaljplan förväntas vinna laga kraft före det tidsbegränsade bygglovets utgång, bedömer nämnden att avvikelse från gällande detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL) 8kapitel, 11§ kan beviljas efter berördas hörande.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Placering av skyltanordning ska enligt situationsplan ske i fastighetens sydöstra hörn. Placeringen ska ske i samråd med tekniska kontoret då hänsyn ska tas till den nya detaljplanens skyddsområde, planerad gång- och cykelväg samt planerat gångstråk utefter Intersportbyggnadens västra fasad.

Nämnden vill uppmärksamma sökande om att någon förlängning på det tidsbegränsade bygglovet eventuellt inte kan påräknas.

Avgift: 2800 kronor (faktura sänds separat)

Trafikverket underrättas om beslutet.

§72 Nybyggnad av ett enbostadshus och en garagebyggnad

Dnr 2010/0312

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Odensjö-Ryd 1:15

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus och en garagebyggnad.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i norra delen av orten Byholma. Fastigheten avstyckades 1972 och har en areal om 3023 m².

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus på 133 m² samt ett garage på

34 m². Den totala byggnadsarean på fastigheten blir 167 m².

Enligt kommunens översiktsplan ligger inte platsen inom några utpekade intresseområden.

Fastighetsägarna till Odensjö-Ryd 1:10, 1:11, 1:19 och 1:20 har fått möjlighet att lämna synpunkter men inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platserna uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Bekräftelse bygganmälan

Bygganmälan inkom den 2 mars 2010.

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Maggie Mysigh, telefon 0372-78 92 73, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas. Vid byggsamrådet ska den som utsetts till kvalitetsansvarig närvara.

Förslag till kontrollplan har lämnats in.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Byggherren ska se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för nämnden, enligt 9 kapitlet 12 § PBL. Om dessa inte uppvisats före byggstart kan nämnden komma att stoppa byggnationen. Särskild avgift kan då tas ut enligt 10 kapitlet 6 § PBL.

För belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon 0372-7893 51.

Ansökan om tillstånd för avloppsanläggningen ska lämnas in i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 13 770 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Odensjö-Ryd 1:10, 1:11, 1:19 och 1:20 underrättas om beslutet.

§74 Olovligt uppförda byggnader

Dnr 2010/0315

Föreläggande med vite.

Fastighet: Prästtorp 2:3

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX vid vite på 7 500 kronor (sjutusenfemhundrakronor) om att byggnaderna ska vara borttagna senast den 31 maj 2010.

2. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX vid vite på 7 500 kronor (sjutusenfemhundrakronor) om att byggnaderna ska vara borttagna senast den 31 maj 2010.

3. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 1 x 5000 kronor (femtusenkronor). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit en förfrågan om bygglov har beviljats för barackerna som är uppställda på fastighetens västra del. Fastigheten ligger efter Laganbron strax öster om Värnamovägen i Lagan.

Vid besök på platsen konstateras att det finns två baracker uppställda.

De utförda arbetena är bygglovspliktiga. I nämndens arkiv finns inga uppgifter om att bygglov har beviljats eller att någon bygglovsansökan skulle ha inkommit för den aktuella åtgärden.

Fastighetsägarna har uppmanats att lämna in en skriftlig förklaring över varför arbetena har utförts utan att bygglov först har sökts.

En skriftlig förklaring från fastighetsägarna inkom den 15 mars 2010.

I förklaringen framförs att barackerna, efter förfrågan av företaget Detaljhandelskonsult AB, är uppställda för försäljning på fastigheten.

Det löfte som företaget har gett ägaren till fastigheten är att barackerna ska vara borta under våren 2010.

Motivering

Utför någon en åtgärd som kräver bygglov ska byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitel 4§.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar 4xden avgift (i detta fall 5000 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (42400/20 = 2120 kronor).

Med hänsyn till fastighetsägarens förklaring anser nämnden att byggnadsavgiften ska nedsättas till ett belopp som är mindre än fyra gånger taxan.

Om överträdelsen är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Enligt kommentarer till plan- och bygglagen kan nedsättning eller eftergift komma i fråga endast för överträdelser som är bagatellartade eller som kan jämställas med ordningsförseelser.

Enligt 3 § lagen om viten (1985:206) ska om vite föreläggs flera personer gemensamt, ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.

Upplysningar

Vid flyttning av byggnaderna kan bygglov krävas. Inom planlagt område krävs bygglov för uppförande av ny bebyggelse, bygglov gäller även i normalfallet när byggnader uppförs på landsbygden.

Kontakta miljö- och byggkontoret för upplysningar och råd, telefonnummer
0372-78 92 70.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§75 Nybyggnad av en transformatorstation

Dnr 2010/0289

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Åby 3:72

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en transformatorstation enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna har utförts.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 4 mars 2010.

Platsen ligger vid Skålsbro där Huljesjöns i sydöst möter Skålån. Strandskyddet för Skålån och Huljesjön är 100 meter.

Förslaget innebär nybyggnad av transformatorstation på cirka 3 m2.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom utpekat område med särskilt stora naturvärden.

Länsekologen har muntligen meddelat att arbetena bedöms endast ha liten påverkan på den biologiska mångfalden och inte heller påverka strandskyddets syften på ett negativt sätt.

Sökanden har i sin ansökan angivit ett särskilt skäl.

· Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att tillgodose ett allmänt angeläget intresse.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

§76 Uppförande av en vindmätningsmast

Dnr 2009/2801

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Hällorna 1:19

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Horsaberga 5:1, länsstyrelsen, Försvarsmakten, LVF/ANS, Halmstad City Airport och Smaland Airport.

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för uppförande av en vindmätningsmast till och med den 30 april 2013.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 4,5 kilometer söder om Hamneda samhälle.

Förslaget innebär uppförande av en vindmätningsmast som är 105 meter hög. Mastens placering är tillfällig och sökanden har meddelat att masten kommer att vara borttagen senast fem år efter det datum bygglov har beviljats. Masten är avsedd för att undersöka vindförhållandena för en framtida vindkraftspark i området.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen. Platsen ligger heller inte inom något område som är prioriterat för vindkraft.

Fastighetsägarna till Hällorna 1:19, 2:16, 2:17 och Hänjarp 2:9 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Fastighetsägaren till Horsaberga 5:1 är emot förslaget och menar att eventuella vindkraftverk kommer att sänka värdet på fastigheten.

Länsstyrelsen har i beslut daterat den 15 december 2009 meddelat att de inte har något emot förslaget från natur- eller kulturmiljösynpunkt.

Försvarsmakten har i yttrande daterat den 26 februari 2010 meddelat att de inte har något emot förslaget.

LVF/ANS har i yttrande daterat den 8 februari 2010 meddelat att åtgärden inte kommer att påverka någon flygplats in- och utflygningsprocedurer, CNS-utrustning eller hinderbegränsande områden.

Halmstad City Airport har i yttrande daterat den 4 februari 2010 meddelat att de inte har något mot förslaget.

Smaland Airport AB har i yttrande daterat den 14 januari 2010 meddelat att de inte har något mot förslaget.

Sökanden har kommunicerats om att nämndens arbetsutskott har föreslagit att tiden begränsas till tre år.

Upplysningar

Bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Detta beslut innebär inte att kommunen på något sätt har tagit ställning till om det kommer att få uppföras en vindkraftspark eller inte i det aktuella området.

Avgift: 5 487 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Hällorna 1:19, 2:16, 2:17 och Hänjarp 2:9 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Horsaberga 5:1 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§77 Nybyggnad av ett garage

Dnr 2005/1491

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hölminge 3:14

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Hölminge 3:3.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett garage.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten som är avstyckad ligger i Hölminge cirka 4 kilometer söder om Tannåker. Tomten ligger inom område med så kallad samlad bebyggelse, mellan sjön Bolmen och den allmänna vägen (nr 555) mot Tannåker.

Förslaget innebär nybyggnad av ett garage med en byggnadsarea på 32 m2. Byggnaden planeras att placeras i nära anslutning till bostadshuset och cirka 1 meter från fastighetens östra gräns. Avståndet till den allmänna vägen kommer att bli cirka 10 meter.

Bygglov för det aktuella garaget beviljades den 25 januari 2006, § 8, men byggnadsarbetena påbörjades aldrig varför bygglovet upphörde att gälla den 26 januari 2008. En ny bygglovsansökan har inkommit den 2 februari 2010.

Ägaren av angränsande fastighet i öster (Hölminge 3:3) är emot förslaget. Han anser att del av garaget kommer att ta bort en stor del av sjöutsikten från bostadsbyggnaden på fastigheten Hölminge 3:3 som ligger cirka 360 meter från det planerade garaget.

I samband med det tidigare bygglovet hade Vägverket haft synpunkter mot att del av byggnaden kom inom den ”byggnadsfria zonen” inom vägområdet (12 meter). Vägverket underrättades om det tidigare beslutet, men inkom inte med några synpunkter eller överklagade beslutet.

Motivering

Nämnden gör bedömningen att sjöutsikten från bostadshuset på fastigheten Hölminge 3:3 inte kommer att försämras. Detta grundas på att bostadshuset ligger cirka 360 meter från den planerade garagebyggnaden och att markområdet närmast sjön är skogbevuxen.

Från den klagandes bostadshus kan man vintertid knappast se sjön eller det befintliga fritidshuset på Hölminge 3:14. Även om markområdet mot sjön skulle sakna skog, så skulle den mindre delen av garaget som kommer utanför bostadens husliv (cirka 4 meter) knappast märkas från ett avstånd som närmar sig 400 meter.

Nämnden gör också bedömningen att den del av garaget som kommer inom den ”byggnadsfria 12-meterszonen” inte kommer att påverka trafiksituationen negativt.

Bekräftelse bygganmälan

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Byggsamråd behöver inte hållas. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas, ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1 904 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Hölminge 3:3 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§78 Ovårdad byggnad

Dnr 2008/1364

Upphävande av vite.

Fastighet: Ingelstad 2:43

Tidigare

fastighetsägare: XXX

Beslut

1. Vitet från den 2 september 2009, § 175 upphävs.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Nämnden beslutade den 2 september 2009, § 175, med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 15 och 18 §§ förelägga XXX vid vite på 100000:- (etthundratusen kronor) att senast tre månader efter att ha blivit delgiven beslutet, ha rivit och bortforslat byggnaden på fastigheten Ingelstad 2:43.

Enligt köpekontrakt daterat den 22 december 2009 har fastigheten fått ny ägare.

Den nya ägaren har den 23 december 2009 inlämnat en förklaring över vad som planeras att göras med byggnaden. Upprustning av byggnaden har därefter påbörjats och pågår.

Upplysningar

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet samt att anteckningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel ska strykas.

Den nya fastighetsägaren underrättas om beslutet.

§79 Nybyggnad av ett enbostadshus och garage

Dnr 2010/0570

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Källsjö 1:41

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Källsjö 1:42 samt E.ON.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus och garage.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Källsjö, cirka 5 kilometer nordväst om Ljungby.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus och en garagebyggnad. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 4000 m2.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Fastighetsägaren till Källsjö 1:42 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Källsjö 1:28 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

E.ON har i yttrande daterat den 6 april 2010 meddelat att de inte har något att erinra mot förhandsbeskedet.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 890 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Källsjö 1:28 underrättas om beslutet.

§80 Olovligt uppförd byggnad

Dnr 2008/2614

Upphävande av vite.

Fastighet: Lidhult 1:76

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Vitet från den 17 december 2008 § 265 upphävs.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit en muntlig anmälan om att det uppförts en byggnad på tomtens östra sida. Vid besök på platsen visade det sig att en större träkonstruktion med tak har uppförts söder om det befintliga uthuset.

De utförda arbetena är bygglovspliktiga.

Vid nämndens sammanträde den 17 december 2008 § 265 förelades fastighetsägaren vid vite på 5000 kronor om att senast den 1 maj 2009 ha rivit och bortforslat byggnaden. Byggnadsavgift skulle tas ut och bestämdes till 1178 kronor.

Fastighetsägaren har i brev daterat den 3 januari 2009 överklagat beslutet. Ärendet översändes till länsstyrelsen för avgörande.

Länsstyrelsen avslog överklagandet den 25 mars 2009 men ändrade nämndens beslut om föreläggandets tidsfrist till den 1 juni 2009. Ärendet överklagades och översändes till länsrätten för avgörande.

Länsrätten avslog överklagandet den 4 december 2009. Ärendet överklagades till Kammarrätten i Jönköping som i beslut den 13 januari 2010 inte meddelade prövningstillstånd. Ärendet överklagades till Regeringsrätten.

Regeringsrätten har i beslut den 11 mars 2010 inte meddelat något prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Upplysning

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet och om att anteckningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel ska strykas.

§81 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2010/0335

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Stråhult 1:13

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Stråhult 1:4.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger cirka sex kilometer söder om Lidhults samhälle och cirka en kilometer väster om den allmänna vägen mellan Lidhult och Vrå.

Fastigheten är avstyckad och bebyggd med ett bostadshus.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea på cirka 80 m2. Efter det att byggnaden har uppförts kommer det befintliga bostadshuset att rivas.

Fastighetsägaren till Stråhult 1:4 har muntligen meddelat att han inte har några erinringar mot uppförande av ett fritidshus på fastigheten, men meddelar samtidigt att avloppsanläggningen inte får utförs på fastigheten Stråhult 1:4.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa inom den egna fastigheten.

Bekräftelse bygganmälan

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Förslag till kontrollplan har lämnats in.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om du som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds du ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Planlösning och sektion har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Ni ska som byggherre se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för nämnden, enligt 9 kapitlet 12 § PBL. Om dessa inte uppvisats före byggstart kan nämnden komma att stoppa byggnationen. Särskild avgift kan då tas ut enl. 10 kap. 6 § PBL.

För belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon

0372-7893 51.

Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning ska lämnas in i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Rivningsanmälan för rivning av det befintliga bostadshuset skall inlämnas till miljö- och byggnämnden.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 5 508 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Stråhult 1:4 underrättas om beslutet.

§82 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 16 mars till den 12 april 2010.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 23 mars 2010, ianspråktagande av offentlig plats för uteservering Restaurang Köket.

2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 26 mars 2010, offentliga tillställningar Restaurang köket.

3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 26 mars 2010,
ianspråktagande av offentlig plats för uteservering Café Storgatan 13.

4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 1 april 2010, offentlig tillställning i april, arrangör Lions Club Ljungby.

5. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 1 april 2010, loppmarknader vid Ljungby Gamla Torg.

6. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 1 april 2010, ianspråktagande av offentlig plats för uteservering Café 4U.

7. Beslut från länsstyrelsen daterad den 3 mars 2010, ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Kvänarp 1:16.

8. Beslut från länsstyrelsen daterad den 10 mars 2010, ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Ivla 5:16 med flera.

9. Beslut från länsstyrelsen datarad den 10 mars 2010, ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Grönlida 1:2.

10. Beslut från länsstyrelsen daterad den 23 mars 2010, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstationer mellan Lagan - Åby och Bertilsboda – Hörda.

11. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§83 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 16 mars till den 12 april 2010.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Överklagade ärenden till länsstyrelsen

· Beslut om vidaredelegation