Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2010-05-19

Sammanträde 2010-05-19

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Irene Svensson

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

3 Jämställdhetsplan för miljö- och byggkontoret 2010-2011

Beslut om antagande. - Anna Aracsy

4 Upphävande av tomtindelningar/fastighetsplaner

Beslut om uppdrag. - Henrik Johansson

Information och frågor - Diverse, Plan

5 Detaljplan för del av Berghem 1:7 vid Ljungby södra infart i Ljungby stad.

Beslut om samråd. - Anna Aracsy

Information och frågor - Plan, Miljö:

6 Störande buller i Annelundsområdet från E4:an - Alf Carlsson

7 Värset 2:43, anlagd avloppsanläggning utan tillstånd.

Utdömande av miljösanktionsavgift. - Malin Andersson/Carina Axelsson

8 Dragaryd 2:5, anlagd avloppsanläggning utan tillstånd. - Malin Andersson/Carina Axelsson

9 Kånna 9:11, nedskräpning av tomt.

Utdömande av vite. - Carina Axelsson

Information och frågor - Miljö, Bygg:

10 Gymnasiet 1, anordnande av utfart från Sunnerboskolan.

Ansökan om bygglov. - Henrik Johansson

11 Astrad 12, nybyggnad av sporthall.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

12 Gertrud 15, avsaknad av tele/hörslinga.

Föreläggande om att inkomma med intyg. - Ann-Sofie Svensson

13 Ljungby 14:7, nybyggnad av offentlig toalett.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

14 Berghem 14:5, nybyggnad av ett fritidshus - flyttning.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

15 Bolmsö-Horn 1:4, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

16 Lidhult 13:3, ändring av carport till garage

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

17 Nannarp 1:14, ovårdad byggnad.

Föreläggande med vite. - Uno Samuelsson

18 Norrtorpa 1:4, uppförande av en vindmätningsmast.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Uno Samuelsson

19 Odensjö-Hult 1:7, anordnande av kanotrastplats.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

20 Odensjö 3:13, nybyggnad av möteslokal, utökning av parkeringsplats med mera.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

22 Tannåker 3:22, nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

23 Meddelanden.

24 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§84 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar:

Ärende som utgår:

· Ljungby 14:7, ansökan om bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.

· Gymnasiet 1, ansökan om bygglov för utfart från Sunnerboskolan.

· Nannarp 1:14, föreläggande om vite för ovårdad byggnad.

· Norrtorpa 1:4, ansökan om bygglov för uppförande av vindmätningsmast.

· Tannåker 3:22, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus.

· Tannåker 3:22, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nytillkomna ärenden:

· Bolmsö-Horn 1:4, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus.

§85 Jämställdhetsplan för miljö- och byggkontoret 2010-2011

Antagande av jämställdhetsplan.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar jämställdhetsplanen för miljö- och byggkontoret 2010-2011.

Redogörelse för ärendet

Samtliga förvaltningar och kommunala bolag ska årligen upprätta en jämställdhetsplan som ska ha sin utgångspunkt i Ljungby kommuns jämställdhetsprogram. I planen ska det konkretiseras hur de gemensamma utvecklingsområdena ska genomföras inom respektive verksamhet.

Planen ska också innehålla de områden som regleras i jämställdhetslagen, nulägesanalys och en utvärdering av föregående års jämställdhetsplan.

Ljungby kommuns olika förvaltningar har från och med 2010 en gemensam jämställdhetsplan, som sedan innehåller respektive förvaltnings aktivitetsplan för jämställdhetsarbete. Förvaltningscheferna ansvarar för att aktivitetsplanerna upprättas samt att åtgärderna genomförs och utvärderas.

Aktivitetsplanen arbetas fram av jämställdhetsstrategerna i samverkan med förvaltningschef, jämställdhetsombud, chefer och fackliga representanter.

Det färdiga förslaget ska sedan presenteras och antas i respektive nämnd och personalutskottet. Jämställdhetsplanen i sin helhet ska följas upp och utvärderas senast hösten 2011.

§86 Upphävande av tomtindelningar/fastighetsplaner

Dnr 2010/0710

Beslut om uppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att upprätta förslag till upphävande av tomtindelningar/fastighetesplaner inom de kvarter där fastighetsindelning överensstämmer med tomtindelningen.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret begär att få i uppdrag att upprätta förslag till upphävande av tomtindelningar/fastighetsplaner. Tekniska kontoret upprättar förslag och samråder med berörda sakägare. Miljö- och byggnämnden tar sedan ställning till om tomtindelningarna/fastighetsplanerna ska upphävas.

Idag finns cirka 400 tomtindelningar/fastighetsplaner som gäller för merparten av kvarteren i Ljungby stad. De tomtindelningar/fastighetsplaner som är genomförda fyller ingen funktion, utan idag låser de fastighetsindelningen, därför bör de upphävas för att inte vara ett hinder i fastighetsbildningen.

Med upphävandet underlättas bygglovshanteringen och fastighetsbildningen. Dessutom förenklas också uppgifterna i fastighetsregister och arkiv.

Ärendet har behandlats i projektgruppen som är positiva till upphävandet.

§87 Detaljplan för del av Berghem 1:7 vid Ljungby södra infart i Ljungby stad

Beslut om samråd.

Beslut

Samråd får ske över förslaget till detaljplan för del av Berghem 1:7 vid Ljungby södra infart i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Berghem 1:7 vid Ljungby södra infart i Ljungby stad.

Fastighetsägaren till Berghem 1:24 har ansökt om att få köpa en del av

Berghem 1:7 för att utöka befintlig parkeringsplats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för parkeringsplatser på en del av Berghem 1:7 intill Ljungby Motell vid Ljungby södra infart.

Planområdet ligger vid Ljungby södra infart intill Ljungby Motell.

Hela planområdet är cirka 4 800 m².

Planförslaget innebär att en del av gällande detaljplan (P08/9) som vann laga kraft den 18 juli 2008 ändras så att en del av ”skyddsområdet” och ”genomfart/infart” blir kvartersmark. På kvartersmarken föreslås att enbart parkeringsplatser får anläggas och att inga byggnader får uppföras. Skyddsräcke mot väg 25.05 ska finnas.

Projektgruppen ställer sig positiv till att buss- och personbilsparkering prövas genom en planläggning.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen. Om inga betydande synpunkter lämnas in under samrådet kan miljö- och byggnämnden överväga att övergå från normalt till enkelt planförfarande. Det innebär att nämnden kan anta detaljplanen efter samrådet. Vid normalt planförfarande kommer detaljplanen att ställas ut igen.

§88 Störande buller i Annelundsområdet från E4:an

Dnr 2009/1411


Verksamhets-

utövare: Vägverket, Region Sydöst, 551 91 Jönköping

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av bullernivå daterad den 1 mars 2010 från Vägverket.

2. Nämnden upphäver beslutet från den 3 februari 2010, § 7.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden förelade Vägverket den 3 februari 2010, § 7 om att utföra mätningar av vägtrafikbuller vid bostadsgräns/husfasad för fastigheter öster om E4:an förbi Ljungby stad. Redovisning skulle ske till nämnden senast den 1 juni 2010.

Vägverket har i brev den 1 mars 2010 överklagat nämndens beslut om bullermätning. I brevet redovisar Vägverket även vägtrafikbullret från E4:an enligt nordisk beräkningsmetod och bedömer att redovisade bullervärden visar att riktvärdet inte överskrids vid någon fastighet utmed E4:an förbi Ljungby stad.

Nämnden anser att föreläggandet kan upphävas eftersom redovisning har skett och att ytterligare redovisning kommer att ske då Vägverket måste uppfylla förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen ska Vägverket senast den 30 juni 2010 ha kartlagt buller från vägtrafik vid vägar med en trafiktäthet på mer än 3 miljoner fordon per år och utarbetat strategiska bullerkartor som avser år 2011. Vägverket ska upprätta förslag till ett åtgärdsprogram och fastställa det senast den 18 juli 2013 enligt förordningen om omgivningsbuller. Denna kartläggning avser även Trafikverket.

Motivering

Vägverket redovisar två beräkningsplatser mot Ljungby stad. Beräkningarna visar att fastigheter på Norra Annelund med ett avstånd på cirka 170-180 meter från E4:an har en bullernivå på 53 dBA i ekvivalent och som maxvärde utomhus 53 dBA mätt som frifältsvärde. Beräknad bullernivå inomhus blir cirka 23 dBA i ekvivalent och maxnivå.

För många av bostäderna blir förmodligen den verkliga bullernivån lägre då många fastigheter har ett skydd av både vegetation och den jordvall som ligger utmed E4:an.

Buller från vägtrafik får som riktvärde vara högst 55 dBA ekvivalent/70 dBA max ute, 30 dBA ekvivalent/45 max inomhus.

Upplysningar

Fastighetsägarna till Krusbäret 6, 7 och Krusmyntan 3 samt tekniska kontoret underrättas om beslutet.

§89 Anlagd avloppsanläggning utan tillstånd

Dnr 2010/0187

Utdömande av miljösanktionsavgift.

Fastighet: Värset 2:43

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att XXX ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kronor, för att utan tillstånd anlagt en ny avloppsanläggning.

2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet senast en månad efter att beslutet blivit delgivet.

3. Beslutet gälla omedelbart även om det överklagas.


Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 30 kapitlet §§ 3,5 och punkt 2.1.1 i bilaga till förordningen om miljösanktionsavgifter.

Redogörelse för ärendet

Vid avloppsinventeringen inkom uppgifter till nämnden den 20 januari 2010 från fastighetsägaren. Enligt de uppgifter som fastighetsägaren lämnade har en ny anläggning installerats under 2009. I telefonkontakt med fastighetsägaren bestämdes att ett platsbesök görs då snön smält.

Vid platsbesök den 7 april 2010 konstateras att det finns en ny anläggning.

Tillstånd har sökts i efterhand och beviljats den 28 april 2010.

Motivering

Eftersom ingen ansökan om tillstånd skickats in och inget tillstånd beviljats för ny avloppsanläggningen innan anläggningen gjordes bedömer nämnden enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter 2.1.1 a) att fastighetsägarna till Värset 2:43 ska betala miljösanktionsavgift.

Upplysningar

Miljösanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Avgiften ska betalas oavsett om beslutet överklagas. Om beslutet om miljösanktionsavgift upphävs eller ändras efter överklagandet återbetalas det inbetalade beloppet med ränta. Avgiften tillfaller staten.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar

§90 Avloppsanläggning anlagd utan tillstånd

Dnr 2009/2749

Utdömande av miljösanktionsavgift.

Fastighet: Dragaryd 2:5

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar om att XXX, ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kronor, för att utan tillstånd anlagt en ny avloppsanläggning.

2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet senast en månad efter att beslutet blivit delgivet.

3. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 30 kapitlet §§ 3,5 och punkt 2.1.1 i bilaga till förordningen om miljösanktionsavgifter.

Redogörelse för ärendet

Vid avloppsinventeringen inkom uppgifter till nämnden den 10 september 2009 från fastighetsägaren. Enligt de uppgifter som fastighetsägaren lämnade har en ny anläggning installerats under 2009. I telefonkontakt med fastighetsägaren bekräftas att det finns en ny anläggning som gjorts utan tillstånd.

Platsbesök ska göras den 29 april 2010.

Ansökan om tillstånd har inkommit den 11 maj 2010.

Motivering

Eftersom ingen ansökan om tillstånd skickats in och inget tillstånd beviljats för ny avloppsanläggningen innan anläggningen gjordes bedömer nämnden enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter 2.1.1 a) att fastighetsägarna till Dragaryd 2:5 ska betala miljösanktionsavgift.

Upplysningar

Miljösanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Avgiften ska betalas oavsett om beslutet överklagas. Om beslutet om miljösanktionsavgift upphävs eller ändras efter överklagandet återbetalas det inbetalade beloppet med ränta. Avgiften tillfaller staten.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar

§91 Nedskräpning av tomt

Dnr 2008/0342

Utdömande av vite.

Fastighet: Kånna 9:11

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker hos Miljödomstolen om utdömande av löpande vite på 10000 kronor för varannan påbörjad månad, februari och april månader 2010, för XXX.

Redogörelse för ärendet

Nämnden har vid ett flertal tillfällen förelagt fastighetsägaren om att städa upp på fastigheten. Nya anmälningar om att fastigheten är nedskräpad inkom den 27 februari, 6 och 30 maj 2008. Förfrågningar om vad som händer i ärendet görs löpande.

Vid besök den 10 juni 2008 konstaterades att tomten var nerskräpad med träpallar, plast och dunkar med farligt avfall, som exempelvis olja och spolarvätska. På tomten finns två bilar som har körförbud och är i dåligt skick.

Nämnden beslutade den 18 juni 2008, § 124 att överlämna ärendet till åklagare och förelade fastighetsägaren vid vite om 10000 kronor att senast den 1 september 2008 ha städat upp på fastigheten.

Vid besöket den 18 november 2008 har en av skrotbilarna tagits bort, men nämnden kan inte se att något skräp bortforslats utan mer tillkommit eller ändrats i befintliga skräplager.

Vid nämndens sammanträde den 25 februari 2009, § 32 ansökte nämnden till länsrätten om utdömande av förelagt vite på 10000 kronor.

I beslutet ansökte även nämnden om verkställande av beslut på annans bekostnad till Kronofogdemyndigheten.

Vid nämndens sammanträde den 16 december 2009, § 262 förelades fastighetsägaren med löpande vite på 10 000 kronor varannan påbörjad månad om ingen städning på fastigheten har skett.

· Allt avfall inom fem meter från garage och bostadshus ska städas upp. Avståndet mäts vinkelrät ut från fasaden.

· Alla föremål i plast, träpallar, brädor, kablar, metallföremål, bildäck, plastsäckar med innehåll, tomma dunkar och tomglas ska fraktas till återvinningscentral.

· Farligt avfall i form av olja, oljeförorenat material, kemikalier, färgrester och bilbatterier ska lämnas som farligt avfall till behörig mottagare.

Skriftlig kvittens för ovanstående åtgärder utförts ska redovisas till nämnden efter utförd åtgärd.

Vid platsbesök den 4 maj 2010 var fastigheten i samma skick som tidigare.

Motivering

Enligt miljöbalken 20 kapitlet 2 § punkten 8 prövar miljödomstolen mål om utdömande av vite som förelagts med stöd av miljöbalken.

Enligt miljöbalken 15 kapitlet 30 § får ingen skräpa ner på plats där allmänheten har tillträde eller insyn till.

Enligt 2 kapitlet 1 och 3 §§ miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att visa att han utför nödvändiga skyddsåtgärder och vidtar de försiktighetsmått som behövs för att hindra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Nämnden gör bedömningen att tomten är nedskräpad i strid med 15 kapitlet 30 § och att farliga avfall och kemikalier hanteras i strid mot försiktighetsprinciperna i

2 kapitlet 3 § miljöbalken.

Upplysningar

Förelagt löpande vite om 10000 kronor varannan påbörjad månad fortsätter att gälla om ingen städning på fastigheten sker enligt miljö- och byggnämndens beslut den 16 december 2009, § 262.

§92 Nybyggnad av en sporthall

Dnr 2009/2531

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Astrad 12

Sökande:
XXX

Beslut

Ärendet återremitteras till miljö- och byggkontoret för vidare handläggning.

Redogörelse för ärendet

Astradskolan har en dålig lokal för idrott som måste åtgärdas för att kunna bedriva den obligatoriska undervisningen i idrott och hälsa samt tillgodose kursplanen och dess mål. Eftersom kommunen inte har någon idrottshall som klarar de föreskrivna invändiga mått (26x45 meter x 8 meter höjd) för alla inomhussporter valdes placeringen vid Astradskolan och dess skolmiljö.

Det första förslaget som lämnades in till nämnden överensstämde inte med gällande detaljplan. Förslaget skickades till berörda sakägare för yttrande. Eftersom berörda sakägare var emot förslaget lämnade sökanden in ett nytt förslag som överensstämde med gällande detaljplan. Förändringarna innebar bland annat att byggnaden flyttades från så kallad prickmark och att byggnadshöjden sänktes till 7,7 meter. Bygglov beviljades på delegation för sporthallen den 3 mars 2010. Fastighetsägarna till Arngrim 1 och Halfdan 1 överklagade beslutet. Länsstyrelsen upphävde bygglovet den 20 april 2010 och återförvisade ärendet till nämnden för ny handläggning med bedömningen av att det bland annat inte framgår om det lämnade bygglovet prövats mot bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Förslaget innebär nu en nybyggnad av en idrottshall med en byggnadsarea på cirka 2390 m² och en byggnadshöjd på 7,2 meter. Byggnaden planeras att placeras 20 meter till fastighetsgränsen i sydväst, detta för att inte vara till olägenheter för närliggande byggnader. Byggnaden kommer att utformas och färgsättas estetiskt tilltalande och lämpligt för att ge en helhetsbild vid Astradskolans område och för stadsmiljön.

Sporthallen kommer även att innehålla omklädningsrum, samlingsrum, förråd med mera.

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan (E136), högsta tillåtna byggnadshöjd är 8 meter.

Fastighetsägarna till Arngrim 1, Halfdan 1, Helge 4 och berörda hyresgäster med adresserna Östra torget 1C, 2A, 2B och 3A har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Politiker och tjänstemän från miljö- och byggnämnden hade ett möte den 10 maj 2010 med fastighetsägarna Arngrim 1 och Halfdan 1 samt en representant från hyresgästerna vid den planerade platsen för sporthallen. Vid mötet framkom att fastighetsägarna till Arngrim 1, Halfdan 1 och en del hyresgäster är emot förslaget.

Yrkanden

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar på att ärendet återremitteras till miljö- och byggkontoret.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till miljö- och byggkontoret. Resultatet blev att Johanna Jormfeldts (MP) yrkande ska gälla.

Upplysningar

Ärendet kommer att behandlas i ett extra insatt nämndssammanträde den 31 maj 2010, klockan 15.00.

§93 Avsaknad av tele/hörslinga

Dnr 1999/0744

Föreläggande om att inkomma med intyg.

Fastighet: Getrud 15, Strandgatan 5 i Ljungby.

Fastighets-

ägaren: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, om att inkomma med intyg över att installation av tele/hörslinga eller likvärdig utrustning i samlingssalen har utförts. Intyget ska lämnas in till nämnden senast den 30 juni 2010.

2. Nämnden upphäver beslutet från den 16 december 2009, § 264.

Redogörelse för ärendet

En anmälan om att tele/hörslinga saknas i Ljungbergsmuseet har inkommit till nämnden.

Vid nämndens sammanträde den 22 november 2006, § 212 beslutades att tele/ hörslinga ska vara installerad senast den 1 september 2007.

Museichefen har i brev daterat den 31 oktober 2006 meddelat att tele/hörslinga skulle installeras under år 2007.

Vid nämndens sammanträde den 16 december 2009, § 264 förelades byggherren om att inkomma med intyg senast den 15 januari 2010 över att tele/hörslinga installerats i samlingssal/hörsal.

Museichefen har i brev daterat den 5 januari 2010 meddelat att nämnden ställt föreläggandet till fel juridisk person och att det fortfarande inte finns ekonomiskt utrymme i museets ekonomi för att installera en tele/hörslinga. Dock har det installerats en ljudanläggning.

Motivering

Enligt Boverkets byggregler (BBR) 3:145 ”Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler” ska samlingslokaler och receptioner utrustas med teleslinga, IR-system eller likvärdigt. (BFS 2008:6)

Exempel på samlingslokaler är hörsalar, teatrar, kyrkor och konferensrum som rymmer minst 50 personer.

Miljö- och byggnämnden bedömer att ljudanläggningen som installerats inte uppfyller kraven enligt BBR.

Upplysningar

Ärendet kommer att behandlas enligt plan- och bygglagens 10 kapitel, om inte intyg har inkommit till nämnden.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§94 Nybyggnad av ett fritidshus (flyttning) och uppställning av förrådsbodar

Dnr 2010/0763

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Berghem 14:5

Sökande:
XXX

Yttrande: E.ON Elnät Sverige AB

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus och uppställning av sex förrådsbodar.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 400 meter väster om Kånna samhälle.

Fastigheten avstyckades den 3 november 2008.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea på cirka 175 m2. En befintlig byggnad flyttas från en annan plats som sedan ska renoveras.

Väster om den befintliga byggnaden som används för försäljning och lager (loppis), planeras att uppföras sex förrådsbodar. Bodarna kommer att sammanbyggas och bilda en u-form som ska användas som förråd till loppisverksamheten.

Fastighetsägarna till Berghem 3:46, 4:16, 14:1 och 14:2 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men har inte svarat.

E.ON Elnät Sverige AB har i yttrande daterat den 11 maj 2010 meddelat att de inte har något emot förslaget under förutsättning att föreskrifter och restriktioner följs samt att E.ON inte drabbas av några kostnader.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Den totala produktionskostnaden har angetts till cirka 300000 kronor, av den anledningen bedöms byggnationen vara av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte krävs.

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan dock alltid tecknas även om miljö- och byggnämnden inte kräver detta.

Beträffande belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon 0372-7893 51.

Ansökan om tillstånd för att anordna avloppsanläggning ska lämnas in i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 11 050 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Berghem 3:46, 4:16, 14:1 och 14:2 underrättas om beslutet.

§95 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2010/0464

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmsö-Horn 1:4

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Ansökan inkom den 15 mars 2010.

Platsen ligger cirka 600 meter norr om Bolmsö kyrka och omedelbart öster om den enskilda vägen mot Horn.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 2250 m2.

Byggnaden och största delen av den planerade tomten kommer att ligga inom strandskyddat område.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land. Hela Bolmsö ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv.

Länsekologen har muntligen meddelat att den aktuella platsen ur biologisk synpunkt inte bedöms ha några större biologiska värden.

Sökanden har i sin ansökan angivit två särskilda skäl.

· Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

· En väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering gör att området är väl avskilt från området närmast strandlinjen.

Vid nämndens sammanträde den 21 april 2010 tog nämnden ställning till att ansökan skulle avslås. Detta kommunicerades med sökanden den 22 april 2010.

Yrkanden

Jimmy Persson (ALT) yrkar att dispens från strandskyddsförordnandet ska meddelas.

Lars Nordqvist (M) yrkar att ansökan om strandskyddsdispens ska avslås.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Lars Nordqvists (M) yrkande ska gälla.

Motivering

Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens från strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det ska finnas så kallade särskilda skäl samt att syftet med strandskyddet inte påverkas. De särskilda skälen som ska beaktas finns angivna i miljöbalken (MB) 7 kapitlet 18 c §.

De särskilda skälen sökanden har hänvisat till bedöms inte tillämpbara för den aktuella platsen. Platsen är idag inte ianspråktagen utan är fullt tillgänglig för allmänheten. Den aktuella vägen sökanden hänvisar till utgörs av en mindre trafikerad enskild grusväg.

Av Naturvårdsverkets och Boverkets handbok 2009:4 framgår att avskiljande exploateringar är sådant som tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till stranden. Exempel är ”större vägar eller järnvägar eller sammanhängande bebyggelse i flera riktningar”.

Nämndens bedömning är att med avgränsande vägar avses större allmänna vägar som är svåra att passera på grund av stark trafik. Nämnden bedömer därför att den aktuella vägen inte utgör ett sådant särskilt skäl som avses i MB 7 kapitel 18 c §.

Syftet med strandskyddet bedöms också motverkas, det vill säga djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort och lång sikt.

Upplysningar

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

Jäv

På grund av jäv deltog inte Marianne Eckerbom (C) i ärendet.

Reservation

Jimmy Persson (ALT) reservera sig mot förslaget.

§96 Ändring av carport till garage

Dnr 2010/0585

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Lidhult 13:3

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för ändring av carport till garage.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär att den befintliga carporten kläs med träpanel och kompletteras med en port och därmed ändras till garage. Carporten är idag klädd med glest liggande bräder.

Bygglov för den aktuella carporten beviljades den 21 juni 2006, § 124. Främre delen av den nuvarande carporten slutar 3,9 meter från gatan.

Motivering

Nämnden gör bedömningen att åtgärden leder till att den aktuella byggnadsdelen kommer att bli mer estetiskt tilltalande än den är idag.

Nämnden bedömer att åtgärden uppfyller kraven enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel. Förslaget innebär ingen avvikelse från detaljplanen och därför bedöms ingen vara berörd av åtgärden enligt PBL 8 kapitlet 22 §.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Nämnden förutsätter att eventuella fordon som parkeras på den egna uppfarten inte inkräktar på mark utanför den egna fastigheten (gatumark).

Avgift: 952 kronor (faktura sänds separat).

§97 Anordnande av kanotrastplats

Dnr 2010/0446

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Odensjö-Hult 1:7

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för en kanotrastplats.

2. Andra åtgärder som kan verka privatiserande får inte utföras.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 12 mars 2010.

Platsen ligger vid sjön Bolmens västra sida, cirka tre kilometer söder om Odensjö kyrka.

Förslaget innebär att en befintlig kanotrastplats blir tillåten i efterhand. Kanotrastplatsen har funnits i cirka 20 år. Några markarbeten kommer inte att utföras. Hur och när kanotrastplatsen har tillkommit är oklar. De uppgifter som lämnats tyder på att platsen ursprungligen använts spontant som iläggningsplats för kanoter och båtar eftersom det finns en körväg till platsen. Allmänheten använder också platsen som badplats. Kommunalt bidrag har årligen lämnats för skötseln av kanotrastplatsen sedan år 1989.

Vid sjön Bolmen gäller strandskydd 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

Platsen ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv.

Länsekologen har muntligen meddelat att platsen bedöms som tillgänglig för allmänheten och att ingen förändring av naturmiljön kommer att ske.

Sökanden har i sin ansökan som särskilt skäl angivit att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Upplysningar

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Åtgärder som kan verka vara privatiserande är till exempel uppförande av skyltar eller sittgrupper.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§98 Nybyggnad av möteslokal, utökning av parkeringsplats samt hårdgöring av gångstigar

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Odensjö 3:13

Sökande:
XXX

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av möteslokal, utökning av parkeringsplats samt hårdgöring av gångstigar.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 11 februari 2010.

Fastigheten ligger cirka 500 meter norr om Odensjö kyrka och gränsar direkt mot sjön Bolmen. Fastigheten ägs av Odensjö hembygdsförening och utgörs av en bebyggd hembyggdspark. Området är tillgängligt för allmänheten.

Förslaget innebär att ytterligare en byggnad planeras uppföras i anslutning till en befintlig magasinsbyggnad. Byggnaden ska användas som mötes- och utställningslokal och kommer också att innehålla en toalett.

Dessutom planeras parkeringsplatsen att utökas. Idag består parkeringsplatsen av en delvis trädbevuxen gräsyta. Utökningen innebär att något enstaka mindre träd tas bort. De stora träden ska inte röras, vilket innebär att fordonen parkeras mellan träden. Gångstigar mellan parkeringsplats, boulebana, badstrand och handikapptoalett planeras också att hårdgöras.

Ansökan avser åtgärder inom den etablerade hembygdsparken.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. Hela fastigheten ligger inom strandskyddat område.

Sökanden har i sin ansökan som särskilt skäl angivit att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Motivering

Nämnden bedömer att de planerade åtgärderna inte kommer att kännas avvisande för allmänheten. Området utgörs till största delen av klippt gräsmatta varför de biologiska värdena bedöms som små.

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Bygglov ska sökas för åtgärderna. Några byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats. Byggnaden ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Ansökan om tillstånd för anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas i god tid innan arbetena påbörjas.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura skickas separat).

§99 Nybyggnad av två stycken fritidshus

Dnr 2010/0238

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Bolmsö-Horn 1:4

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Bolmsö 1:7 och 2:25.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av två stycken fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 400 meter norr om Bolmsö kyrka och omedelbart öster om den enskilda vägen mot Horn.

Förslaget innebär nybyggnad av två stycken fritidshus i anslutning till varandra.

Tomterna planeras att avstyckas och bli cirka 2 200 m2 vardera.

Hela Bolmsö ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen den aktuella platsen. Det pågår ett arbete med ett tillägg till översiktsplanen som innebär att områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) ska pekas ut. Den aktuella platsen finns inom ett av de föreslagna områdena.

Fastighetsägarna till Bolmsö 1:7 har muntligen meddelat att de inte har något emot förslaget.

Fastighetsägaren till Bolmsö 2:25 har i princip inget att erinra mot en förtätning av byggnationen på Bolmsö. Ägaren påpekar dock att byggnationen inte får medföra några olägenheter för fastigheten Bolmsö 2:25 samt att avloppsanläggningen bör anslutas till kommunens anläggning.

Fastighetsägarna till Bolmsö 1:1, Bolmsö-Horn 1:14, 1:21, 1:30 och 1:31 har fått möjligheter att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 3 230 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Bolmsö 1:1, Bolmsö-Horn 1:14, 1:21, 1:30 och 1:31 underrättas om beslutet.

§100 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 2 april till den 10 maj 2010.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 27 april 2010, valborgsmässofirande, midsommarfirande och nationaldagsfirande i Ryssby hembygdspark och stationsplan.

2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 26 april 2010, uppställning av försäljningsvagn intill Hotell Terraza och Garvaren.

3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 26 april 2010, valborgsmässofirande i hembygdsparken Lagan.

4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 20 april 2010, gevärs – och pistolbana i Änganäs.

5. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 22 april 2010, diverse arrangemang i Ljungby arrangerade av Ljungby Centrum förening.

6. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 21 april 2010, arrangemang av South Swedish Rally.

7. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 16 april 2010, valborgsmässofirande, midsommarfirande, våffelsöndagar och julmarknad i Angelstads hembygdspark.

8. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 16 april 2010, offentlig plats för uteservering, restaurang Suriyothai.

9. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 19 april 2010, disco årskurs 4-6, IOGT-NTO.

10. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 19 april 2010, offentlig plats för uteservering, Pizzeria Torino.

11. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 19 april 2010, offentlig plats för uteservering, Café Vildrosen.

12. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 13 april 2010, valborgsmässofirande Sundets hembygdsgård.

13. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 29 april 2010, valborgsmässofirande, utomhusmarknader och julmarknad Lingvallen Södra Ljunga.

14. Beslut från länsstyrelsen daterad den 21 april 2010, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstation i Loshult.

15. Beslut från länsstyrelsen daterad den 26 april 2010, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstationer i Kvänarp.

16. Beslut från länsstyrelsen daterad den 3 maj 2010, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstationer i Getaboda-Finnhult.

17. Beslut från länsstyrelsen daterad den 28 april 2010, ersättning för fornvårdsarbeten på fastigheten Toftaholm 1:45 och Dörarp 5:16.

18. Laga kraftbevis för detaljplanen Replösa Björket.

19. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§101 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 13 april till den 10 maj 2010.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Strandskyddsdispenser