Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2010-05-31

Sammanträde 2010-05-31

Datum
Klockan
15.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Gösta Carlsson

2 Astrad 12, nybyggnad av en sporthall.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

3 Glamshult 1:39, uppförande av ett vindskydd och anläggande av en brygga.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Jonny Engström

4 Glamshult 1:39, uppförande av ett vindskydd.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§102 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar:

Nytillkommet ärende:

· Ljungby 7:59, upphävande av vite för krav på åtgärd av avlopp efter inventering.

§103 Krav på åtgärd av avlopp efter inventering

Dnr 2007/1887

Föreläggande med vite.

Fastighet: Ljungby 7:59, Ågårdsvägen 87 i Ljungby.


Fastighets-
ägare:
XXX

Beslut

1. Vitet från den 22 april 2009, § 98 upphävs.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Vid nämndens sammanträde den 22 april 2009, § 98 förelades fastighetsägarna till Ljungby 7:59 om att senast den 30 oktober 2009 ha åtgärdat avloppsanläggningen på fastigheten.

Åtgärder har vidtagits och en serviceanmälan har lämnats in till tekniska kontoret den 10 maj 2010 om att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet.

Upplysningar

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet och om att anteckningen i inskrivningsregistret ska strykas.

§104 Nybyggnad av en sporthall

Dnr 2009/2531

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Astrad 12

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en sporthall och uppförande av skylt på den nordvästra fasaden.

Redogörelse för ärendet

Astradskolan har en dålig lokal för idrott som måste åtgärdas för att kunna bedriva den obligatoriska undervisningen i idrott och hälsa samt tillgodose kursplanen och dess mål. Eftersom kommunen är i behov av en idrottshall som klarar de föreskrivna invändiga mått (26x45 meter x 8 meter höjd) för alla inomhussporter valdes placeringen vid Astradskolan och dess skolmiljö.

Det första förslaget som lämnades in till nämnden överensstämde inte med gällande detaljplan. Förslaget skickades till berörda sakägare för yttrande. Eftersom berörda sakägare var emot förslaget lämnade sökanden in ett nytt förslag som överensstämde med gällande detaljplan. Förändringarna innebar bland annat att byggnaden flyttades från så kallad prickmark och att byggnadshöjden sänktes till 7,7 meter. Bygglov beviljades på delegation för sporthallen den 3 mars 2010. Fastighetsägarna till Arngrim 1 och Halfdan 1 överklagade beslutet. Länsstyrelsen upphävde bygglovet den 20 april 2010 och återförvisade ärendet till nämnden för ny handläggning med bedömningen av att det bland annat inte framgår om det lämnade bygglovet prövats mot bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Förslaget innebär nu en nybyggnad av en idrottshall med en byggnadsarea på cirka 2400 m² och en byggnadshöjd på 7,6 meter. Byggnaden planeras att placeras 20 meter till fastighetsgränsen i sydväst, detta för att inte vara till olägenheter för närliggande byggnader. Byggnaden kommer att utformas och färgsättas med vit plåt upptill och betong nertill. Mitt på byggnaden kommer ett band med vinröd plåt att löpa. Taket kommer att beläggas med svart papp.

Sporthallen kommer även att innehålla omklädningsrum, samlingsrum, förråd med mera.

I förslaget ingår även uppförande av en skylt på nordvästra fasaden med en storlek på 4 x 1,5 meter.

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan (E136), högsta tillåtna byggnadshöjd är 8 meter.

Fastighetsägarna till Arngrim 1, Halfdan 1, Helge 4 och berörda hyresgäster med adresserna Östra torget 1C, 2A, 2B och 3A har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Politiker och tjänstemän från miljö- och byggnämnden hade ett möte den 10 maj 2010 med fastighetsägarna Arngrim 1 och Halfdan 1 samt en representant från hyresgästerna vid den planerade platsen för sporthallen. Vid mötet framkom att fastighetsägarna till Arngrim 1, Halfdan 1 och en del hyresgäster är emot förslaget.

Reviderade fasadritningar har lämnats in den 31 maj 2010.

Yrkande

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar avslag för nybyggnad av sporthallen.

Stefan Fredriksson (S) yrkar att bygglov beviljas för nybyggnad av sporthallen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Motivering

Av huvudregeln i 8 kapitlet 11 § plan- och bygglagen (PBL) framgår att inom område med detaljplan ska bygglov beviljas om åtgärden inte strider mot planen och åtgärden uppfyller kraven i 3 kapitlet 1 och 2 §§.

Enligt PBL 3 kapitlet §§ 1 och 2, ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaden som sådan som ger en god helhetsverkan. Byggnaden ska även placeras och utformas så att den inte inverkar eller medför betydande olägenheter för omgivningen.

Nämnden bedömer att byggnaden uppfyller kraven i PBL 3 kapitlet §§ 1 och 2.

Bekräftelse bygganmälan

Bygganmälan har inlämnats samtidigt som ansökan om bygglov.

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta Maggie Mysigh, telefon 0372-78 92 73, för överenskommelse om tid för samrådsmöte. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska kontoret, telefon 0372-78 93 16.

Det är viktigt att området runt sporthallen får en tilltalande miljö.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 44 640 kronor (faktura sänds separat)

Fastighetsägarna till Arngrim 1, Halfdan 1, Helge 4 och berörda hyresgäster med adresserna Östra torget 1C, 2A, 2B och 3A underrättas om beslutet.

Reservation

Johanna Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.

§105 Uppförande av ett vindskydd och anläggande av en brygga

Dnr 2010/0952

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Glamshult 1:39

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för uppförande av ett vindskydd och anläggande av en brygga, enligt 7 kapitlet, 18b § och 18c §, p.3, miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 6 maj 2010.

Platsen ligger vid Grytsjön strax söder om väg 25 cirka 9 kilometer väster om samhället Vrå.

Strandskyddet för Grytsjön är 100 meter.

Fastigheten utgörs av en skogsfastighet med en areal på cirka 336 hektar. Ingen bebyggelse är lokaliserad inom området. Omkringliggande mark i området består av ett kalhygge, närmast vattenlinjen övergår fast mark till sankmark.

Sökanden bedriver en konferensanläggning med tema natur, fiske och naturupplevelser. Vindskyddet och bryggan ska användas för besökare till platsen.

Förslaget innebär uppförande av ett timrat vindskydd på cirka 6 m² och anläggande av en mindre brygga om ca 1 x 2,5 meter. Marken närmas vattenlinjen är sank varvid också en spång på cirka 0.5 meters bredd kommer att förbinda bryggan med fast mark.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom utpekat område med mycket stora naturvärden (Klass II).

Länsekologen har i yttrande den 31 maj 2010 bedömt att naturtypen endast består av vardaglig vegetation med en relativt homogen miljö varvid åtgärderna vid platsen bedöms som små och med liten påverkan på naturen. Länsekologen har inget emot förslaget.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

Motivering

Nämndens bedömning är att de planerade åtgärderna med hänsyn till bryggans och spångens storlek, vindskyddets enkla utformning samt anläggningens användningssätt inte är att betrakta som avhållande eller privatiserande. Åtgärderna bedöms som en sammanhållen anläggning avsedd för allmänhetens vistelse i naturen.

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

Upplysningar

För att säkra den allemansrättsliga tillgången till strandområdet får inte området förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på, i eller vid bryggan och vindskyddet. Med andra anordningar menas till exempel bords- och stolsgrupper.

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§106 Uppförande av ett vindskydd

Dnr 2010/0952

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Glamshult 1:39

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för uppförande av ett vindskydd.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger vid Grytsjön strax söder om väg 25 cirka 9 kilometer väster om samhället Vrå. Den aktuella platsen för vindskyddet ligger inom starandskyddat område. Strandskyddet för Grytsjön är 100 meter.

Fastigheten utgörs av en skogsfastighet med en areal på cirka 336 hektar. Ingen bebyggelse är tidigare lokaliserad inom området. Markförhållandena för den aktuella platsen utgörs av fast mark och omkringliggande landskap utgörs av ett kalhygge samt sjön Grytsjön.

Förslaget innebär uppförande av ett timrat vindskydd på cirka 6 m² Vindskyddet ska användas för besökare till platsen.

Dispens från strandskyddsförordnandet har meddelats den 31 maj 2010 § 105.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom utpekat område med mycket stora naturvärden (Klass II).

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet. Bedömningen görs också att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt 3 kapitlet 1, 2 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Bekräftelse bygganmälan

Bygganmälan har lämnats in samtidigt med ansökan om bygglov.

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Byggsamråd behöver inte hållas. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan behöver inte upprättas.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 3706 kronor (faktura sänds separat)