Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2010-06-16

Sammanträde 2010-06-16

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Val av justerare: Maarten Bömer (KB)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

3 Kvartersnamn och gatunamn inom detaljplanen Replösa Björket.

Fastställande av namn. - Bengt S Gustafsson

4 Strandskyddsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Ljungby kommun.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Diverse, Plan

5 Detaljplan för kvarteret Minerva (Terrazahuset) i Ljungby stad.

Beslut om antagande. - Henrik Johansson

6 Detaljplan för del av Ljungby 7:77 vid Ljungsjöverket i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - Ulla Gunnarsson

7 Detaljplan för Angantyr 20 i Ljungby stad.

Beslut om antagande. - Jonny Engström

Information och frågor - Plan, Miljö:

8 Berghem 9:3 och 9:11, försiktighetsmått för utsläpp till luft av flyktiga organiska föroreningar (VOC).

Beslut om föreläggande. - Mathilda Johansson

9 Kånna 9:11, nedskräpning av tomt.

Utdömande av vite. - Carina Axelsson

10 Bolmstad 2:44, klagomål om utförda markarbeten inom strandskyddat område. - Thomas Hultqvist

Information och frågor - Miljö, Bygg:

11 Gymnasiet 1, anordnande av utfart från Sunnerboskolan.

Ansökan om bygglov. - Henrik Johansson

12 Ljungby 14:7, nybyggnad av offentlig toalett.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson/Henrik Johansson

13 Biet 7, ändrad användning till förskola.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

14 Björklunden 5, uppförande av ramp.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

15 Rosen 5, tillbyggnad av flerbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

16 Södra Ljungkullen 8, uppförande av mur.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

17 Tegelbruket 5, ändrad användning till pizzabutik.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

18 Nässelkålen 1, uppförande av mur.

Ansökan om bygglov. - Maggie Mysigh

19 Solon 8, rivning av uthus.

Ansökan om rivningslov. - Maggie Mysigh

20 Ågård 1, tillbyggnad av enbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Maggie Mysigh

22 Berga 1:2, nybyggnad av en stallbyggnad.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

24 Biskopsvara 1:30, nybyggnad av ett båthus med förråd.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

25 Bollstad 1:8, olovligt uppförd byggnad. - Uno Samuelsson

27 Bollstad 1:8, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

29 Bolmsö-Horn 1:16, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

30 Gashult 2:15, ovårdade byggnader.

Utdömande av vite. - Uno Samuelsson

32 Hallsjö 2:7, nybyggnad av en grillstuga.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

33 Ingelstad 1:13, ändrad användning i del av ladugårdsbyggnaden till hundpensionat.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

34 Toftaholm 2:6, ändrad användning av ekonomibyggnad till informationslokal.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

35 Ingelstad 8:1, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

37 Tjurkö 5:4, nybyggnad av tre komplementbyggnader.

Ansökan om förhandsbesked. - Jonny Engström

Information och frågor - Bygg

38 Meddelanden

39 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§107 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar:

Ärende som utgår:

· Berghem 9:3 och 9:11, beslut om föreläggande om försiktighetsmått för utsläpp till luft av flyktiga organiska föroreningar (VOC).

· Kånna 9:11, utdömande av vite för nedskräpning av tomt.

· Ljungby 14:7, ansökan om bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.

· Södra Ljungkullen 8, ansökan om bygglov för uppförande av mur.

· Bolmsö-Horn 1:16, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus.

· Bolmsö-Horn 1:16, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus.

· Gashult 2:15, utdömande av vite för ovårdad byggnad.

· Tjurkö 5:4, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av tre komplementbyggnader.

· Tjurkö 5:4, ansökan om bygglov för nybyggnad av tre komplementbyggnader.

Nytillkomna ärenden:

· Blåklinten 10, ansökan om bygglov för nybyggnad av altan.

· Ljungby 7:129, ansökan om tidsbegränsat bygglov för studentbostäder.

· Öjarp 1:33, yttrande till Miljödomstolen om olovliga åtgärder inom strandskyddat område.

· Prästtorp 2:3, upphävande av vite för olovlig uppförda byggnader.

· Plogen 1, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bilhall till lokal för försäljning.

§108 Kvartersnamn och gatunamn inom detaljplanen Replösa Björket

Dnr 2010/0883

Fastställande av namn.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden fastställer kvartersnamnen, Torö, Lammö, Lövö, Solholmen, Sunnö, Rörö, Hästholmen, Råön, Alön, Ljungö, Vrångö, Bolö, Vadholmen, Grönö, Ekö, Kvarnholmen och Linnerö.

2. Nämnden fastställer gatunamnen Nyårsvägen, Påskvägen, Pingstvägen, Midsommarvägen, Semestervägen och Julvägen.

Redogörelse för ärendet

En ny detaljplan för området Replösa Björket vann laga kraft den 29 april 2010, vilket innebär att ett nytt kvartersnamn och gatunamn behövs för att klara adresserna till de nya tomterna.

Tekniska kontoret föreslår följande:
Kvartersnamn

· Torö

· Lammö

· Lövö

· Solholmen

· Sunnö

· Rörö

· Hästholmen

· Råön

· Alön

· Ljungö

· Vrångö

· Bolö

· Vadholmen

· Grönö

· Ekö

· Kvarnholmen

· Linnerö

Gatunamn

· Nyårsvägen

· Påskvägen

· Pingstvägen

· Midsommarvägen

· Semestervägen

· Julvägen

§109 Strandskyddsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Ljungby kommun

Dnr 2010/1202

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Miljö- och byggnämnden anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för att utveckla landsbygden genom nya bostäder, besöksnäringen, service och verksamheter i strandnära lägen.

En förutsättning för lokaliseringar på landsbygden är att vatten och avlopp går att ordna på ett sätt som uppfyller dagens krav på rening. Det finns olika möjligheter för att ordna vatten och avlopp på landsbygden såsom enskild anläggning, gemensamhetsanläggning eller kommunal anläggning.

Kommunen bör därför strategiskt och framsynt utreda vilka möjligheter som finns att utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt riktigt sätt ordna detta i områden där det redan idag finns behov av nya lösningar men även inom möjliga framtida exploateringsområden.

Redogörelse för ärendet

En ny lagstiftning trädde i kraft den 1 februari 2010 som innebär bland annat att det finns möjlighet att peka ut områden inom strandskydd som kan vara lämpliga för landsbygdsutveckling.

Strandskyddsplanen är ett tillägg till översiktsplanen.

Planen är utställd för samråd mellan den 26 maj till den 13 augusti 2010, till statliga och kommunala förvaltningar, länsstyrelser, kommuner, föreningar, politiska partier med flera. Samtidigt arrangeras ett antal samrådsmöten i kommunen så att invånarna även ska få muntlig information och få möjlighet att ställa frågor.

Miljö- och byggnämnden är en av remissinstanserna som har möjlighet att lämna synpunkter.

Yrkande

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar på att den första meningen, Miljö- och byggnämnden anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för att utveckla landsbygden genom nya bostäder, besöksnäringen, service och verksamheter i strandnära lägen, tas bort.

Marianne Eckerbom (C) yrkar på att meningen är kvar och att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Marianne Eckerboms (C) yrkande ska gälla.

§110 Detaljplan för kvarteret Minerva (Terrazahuset) i Ljungby stad om antagande.

Dnr 2010/0105

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för kvarteret Minerva
(Terrazahuset) i Ljungby stad.

2. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan och behöver därför inte miljöbedömas samt ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Redogörelse för ärendet

Bakgrunden till planändringen är att fastighetsägaren till Minerva 6 vill komplettera markanvändningen till att även omfatta utbildningsändamål. I samband med planändringen vidgas markanvändningen till att omfatta såväl bostäder, centrum som utbildning för att medge en flexibel markanvändning i centrala Ljungby. Fastigheterna Minerva 2 och Minerva 6 (Terrazahuset) föreslås få varsamhets- och skyddsbestämmelse.

Ändringen bedöms överensstämma med centrumplanen, fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Centrumplanen uttrycker att nya och ändrade detaljplaner ska medge en flexibel markanvändning.

Ärendet har behandlats i projektgruppen.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 28 § plan- och bygglagen. Det innebär att miljö- och byggnämnden antar detaljplanen.

§111 Detaljplan för del av Ljungby 7:77 vid Ljungsjöverket i Ljungby stad

Dnr 2010/0828

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Ljungby 7:77 (området väster om Ljungsjöverket på fastigheten Värmeverket 2 i Ljungby stad).

Redogörelse för ärendet

Marklov beviljades med delegation den 6 november 2009, för uppfyllnad och utjämning inom området. Marklovet är inte fastighetsreglerat eftersom lantmäteriet finner att lovet strider mot gällande detaljplan.

Detaljplanens syfte är att utöka fjärrvärmeverkets mark med en vändplan för transportbilar. Tillkommande mark ska ha samma användning som Värmeverket 2 men ska prickmarkeras vilket innebär att inga byggnader får uppföras.

Ljungby Energi AB har ansökt om markförvärv av del av Ljungby 7:77 vid Ljungsjöverket i norra delen av Ljungby stad. Bolagets fjärrvärmeanläggning kräver stora fria ytor eftersom mycket tung trafik dagligen trafikerar området.

Nya fordon kan bli aktuella för leverans av avfall till anläggningen, vilket medför att området väster om värmeverket i anslutning till avfallsbunkern är för litet. Enligt gällande detaljplan är fastigheten Ljungby 7:77 avsett som naturmark. Detaljplanen för en del av Ljungby 7:77 måste ändras så att en vändplan för transportbilar blir möjlig.

Enligt gällande översiktsplan finns inget direkt uttalat stöd för denna användning i detta område.

Plankostnaden regleras i ett planavtal.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande.

§112 Detaljplan för Angantyr 20 i Ljungby stad

Dnr 2009/2823 

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen.

Redogörelse för ärendet

I gällande detaljplan är fastigheten Angantyr 20 avsedd för vård. Tidigare har Fyrens HVB-enhet (hem för vård eller boende) bedrivit ungdomsverksamhet på fastigheten. Ingen verksamhet har bedrivits på fastigheten sedan hösten 2009.

För att möjliggöra nya behov behöver planens användning ändras från vård till bostäder. Förslaget överensstämmer med översiktsplanens syfte om förtätning och funktionsomvandling.

Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte medför betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upp­rättas.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitlet 28 §.

§113 Klagomål om utförda markarbeten inom strandskyddat område

Dnr 2010/0753

Fastighet: Bolmstad 2:44

Verksamhets-

utövare: XXX

Klagande: Lena Bergman, Harabergsgatan 34C, 341 36 Ljungby.

Beslut

Miljö- och byggnämnden bedömer att åtgärderna är förenliga med strandskyddets syften och att ärendet inte föranleder någon åtalsanmälan enligt 29 kapitlet, 2 §, 2 p. miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har det inkommit klagomål på att det har utförts markarbeten inom standskyddat område på fastigheten Bolmstad 2:44.

Platsen ligger i södra delen av detaljplanen för Sjöhagen (P87/12).

Enligt gällande detaljplan ska området med beteckningen Vb1 användas som vattenområde och får inte utfyllas eller överbyggas med annat än vad som behövs för mindre bryggor.

Miljö- och byggkontoret har begärt in en redogörelse över vilka åtgärder som utförts.

Kontaktpersonen för Sjöhagens bryggförening har i redogörelse daterad den 9 april 2010 meddelat att de har reparerat och förstärkt båda bryggorna som är inom området, på grund av skador som orsakats av stormarna Gudrun och Per samt av islossning. Under reperationstiden anlades en spång med massor för att inte skada bryggan mer än nödvändigt. Spången är borttagen efter färdigställandet av bryggorna.

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer utförda åtgärder som bättringsarbeten på bryggor inom detaljplanerat område. Bedömningen innebär att åtgärderna ryms inom tillåtlighet för denna typ av verksamhet.

Upplysningar

Miljökontoret upplyser om att en kontakt bör tas med tillsynsmyndigheten för rådgivning innan åtgärder utförs inom strandskyddat område.

Om åtgärder, såsom grävning, schaktning eller liknande utförs i vatten kan det klassas som en vattenverksamhet och detta ska anmälas till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Klagande underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§114 Anordnande av utfart från Sunnerboskolan

Dnr 2010/0154

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Gymnasiet 1

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Flötet 1, 2 och tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov beviljas för anordnade av utfart.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har inkommit en begäran om att placera en utfart från fastigheten Gymnasiet 1 mot Axel Roothsgatan.

Föreslagen utfarten ligger mellan de två angivna utfarterna i detaljplanen.

Syftet med utfarten är att skapa en funktionell yta för övningskörning för fordonsgymnasiet som inte korsas av in- och utfartstrafik.

Den norra infarten i detaljplanen går igenom ett föreslaget övningsområde.

Mellan den södra infarten och den föreslagna infarten bedrivs yrkesträning för gymnasiesärskolan. För att undvika trafik framför deras område och för att säkerställa en passage för eleverna till grönområdet avser Sunnerbogymnasiet att stänga detta stråk.

Förslaget innebär en mindre avvikelse från gällande detaljplan.

Tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Flötet 1 och 2 är emot förslaget med anledning av att tung trafik leds in i området, ökad bullernivå och avgaser. Fastighetsägarna föreslår att utfarten placeras ut mot Norrleden istället.

Motivering

En utfart i föreslaget läge skapar möjlighet till att på ett mer ändamålsenligt sätt ordna för olika funktioner inom fastigheten Gymnasiet 1.

Enligt gällande detaljplan kommer fastigheten att trafikmatas från Axel Roothsgatan. Nämnden bedömer att omgivningspåverkan inte nämnvärt förändras om en utfart tillåts i det föreslagna läget, enligt 3 kapitlet 15 § 2 punkten plan- och bygglagen (PBL). Siktförhållandena från utfarten mot Axel Roothsgatan bedöms som goda och inverkar i väsentligt avseende inte på trafiksäkerheten, enligt 3 kapitlet 15 § punkt 3 PBL. En utfart mot Norrleden bedöms inte som lämplig eftersom framkomligheten på Norrleden är högt prioriteras.

Även om en åtgärd med byggnader, andra anläggningar eller mark inte kräver lov enligt 8 kapitlet 1 – 9 §§ plan- och bygglagen (PBL) ska nämnden om det begärs pröva frågan om lov för åtgärden. Bygglov kan beviljas för mindre avvikelse från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Nämnden bedömer att den sökta åtgärden är en mindre avvikelse från detaljplanen som är förenlig med detaljplanens syfte.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

Fastighetsägarna till Flötet 1 och 2 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§115 Ändrad användning till förskola

Dnr 2010/0973

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Biet 7

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Biet 3 och 6 samt två hyresgäster

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning av byggnaden till förskola.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär att byggnaden där Frälsningsarmén tidigare haft sin lokal ändrar användning till förskoleverksamhet. Byggnaden kommer att rustas upp samtidigt som man bevarar det ursprungliga utseendet. Utvändigt blir det plats för lek och sökanden planerar att sätta upp ett staket runt fastigheten.

I gällande detaljplan är ändamålet samlingslokal.

Fastighetsägarna till Biet 1, Solen 1, 6 och de boende i fastigheterna Biet 3, 6 och Solen 6 samt tekniska kontoret har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Fastighetsägarna till Biet 3 och 6 samt två hyresgäster har inget emot förslaget.

Motivering

Miljö- och byggnämnden kan medge undantag från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 11 § (mindre avvikelse) efter berördas hörande.

Bygganmälan

Bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 17 680 kronor (faktura sänds separat)

Fastighetsägarna till Biet 1, Solen 1, 6 och de boende i fastigheterna Biet 3, 6 och Solen 6 samt tekniska kontoret underrättas om beslutet.

§116 Ändring av ramp

Dnr 2007/3031

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Björklunden 5, Storgatan 26 i Ljungby.

Sökande: XXX

Yttrande: Smålands museum

Beslut

Bygglov beviljas för ändring av ramp med ett smidesräcke i svart samt att vagnsstycke och gallerdurk målas i svart.

Redogörelse för ärendet

Bygglov beviljades den 7 oktober 2008 för ändrad användning av tingshuset till kontor, detta efter att en ny detaljplan (P07/2) vunnit laga kraft. I detaljplanen finns skyddsbestämmelser om att byggnaden och tomten inte får förvanskas.

Mot byggnadens östra fasad finns en ramp uppförd i varmförzinkat stål. Ansökan om bygglov för ändring av rampen inkom den 26 maj 2010. Förslaget innebär att gångplanet, som består av gallerdurk, vagnstyckena och räcket kommer att målas svart. Rampen förses med ett räcke, likt det befintliga smidesräcket som finns i direkt anslutning till rampen. Runt rampen planteras en häck av avenbok (behåller sina löv under vinterhalvåret).

Smålands museum anser att rampen borde vara i sten.

Enligt Boverkets regler om ändring av byggnad (BÄR) kapitlet 3.5 är det starkaste följdkravet vid väsentligt ändrad användning av en byggnad (även vid avsevärd förlängning av byggnadens brukstid) att tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga beaktas.

Motivering

I plan- och bygglagens 3 kapitel 10 § står ” Ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, kultur historiska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.” Vidare står i 3 kapitlet 17 § att tomter, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, inte får förvanskas i de avseende de omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan.

Nämnden anser att rampen efter ändringen överrensstämmer med detta.

Bekräftelse bygganmälan

Bygganmälan har lämnats in samtidigt med ansökan om bygglov.

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Nämnden kommer att bevaka att ändringarna har utförts senast den 30 november 2010.

Avgift: 1 292 kronor (faktura sänds separat).

§117 Tillbyggnad med en inglasad altan

Dnr 2010/1025

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Blåklinten 10

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Blåklinten 9, 11 och tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad med en inglasad altan.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär tillbyggnad av enbostadshuset med en inglasad altan som har en byggnadsarea på 25 m². Efter tillbyggnaden är fastigheten bebyggd med 255 m².

Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med 190 m².

Fastighetsägarna till Blåklinten 9, 11 och tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Motivering

Mindre avvikelse bedöms kunna medges från gällande detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet, 11 § om överyta.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har Jimmy Engwall (sökanden) utsetts.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1 836 kronor (faktura sänds separat)

§118 Uppförande av bostäder för högskolestuderande och en gemensamhetslokal

Dnr 2002/0781

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Ljungby 7:129, Harabergsgatan i Ljungby.

Sökande: XXX

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för bostäder för högskolestuderande och en gemensamhetslokal till och med den 31 december 2010.

Redogörelse för ärendet

Tidsbegränsat bygglov beviljades den 18 juni 2002, § 109 för uppförande av

19 bostäder för högskolestuderande och en gemensamhetslokal till och med

den 31 december 2007. Förlängning av det tidsbegränsade bygglovet har sedan beviljats i omgångar.

Sökanden har begärt förlängning av det tidsbegränsade bygglovet och har för avsikt att avveckla verksamheten under tiden för det tidsbegränsade bygglovet.

Enligt gällande detaljplan är området avsett för park eller plantering.

Motivering

Om bygglov inte kan lämnas med mindre avvikelse får lov för tidsbegränsat bygglov lämnas enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 14 §.

Upplysningar

Avgift: 1 360 kronor (faktura sänds separat).

§119 Ändrad användning från bilhall till lokal för försäljning

Dnr 2003/0294

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Plogen 1

Sökande:
XXX

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för ändrad användning från bilhall till lokal för försäljning till och med den 31 mars 2013.

Redogörelse för ärendet

Tidsbegränsat bygglov beviljades den 20 mars 2003, § 56 för ändrad användning i del av bilhall till lokal för försäljning av bland annat husgeråd, hygienartiklar, verktyg med mera. Förlängning av det tidsbegränsade bygglovet har sedan beviljats i omgångar.

Sökanden har begärt förlängning av det tidsbegränsade bygglovet.

Enligt gällande detaljplan (P84/6) får området endast användas som upplagsändamål och sådan industriell verksamhet för vilken närheten till avloppsreningsverket inte medför olägenheter ur sanitär synpunkt.

Motivering

Enligt plan- och bygglagen 8 kapitel, 14 § får den sammanlagda tiden för tidsbegränsande bygglov inte överstiga 10 år.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Nämnden vill uppmärksammar sökande om att det tidsbegränsade bygglovet inte kommer förlängas och att sökanden bör upprättar en avvecklingsplan för verksamheten på fastigheten, alternativt ansöker om ändring av detaljplanen. Processen för en planändring bör planeras i god tid, förväntas ta cirka ett år.

Avgift: 1 360 kronor (faktura sänds separat).

§120 Tillbyggnad av flerbostadshus

Dnr 2008/0191

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Rosen 5

Sökanden: XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Rosen 6 och en hyresgäst i Rosen 5.


Beslut
Bygglov beviljas för tillbyggnad av flerbostadshus.


Redogörelse för ärendet

Bygglov beviljades den 26 mars 2008, § 42 för tillbyggnad av flerbostadshus som byggs mot nuvarande huvudbyggnad. Tillbyggnaden kommer att innehålla två lägenheter i två plan.

Bygglovet har upphört att gälla och sökanden har lämnat in en ny ansökan om förnyat bygglov.

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan.

Fastighetsägarna till Rosen 4, 9, 10 och 11 och de boende i hyresfastigheterna har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Fastighetsägaren till Rosen 6 och en hyresgäst i Rosen 5 är emot förslaget med påpekande om hur parkeringsmöjligheterna ska lösas.


Motivering

Av huvudregeln i 8 kapitlet 11 § plan- och bygglagen (PBL) framgår att inom område med detaljplan ska bygglov beviljas om åtgärden inte strider mot planen och åtgärden uppfyller kraven i 3 kapitlet 1 och 2 §§.

Upplysningar
Bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden lämpligen i samband med bygganmälan.

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1 700 kronor (faktura sänds separat)

Fastighetsägarna till Rosen 4, 9, 10 och 11 och de boende i hyresfastigheterna underrättas om beslutet.

§121 Ändrad användning till pizzabutik

Dnr 2010/0933

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Tegelbruket 5

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Filaren 5, Svarvaren 8 och 9.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning till pizzabutik.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär ändrad användning till pizzabutik. Pizzabutiken planeras att vara cirka 95 m².

Enligt gällande detaljplan (P78/2) är området planerat för storindustriändamål.

Fastighetsägarna till Filaren 5 och Svarvaren 8 är emot förslaget.

Fastighetsägaren till Svarvaren 9 har inget emot förslaget.

Verksamhetsutövaren på fastigheten Svarvaren 9, har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Motivering

Miljö- och byggnämnden kan medge undantag från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitel 11 §.

Nämnden anser att åtgärden är förenlig med syftet till planen.

Upplysningar

Bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Ni kallas till byggsamråd. Kontakta Maggie Mysigh, telefon 0372-78 92 73 för överenskommelse om tid för samrådsmöte. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 5 372 kronor (faktura sänds separat)

Verksamhetsutövaren på fastigheten Svarvaren 9 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Filaren 5 och Svarvaren 8 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§122 Uppförande av mur

Dnr 2010/0714

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Nässelkålen 1

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Blomkålen 4, Nässelkålen 2, Rosenkålen 7 (muntligt), Surkålen 1 och tekniska kontoret.

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för uppförande av mur/plank.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär uppförande av en mur i tomtgräns mot Norrleden och utmed Norrabergsgatan. Muren är främst avsedd som skydd mot buller.

Sökanden har idag en hagtornshäck som fungerar som insynsskydd, men under sommarmånaderna också som ett visst bullerskydd. Sökanden vill ersätta häcken med en mur i putsat utförande, liknande fasaden på enbostadshuset. Muren kommer inte överskrida en höjd på 0,80 meter inom sikttriangeln med avstånd från gatukorsningar. På resterande sträckning kommer muren att variera mellan 0,80 meter och 1,70 meter för att få en horisontell överkant.

Fastighetsägarna till Surkålen 1, Nässelkålen 1 och 2 är enligt sökanden de enda husen nära Norrleden som inte skyddas av bullervall eller annat skydd.

Fastighetsägarna till Blomkålen 4, Nässelkålen 2, Rosenkålen 7, Surkålen 1 och tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att uppförandet av en mur inte är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3kapitel 14§ ska för anläggningar såsom mur, reglerna i 3kapitlet 1§ tillämpas.

Enligt PBL 8kapitlet 12§ punkt 4 ska bland annat kravet i 3kapitlet 1§ vara uppfyllt.

Inom Ljungby kommuns tätorter och samlade bebyggelser är det inte vanligt med mur, tvärtom präglas de av öppenhet.

Många gånger avgränsas tomterna med häckar eller buskar eller partier av bådadera men inte mur som är helt avstängande. Istället är de mjuka avskärmningarna sådana att man överallt kan hitta gångar och förbindelser mellan tomterna. Det finns markeringar men inte som helt avskärmande mur.

Nämnden har i beslut den 17 december 2008, §258 antagit en policy för uppförande av mur. Enligt policyn bör inga bygglov beviljas inom en fastighet om det inte finns särskilda skäl. Dessa skäl kan till exempel vara uppförande av mur mot starkt trafikerade genomfarter, mot större parkeringsplatser eller mot industriområden. Nämnden bedömer att i det aktuella ärendet inte heller finns några av dessa särskilda skäl.

Upplysningar

Bullerdämpande skydd bör uppföras i direkt anslutning till bullerkällan för att ge det skydd som avser. Om avståndet mellan skyddet och bullerkällan är för stort leds bullret istället över muren och ger därför inget bullerskydd.


Nämnden ser allvarligt på buller vid bostäder och inser vilka problem det kan skapa och har därför för avsikt att tillsammans med väghållaren se över situationen.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§123 Rivning av uthus och nybyggnad av garage/carport

Dnr 2010/0965

Ansökan om rivningslov och bygglov.

Fastighet: Solon 8

Sökande: XXX

Beslut

1. Rivningslov beviljas för rivning av uthus.

2. Bygglov beviljas för nybyggnad av garage/carport.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär rivning av uthus, före detta bostad. I förslaget ingår även nybyggnad av ett garage/carport med en byggnadsarea på 96m2. Garaget/carporten ska uppföras i samma stil som huvudbyggnaden.

Rivningslov beviljades på delegation den 26november 2004 för rivning av en tillbyggnad på det aktuella uthuset och nu vill sökanden även riva den resterande delen.

Byggnaden har förfallit under en lång tid och kräver därför en omfattande renovering för att återställas i gott skick.


Enligt gällande detaljplan (P01/6) är fastigheten skyddad med ”q” eftersom den anses som kulturhistoriskt värdefull miljö. ”Byggnaderna inklusive komplementbyggnader får inte rivas eller förvanskas exteriört”.


Motivering

Nämnden bedömer att byggnaden är kraftigt förfallen och ser det som ekonomiskt orimligt att återställa byggnaden i gott skick.

Upplysningar

Rivningsanmälan ska lämnas in senast tre veckor innan rivningsarbetena påbörjas.

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden lämpligen i samband med rivningsanmälan.

Rivningsplan respektive kontrollplan ska lämnas in och godkännas innan rivnings- och byggnadsarbetena påbörjas.

Rivnings- och bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 4352 kronor (faktura sänds separat)

§124 Tillbyggnad av enbostadshus

Dnr 2009/1259

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Ågård 1

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Ågård 2, Replösa 4:41 och tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Under 2009 ansökte fastighetsägaren om bygglov för tillbyggnad av enbostadshuset med 190m2. Tillbyggnaden skulle innebära att den totala byggnadsarean skulle uppgå till 393m2. Eftersom förslaget innebar en större avvikelse från gällande detaljplan beträffande överyta uppmanades sökanden att lämna in ett nytt förslag.

Det nya förslaget innebär en tillbyggnad av enbostadshuset med en byggnadsarea på cirka 118m2 innehållande hall, garage, uterum, pool och sovrum.

Efter tillbyggnaden är fastigheten bebyggd med 321m2.

Enligt gällande detaljplan (P04/4) får fastigheten bebyggas med 300m2.

Fastighetsägarna till Ågård2, Replösa4:41 och tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Motivering

Mindre avvikelse bedöms kunna medges från gällande detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL)8kapitlet 11§ beträffande överyta.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Avgift: 9860 kronor (faktura sänds separat).

§126 Nybyggnad av en stallbyggnad

Dnr 2010/0969 

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Berga 1:2

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av en stallbyggnad.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger cirka 1,5 kilometer norr om Lagans samhälle och begränsas i väster av E4:an och i öster av ån Lagan. Fastigheten har en storlek på drygt tio hektar.

Förslaget innebär nybyggnad av en stallbyggnad för hästar. Byggnaden planeras att uppföras mellan bostadshuset och ekonomibyggnaderna och få en storlek på cirka 170 m2.

Dispens från strandskyddsförordnandet har meddelats den 16 juni 2010, § 125.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Byggnaden ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Med anledning av närheten till ån Lagan ska gödselhanteringen vid den framtida byggnationen särskilt uppmärksammas med hänsyn på risk för förorening av ån.

Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 1 020 kronor (faktura sänds separat).

§128 Nybyggnad av ett båthus med förråd

Dnr 2010/0968

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Biskopsvara 1:30

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett båthus med förråd.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger vid sjön Bolmen cirka 1,5 kilometer söder om Bolmstad.

Förslaget innebär nybyggnad av ett båthus samt rivning av en förrådsbyggnad. Båthuset kommer även innehåller en förrådsdel.

Byggnaden kommer att uppföras så att det går att ”segla” in båten i byggnaden, därav kommer byggnaden delvis att ligga utanför strandlinjen. Platsen är en mindre hamn som begränsas av två pirar i norr och söder. I nära anslutning finns också två förrådsbyggnader. Den mindre förrådsbyggnaden kommer att tas bort, eftersom motsvarande förrådsutrymmen planeras att finnas i det planerade båthuset.

Sökanden har muntligen meddelat att på grund av upprepade båtstölder behövs möjlighet att förvara båten i ett låst båthus Det finns ingen möjlighet att från bostadshuset ha uppsikt över platsen på grund av avståndet (cirka 500 meter) och höjdförhållandena.

Dispens från strandskyddsförordnandet har meddelats den 16 juni 2010, § 127.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om den kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Yrkande

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av ett båthus med förråd.

Stefan Fredriksson (S) yrkar att bygglov beviljas för nybyggnad av ett båthus med förråd.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Upplysningar

Sökande måste förvissa sig om att ha rådighet över vattnet. Den generella rådigheten tillkommer fastighetsägaren där vattnet finns. Rådighet kan även upplåtas genom servitut med mera.

Rådighet tillkommer även annan än fastighetsägaren för vissa speciella ändamål, till exempel vattenreglering, vattentäkt för allmän vattenförsörjning, anläggningar för allmän väg med mera.

För att få bedriva vattenverksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken 11 kapitlet. Den som vill bedriva vattenverksamhet har ett eget ansvar för att söka tillstånd för vattenverksamhet hos länsstyrelsen.

I 11 kapitlet miljöbalken framgår det även att tillstånd inte behövs om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen kan skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Sökande ska samråda med länsstyrelsen om tillstånd för vattenverksamhet behövs.

Med vattenverksamhet avses bland annat uppförande, ändring, lagning och utdrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten från grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Exempel på anläggningar är hamnar, broar och pirar. Med fyllning avses en åtgärd som syftar till att skapa någon form av vattenanläggning, till exempel en vägbank eller en pir.

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet prövas av miljödomstolen. Innan ett tillstånd har meddelats får den sökande inte påbörja arbeten i större omfattning i anslutning till verksamheten. Om vattenverksamhet bedrivits utan tillstånd är den sökande bevisskyldig i fråga om de förhållanden som rådde i vattnet innan vattenverksamheten påbörjades.

Den som vill bedriva vattenverksamhet får söka tillstånd, även om inte tillstånd krävs.

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 2 312 kronor (faktura skickas separat).

§129 Olovligt uppförd byggnad

Dnr 2010/0772

Fastighet: Bollstad 1:8

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar om att byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 1 x

5 304 kronor och blir femtusentrehundrafyra kronor (5 304 kronor). Byggnadsavgiften ska betalas solidariskt. Avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på Bolmsö cirka 400 meter sydöst om Bolmsö skola och i omedelbar anslutning till detaljplanerat område.

Anmälningar om olovligt utförd åtgärd har inkommit till nämnden. Första anmälan inkom skiftligt den 13 april 2010.

Vid besök på platsen den 3 maj 2010 har konstaterats att ett mindre bostadshus har uppförts på en åker. Byggnaden har en storlek på cirka 62 m2. En avgrusad väg har anlagts fram till byggnaden.

Fastighetsägarna har i brev daterat den 18 april 2010 lämnat en förklaring över varför byggnaden placerats på platsen.

Ansökan om bygglov i efterhand har inlämnats den 22 april 2010.

Motivering

Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitel 4§.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragångerden avgift (i detta fall 5 304 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (42400/20 = 2 120 kronor).

Om överträdelsen är liten, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.

Enligt PBL 10 kapitlet 9 § ska byggnadsavgiften tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare av fastigheten.

Med anledning av fastighetsägarnas förklaring anser nämnden att byggnadsavgiften ska nedsättas till ett belopp som är mindre än fyra gånger taxan.

Upplysningar

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§131 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2010/0772

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bollstad 1:8

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Bollstad 1:3 och 1:156 samt en boende på fastigheten Bollstad 1:3.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på Bolmsö cirka 400 meter sydöst om Bolmsö skola och i omedelbar anslutning till detaljplanerat område.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea på 62 m2. Fastigheten planeras att avstyckas och bilda en egen fastighet.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen. Hela Bolmsö ligger inom ett riksintresseområde för friluftsliv.

Fastighetsägarna till Bollstad 1:7, 1:9, 1:23, 1:36, 1:49, 1:106-1:109 och 1:122 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Fastighetsägaren till Bollstad 1:156 samt en boende på fastigheten Bollstad 1:3 är emot förslaget.

Fastighetsägaren till Bollstad 1:3 har inget emot förslaget.

Sökanden har redovisat att vatten- och avlopp planeras att anslutas till den kommunala anläggningen.

Undersökning av markförhållandena har skett genom grävning av en provgrop. Markförhållandena bedöms som lämpliga.

Byggnaden har redan placerats i närheten av byggnadsplatsen. Anmälningar om olovligt utförd åtgärd har inkommit till nämnden och behandlas som ett särskilt ärende.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Bekräftelse bygganmälan

Nytt förslag till kvalitetsansvarig ska inlämnas till nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Margaretha Mysigh, telefon

0372-78 92 73, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas. Vid samrådsmötet ska den kvalitetsansvarige närvara.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Planlösning och sektion har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Den totala produktionskostnaden har uppgetts till cirka 300000 kronor, därav bedöms byggnationen vara av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte krävs.

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan alltid tecknas även om miljö- och byggnämnden inte kräver detta.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret bifogas.

Beträffande belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon 0372-7893 51.

Avgift: 8 602 kronor (faktura skickas separat).

Fastighetsägarna till Bollstad 1:7, 1:9, 1:23, 1:36, 1:49, 1:106-1:109 och 1:122 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Bollstad 1:156 och en boende på fastigheten Bollstad 1:3 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§133 Nybyggnad av en grillstuga

Dnr 2010/0911

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hallsjö 2:7

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en grillstuga.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på en halvö i ån Lagan cirka fyra kilometer norr om Lagans samhälle. Den aktuella halvön är detaljplanelagd som vildmarkscamping. I detaljplanen har strandskyddet endast upphävts för fyra mindre mindre områden på vardera 30 x 15 meter. Någon byggrätt utanför dessa områden finns inte.

Förslaget innebär nybyggnad av en grillstuga på cirka 9 m2. Byggnaden planeras att uppföras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Sökanden har meddelat att valtet av den aktuella platsen beror på att man ska kunna ha uppsikt över grillplatsen från informationsbyggnaden.

Dispens från strandskyddsförordnandet har meddelats den 16 juni 2010, § 132.

Nämnden får bevilja bygglov till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Motivering

Nämnden bedömer att den aktuella åtgärden är ett naturligt komplement till vildmarkscampingen och därmed förenlig med planen syfte. Det bedöms heller inte finnas någon som är berörd av avvikelsen från planen.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitel, 11 § (bygglov) beträffande mark som inte får bebyggas.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1 156 kronor (faktura skickas separat).

§134 Ändrad användning i del av ladugårdsbyggnaden till hundpensionat

Dnr 2010/0966

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Ingelstad 1:13

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Ingelstad 1:6, 1:7, 1:17 och 4:3.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning i del av ladugårdsbyggnaden till hundpensionat.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 1,5 kilometer sydöst om Vittaryds samhälle och cirka 150 meter söder om den allmänna vägen mellan Vittaryd och Lagan.

Förslaget innebär att en del av ladugårdsbyggnaden på fastigheten planeras att ändras till hundpensionat. Ändringen omfattar cirka 11 meter av den mellersta delen på byggnaden. I utrymmet kommer att finnas boxar för åtta hundar samt plats för bad och trim.

Fastighetsägaren till Ingelstad 1:6, 1:7, 1:17 och 4:3 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Ingelstad 1:30 och 1:31 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men har inte svarat.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska personen skriftligen utses av byggherren.

Kontrollplan för vatten- och avloppsinstallationen ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 2 040 kronor (faktura skickas separat).

Fastighetsägarna till Ingelstad 1:30 och 1:31 underrättas om beslutet.

§135 Ändrad användning av ekonomibyggnad till informationslokal

Dnr 2010/0967

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Toftaholm 2:6

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning av ekonomibyggnad till informationslokal.

Redogörelse för ärendet

Byggnaden ligger öster om Toftaholms Herrgård och omedelbart öster om gamla E4:an. Platsen ligger inom Toftaholms naturreservat men i utkanten av detta.

Förslaget innebär att en ekonomibyggnad för jordbruket (tidigare fårhus) kommer att användas som informationslokal för besökare till naturreservatet. Byggnadens storlek är cirka 70 m2. Informationen i byggnaden kommer att ges genom att skyltar sätts upp på väggarna samt broschyrer. Informationen som lämnas ska beskriva natur- och kulturvärdena i området kring Toftaholm och även andra utflyktsmål i kommunen.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Avgift: 2 040 kronor (faktura skickas separat).

§136 Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område

Dnr 2009/2598

Yttrande till miljödomstolen, målnummer M 2074-10, rotel 8.

Fastighet: Öjarp 1:33

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden vidhåller nämndens beslut från den 16 december 2009,

§ 272 och motsätter sig yrkandet i målet.

Redogörelse för ärendet

Byggnaden ligger utmed strandlinjen i Ramsviken cirka 1,5 kilometer söder om Bolmens samhälle.

Till nämnden har inkommit uppgifter från allmänheten om att ett båthus har ändrats till fritidshus samt att en bastubyggnad har uppförts. Byggnaderna ligger helt inom strandskyddat område. Allmänheten har uppmärksammat det aktuella förhållandet med anledning av en tidningsartikel om en planerad fiskecamping på fastigheten.

Vid sjön Bolmen gäller strandskydd 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

I nämndens arkiv finns inga uppgifter om att strandskyddsdispens meddelats eller att bygglov har beviljats.

Besök har gjorts på platsen. Byggnaden har delvis inretts till ett ”samlingsrum” och byggts till med ett altandäck med räcke mot sjösidan. Gavelfasaden mot sjön har försetts med ett större tredelat fönsterparti. En bastubyggnad har även uppförts i omedelbar anslutning till byggnaden.

Fastighetsägarna har den 16 november 2009 inkommit med en förklaring och en ansökan om strandskyddsdispens för ett båthus.

I förklaringen framgår det att byggnaden har funnits i cirka 40 år och har använts som båthus och förråd. Förrådsdelen iordningsställdes eftersom den höll på att förfalla och efter renoveringen har den använts som samlingslokal vid ett par tillfällen. Efter båt inköp kom det hela användas enligt skiss. I förklaringen har de tydliggjort att lokalen inte har eller kan användas för övernattning eller uthyrning samt att den inte innerhåller vatten eller avlopp.

Nämndens arbetsutskotts förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. Efter detta har fastighetsägarna inkommit med en ny skrivelse daterad den 15 december 2009. Sammanfattat innebär skrivelsen följande.

De bestrider att de vidtagna åtgärderna är att betrakta som otillåtna enligt miljöbalken.

De uppger att renoveringen inte har syftat till att ändra användningssättet. De påpekar bland annat att de fönster som insatts mot sjösidan ska ge ljusinsläpp när man vintertid utför underhåll på båt.

Det inredda utrymmet har använts för att fira att renoveringen blivit klar. De anser också att bastun är flyttbar och inte en bygglovspliktig byggnad.

Vid nämndens sammanträde den 16 december 2009, § 272 förelades fastighetsägarna om att bastubyggnaden och altandäcket med räcket skulle tas bort. Fönsterpartiet mot sjösidan skulle tas bort och ersättas med den typ av dörr/port som ursprungligen funnits på den aktuella gaveln. Utrymmet som inretts till ”samlingslokal” ska återställas till båthus/förrådsutrymme. Åtgärderna ska vara utförda senast den 31 mars 2010.

Fastighetsägarna har i brev daterat den 15 januari 2010 överklagat beslutet. Ärendet översändes till länsstyrelsen för avgörande.

Länsstyrelsen har i beslut den 12 maj 2010 ändrat det överklagade beslutet endast på så sätt att tiden för verkställande av föreläggandet flyttas fram till den 31 augusti 2010. Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt.

Fastighetsägarna har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen.

Miljödomstolen har förelagt nämnden om att yttra sig över överklagandet senast den 2 juli 2010.

Motivering

Nämnden gör i likhet med länsstyrelsen bedömningen att de yrkade förändringarna inte förändrar det privatiserande intryck som byggnaden ger. Nämnden anser dessutom att altandäcket, oavsett storlek, utgör ett hinder för att dra in båtar i båthuset med den befintliga rälsen som ligger på sjöbottnen mitt framför byggnadens glasparti.

§137 Nybyggnad av en transformatorstation

Dnr 2010/0829

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Ingelstad 8:1

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Ingelstad 8:30, tekniska kontoret och Trafikverket (muntligen).

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en transformatorstation.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger vid Vittaryds skola strax sydost om Feringevägen.

Förslaget innebär nybyggnad av en transformatorstation på cirka 6 m2.

Byggnaden föreslås placeras på parkmark (mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas). Sökanden har meddelat att ingen utfart eller väg kommer att anordnas till stationen.

Inom detaljplanen cirka 100 meter sydväst om föreslagen lokalisering finns ett område särskilt utpekad i detaljplan för transformatorstation. Sökanden har meddelat att med anledning av spänningsfall behöver stationen vara lokaliserad närmre abonnenterna. Förutsättningarna skulle vara bättre för att undvika svaj i nätet.

Nämnden kan medge avsteg (mindre avvikelse) från detaljplanen efter att ha givit berörda möjlighet att yttra sig.

Fastighetsägarna till Ingelstad 8:30 och tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Trafikverket har muntligen meddelat att de inte har något emot förslaget.

Fastighetsägarna till Ingelstad 8:34 och 8:35 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Motivering

Nämnden bedömer att åtgärden endast utgör en mindre avvikelse från detaljplanen.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet, 11 § (bygglov) beträffande mark som inte får bebyggas - parkmark.

Bekräftelse bygganmälan

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 2 822 kronor (faktura sänds separat)

Fastighetsägarna till Ingelstad 8:34 och 8:35 underrättas om beslutet.

§138 Olovligt uppförda byggnader

Dnr 2010/0315

Upphävande av vite.

Fastighet: Prästtorp 2:3

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver vitet från den 21 april 2010, § 74.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit en förfrågan om bygglov har beviljats för barackerna som är uppställda på fastighetens västra del. Fastigheten ligger efter Laganbron strax öster om Värnamovägen i Lagan.

Vid besök på platsen konstateras att det finns två baracker uppställda.

De utförda arbetena är bygglovspliktiga. I nämndens arkiv finns inga uppgifter om att bygglov har beviljats eller att någon bygglovsansökan skulle ha inkommit för den aktuella åtgärden.

Fastighetsägarna har uppmanats att lämna in en skriftlig förklaring över varför arbetena har utförts utan att bygglov först har sökts.

En skriftlig förklaring från fastighetsägarna inkom den 15 mars 2010.

I förklaringen framförs att barackerna, efter förfrågan av företaget Detaljhandelskonsult AB, är uppställda för försäljning på fastigheten.

Det löfte som företaget har gett ägaren till fastigheten är att barackerna ska vara borta under våren 2010.

Vid nämndens sammanträde den 21 april 2010, § 74 förelades fastighetsägarna med vite på 7500 kronor respektive fastighetsägare om att byggnaderna ska vara borttagna senast den 31 maj 2010. Byggnadsavgift skulle tas ut och bestämdes till 5 000 kronor.

Vid besök på platsen den 1 juni 2010 kunde konstateras att byggnaderna var borttagna.

§139 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 11 maj till den 7 juni 2010.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 26 maj 2010, offentlig danstillställning med servering på Ryssbygården.

2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 26 maj 2010, diverse arrangemang i hembygdsgården i Lagan.

3. Beslut från länsstyrelsen daterad den 1 juni 2010, särskild utredning inför planerad täktverksamhet i anslutning till fornlämning på fastigheten
Mjäryd 12:2.

4. Beslut från länsstyrelsen daterad den 1 juni 2010, anmälan om samråd enligt miljöbalken för husbehovstäkt på fastigheten Ottarp 1:4.

5. Beslut från länsstyrelsen daterad den 3 juni 2010, bidrag inom projektet Hus med historia till omläggning av tak på torpet inom fastigheten Annerstad 3:11 och 5:26.

6. Beslut från länsstyrelsen daterad den 24 maj 2010, beslut om bidrag till lagning av jordkällare inom fastigheten Kvänjarp 3:3.

7. Beslut från länsstyrelsen daterad den 12 maj 2010, anmälan om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstationer i Angelstadsområdet.

8. Beslut från länsstyrelsen daterad den 17 maj 2010, anmälan om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstation i Rataryd.

9. Beslut från länsstyrelsen daterad den 20 maj 2010, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstation i Hallarp

10. Laga kraftbevis för detaljplanen Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby.

11. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§140 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 11 maj till den 7 juni 2010.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Strandskyddsdispenser

· Slutbevis