Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2010-06-22

Sammanträde 2010-06-22

Datum
Klockan
Plats
Hjortseryd

1 Förslag till justerare: Marie Liljedahl (S)

2 Ljungby 14:7, nybyggnad av offentlig toalett.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

3 Hjälmaryd 4:19, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Jonny Engström
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§141 Nybyggnad av offentlig toalett

Dnr 2010/0813

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Ljungby 14:7

Sökande:
Ljungby kommun, tekniska kontoret, 341 83 Ljungby.

Yttrande: Fastighetsägarna till Björklunden 14, Betlehem 5 och en av hyresgästerna på Rune B Johanssons gata 1, en hyresgäst på Storgatan 22, en hyresgäst på Kungsgatan 7 samt Trafikverket och Banverket.

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av en offentlig toalett.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av en offentlig toalett på cirka 25 m2. Byggnaden planeras att placeras på mark som enligt gällande detaljplan är mark som ska användas för järnvägstrafik.

Trafikverket har i brev daterat den 16 juni 2010 meddelat att de motsätter sig att bygglov beviljas med hänvisning till att ägandeförhållandena för fastigheten Ljungby 14:7 fortfarande är oklara samt att områdets status som spårområde är oklart. Banverket (nuvarande Trafikverket) har i tidigare yttrande, daterat den 18 september 2009, gett Ljungby kommun rätt att på eget ansvar och kostnad utföra förberedelsearbeten för anläggande av gång- och cykelväg. I detta avsågs borttagning av räls, slipers samt borttransport av förorenad mark och slipers till destruktion.

En hyresgäst på Storgatan 30 har godkänt förslaget.

Fastighetsägarna till Björklunden 14, Betlehem 5, en av hyresgästerna på Rune B Johanssons gata 1, en hyresgäst på Kungsgatan 7 och en hyresgäst på Storgatan 22 är emot förslaget.

Fastighetsägarna till Björklunden 2, 3, Smedjan 7, Tellus 1 och hyresgästerna med adresserna Kungsgatan 7, 9A, 10, 12, Storgatan 18, 20, 21, 22 och 23 A-C, Smedjegatan 2 samt Rune B Johanssons gata 1 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Yrkanden

Maarten Bömer (KB) yrkar avslag på ansökan om nybyggnad av offentlig toalett.

Stefan Fredriksson (S) yrkar på att ansökan om bygglov ska beviljas för nybyggnad av offentlig toalett.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen emot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för Stefan Fredrikssons (S) yrkande.

Nej-röst för Maarten Bömers (KB) yrkande.

Omröstningsresultat

Gösta Carlsson (M)

Ja

Marianne Eckerbom (C)

Ja

Jimmy Persson (ALT)

Nej

Irene Svensson (S)

Nej

Göran Johansson (C)

Ja

Kurt Lundberg (S)

Nej

Stefan Fredriksson (S)

Ja

Lars Nordqvist (M)

Ja

Marie Liljedahl (S)

Nej

Johanna Jormfeldt (MP)

Nej

Maarten Bömer (KB)

Nej

5 ja-röster

6 nej-röster

Resultatet blev att Maarten Bömers (KB) yrkande ska gälla.

Motivering

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel 1 § ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

Nämnden bedömer att den föreslagna platsen för byggnaden inte är lämplig med hänsyn till omgivningen och stadsbilden. Nämnden anser dessutom att byggnaden inte getts de estetiska värden som gör att byggnaden passar in i omgivningen.

Upplysningar

Avgift: 2 312 kronor (faktura sänds separat).

Sökanden underrättas om beslutet med delgivningskvitto.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Reservation

Stefan Fredriksson (S), Göran Johansson (C) och Marianne Eckerbom (C) reserverar sig mot beslutet.

§142 Nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader

Dnr 2010/0242

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Hjälmaryd 4:19

Sökande:
Cecilia och Håkan Enström, Villa Vide, 341 91 Ljungby.

Yttrande: Fastighetsägaren och hyresgästen till Hjälmaryd 4:20 samt

länsekologen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Hjälmaryd cirka 1,5 kilometer sydöst om Ljungby.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus och två stycken komplementbyggnader. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 2500 m2.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har mycket stora naturvärden. Tomtplatsen ligger till största delen också inom ett fornlämningsområde.

Länsstyrelsen har med stöd av 2 kapitlet 12 § lagen (1988:950) om kulturminnen med mera (KML) beslutat att lämna tillstånd till intrång i området, tillståndet gäller inom tomtplatsen för avstyckning.

Länsekologen har muntligen meddelat att området består av delvis sumpmark med låga biologiska värden.

Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:16 och 4:18 har fått tillfälle att lämna synpunkter över på förslaget men inte svarat.

Fastighetsägaren och hyresgästen på Hjälmaryd 4:20 är emot förslaget och anser att en ny lokalisering i framtiden kan komma att påverka möjligheterna för djurhållning i området.

Sökanden har den 22 juni 2010 muntligen meddelat att avloppet planeras att lösas gemensamt med på fastigheten befintligt bostadshus nordväst om den aktuella platsen. Vid samma tillfälle har sökanden meddelat att den alternativa placeringen av bostadshuset på situationsplanen ska gälla.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande ekonomibyggnader.

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att de befintliga lokala förhållandena medger att positivt förhandsbesked på den aktuella platsen kan lämnas. Djurhållningen på angränsande fastighet har inte bedömts vara av den omfattningen att plan- och bygglagens (PBL) allmänna krav på god livsmiljö och goda miljöförhållanden väsentligt åsidosätts. Det aktuella området utgörs av utpräglad jordbruksbygd där boende och djurhållning i närhet till varandra är en så kallad ortsvanlig företeelse. Nämnden bedömer därför att platsen uppfyller de krav på allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet PBL och 3 kapitlet miljöbalken (MB).

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2890 kronor (faktura sänds separat)

Fastighetsägaren och hyresgästen på Hjälmaryd 4:20 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.