Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2010-09-01

Sammanträde 2010-09-01

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Val av justerare: Maarten Bömer (KB)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

3 Lag om brandfarliga och explosiva varor.

Beslut om uppdrag. - Bengt S Gustafsson

4 Ändring av taxa för prövning och tillsyn av vindkraftsanläggningar enligt miljöbalken.

Förslag till kommunfullmäktige. - Ann-Sofi Persson

5 Ändring av taxa för handläggning av vindkraftsanläggningar enligt plan- och bygglagen.

Förslag till kommunfullmäktige. - Ulla Gunnarsson

6 Hamneda-Horn 4:27, Hjulsnäs 1:24, Skafta 1:28 och 1:49, remiss om ansökan om förundersökningstillstånd för expropriation för elledning.

Yttrande till länsstyrelsen. - Henrik Johansson

Information och frågor - Diverse, Plan

7 Detaljplan för Torg 13:4 med flera (före detta Allobi) i Lagan.

Beslut om samråd. - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Plan
- Offentlig toalett- Henrik Johansson

Miljö:

8 Förslag till bildande om naturreservatet Granhultsberget.

Yttrande till länsstyrelsen. - Thomas Hultqvist

9 Nöttja 5:7, 5:8, 13:3 och Brusarp 1:7, förbättring av vandringsstig och anläggande av kanotupptagningsplats.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Thomas Hultqvist

10 Berghem 9:3 och 9:11, försiktighetsmått för utsläpp till luft av flyktiga organiska föroreningar (VOC).

Beslut om föreläggande. - Mathilda Johansson

11 Kånna 9:11, nedskräpning av tomt. - Carina Axelsson/Malin Andersson

Information och frågor - Miljö
- Information om luftmätning - Mathilda Johansson

Bygg:

12 Agunnaryd 1:5, ändrad användning till lägenhet i del av ladugårdsbyggnad.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Jonny Engström

13 Balkarp 3:7, uppförande av en vindmätningsmast.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Jonny Engström

14 Elinge 5:14, Nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

15 Hamneda 4:5, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Jonny Engström

16 Hulan 1:28, nybyggnad av ett fritidshus med tillhörande vedbod.

Ansökan om förhandsbesked. - Jonny Engström

17 Skeen 6:4, tillbyggnad av garage.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

18 Viggsjö 1:2, nybyggnad av ett enbostadshus och garage/stallbyggnad.

Ansökan om förhandsbesked. - Jonny Engström

19 Bolmstad 2:40, avvikelse från beviljat bygglov.

Upphävande av vite. - Uno Samuelsson

20 Hölminge 2:32, nybyggnad av en gäststuga.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

21 Gashult 2:15, ovårdade byggnader.

Utdömande av vite. - Uno Samuelsson

22 Lida 1:3, nybyggnad av två fritidshus och ändring av avloppsanläggning.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

23 Södra Ljungkullen 8, uppförande av mur.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

24 Torg 1:10, ovårdad byggnad.

Beslut om föreläggande med vite. - Uno Samuelsson

25 Vagnen 1, nybyggnad av ett fackverkstorn och en teknikbod.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

26 Vittaryds-Kärragården 1:13, ändrad användning i del av ladugård till lokal för försäljning och lager.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

27 Meddelanden

28 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§143 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar:

Ärende som utgår:

· Ändring av taxa för prövning och tillsyn av vindkraftsanläggningar enligt miljöbalken.

· Kånna 9:11, nedskräpning av tomt.

· Hulan 1:28, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus med tillhörande vedbod.

· Skeen 6:4, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.

· Gashult 2:15, utdömande av vite för ovårdad byggnad.

§144 Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011

Dnr 2010/1966

Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011

Förslag till kommunfullmäktige.

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger miljö- och byggnämnden i uppdrag att ansvara för tillsyn och tillståndsgivning i enlighet med Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011.

Redogörelse för ärendet

En ny lag om brandfarliga och explosiva varor träder i kraft den 1 september 2010.

Förändringarna innebär bland annat att kommunerna övertar polisens uppgifter när det gäller tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor. Uppgifterna omfattar bland annat tillstånd till förvaring och försäljning av fyrverkerier, förråd som finns i samband med sprängningar samt godkännande av föreståndare till nämnda hanteringar. Kommunerna får ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning och tillsyn.

Kommunerna får själva bestämma var handläggningen av tillstånds- respektive tillsynsfrågor gällande brandfarliga och explosiva varor ska ske. Detta ger kommunerna en möjlighet att få en tydligare bild över riskerna i sin kommun.

Ärendet har diskuterats med Räddningstjänsten i Ljungby kommun. Miljö- och byggnämndens förvaltningschef har i skrivelse den 13 augusti 2010 framfört att eftersom miljö- och byggkontoret redan idag har ansvaret för brandfarliga varor är det lämpligt och effektivt att också ansvara för explosiva varor.

§145 Ändring av taxa för handläggning av vindkraftsanläggningar enligt plan- och bygglagen

Förslag till kommunfullmäktige.

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelår att kommunfullmäktige antar taxa för handläggning av vindkraftsanläggningar enligt plan- och bygglagen med objektsfaktor och årgärdsfaktor enligt nedan:

Objektsfaktor = totalhöjden över mark på objektet i meter.

Totalhöjd/verk/ meter

Objektsfaktor

0 = 20

10

> 20 = 50

20

> 50 =120

40

> 120 = 150

50

> 150 = 200

60

> 200

70

Åtgärdsfaktor = typ av åtgärd

Åtgärdsfaktor

Nybyggnad

utom detaljplan

Nybyggnad

inom detaljplan

Bygglov + bygganmälan

12

8

Bygganmälan

5

5

Redogörelse för ärendet

Ljungby kommun har fått in de första ansökningarna om bygglov för vindkraft med någon taxa för handläggningen har inte funnits eftersom frågan inte varit aktuell tidigare.

För att räkna ut avgiften för bygglov och bygganmälan används formeln, grundbelopp x objektsfaktor x åtgärdsfaktor. Grundbeloppet för bygglovstaxan bestämdes till 34 kronor vid sammanträdet den 23 september 2009, § 186.

En beräkning av tidsåtgång för arbetets utförande och en jämförelse med andra kommuner har varit ledande till föreslagen taxa.

Arbetsutskottet föreslog att åtgärdsfaktorn för avgiften skulle vara enligt förslag 1.

Förslag 1

Åtgärdsfaktor

Nybyggnad av verk nummer 1

utom detaljplan

Nybyggnad av verk nummer 1

Inom detaljplan

Nybyggnad av verk nummer 2 och uppåt

Bygglov + bygganmälan

12

8

5

Bygganmälan

5

5

3

Vid nämndens sammanträde framkom ett nytt förslag på åtgärdsfaktorer enligt förslag 2.

Förslag 2

Åtgärdsfaktor

Nybyggnad

utom detaljplan

Nybyggnad

inom detaljplan

Bygglov + bygganmälan

12

8

Bygganmälan

5

5

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar bifall till förslag 2.

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar bifall till förslag 1.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslaget mot varandra och resultatet blev enligt Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Motivering

Nämnden får enligt plan- och bygglagen 11 kapitlet § 5 ta ut avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

§146 Remiss om ansökan om förundersökningstillstånd enligt 7 kapitlet 6 § expropriationslagen om undersökning för expropriation för elledning

Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 404-1940-10, 404-2533-10,

404-2153-10.

Beslut

Miljö- och byggnämnden har ingen erinran emot den ansökan som Svenska Kraftnät begärt hos länsstyrelsen om förundersökningstillstånd enligt 7 kapitlet 6 § expropriationslagen på fastigheterna Hamneda-Horn 4:27, Hjulsnäs 1:24 i Ljungby kommun och Skafta 1:28 samt 1:49 i Markaryds kommun.

Redogörelse för ärendet

Svenska Kraftnät har genom ombud ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd enligt 7 kap 6 § expropriationslagen om förundersökning för elledning inom fastigheterna Hamneda-Horn 4:27, Hjulsnäs 1:24 i Ljungby kommun och Skafta 1:28 samt 1:49 i Markaryds kommun. Fastighetsägarna har inte medgivit Svenska Kraftnät att utföra förundersökning på fastigheterna.

Förundersökningsarbetena har till syfte att utröna lämpligaste sträckning över fastigheterna med hänsyn till pågående och planerad markanvändning samt marförhållanden. Svenska Kraftnät behöver tillstånd att köra på enskilda vägar, beträda tomtmark och mark med skog eller växande gröda, sätta ut stakkäppar, utföra mätningsarbeten, göra arkeologiska och tekniska markundersökningar, samla in under för intrångsvärdering, stämpla träd eller utföra andra undersökning, inventeringar och mätning som är av betydelse för den planerade kraftledning samt att kapa kvistar och fälla träd som skymmer sikten för instrumenten.

§147 Detaljplan för Torg 13:4 med flera i Lagan

Dnr 2009/0566

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar om att samråd får ske över förslag till detaljplan för Torg 13:4 med flera.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren har inkommit med en begäran om planändring för fastigheterna Torg 13:4 och del av Torg 13:1.

Fastighetsägaren har tillfälligt bygglov för en tillbyggnad som delvis ligger på kommunens fastighet Torg 13:1. Syftet med detaljplanen är att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden och att överföra en mindre del av kommunens fastighet 13:1 till fastigheten 13:4.

Planområdet ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt. Området ligger inom norra delen av riksintresseområdet för kulturmiljövården (Trotteslöv, Össlöv och Fallnaveka).

Detaljplanen syftar till att planlägga för industri och handel.

Eftersom planen saknar stöd i översiktsplanen upprättas planprogram. Planprogrammet är utställt för samråd mellan den 24 juni till den 20 augusti 2010.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen.

Det innebär att program upprättas, att planen samråds och ställs ut. Därefter kan kommunfullmäktige anta detaljplanen om inga hinder uppstår.

§148 Förslag till bildande om naturreservatet Granhultsberget

Dnr 2010/1723

Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 511-7072-08.

Beslut

Miljö- och byggnämnden är positiv till bildande av naturreservatet Granhultsberget.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Granhultsberget med en areal på totalt 96 hektar.

Granhultsberget ligger cirka 20 kilometer sydost om Ljungby och söder om Målaskog.

Syftet med reservatet är att bevara och restaurera lövskog, hässlen, barrblandskog och sumpskog där det finns förutsättningar för växter och djur som är beroende av gamla träd, grova träd, hålträd och multnande ved. Hassel ska gynnas särskilt med tanke på förekomst av hasselmus och nötkråka. Förutsättningar ska skapas för att beståndet av murgröna ska finnas kvar.

Skogen i huvudsak ska formas av naturliga processer eller av skötselinsatser som liknar dessa. Granskog ska inom stora delar dock aktivt omföras till lövdominerad skog.

Före detta inägomarker ska om möjligt hävdas eller alternativt skötas på så sätt att kvarvarande naturvärden i möjligaste mån bevaras. Kulturhistoriska lämningar ska vårdas.

Det rörliga friluftslivet ska aktivt gynnas.

Enligt kommunens översiktsplan är området utpekat som ett område med stora naturvärden och geologiska värden.

Länsekologen har muntligen meddelat att han tillstyrker förslaget.

Miljö- och byggnämnden har fått tillfälle att lämna yttrande över bildande av naturreservat samt föreslagen skötselplan.

§149 Förbättring av vandringsstig och anläggande av kanotupptagningsplats

Dnr 2010/1635

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Nöttja 5:7, 5.8, 13:3 och Brusarp 1:7

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för anläggande av stig anpassad för rullstol/kanotvagn och upptagningsplats för kanoter enligt 7 kapitlet, 18b § och 18c §, p.3, miljöbalken.

2. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

3. Andra åtgärder som kan verka privatiserande får inte utföras.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 3 juni 2010.

Platsen ligger inom strandskyddat område för Bolmån cirka 1,5 kilometer norr om Nöttja. Strandskyddet för sjön Bolmån är 100 meter inåt land.

Förslaget innebär att befintlig gångstig breddas längs ån till 1,5 meter för att möjliggöra framkomlighet med rullstol, permobil och kanotvagn. Stigen kommer att grusas upp och förbättras på vissa ställen genom utfyllnad av material. Grävmaskin kommer att behövas på vissa partier bland annat där ett dike behöver ledas under stigen.

Vegetation ska tas ned på utvalda platser för att göra ån åtkomlig för flugfiske från rullstol. Skräptunnor kommer att placeras ut längs stigen för att minska risken för nedskräpning.

Platsen är inte utpekad som riksintresse för friluftsliv eller naturvård av naturvårdsprogrammet i Kronobergs län. I området finns rester av en gammal kvarn och en ovanlig lång intagsränna för vatten till vattenhjulet. Detta är värdefulla kulturlämningar som ska sparas, i anslutning finns också höga naturvärden i form av gamla grova lövträd samt död ved. I nordligaste och sydligaste delen av stigen går den över vanlig åkermark.

Åtgärderna finansieras bland annat genom medel från Bolmenfonden.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

Länsekologen har i yttrande daterat den 8 juni 2010 bedömt att den aktuella stigen och ilandtagningsplatsen för kanoter ska kunna utföras såsom beskrivits i ansökan. Vidare bedöms åtgärderna vara förenliga med strandskyddets syften om hänsyn tas till områdets natur- och kulturvärden. Det innebär bland annat att grova eller döda träd utmed stigen inte får fällas, utan låta stigen ringla fram som den är idag.

Motivering

Åtgärderna i ansökan bedöms vara en enhetlig anläggning inräknat de åtgärder som utförs på land. Då det rör sig om iordningställande av befintlig stig och fiskemöjligheter med tillhörande kanotupptagningsplats och det inte finns någon annan lämplig lokalisering utanför strandskyddet kan det särskilda skäl tillämpas som anges i ansökan.

Upplysningar

Om grävarbeten utförs i vattnet kan det klassas som vattenverksamhet och för sådana åtgärder kan tillstånd behövas från Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Åtgärder som kan verkar som privatiserande på markanvändningen är till exempel uppförande av privatiserande skyltar eller sittgrupper, likaså får inte avgift tas ut från besökare som vill använda anläggningens anordningar.

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

§150 Försiktighetsmått för utsläpp till luft av flyktiga organiska föroreningar (VOC)

Dnr 2009/0339

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Berghem 9:3 och 9:11

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger verksamhetsutövaren om att utsläppet av flyktiga organiska föroreningar (VOC) från Svetruck AB´s verksamhet inte ska överstiga 6,5 ton per kalenderår från och med år 2010.

2. Miljö- och byggnämnden förelägger verksamhetsutövaren att

a) senast den 31 december 2010 redovisa en utredning om alternativa färgsystem med tidplan, eller

b) senast den 31 december 2010 redovisa kostnad för rening per kg renat VOC med kopia på offert och underlag till offerten.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen gav tillstånd för verksamheten 1990. Utsläppsnivån för VOC har ändrats (7/ 7,5/ 8 ton per år) för att slutligen avgöras efter en prövotid till 5 ton per år, vilket förutsätter att verksamheten har en reningsanläggning. Spridningsberäkning har utförts för 5 respektive 8 ton per år.

Det kan vara höga värden i omedelbar närhet av anläggningen men de klingar snabbt av. Risk för människors hälsa bör inte finnas.

Närmsta bostadshus ligger cirka 50 meter från verksamheten och inom planlagt område för industri. Till sammanhängande bostadsområde är det cirka 700 meter.

Det årliga utsläppet av VOC 2002-2009 har varierat mellan 4,9-6,8 ton.

Verksamhetsutövaren har arbetat aktivt med övergång till färg med lägre lösningsmedelshalt. Av kvalitetsskäl planerar verksamhetsutövare ersätta nuvarande lösningsmedelsfattiga lacker med alternativt färgsystem. Verksamhetsutövaren anser att en installation av reningsanläggning medför en orimligt hög kostnad. Energikostnaden kommer bli förhållandevis hög då koncentrationen av lösningsmedel i luften är låg. Lackering i öppna lackboxar medför högt luftflöde. Verksamheten har stora kundanpassade objekt som inte går att lackera inneslutet.

Utsläppet av lösningsmedel består till 60 % av aromater som tillhör de farligare lösningsmedlen. Enligt handling framtagen av miljösamverkan Västra Götaland (april 2009) är en rimlig kostnad 60-120 kronor/kg renat VOC.

För särskilt farliga VOC kan kostnad uppgå till 150 kr/kg renat VOC enligt Naturvårdsverket.

I VOC-föreskriften NFS 2001:11 anges maximalt tillåtna utsläpp för olika verksamheter som har en förbrukning över olika tröskelvärden.

Svetruck AB klassas i 2001:11 som en liten anläggning.

I anmälan redovisas att förbrukningen av VOC kan uppgå till 16 ton per år med utsläpp på 11 ton, vilket innebär att verksamheten inte klassas som en liten anläggning längre. Enligt länsstyrelsen blir beräkning enligt reduktionsplan, 2001:11, missvisande om färg med låg lösningsmedelshalt används. Beräkningsformlerna är inte avpassade till det och ger ett utsläppsmål som blir för högt.

Förslag till beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren.

Verksamhetsutövaren yrkar på att som riktvärde innehålla det beräknade utsläppsmålet i reduktionsplanen enligt VOC-föreskriften, 2001:11 om 8760 kg per år och att senast den 31 maj 2012 redovisa en utredning om framtida användning av alternativa färgsystem.

Vid kommuniceringen svarar bolaget att:

1 ”ska” i förslag till beslut ändras till ”bör”.

2 6,5 ton VOC ändras till 7 ton.

3 31 december 2010 ändras till 31 augusti 2011 eller 31 december 2011.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.

Motivering

Nämnden får enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken meddela föreläggande och förbud.

Enligt 2 kapitlet 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Upplysningar

VOC är en förkortning för volatile organic compounds.

Verksamhetsutövaren var tidigare tillståndspliktigt med miljötillstånd från länsstyrelsen. Förändringar i förordning till miljöbalken medför att bolaget är anmälningspliktigt till kommunal nämnd med ansvar för miljöfarlig verksamhet. Tillståndet har återkallats och anmälan har inkommit till miljö och byggnämnden.

Miljö- och byggkontoret meddelar bolaget försiktighetsmått i ett delegationsbeslut.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§151 Ändrad användning till lägenhet i del av ladugårdsbyggnad

Dnr 2009/2585

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Agunnaryd 1:5

Sökande:
XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för ändrad användning i del av ekonomibyggnad till bostadsutrymme, enligt 7 kapitlet, 18b § och 18c § p.1, miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger intill Agunnarydsjön strax söder om Agunnaryds samhälle. Strandskyddet för Agunnarydsjön är 100 meter inåt land.

Miljö- och byggnämnden har fått kännedom om att södra delen av ladugårdsbyggnaden håller på att ändras till bostadsutrymme. Byggnaderna ligger inom strandskyddat område och i omedelbar närhet till befintligt bostadshus.

I nämndens arkiv finns inga uppgifter om att strandskyddsdispens meddelats eller att bygglov har beviljats.

Sökanden har den 8 januari 2010 ansökt om strandskyddsdispens och bygglov för ändrad användning från ekonomibyggnad till bostadsutrymme. Samtidigt har sökanden lämnat en förklaring till varför åtgärderna påbörjats utan tillstånd. Sökanden uppger att han genom en bekant fått höra att han kunde börja med en del interiöra åtgärder innan bygglov söks.

Åtgärderna som delvis påbörjats genom bland annat uppregling av golv och inneväggar är inte bygglov- eller dispenskrävande.

Som särskilt skäl för dispensen har sökanden angett att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.

Motivering

Den aktuella platsen är ianspråktagen för bebyggelse. Byggnaden har tidigare använts som ladugård och ligger i direkt anslutning till bostadshuset. Såväl den aktuella byggnaden som bostadshuset ligger inom ett område som kan betraktas som en naturlig hemfridszon. Platsen är genom detta redan ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Därav finns det ett särskilt skäl att meddela den sökta dispensen enligt MB 7 kapitel 18 c §.

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

Byggnaden får inte tas i bruk förrän bygglov har beviljats.

§152 Uppförande av en vindmätningsmast

Dnr 2010/0882

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Balkarp 3:7

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Bölminge 1:10, 2:9, Röninge 1:5, länsstyrelsen, Försvarsmakten, Teracom, Luftfartsverket (LFV) sakägare av CNS infrastrukturutrustning, Transportstyrelsen, Halmstad City Airport, Sydvatten, Telia Sonera, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), HI3G och 3GIS.

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för uppförande av en vindmätningsmast till och med den 1 september 2013.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 6 kilometer sydväst om samhället Nöttja.

Förslaget innebär uppförande av en 99 meter hög mast för vindmätning. Mastens placering är tillfällig och sökanden har meddelat att masten kommer att vara borttagen senast 2015. Masten är avsedd för att undersöka vindförhållandena för en framtida vindkraftspark i området.

Enligt kommunens översiktsplan ligger inte platsen inom några utpekade intresseområden. Den aktuella platsen är inte heller prioriterad för vindkraft.

Länsstyrelsen har i beslut daterat den 2 juni 2010 meddelat att de inte har något emot förslaget från naturmiljösynpunkt.

Försvarsmakten har i yttrande daterat den 13 juli 2010 meddelat att de inte har något emot förslaget.

Fastighetsägaren till Bölminge 1:10 har inget emot förslaget.

Länsekologen har i yttrande daterat den 17 augusti 2010 meddelat att platsen utgörs av ett nyligen planterat hygge med trivial vegetation, varför den är mycket lämplig för ändamålet.

Fastighetsägarna till Bölminge 1:5, 1:10, 1:17, 2:10, 2:14, 2:23, Kärr 1:5, Nöttja 6:6, 1:16, Staverhult 1:5 och 1:14 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Teracom, Luftfartsverket (LFV) Sakägare av CNS infrastrukturutrustning, Transportstyrelsen, Halmstad City Airport, Sydvatten, Telia Sonera, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), HI3G och 3GIS har i yttrande, inkommit till miljö- och byggkontoret den 18 augusti, meddelat att de inte har något emot förslaget.

Fastighetsägaren till Röninge 1:5 och Bölminge 2:9 är emot förslaget och framför bland annat att ansökningshandlingarna har varit otydliga vad gäller mastens höjd och den belysningsanordning som kröner masten.

Sökanden har kommunicerats om att nämndens arbetsutskott har föreslagit att tiden begränsas till tre år.

Motivering

Den föreslagna placeringen av vindmätningsmasten ligger såväl utom detaljplan som utom områdesbestämmelser och samlad bebyggelse. Platsen är också belägen inom ett område som i kommunens översiktsplan inte utvisar några motstridiga intressen. Den bebyggelse som ligger närmst i förhållande till den aktuella platsen för masten är lokaliserad med ett avstånd på cirka 920 meter. Med hänsyn till detta avstånd bedöms inte masten skapa några olägenheter för de omkringboende.

Enligt 8 kapitlet 12 § plan- och bygglagen ska lov beviljas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kapitlet, inte ska föregås av detaljplaneläggning, inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven enligt 3 kapitlet 1, 2 och §§.

Bekräftelse bygganmälan

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Detta beslut innebär inte att kommunen på något sätt har tagit ställning till om det kommer att få uppföras en vindkraftspark eller inte i det aktuella området.

Avgift: 6 358 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Bölminge 1:5, 1:10, 1:17, 2:10, 2:14, 2:23, Kärr 1:5, Nöttja 6:6, Röninge, 1:16, Staverhult 1:5 och 1:14 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Röninge 1:5 och Bölminge 2:9 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.Hur man överklagar detta framgår av bifogade anvisningar.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Maarten Bömer (KB) i beredning och beslut i ärendet.

§153 Nybyggnad av en transformatorstation

Dnr 2010/1661

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Elinge 5:14

Sökande:
XXX

Yttrande: Tekniska kontoret och Trafikverket

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en transformatorstation.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger intill gamla järvägsområdet i samhället Hamneda.

Förslaget innebär nybyggnad av en transformatorstation på cirka 6 m2. Transformatorstationen föreslås placeras cirka 10 meter från väg 595. Enligt gällande detaljplan är marken avsedd för järnvägsändamål.

Fastighetsägarna till Elinge 5:46, har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men har inte svarat.

Tekniska kontoret har skriftligen den 27 augusti 2010 meddelat att de inte har några erinringar mot förslaget.

Trafikverket har i yttrande daterat till den 13 augusti 2010 meddelat att de inte har några erinringar mot förslaget.

Motivering

Mindre avvikelse medges från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet, 11 § (bygglov) om placering av transformatorstation på mark avsedd för järnvägsändamål.

Bekräftelse bygganmälan

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 3 128 kronor (faktura sänds separat).

§154 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2010/1252

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Hamneda 4:5

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Hamneda 1:18 och länsekologen

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger utmed gamla Riksväg 1 strax sydväst om Hamnedarondellen.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 8 000 m2.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom utpekat område för:

· Kulturmiljöprogrammet

· Riksintresse kultur

· Mycket stora naturvärden (Klass II)

Länsekologen har i yttrande daterat till den 16 augusti 2010 meddelat att den tänkta byggnaden och avstyckningen ligger på en låg isälvsavlagring delvis beväxt med ängsartad flora på de öppna delarna och med en brukad vall och tallblandskog för övrigt. Floran syns inte innehålla några mera ovanliga arter och har idag ingen hävd. På sikt kommer området troligen att växa igen och växterna försvinna om inte ängs- eller beteshävd återupptas. Detta skulle kunna ske genom intresserade ägare/husbyggare. Då bör byggnader placeras i nu skogbevuxen mark eller väster om markvägen. Sådan hänsyn till områdets värden skapar förutsättningar för ett positivt besked.

Fastighetsägaren till Hamneda 1:18 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Hamneda 1:10 och 4:4 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 890 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Hamneda 1:10 och 4:4 underrättas om beslutet.

§155 Nybyggnad av ett enbostadshus och garage/stallbyggnad

Dnr 2010/1762

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Viggsjö 1:2

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Viggsjö 1:9, 2:5 och länsekologen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus och garage/stallbyggnad.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 2,5 kilometer nordväst om Agunnaryds samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus och stall/garagebyggnad.

Enligt kommunens översiktsplan ligger inte platsen inom några utpekade intresseområden.

Länsekologen har i yttrande daterat den 16 augusti 2010 meddelat att eftersom omfattande markarbeten redan utförts på platsen kunde inte områdets ursprungliga naturvärden bedömas. Relativt intakta stenmurar finns väster och norr om tänkt tomtplats. Ett litet område med naturmarken kvar intill den norra stenmuren har ängsartad flora. Ur landskapsperspektiv bedöms platsen lämplig om byggnadernas form och färg anpassas till bygdens tradition.

Fastighetsägarna till Viggsjö 1:9 och 2:5 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Viggsjö 1:2 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 890 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Viggsjö 1:2 underrättas om beslutet.

§156 Avvikelse från beviljat bygglov

Dnr 2003/0647

Upphävande av vite.

Fastighet: Bolmstad 2:40

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver vitet från den 3 februari 2010, § 10.

Redogörelse för ärendet

Bygglov beviljades på delegation den 19 maj 2003 för nybyggnad av ett fritidshus och carport/förråd. Miljö- och byggnämnden beviljade den 25 september 2003, § 157, bygglov för ett reviderat förslag gällande placeringen av carport/ förrådsbyggnaden. Revideringen innebar att byggnaden flyttades från fastighetens norra del till fastighetens sydöstra hörn.

Efter inmätning av byggnaderna har det framkommit att bygglovet har frångåtts gällande uthusbyggnadens (carporten/förrådet) placering på fastighetens sydöstra hörn.

Enligt bygglovsbeslutet skulle uthuset placeras 0,5 meter från gränserna mot fastigheterna Bolmstad 2:41 och Bolmstad 2:8.

Inmätningen visar att byggnaden har placerats så att byggnaden är uppförd 0,65 meter in på fastigheten Bolmstad 2:41 och 0,62 meter in på fastigheten

Bolmstad 2:8.

Fastighetsägaren har i brev daterat den 16 november 2009 uppmanats att lämna in en skriftlig förklaring till nämnden över varför byggnaden har placerats i strid mot bygglovet senast den 15 december 2009.

Fastighetsägaren har i brev daterat den 20 januari 2010 lämnat följande förklaring.

”Huset är byggt enligt gällande bygglovsritningar. Huvudbyggnaden är utsatt av Ljungby kommun och garagebyggnaden är utsatt från anvisad källa.”

Fastighetsägaren till Bolmstad 2:8 har i brev daterat den 10 januari 2010 begärt att nämnden ingriper för att åstadkomma rättelse.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 3 februari 2010, § 10 förelades Göran och Ingrid Hanemyr, vid ett vite på 5000 kronor vardera, att utföra rättelse så att byggnaden placeras enligt beviljat bygglov den 25 september 2003, § 157. Rättelsen ska vara utförd senast den 1 juni 2010. Byggnadsavgift togs ut och bestämdes till 500 kronor.

Vid besök på platsen den 25 augusti 2010 har konstaterats att rättelse har skett.

På grund av jäv deltog inte Jimmy Persson (ALT) i beredning och beslut i ärendet.

§157 Nybyggnad av en gäststuga

Dnr 2010/1437

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hölminge 2:32

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Hölminge 2:16.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en gäststuga.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger inom det detaljplanerade fritidsområdet Hölminge Norregård cirka 2,5 kilometer norr om Bolmstad hamn.

Förslaget innebär nybyggnad av en gäststuga på cirka 26 m2. Gäststugan planeras innehålla toalett/dusch och allrum.

Gäststugan planeras placeras 2 meter från gränsen till den obebyggda fastigheten Hölminge 2:16.

Fastighetsägarna till Hölminge 2:16 motsätter sig förslaget. De anser att gäststugans placering kommer att få en negativ inverkan på deras möjligheter att fritt placera framtida byggnation på tomten och anser också att gäststugans placering kommer att ha en negativ påverkan på fastighetens värde. De har godtagit att byggnaden uppförs två meter från gränsen men med en placering längre söderut på tomten.

Sökanden har den 23 augusti 2010 lämnat in en förklaring och angivit de särskilda skäl över varför byggnaden önskas placeras enligt inlämnat förslag. Placeringen är vald för att använda ytan mellan husen för gemensamheten och närhet till kök i huvudbyggnaden. Placeringen av gäststugans entré ska vara med god översikt över tomten. Vid en placering längre söderut enligt förslag från fastighetsägarna till Hölminge 2:16, skulle byggnaden hamna i ett skuggigt läge på grund av stora tallar på angränsande mark.

Motivering

För det aktuella området gäller en byggnadsplan som fastställts den 9 juni 1987. Planen ska enligt 17 kapitlet 4 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10) gälla som detaljplan enligt denna lag. Eftersom planen saknar bestämmelser för det aktuelle område om byggnads minsta avstånd till granntomt, gäller enligt tredje stycket i samma stadgande att 39 § i den numera upphävda byggnadsstadgan (1959:612), BS, ska tillämpas som bestämmelse i planen.

Enligt 39 § andra stycket BS får byggnad inte placeras på mindre avstånd från gränsen mot granntomt än 4,5 meter. Om det finns särskilda skäl och kan ske utan men för granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området försvåras, får nämnden enligt paragrafens tredje stycke medge undantag från nämnda bestämmelse.

Nämnden bedömer att det sökanden redovisat utgör särskilda skäl för att medge undantag från planens huvudregel om minsta avstånd till grannfastighet. De olägenheter som byggnaden kan förorsaka för grannfastigheten är enligt nämndens mening inte av den karaktär att de kan anses utgöra sådant men som hindrar att undantag medges.

Nämnden medger undantag från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i PBL 17 kapitlet, 4 § (närmare tomtgräns än 4,5 meter).

Bekräftelse bygganmälan

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan över vatten- och avloppsinstallationen samt brandskyddet ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan dessa arbeten påbörjas.

Yrkande

Maarten Bömer yrkar att bygglov beviljas för nybyggnad av gäststugan.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 3 468 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Hölminge 2:16 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§158 Nybyggnad av två fritidshus och ändring av avloppsanläggning

Dnr 2010/1042

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Lida 1:3

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen och länsstyrelsen.

Beslut

1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av två stycken fritidshus samt anordnande av avloppsanläggning, enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

2. Tomtplatserna ska avgränsas mot strandskyddat område med staket eller liknande enligt situationsplan som inkom den 28 maj 2010.

Redogörelse för ärendet

Ansökan inkom den 28 maj 2010.

Platsen ligger på östra sidan av Bolmsö, cirka en kilometer söder om Bolmsö skola.

Förslaget innebär nybyggnad av två fritidshus inom strandskyddat område. Tomterna planeras att avstyckas och bli cirka 800 m2 vardera. De planerade tomterna avgränsas mot sjösidan av fyra stycken bebyggda och avstyckade tomter.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Hela Bolmsö ligger inom ett riksintresseområde för friluftsliv.

Länsstyrelsen har i beslut den 26 augusti 2010 lämnat tillstånd till intrång i fornlämningsområde.

Länsekologen har i yttrande daterat den 17 augusti 2010 noterat att tomtplatserna omfattar alldaglig och delvis omvandlad mark med liten betydelse som livsmiljö och har liten betydelse som strandnära livsmiljö. Området som är tänkt för en ny infiltrationsanläggning bedömer länsekologen inte heller vara av sådan betydelse som strandnära livsmiljö att den inte kan undvaras.

Sökanden har i sin ansökan som särskilda skäl angivit:

· En väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering gör att området är väl avskilt från området närmast strandlinjen.

· Allmänt/angeläget intresse är landsbygdsutveckling inom strandnära läge. Platsen är avskuren från stranden med fastigheter och väg.

Yrkande

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar avslag till ansökan om dispens.

Maarten Bömer (KB) yrkar att ansökan om strandskyddsdispens ska meddelas för nybyggnad av två fritidshus och ändring av avloppsanläggningen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Maarten Bömers (KB) yrkande ska gälla.

Motivering

Bedömningen görs att djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet inte heller försämras. Förslaget bör därför inte heller motverka strandskyddets syften.

Särskilt skäl till dispensen är att platsen är väl avskild från området närmast strandlinjen av bebyggelse.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

I samband med handläggningen av ärendet har det framkommit att otillåtna, privatiserande åtgärder har utförts i anslutning till de befintliga tomterna mot sjösidan. Detta kommer att behandlas som ett separat tillsynsärende.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

§159 Uppförande av mur

Dnr 2010/0974

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Södra Ljungkullen 8

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Södra Ljungkullen 6

Beslut

Bygglov beviljas för uppförande av en mur.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär uppförande av en mur som är 1,8 meter hög och 20 meter lång. Muren kommer att uppföras med betongblock typ Benders Megaloc.

Muren placeras på den egna fastigheten omedelbart intill gränsen mot Södra Ljungkullen 6.

Sökanden önskar uppföra muren för att förhindra obehöriga att ta sig in på fastigheten från den angränsande fastigheten som i nuläget är obebyggd.

Fastighetsägaren till Södra Ljungkullen 6 har inget emot förslaget.

Upplysningar

Bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden lämpligen i samband med bygganmälan.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1 054 kronor (faktura sänds separat)

§160 Ovårdad byggnad

Dnr 2008/2677

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Torg 1:10

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, att senast den 31 maj 2011 ha rivit och bortforslat byggnaden på fastigheten Torg 1:10.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har inkommit klagomål och anmälningar om att byggnaden på fastigheten är ovårdad och håller på att förfalla.

Enligt plan- och bygglagens 3 kapitel 13 §, ska byggnaders yttre hållas i vårdat skick.

Vid besök på platsen har konstaterats att byggnaden inte har underhållits under en längre tid och därmed har börjat förfalla kraftigt.

Miljö- och byggkontoret har i brev daterat den 5 november 2009 begärt en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder som planeras vidtas med byggnaden.

Svar inkom den 17 november 2009 om att fastigheten var till salu.

I brev daterat den 10 juni 2010 har en ny begäran skickats till fastighetsägaren om att lämna in en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder som tänker vidtas samt redogöra för den långsiktiga användningen för fastigheten. Svar skulle vara inlämnat senast den 10 juli 2010. Någon redogörelse har inte lämnats in.

Fastighetsägaren har upplysts om att ärendet kommer att behandlas på miljö- och byggnämndens sammanträde den 1 september 2010.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag om rivning har kommunicerats med sökanden i brev daterat den 20 augusti 2010.

Enligt miljökontorets noteringar har inspektioner av verksamheten skett vid ett flertal tillfällen. Vid en inspektion under april månad 2007 meddelade fastighetsägaren att befintlig byggnad skulle rivas och en ny byggnad skulle uppföras. Miljökontoret har ett flertal krav för fastigheten i övrigt som ska uppfyllas.

Motivering

Nämnden bedömer att byggnaden har tillåtits förfalla så kraftigt att byggnaden ska rivas.

Upplysningar

Miljökontorets tidigare krav på fastigheten kommer att följas upp i samband med rivningen.

Rivningslov ska sökas innan rivningsarbetena påbörjas.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§161 Nybyggnad av ett fackverkstorn och en teknikbod

Dnr 2010/0855

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Vagnen 1

Sökande:
XXX

Yttrande: Tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fackverkstorn och en teknikbod.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär uppförande av ett 33 meter högt fackverkstorn och en teknikbod med en byggnadsarea på 5,5 m2.

Enligt gällande detaljplan (P 98/22) är området avsett för industriändamål. Högsta höjd för byggnader är angiven till 24 meter.

Teknikboden planeras att placeras närmare fastighetsgränsen till Lamellen 12 än 4,5 meter. Lamellen 12 ägs av Ljungby kommun.

Ljungby kommun har lämnat sitt medgivande till förslaget.

Fastighetsägarna till Lamellen 11, 13 och 14 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Motivering

Detaljplanen anger ingen totalhöjd för byggnader eller andra anläggningar. Nämnden gör bedömningen att förslaget inte strider mot detaljplanen.

Undantag medges från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 17 kapitel, 4 § (närmare tomtgräns än 4,5 meter).

Upplysningar

Bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Avgift: 3 740 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Lamellen 11, 13 och 14 underrättas om beslutet.

§162 Ändrad användning i del av ladugård till lokal för försäljning och lager

Dnr 2010/1812

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Vittaryds-Kärragården 1:13

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Johanneshus 3:1 och

Vittaryds-Kärragården 1:14.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning i del av ladugård till lokal för försäljning och lager.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka två kilometer nordväst om Vittaryds samhälle och vid den allmänna vägen mot Skällandsö.

Förslaget innebär ändrad användning i del av ladugård till lokal för försäljning och lager. Berörd yta är cirka 168 m2. Försäljningen avser jaktrelaterade produkter, dock inte vapen.

Fastighetsägarna till Johanneshus 3:1 och Vittaryds-Kärragården 1:14 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Vittaryds-Kärragården 1:12 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Upplysningar

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Avgift: 4 080 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Vittaryds-Kärragården 1:12 underrättas om beslutet.

§163 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 8 juni till den 23 augusti 2010.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 9 augusti 2010, ianspråktagande av offentlig plats för anordnandet av ”Ljungby-dagarna”.

2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 21 juli 2010, offentlig danstillställning i Odensjö hembygdspark.

3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 22 juli 2010, Bolmendagen med arrangemang runt sjön Bolmen.

4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 21 juli 2010, offentlig danstillställning i Vrågården.

5. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 22 juli 2010, offentlig cirkustillställning vid Sunnerbohallen.

6. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 14 juni 2010, uteservering Hegi Kiosk.

7. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 5 juli 2010, uteservering Ljungby FN-förening/Världsbutiken.

8. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 26 augusti 2010, seriespel och träningsmatcher under säsongen 2010/2011 IF Troja-Ljungby.

9. Beslut från länsstyrelsen daterad den 16 juli 2010, tillstånd till intrång i fornlämning Hå 6:2.

10. Beslut från länsstyrelsen daterad den 10 jun i 2010, bidrag upprustning av magasinbyggnad inom fastigheten Odensjö 3:13.

11. Beslut från länsstyrelsen daterad den 14 juni 2010, bidrag till projektet ”Hus med historia” inom fastigheten Elinge 18:1.

12. Beslut från länsstyrelsen daterad den 27 juli 2010, anmälan om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstationer i Målaskog-Tesås.

13. Beslut från länsstyrelsen daterad den 14 juli 2010, anmälan om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstation i Hamneda-Boarp.

14. Beslut från länsstyrelsen daterad den 14 juli 2010, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstation i Sunnerå-Boastad.

15. Beslut från länsstyrelsen daterad den 7 juni 2010, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstation i Bolmstad-Äpplanäs.

16. Beslut från länsstyrelsen daterad den 10 juni 2010, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstation i S Älmtåsa-Stockhult.

17. Beslut från länsstyrelsen daterad den 21 juni 2010, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstation i Tutaryd-Österlund.

18. Beslut från länsstyrelsen daterad den 18 juni 2010, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstation i Käskhult-Askenäs.

19. Tjänsteanteckning från länsstyrelsen daterad den 30 juni 2010, uppskov till den 30 november 2010 för att slutföra planerade arbeten vid Garveriet i Ryssby.

20. Laga kraftbevis för detaljplanen Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby.

21. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§164 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 8 juni till den 23 augusti 2010

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Strandskyddsdispenser

· Slutbevis