Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2010-10-27

Sammanträde 2010-10-27

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Val av justerare: Jonna Nielsen

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

3 Budget 2011

Beslut om godkännande. - Bengt S Gustafsson

4 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2011. Beslut om antagande. - Bengt S Gustafsson

5 Kvartersnamn och gatunamn inom detaljplanen för Rosendal vid Ljungby södra infart samt namn på ny cirkulationsplats vid Vadgatan.

Fastställande av namn. - Bengt S Gustafsson

Information och frågor - Diverse
• Jämställdhetsövning, cirka 30 minuter - Anna Aracsy och Jonny Engström

Miljö:

6 Hjulet 5, krav på åtgärder angående spillzoner, oljeavskiljare med mera.

Beslut om föreläggande. - Ann-Sofi Persson

7 Hjulet 5, krav om att utföra provtagning från tvätthall med mera.

Beslut om föreläggande. - Ann-Sofi Persson

Information och frågor - Miljö
• Projekt tillfälligt boende - Bertil Bengtsson mfl
• Hög- och normal skyddsnivå för avloppsanläggningar. - Malin Andersson

Plan

8 Planuppdrag för del av Ljungby 7:77 vid Ljungsjöverket i Ljungby.

Upphävande av planuppdrag. - Henrik Johansson

9 Detaljplan för del av Södra Ljunga.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson

10 Detaljplan för del av Hamneda.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan
• Strandskyddsplanen - Ulla Gunnarsson
• Programsamråd Rosa huset - Henrik Johansson

Bygg:

11 Bläcksvampen 10, uppförande av plank.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

12 Klockaren 5, ändrad användning till lokal för tatuering.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

13 Ljungby 14:7, nybyggnad av offentlig toalett.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

14 Oxeln 5, ändrad användning i del av enbostadshus till lokal för fotvård.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

15 Åby 3:78, rivning av skolbyggnad.

Ansökan om rivningslov. - Margaretha Mysigh

16 Dörarp 5:75, tillbyggnad av enbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

17 Gashult 2:15, ovårdade byggnader.

Utdömande av vite. - Uno Samuelsson

18 Hölminge 4:13, tillbyggnad av fritidshus

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

19 Hulan 1:28, nybyggnad av ett fritidshus med tillhörande vedbod.

Ansökan om förhandsbesked. - Jonny Engström

20 Hå 1:27, ovårdad byggnad

Beslut om föreläggande. - Jonny Engström

21 Lidhult 1:334, uppställning av kontorsmoduler.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Jonny Engström

Information och frågor - Bygg

22 Meddelanden

23 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§178 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar:

Ärende som utgår:

· Dörarp 5:75, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

· Hå 1:27, ovårdad byggnad.

· Åby 3:78, ansökan om rivningslov av skolbyggnad.

Nytillkomna ärenden:

· Berghem 9:3 och 9:11, yttrande till länsstyrelsen angående överklagande om försiktighetsmått för utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar, VOC.

§179 Budget 2011

Dnr 2010/0732

Godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner förslaget till detaljerad driftbudget 2011, daterad den 4 oktober 2010.

Redogörelse för ärendet

Enligt kommunallagen är kommunen skyldig att upprätta en ekonomisk plan för de kommande tre åren. I likhet med tidigare år ska en detaljerad driftbudget upprättas för år ett, 2011. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni. Nämnderna beslutar om sina budgetar. Nämndsbudgeten får inte avvika beloppsmässigt från budgeten som beslutats av kommunfullmäktige.

Budgetarbetet ska ske enligt följande:

· Ekonomiavdelningen lämnar nettobudget på förvaltningsnivå till förvaltningen.

· Förvaltningarna sammanställer och bearbetar budgeten.

· Förvaltningarnas budgetar har presenterats på ett sådant sätt att det klart framgår vilka prestationer som ska genomföras under budgetåret, till vilket pris eller till vilken kvalitet.

· Budgetering ska minst ske på ansvar, konto (2 eller 4 positioner) samt verksamhet 5 positioner.

Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2011 och plan för 2012-2015

den 15 juni 2010, § 64.

§180 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2011

Dnr 2010/2400

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar följande sammanträdesdatum för 2011:

Miljö- och byggnämndens sammanträde (i regel onsdagar klockan 8.00)
19 januari 31 augusti
16 februari 21 september
23 mars 19 oktober
20 april 23 november
25 maj 14 december eftermiddag
15 juni

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (i regel onsdagar klockan 8:00)
2 februari 17 augusti
9 mars 7 september
6 april 5 oktober
11 maj 9 november
1 juni 30 november


Ärendegenomgång (i regel måndagar klockan 10:00)
10 januari 8 augusti
24 januari 29 augusti
28 februari 26 september
28 mars 28 oktober
2 maj 21 november
23 maj

§181 Kvartersnamn och gatunamn inom detaljplanen för Rosendal vid Ljungby södra infart

Dnr 2010/2061

Fastställande av namn.

Beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer kvartersnamnen Trädet och Stammen samt gatunamnet Nyponvägen.

Redogörelse för ärendet

Med anledning av att detaljplanen för Rosendals verksamhetsområde har vunnit laga kraft behövs ett nytt gatunamn och nya kvartersnamn för området.

Tekniska kontoret föreslår att miljö- och byggnämnden fastställer följande:

Kvartersnamn

· Trädet

· Stammen

Gatunamn

· Nyponvägen

Förslagen har diskuterat i projektgruppen.

§182 Krav på åtgärder angående spillzoner, oljeavskiljare med mera

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Hjulet 5

Verksamhets-

utövare: XXX

Yttrande: Tekniska kontoret

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX med stöd av miljöbalken 26 kapitel 9 och 21 §§ om att:

1. senast den 30 juni 2011 avleda dagvatten från spillzonen vid tankningsplatsen genom oljeavskiljare till dagvattennätet.

2. senast den 31 mars 2011 inkomma med en redovisning till miljökontoret med vilka åtgärder som planeras vidtas för att uppfylla punkten 1 ovan. Redovisa vilken oljeavskiljare som planeras anslutas till spillzonerna, typ och volym på oljeavskiljaren samt ett beräkningsunderlag som visar om oljeavskiljaren är dimensionerad för det flöde den belastas med.

Datumet i punkten 1 ovan ersätter datumet enligt punkten A2 i tidigare delegationsbeslut den 23 juni 2009, dnr 2008/2190, det vill säga den 1 juni 2010 ersätts med den 30 juni 2011.

Punkten A8, A9 samt B2 – B5 i delegationsbeslut den 23 juni 2009, dnr 2008/2190 upphävs.

Redogörelse för ärendet

Verksamhetsutövaren inkom den 4 november 2008 med en anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Hjulet 5. Verksamheten är en anmälningspliktig drivmedelshantering där mer än 4 000 m3 diesel hanteras per år. På fastigheten finns även lokaler för kemikalielagring och en lastbilstvätt.

Efter det att anmälan inkom till miljökontoret har flera tillsynsbesök utförts och verksamheten har efter hand utfört flera förebyggande åtgärder.

I delegationsbeslut den 23 juni 2009 beslutades om vilka försiktighetsmått som gäller för verksamheten samt ett föreläggande om att verksamhetsutövaren skulle genomföra vissa undersökningar och inkomma med förslag på förebyggande åtgärder.

Under 2010 har det konstaterats att lastbilstvätten inte ingår i verksamheten, utan tillhör en annan verksamhet. Det är samma kontaktperson för båda bolagen. Det har konstaterats att vissa punkter i beslutet från den 23 juni 2009 inte efterlevs.

I och med det behövs ett nytt föreläggande om åtgärder. Vissa delar i det tidigare beslutet behöver även upphävas och i stället riktas till den andra verksamhetsutövaren.

Spillzonen vid dieselanläggningen är kopplad genom en oljeavskiljare till spillvattennätet. Vattnet leds till kommunens reningsverk. Tvätthallen som ingår i den andra verksamheten kopplad till samma oljeavskiljare.

Miljökontoret har framfört vid inspektioner och ställt krav i tidigare beslut att spillzonen vid dieselanläggningen och tvätthallen ska anslutas till separata avloppssystem. Spillzoner vid dieselanläggningen ska ledas genom oljeavskiljare till dagvattennätet.

Vattnet i tvätthallen ska avledas genom en separat oljeavskiljare till spillvattennätet. Dessutom kan krav ställas på kompletterande rening. Spillvattnet från tvätthallen hanteras i separat ärende riktat till den andra verksamheten..

Tekniska kontoret har i yttrande meddelat att avloppsreningsverket i Ljungby är hårt belastat och att de arbetar med att få bort så mycket av dagvattnet som möjligt. Dag(regn)- och dränvatten får inte avledas till en spillvattenförande ledning.

På fastigheten finns en servisledning för dagvatten upprättad och omkoppling av spillzonen ska ske dit.

Verksamhetsutövaren har haft möjlighet att lämna synpunkter på tekniska kontorets yttrande men inte svarat.

Motivering

Enligt miljöbalkens 26 kapitel 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de föreläggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas. Enligt 21§ samma kapitel får tillsynsmyndigheten begära in de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Innan åtgärder vidtas med omkoppling av spillzonen vill miljökontoret att uppgifter lämnas in på vilken typ och volym på den oljeavskiljare som avses att användas.

Enligt Miljöbalken 2 kapitlet 3 § ska verksamhetsutövaren utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheten påverkar människors hälsa eller miljö negativt.

Enligt Ljungby kommuns ”riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter” ska dagvatten inte anslutas till spillvattennätet.

Idag är spillzonen vid dieselanläggningen kopplad till samma oljeavskiljare som den tvätthall som finns på fastigheten.

Nämnden anser att spillzonen och tvätthallen ska ha separata avloppssystem. Anledningen är att spillzonen belastas med dagvatten och ska därför avledas till dagvattennätet.

Eftersom dieselanläggningar belastas med oljespill, behöver vattnet genomgå oljeavskiljning innan det leds vidare till dagvattennätet. Vidare kan dagvatten från spillzonen späda ut spillvattnet från tvätthallen vilket medför att kontrollen av föroreningsinnehållet i tvättvattnet försvåras.

Enligt ABVA ”Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län”, får fortsatt tillförsel av dag- och dränvatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet upprättats. Enligt tekniska kontoret finns en servisledning för dagvatten upprättad.

Vissa avsnitt i tidigare beslut daterat den 23 juni 2009, dnr 2008/2190 som är ställt till verksamheten, upphävs i och med att de delarna av beslutet reglerar den andra verksamheten.

Upplysningar

Den andra verksamheten ansökte 2008 om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning på Hjulet 5 (dnr 2008/0465). I ärendet angavs att betongplattor vid tankningsställen har brunnar anslutna till fastighetens dagvattensystem genom en oljeavskiljare.

Kontakta byggkontoret för att undersöka om installation eller ändring av oljeavskiljare kräver bygganmälan.

Enligt tekniska kontoret finns servisledning för dagvatten upprättad och omkoppling av spillzonen ska ske dit.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§183 Krav om att utföra provtagning från tvätthall med mera

Dnr 2010/2327

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Hjulet 5

Verksamhets-

utövare: XXX

Yttrande: Tekniska kontoret

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX med stöd av miljöbalken 26 kapitel 9 § att följa nedanstående försiktighetsmått:

a. Maximal mängd föroreningar från fordonstvätten ska per fordon och räknat
som ett genomsnitt per månad inte överstiga:

Samlingsparameter: bly, krom, nickel 30 mg/fordon

Kadmium 0,75 mg/fordon

Zink 150 mg/fordon

Mineralolja 3 g/fordon

Senast 30 juni 2011 ska utgående vatten från tvätten klara utsläppsmängden ovan. Utsläppsmängden avser tunga fordon som lastbil eller buss.

b. Spillvatten som avleds till kommunens spillvattennät ska som riktvärde följa de halter som anges i gällande ”Riktvärdeslista för industrier i Ljungby kommun”, utgiven av tekniska kontoret i Ljungby.

c. Spillvatten från verkstad och tvätthall ska ledas genom oljeavskiljare till spillvattennätet. Om utsläppsnivåerna enligt punkt 1a och 1b överskrids, kan krav på kompletterande rening krävas.

2. Verksamheten föreläggs med stöd av 26 kapitlet 9, 21 och 22 §§ att genomföra följande undersökningar och inkomma med följande uppgifter:

a. Vid ett tillfälle mellan oktober 2010 till januari 2011 utföra provtagning på utgående spillvatten från tvätthallen. Provtagningen ska utföras av godkänd provtagare enligt bifogad provtagningsinstruktion. Proven ska analyseras avseende på pH, BOD7, CODCr, oljeindex, bly, krom, nickel, kadmium och zink. Resultatet från provtagningen ska redovisas i en provtagningsrapport. Redovisningen ska innehålla en redogörelse över hur provtagningen gått till, vem som utfört provtagningen, antal tvättade fordon under provtagningsperioden, vattenåtgång per tvättat fordon, kopia på analysresultat samt en redovisning över mängden föroreningar från fordonstvätten. Redovisningen ska vara miljökontoret tillhanda senast den 25 februari 2011.

b. Senast den 31 mars 2011 inkomma med förslag på vilka åtgärder som kommer att vidtas för att försäkra att spillvatten från verkstad och fordonstvätt klarar försiktighetsmåtten enligt punkterna 1a-1c ovan. Redovisa vilken oljeavskiljare som kommer att vara ansluten, typ och volym på oljeavskiljaren samt ett beräkningsunderlag som visar om oljeavskiljaren är dimensionerad för det flöde den belastas med.

c. Senast den 31 mars 2011 redovisa om oljeavskiljaren vid uppställningsplatsen för lastbilar är i bruk. Uppgifter ska lämnas in till miljökontoret om den är kopplad till dagvattennätet eller spillvattennätet samt uppgifter på typ av oljeavskiljare, volym samt ett beräkningsunderlag som visar om den är dimensionerad för det flöde den belastas med.

Redogörelse för ärendet

Verksamheten har sin verksamhet på Hjulet 5. I verksamheten ingår en tvätthall för tvätt av tunga fordon. Cirka 200 tunga fordon tvättas per år med högtryck och tvättkemikalier. På samma fastighet bedriver även en annan verksamhet.

I miljökontorets register har lastbilstvätten tidigare ingått i den andra verksamheten. Under 2010 har det konstaterats att tvätten i stället ska ingå i denna verksamhet. Det är samma kontaktperson för båda bolagen. I och med detta behöver nytt beslut om tvätten fattas med försiktighetsmått som riktas till den andra verksamheten.

Spillvattnet i tvätthallen och verkstaden på fastigheten är kopplad till en oljeavskiljare som leds till kommunens reningsverk. Till samma oljeavskiljare är spillzoner vid dieselanläggningen kopplad. Dieselanläggningen ägs av den andra verksamheten.

Miljökontoret har framfört vid inspektioner och i tidigare beslut att spillzonen vid dieselanläggningen och tvätthallen ska anslutas till separata avloppssystem. Vattnet i tvätthallen ska avledas genom separat oljeavskiljare till spillvattennätet. Dessutom kan krav komma att ställas på kompletterande rening. Spillzoner vid dieselanläggningen ska ledas genom oljeavskiljare till dagvattennätet. Dagvattnet från spillzonen hanteras i separat ärende riktat till den andra verksamheten.

Tekniska kontoret har i yttrande bland annat meddelat att i kommunens ”riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter” finns de vanligast förekommande föroreningsparametrarna angivna samt riktvärde som ska följas. Vidare anser de att en analys av spillvattnet behöver genomföras. Av yttrandet framgår även att spillzonen vid dieselanläggningen ska kopplas om till dagvattenledning.

Den andra verksamheten har haft möjlighet att lämna synpunkter på tekniska kontorets yttrande men inte svarat.

Motivering

Enligt miljöbalkens 26 kapitel 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de föreläggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten begära in de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 22 § är den som bedriver verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. För att kunna avgöra om fordonstvätten klarar kraven i ”policyn för fordonstvättar” samt ”riktvärdeslista” krävs en provtagning av utgående spillvatten.

Enligt Miljöbalken 2 kapitlet. 3 § ska verksamhetsutövaren utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheten påverkar människors hälsa eller miljö negativt.

Policy för fordonstvättar i Ljungby kommun”, antagen av miljö- och byggnämnden den 17 november 2004, innehåller riktlinjer för reningsteknik och utsläppsmängder för fordonstvättar. Policyn innehåller riktlinjer utifrån vad kommunerna i Kronobergs län bedömer vara möjligt och skäligt enligt miljöbalkens hänsynsregler, 2 kapitlet 3 § och 5-7 §§.

Industriellt avloppsvatten får inte överskrida de riktvärden av ämnen som finns i ”riktvärdeslista för industrier i Ljungby kommun".

Idag är spillzonen vid dieselanläggningen kopplad till samma oljeavskiljare som den tvätthall som finns på fastigheten. Nämnden anser att spillzonen och tvätthallen ska ha separata avloppssystem. Anledningen är att spillzonen belastas med dagvatten och ska därför avledas till dagvattennätet. Vidare kan dagvatten från spillzonen späda ut spillvattnet från tvätthallen vilket medför att kontrollen av föroreningsinnehållet i tvättvattnet försvåras.

Upplysningar

Kontakta byggkontoret för att undersöka om installation eller ändring av oljeavskiljare kräver en bygganmälan.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§184 Överklagande om försiktighetsmått för utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar, VOC

Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 505-3375-10

Fastighet: Berghem 9:3 och 9:11

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande.

Nämnden anser att det inte har tillkommit några nya uppgifter i ärendet

som ger anledning till att ompröva beslutet från den 1 september 2010, § 150.

Verksamhetens årliga utsläpp av VOC 2002-2009 har varierat mellan 4,9-6,8 ton.

Under 2006 var det årliga utsläppet 6110 kg, 2008 5927 kg och 2009 6260 kg.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 1 september 2010, § 150 begränsades det årliga utsläppet till 6500 kg. Nivån innebär att företaget kan ha samma omfattning på utsläpp som under de senaste föregående åren.

Samtidigt ska bolaget arbeta med en redovisning av kostnad för reducering av VOC eller möjligheten att övergå till alternativt färgsystem.

Vid ett möte på bolaget i maj 2010 framförde bolaget att det kan bli aktuellt med byte av färgsystem.

Miljö- och byggnämnden har inte begränsat det årliga utsläppet av VOC till 5 ton enligt tillståndsbeslutat 2004. Istället ska begränsningen bestämmas utifrån de kostnader eller andra omständigheter och fakta som tillkommer.

Det kan inte anses rimligt att tillmötesgå bolagets yrkande om 8760 kg per år utan ett beslutsunderlag som motiverar en nivå som är 75% högre än vad länsstyrelsen kom fram till vid tillståndsprövningen 2003-2004.

Det beslutsunderlag som miljö- och byggnämnden fått från bolaget har inte motiverat en så stor ökning. Dessutom ska nämnden ta hänsyn till exempelvis regionala mål för miljökvallitet, att anläggningen ligger nära centralorten i kommunen samt att den vanligaste vindriktning är i riktning mot tätorten.

En kostad mellan 60-120 kronor per kg renat VOC anses vara acceptabelt (handledning miljösamverkan Västra Götaland 2009, kostnaden är bedömd sommaren 2008). För de farligare sorterna kan kostnaden vara mycket högre, upp till 150 kr per kg renat VOC.

I Naturvårdsverkets rapport 4395, beräkning av kostnader för miljöskyddsinvesteringar, finns uppgifter om hur kostnader för olika åtgärder bör beräknas.

§185 Planuppdrag för del av Ljungby 7:77 vid Ljungsjöverket i Ljungby

Dnr 2010/0828

Upphävande av planuppdrag.

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver planuppdraget för del av Ljungby 7:77 vid Ljungsjöverket i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden beslutade den 16 juni 2010 § 111 om att ge plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Ljungby 7:77. Syftet med planändringen var att möjliggöra en vändplan för transportbilar.

XXX har begärt att planarbetet ska avslutas.

Plankontoret föreslår därför att planuppdraget upphävs och att ärendet avskrivs.

§186 Detaljplan för del av Södra Ljunga

Dnr 2010/1770

Beslut om planutredning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att göra en planutredning för området öster om skolan och dels för området väster och norr om befintlig bebyggelse i Södra Ljunga.

Redogörelse för ärendet

Sockenrådet i Södra Ljunga har inkommit med en skrivelse med begäran om att kommunen köper in mark öster om skolan i Södra Ljunga. De vill också att den kommunala marken väster och norr om befintlig bebyggelse i samhället görs i ordning. En planläggning krävs för båda områdena innan de kan tas i anspråk eftersom de inte är planlagda idag.

Kommunens projektgrupp har ställt sig positiv till förslaget.

§187 Detaljplan för del av Hamneda

Dnr 2010/1225

Beslut om planutredning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att göra en planutredning för nya tomter i Hamneda.

Redogörelse för ärendet

Hamneda hembygdsförening har inkommit med en begäran om att planändring med syfte att skapa nya tomter i Hamneda.

Det första steget i planläggning är att ta fram ett program för att diskutera internt i kommun, med hembygdsföreningen och boende/verksamma i Hamneda.

Hamneda är ett riksintresse för kulturmiljövården med många fornlämningar. Stora delar av Hamneda är översvämningsdrabbat.

Kommunens projektgrupp har ställt sig positiva till förslaget.

§188 Uppförande av plank

Dnr 2010/2007

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bläcksvampen 10

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Bläcksvampen 9 och tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov beviljas uppförande av ett plank med en höjd på 1,65 meter.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär uppförande av ett plank i tomtgränsen mot Bolmstadvägen. Planket blir 31 meter långt och 1,65 meter högt. Planket är främst avsett som skydd för buller från trafiken. Ingen del av grundläggningen eller del av planket kommer att inkräkta på kommunal mark (allmän plats mark).

Fastighetsägarna till Bläcksvampen 9 och tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Motivering

Miljö- och byggnämnden antog den 17 december 2008, § 258, en policy för upprörande av plank och murar i Ljungby kommun. För att bygglov ska kunna beviljas bör det finnas särskilda skäl, som till exempel skydd mot starkt trafikerade genomfartsleder.

Bygglov har tidigare beviljats för uppförande av plank på tre intilliggande fastigheter med anledning av skydd mot trafiken.

Undantag medges från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 17kapitel, 4§ (närmare tomtgräns än 4,5 meter).

Bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har (sökanden) utsetts.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1 054 kronor (faktura sänds separat).

§189 Ändrad användning till lokal för tatuering

Dnr 2010/2236

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Klockaren 5

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning från djurklinik till lokal för tatuering.

Undantag medges från kravet på tillgänglighet till lokalen enligt byggnadsverksförordningen (BVF) 15§.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär ändrad användning till lokal för tatuering. Lokalen har tidigare använts som djurklinik. Lokalen ligger i källarplanet.

Enligt förordningen om tekniska egenskaper på byggnadsverk, byggnadsverksförordningen (BVF) 12 § ska byggnader som innehåller bostäder och arbetslokaler vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Motivering

Enligt gällande detaljplan kan nämnden medge inredning av garage samt lokaler för handel och sådant hantverk som inte kan väntas medföra sanitär olägenhet för närboende eller störa trevnaden.

Vid ändring av en byggnad ska kraven enligt byggnadsverksförordningens (BVF) 12 och 15 §§ tillämpas i den utsträckning det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard.

Nämnden bedömer att kostnaden för att uppfylla tillgänglighetskraven i det aktuella fallet skulle bli oskäligt hög i förhållande till att åtgärden endast innebär att lokalen får en annan användning.

Bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om ändringen inte har påbörjats inom två år.

Anmälan enligt miljöbalken ska lämnas in till miljökontoret innan verksamheten påbörjas.

Avgift: 2 720 kronor (faktura sänds separat).

§190 Nybyggnad av offentlig toalett

Dnr 2010/0813

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Ljungby 14:7

Sökande:
Ljungby kommun, tekniska kontoret, 341 83 Ljungby.

Yttrande: Fastighetsägarna till Björklunden 2, 3, 14, Tellus 1 och Ljungby 14:7 samt från hyresgäster med adresser Kungsgatan 7, 9A, 12, Storgatan 18, 20, 21.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av offentlig toalett.

Redogörelse för ärendet

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 22 juni 2010, § 141, avslogs bygglovsansökan för den offentliga toaletten. Nämnden bedömde att den föreslagna platsen för byggnaden inte var lämplig med hänsyn till omgivningen och stadsbilden. Nämnden ansåg dessutom att byggnaden inte getts de estetiska värden som gjorde att byggnaden passade in i omgivningen.

Sökande har den 28 september 2010 inkommit med ett nytt förslag där byggnadens utformning förändrats något.

Byggnadsarean blir cirka 14,5 m2. Väggarna är av fiberbetong och taket av plåt.

Byggnaden planeras att placeras på mark som enligt gällande detaljplan är markområde som har beteckningen ”järnvägstrafik”.

Fastighetsägarna till Betlehem 5, Björklunden 2, 3, 10, 14, Smedjan 7, Tellus 1, Ljungby 14:7 (Trafikverket) och hyresgästerna med adresserna Kungsgatan 7, 9A, 10, 12, Storgatan 18, 20 , 21, 22, 23A-C, Smedjegatan 2 samt Rune B Johanssons gatan 1 har fått tillfälle att lämna synpunkter över det nya förslaget.

En av delägarna till fastigheterna Björklunden 2 och 3 samt två hyresgäster med adress Storgatan 20 har inget emot förslaget.

Trafikverket som idag är lagfaren ägare till fastigheten Ljungby 14:7 har i e-postmeddelande daterat den 6 oktober 2010 meddelat att de motsätter sig att bygglov beviljas med hänvisning till att ägandeförhållandena för fastigheten Ljungby 14:7 fortfarande är oklara samt att områdets status som spårområde är oklart. Banverket (nuvarande Trafikverket) har i tidigare yttrande, daterat den 18 september 2009, gett Ljungby kommun rätt att på eget ansvar och kostnad utföra förberedelsearbeten för anläggande av gång- och cykelväg. I detta avsågs borttagning av räls, slipers samt borttransport av förorenad mark och slipers till destruktion.

Fyra av delägarna till Tellus 1 och ägaren av Björklunden 14 är emot förslaget.

Av de berörda hyresgästerna i området har 11 stycken lämnat in yttrande om att de är emot förslaget.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att bygglov beviljas.

Motivering

Mindre avvikelse bedöms kunna medges från gällande detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 11 § då det gäller en offentlig toalett som syftar till att tillgodose ett allmännyttigt ändamål (se sidan 80-81, Boken om lov, tillsyn och kontroll 2004, Boverket).

Miljö- och byggnämnden behandlade ansökan om den offentliga toaletten i nämnden den 22 juni 2010 § 141 och avslog då ansökan. Nämnden har på nytt behandlat frågan kring det absoluta behovet av en eller flera offentliga toaletter centralt i Ljungby centrum som är handikappsanpassade och har en hygienisk godtagbar standard. Placeringen av den offentliga toaletten har behandlats under närmare tio år och många alternativa placeringar har diskuterats. Nämnden bedömer att det ska finnas tillgång till offentlig toalett i centrum och anser att placeringen är i jämförelse med andra alternativ den som bäst motsvarar behovet av en toalett som är centralt placerad samt uppfyller behovet av trygghet.

Gång- och cykelvägen och miljön utanför toaletten ska ses över för att få en god situation för fotgängare och cyklister, enligt 3 kapitlet 2 § PBL.

Ett av toalettutrymmena ska vara handikappsanpassat. Marken utanför toaletten ska utformas för människor med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, enligt 3 kapitel 15 § PBL.

Den samlade bedömningen är att byggnadens utformning och placering uppfyller kraven enligt PBL 3 kapitel.

Upplysningar

Färgsättningen ska göras i samråd med miljö- och byggkontoret och leverantören. Toaletten ska ges en färgsättning av tak och väggar som ger en god helhetsverkan för området, enligt 3 kapitlet 1 § PBL.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Avgift: 5780 kronor (faktura sänds separat).

Trafikverket, fyra av delägarna till Tellus 1, ägaren av Björklunden 14 samt de hyresgäster som är emot förslaget underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Fastighetsägare och övriga berörda som inte svarat underrättas om beslutet.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Johanna Jormfeldt (MP) i beredning och beslut av ärendet.

§191 Ändrad användning i del av enbostadshus till lokal för fotvård

Dnr 2010/2049

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Oxeln 5

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning i del av bostadshuset till lokal för medicinsk fotvård.

Undantag medges från kravet på tillgänglighet till lokalen enligt byggnadsverksförordningen (BVF) 15§.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär att ett rum på cirka 10 m² i bostadshusets bottenvåning kommer att användas som lokal för medicinsk fotvård. En toalett kommer även att vara tillgänglig för kunderna.

Enligt förordningen om tekniska egenskaper på byggnadsverk, byggnadsverksförordningen (BVF) 12 § ska byggnader som innehåller bostäder och arbetslokaler vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Sökanden har i brev daterat den 6 september 2010 begärt undantag från tillgängligheten och meddelat att kunder som har nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan få behandling i sitt eget hem.

Motivering

Enligt gällande detaljplan (E71) kan nämnden medge inredning av garage samt lokaler för handel och sådant hantverk som inte kan väntas medföra sanitär olägenhet för närboende eller störa trevnaden.

Nämnden bedömer att användningen, medicinsk fotvårdsklinik, överensstämmer med gällande detaljplan.

Vid ändring av en byggnad ska kraven enligt byggnadsverksförordningens (BVF) 12 och 15 §§ tillämpas i den utsträckning det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard.

Nämnden bedömer att kostnaden för att uppfylla tillgänglighetskraven i det aktuella fallet skulle bli oskäligt hög i förhållande till att åtgärden endast innebär att ett rum i bostaden får en annan användning.

Bygganmälan

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Anmälan enligt miljöbalken ska lämnas in till miljökontoret innan verksamheten påbörjas.

Avgift: 2 720 kronor (faktura sänds separat).

§192 Ovårdade byggnader

Dnr 2001/0720

Utdömande av vite.

Gashult 2:15

Fastighets-
ägare:
XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker hos Förvaltningsrätten i Växjö om utdömande av vitet enligt nämndens beslut den 1 oktober 2008, § 193.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger i Gashult cirka 8,5 kilometer sydväst om Torpa.

Till miljö- och byggkontoret har inkommit anmälningar om att byggnaderna på Gashult 2:15 håller på att förfalla.

Vid besök på platsen den 10 april 2001 konstaterades att huvudbyggnaden inte hade underhållits utan hade tillåtits att förfalla kraftigt. Detta gällde även uthuset.

Vid nämndens sammanträde den 17 maj 2001, § 126 förelades de tidigare ägarna, vid vite om 12500 kronor vardera att vidta åtgärder för att rusta upp byggnaden. Beslutet har upphävts den 26 oktober 2005, § 172.

I brev daterat den 4 januari 2004 meddelar ägaren XXX att fastigheten sålts till XXX.

Enligt brev från XXX har XXX den 12 oktober 2005 lämnat in en ansökan om lagfart till Inskrivningsmyndigheten i Eksjö.

Vid besök på platsen den 4 oktober 2005 konstaterades att det endast hade skett marginella förändringar. Synbart var att på skolbyggnaden hade tre fasader samt fönster lagats och målats. Däremot var taket delvis trasigt, takfoten delvis upprutten samt hängrännor och stuprör upprostade och trasiga eller saknades helt. På skolbyggnadens södra gavel hade inte några reparationsarbeten påbörjats.

XXX har i två brev daterade den 8 respektive 23 oktober 2005 lämnat redovisningar av utförda arbeten samt förklaringar över varför allt inte har åtgärdats. Han har även meddelat att han nu själv äger fastigheten.

Nya anmälningar om att byggnaderna inte har åtgärdats har inkommit under september 2006.

Vid besök på platsen den 2 oktober 2006 har konstaterats att det inte skett några synbara förbättringar utvändigt på de båda byggnaderna sedan nämndens beslut i oktober 2005.

Nämndens arbetsutskott diskuterade ärendet den 4 oktober 2006. Arbetsutskottets förslag till beslut blev att båda byggnaderna skulle rivas. XXX blev genom brev och e-post, informerad om arbetsutskottets förslag till beslut. Han gavs möjlighet att lämna en förklaring över varför inga förbättringar hade skett samt synpunkter på arbetsutskottets förslag till beslut. Brev skickades till XXX den

5 oktober 2006. Något svar från XXX inkom inte till nämnden.

Vid nämndens sammanträde den 18 oktober 2006, § 200 förelades Henrik XXX vid vite av 50000 kronor att senast den 1 september 2007 ha rivit och bortforslat både skolbyggnaden (inklusive källare) och uthuset.

I januari 2007 förstördes skolbyggnaden vid en brand. Det som idag återstår av skolbyggnaden är i stort sett bara källaren.

På fastigheten finns också uthuset kvar, vilket numera uppvisar fler skador än tidigare. Bland annat finns det stora hål i yttertaket.

Vid nämnden sammanträde den 1 oktober 2008, § 193 upphävdes vitet från den 18 oktober 2006 § 200, samt förelade fastighetsägaren vid ett nytt vite på 50000 kronor att senast den 1 maj 2009 ha rivit och bortforslat resterna av skolbyggnaden, inklusive källaren och uthuset. Beslutet föranleddes av att de förändringar som skett, nämligen att skolbyggnaden förstörts vid branden.

Fastighetsägaren överklagade beslutet och ärendet översändes till länsstyrelsen för avgörande. Länsstyrelsen har i beslut daterat den 24 augusti 2009 avslagit överklagandet och beslutet har vunnit laga kraft.

Eftersom några rivningsarbeten inte har utförts kommunicerades fastighetsägaren om att nämnden kommer att utdöma vitet. Kommuniceringen underrättades med delgivningsman den 6 juli 2010. Delgivningskvitto som visar att XXX mottagit kommuniceringen inkom från danska polisen den 17 september 2010.

Vid besök på platsen den 26 oktober 2010 har konstaterats att några rivningsarbeten inte hade påbörjats.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet.

§193 Tillbyggnad av fritidshus

Dnr 2010/2000

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hölminge 4:13

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Hölminge 4:3, 4:9, 4:28, 4:37, 4:38 och 4:39.

Beslut

Bygglov beviljas för ändring av fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger inom det detaljplanerade fritidsområdet Hölminge Broddagård, omedelbart söder om Finnatorpaviken.

Förslaget innebär att bostadshuset byggs till på den södra sidan.

Den totala byggnadsarean blir efter tillbyggnaden cirka 137 m2. Förslaget innebär också att den tillåtna nockhöjden på 4,0 meter kommer att överskridas för tillbyggnaden med 0,9 meter.

Enligt gällande detaljplan (P 97/19) får huvudbyggnaden inte uppta större byggnadsarea än 100 m2.

Fastighetsägarna till Hölminge 4:3, 4:9, 4:28, 4:37, 4:38 och 4:39 har inget emot förslaget.

De boende på Stockvägen 13 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Motivering

Nämnden kan medge avsteg (mindre avvikelse) från detaljplanen efter att ha gett berörda grannar möjlighet att yttra sig.

Nämnden medger mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 11 § (bygglov) beträffande överyta och nockhöjd.

I beslut den 27 februari 2008, § 21, fick plankontoret i uppdrag att ändra detaljplanen för området. Ändringen kommer bland annat att innebära att byggrätten för tomterna kommer att utökas.

Nämnden bedömer att byggnadernas utformning uppfyller kraven enligt 3 kapitlet PBL.

Bekräftelse bygganmälan

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Planlösning och sektioner har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Du ska som byggherre se till att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för nämnden, enligt 9 kapitlet 12 § PBL. Om dessa inte uppvisats före byggstart kan nämnden komma att stoppa byggnationen. Särskild avgift kan då tas ut enligt 10 kapitlet 6 § PBL.

Avgift: 8440 kronor (faktura sänds separat).

De boende på Stockvägen 13 underrättas om beslutet.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Marianne Eckerbom (C) i beredning och beslut av ärendet.

§194 Nybyggnad av ett fritidshus med tillhörande vedbod

Dnr 2010/1914

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Hulan 1:28

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Ingelstad 11:1 och länsekologen

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus med tillhörande vedbod/förråd.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 3 kilometer norr om Lagan väster om 559 mot Vittaryd.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus med tillhörande vedbod/förråd. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 11400 m². Den aktuella platsen har tidigare varit bebyggd.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett utpekat område med särskilt stora naturvärden. Området är också utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Länsekologen har i yttrande daterat den 19 augusti 2010 meddelat att den planerade avstyckningen och byggnationen bedöms som möjlig med hänsyn till platsens natur- och kulturvärden.

Fastighetsägarna till Ingelstad 11:1 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Hulan 1:67 och 11:4 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Att ett område är av riksintresse betyder att området ska skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära påtaglig skada på riksintresset.

Nämnden bedömer att den föreslagna lokaliseringen inte påtagligt kommer att skada de aktuella riksintressena. Nämnden gör också bedömningen att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Några åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2890 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Hulan 1:67 och 11:4 underrättas om beslutet.

§195 Uppställning av kontorsmoduler

Dnr 2010/2279

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Lidhult 1:334

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Lidhult 36:8, 36:19 och tekniska kontoret.

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för uppställning av 7 sammanbyggda kontormoduler till och med den 30 april 2011.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär tillfällig uppställning av 7 sammanbyggda kontorsmoduler till och med den 30 april 2011. Byggnaden kommer att innehålla 14 kontorsrum. Byggnadsarean blir cirka 175 m². Byggnaden ska fungera som komplement till verksamheten fram till april då verksamheten flyttar in i nya lokaler. Därefter ska byggnaden tas bort.

Byggnaden kommer att placeras på industriområdets norra del intill en bullervall med plank. Enligt gällande detaljplan får detta område inte bebyggas och är planerat för upplag.

Tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Lidhult 36:19 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Lidhult 36:8 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Bekräftelse bygganmälan

XXX har utsetts till kvalitetsansvarig.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Motivering

Kontorsmodulernas placering strider mot gällande detaljplan (P99/13) genom att de placeras på mark avsedd för upplag och som inte får bebyggas. Eftersom det är fråga om tidsbegränsat bygglov ska dock åtgärden prövas enligt 8 kapitlet 14 §.

Vid en sådan prövning krävs inte att alla bestämmelser tillämpas fullt ut som vid en prövning enligt 11 §.

Nämnden bedömer att kraven i 3 kapitlet PBL beaktas i skälig utsträckning med hänsyn till kontorsmodulens placering bakom en högre bullervall som till stora delar avskärmar området och den aktuella byggnaden. Hänsyn tas också till den korta tid som byggnaden kommer att vara uppställd. Den aktuella åtgärden bedöms därför inte medför någon betydande olägenhet för omgivningen.

Upplysningar

Avgift: 5236 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Lidhult 36:8 underrättas om beslutet.

§196 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 21 september till den 18 oktober 2010.

Redogörelse av meddelanden

1. Beslut från länsstyrelsen daterad den 16 september 2010, tillstånd till intrång i fornlämning RAÄ 140:1 på fastigheten Hov 2:39 för föryngringsåtgärder.§197 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 21 september till den 18 oktober 2010.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Överklagade beslut till länsstyrelsen

· Avvisande av för sent inkommit överklagande.

· Återkallande av vidaredelegation till handläggare.