Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2010-11-24

Sammanträde 2010-11-24

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Val av justerare: Marie Liljedahl (S)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse:

3 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen och tobakslagen. - Ann-Sofi Persson

4 Taxa för tillståndshantering av explosiva varor. - Ann-Sofie Svensson

5 Fastställande av namn på ny cirkulationsplats vid Vadgatan-Skinnarevägen

Fastställande av namn. - Bengt Gustafsson

Information och frågor - Diverse, Miljö:

6 Bedömningsgrunder för enskild avloppsanläggning - hög och normal skyddsnivå.

Beslut om antagande. - Carina Axelsson

7 Finnatorp 1:11, krav på åtgärd av bristfällig avloppsanläggning.

Föreläggande. - Carina Axelsson/Malin Andersson

8 Finnatorp 1:15, bristfällig avloppsanläggning.

Föreläggande. - Carina Axelsson/Malin Andersson

9 Finnatorp 1:16, bristfällig avloppsanläggning.

Föreläggande. - Carina Axelsson/Malin Andersson

10 Finnatorp 1:4, krav på bristfällig avloppsläggning.

Föreläggande. - Carina Axelsson/Malin Andersson

11 Finnarotp 1:7, avloppsanläggning anlagd utan tillstånd.

Utdömande av miljösanktionsavgift. - Carina Axelsson/Malin Andersson

12 Värset 2:48, avloppsanläggning anlagd utan tillstånd.

Utdömande av miljösanktionsavgift. - Carina Axelsson/Malin Andersson

13 Bökö 1:23, krav på åtgärd av bristfällig avloppsanläggning.

Föreläggande. - Carina Axelsson/Malin Andersson

14 Finnatorp 1:3, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

Föreläggande. - Thomas Hultquist

15 Finnatorp 1:15, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

Föreläggande. - Thomas Hultquist

16 Bollstad 1:19, klagomål på olovliga åtgärder inom strandskyddat område. - Thomas Hultquist

17 Bolmstad 2:45, klagomål, placering av brygga inom strandskyddat område som är detaljplanerat. - Thomas Hultquist

Information och frågor - Miljö
• Ljungby Composite AB, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - Mathilda Johansson

Plan

18 Detaljplan för Bolmstad 2:8 mellan Tallbacken och Mjälen i Angelstads församling.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson

19 Detaljplan för kvarteret Betlehem (vid Drottninggatan, Storgatan och Ågårdsvägen) i Ljungby.

Beslut om samråd. - Henrik Johansson

20 Utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand. - Henrik Johansson/Anna Aracsy

Information och frågor - Plan
- LOVA-bidrag för VA-plan - Henrik Johansson

Bygg:

21 Åby 3:78, rivning av skolbyggnad.

Ansökan om rivningslov. - Maggie Mysigh

22 Angelstad 16:21, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande med vite. - Ann-Sofie Svensson

23 Gnustorp 8:1, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Ann-Sofie Svensson

24 Dörarp 5:75, tillbyggnad av enbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

25 Lida 1:3, nybyggnad av två fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

26 Romborna 3:3, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

27 Björkeberg 1:8, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens - Jonny Engström

28 Elinge 8:31, ändrad användning från förråd till gårdsbutik.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

29 Hulje 9:1, nybyggnad av verkstadslokal.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

30 Mjäryd 6:11, ändrad användning från maskinhall/stall till gårdsbutik.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

Information och frågor - Bygg

31 Meddelanden

32 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§199 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen och tobakslagen

Dnr 2010/0572, 2010/0573

Antagande av taxa.

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen och tobakslagen daterad den 1 november 2010.

Beslutet är tagit med stöd av 16a § strålskyddsförordningen (1988:293) och 19b § tobakslagen (1993:581).

Redogörelse för ärendet

Ett förslag till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen och tobakslagen har tagits fram av miljö- och byggkontoret. Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 21 april 2010, §§ 60-61 föreslogs att kommunfullmäktige skulle anta respektive taxa.

I maj 2010 återremitterade kommunstyrelsens arbetsutskott ärendena till nämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade även socialnämndens förslag till taxa för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel. Motiveringen var att taxan och tillsynen ska samordnas.

Miljökontoret och socialförvaltningen har därefter tillsammans tagit fram en gemensam skrivelse ”Serviceverksamhet och kommunala” avgifter daterad den 2 november 2010.

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar enligt strålskyddsförordningen över solarieverksamheter. Tillsynsansvaret innebär att nämnden ska ta emot och granska anmälningar från anmälningspliktiga solarieverksamheter samt i övrigt kontrollera att dessa verksamheter följer strålskyddsförfattningarnas krav på strålskydd.

En verksamhetsutövare ska göra en anmälan till miljökontoret innan en solarieverksamhet får påbörjas. Enligt förslaget utgår en avgift motsvarande en timavgift för handläggning av anmälan. Utöver det förslås att timavgift tas ut vid tillsyn av strålskyddet på solarier. Timavgiften föreslås till 700 kronor. Avgift för tillsyn kommer inte att utgå varje år utan endast det år verksamheten får tillsynsbesök.

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för kostnaderna för tillsynsverksamhet. Kommunfullmäktige föreslås därför fastställa en taxa för miljö- och byggnämndens tillsynsverksamhet enligt strålskyddsförordningen. Timtaxan föreslås vara den samma som timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, 700 kronor år 2010.

Motivering

Tillsyn av tobaksförsäljning ska finansieras av avgifter som tas ut av de försäljningsställen som berörs av lagen. Enligt tobakslagen § 19b (1993:581) får Ljungby kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

Enligt strålskyddsförordningen § 16a (1988:293) får en kommun ta ut avgift

för kostnader för tillsyn som utövas av en kommunal nämnd.

Upplysningar

För prövning och tillsyn enligt miljöbalken inklusive hälsoskyddet gäller taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet, antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20 dnr Ks2008/0608.

§200 Taxa för tillståndshantering av explosiva varor

Dnr 2010/2693

Antagande av taxa.

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för tillståndshantering av explosiva varor, enligt tabell nedan.

Redogörelse för ärendet

Debitering av tillståndsärenden grundar sig på en fast grundavgift baserad på beräknad handläggningstid. Timavgift tas ut vid omfattande ärenden utöver det normala, till exempel komplexa ärenden eller ansökningar som inte är fullständiga och kräver större arbetsinsats från handläggaren.

Försäljning/förvaring

Explosiva varor/fyrverkerier

Godkännande av föreståndare

Nytt tillstånd

Förlängt*

Nytt tillstånd

Förnyat **

Förlängt***

2800 kronor

2100 kronor

Ingår

700 kronor

Ingår

* Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga

dokument för tillståndshandläggningen debiteras en lägre avgift.

Har förändring skett i verksamheten ska nytt tillstånd sökas.

** Om föreståndaren byts ut eller om tillståndet enbart ska förnyas tas en mindre
avgift ut.

***Vid förlängning av tillståndet ingår godkännandet av föreståndare.

§201 Namn på cirkulationsplats vid Vadgatan-Skinnarevägen

Dnr 2010/2061

Fastställande av namn.

Beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer Skinnarerondellen som namn på cirkulationsplatsen.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret har påbörjat byggnation av en ny cirkulationsplats vid korsningen Vadgatan-Skinnarevägen i Ljungby. Tekniska kontoret har föreslagit att cirkulationsplatsens namn fastställs till Skinnarerondellen.

Förslagen har diskuterat i projektgruppen.

§202 Bedömningsgrunder för enskild avloppsanläggning - hög och normal skyddsnivå

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar bedömningsgrunderna enligt förslag från länsstyrelsen och miljösamverkan Kronoberg-Blekinge daterad den 25 oktober 2010.

Redogörelse för ärendet

Ett samarbete mellan Kronobergs kommuner, Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och Länsstyrelsen i Kronobergs län har tagit fram ett gemensamt dokument för bedömningsgrunderna för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp.

Målet med att ta fram dokumentet är att fastställa tydliga gemensamma riktlinjer så att befintliga enskilda avloppsanläggningar och anläggandet av nya små avloppsanordningar ska få en likvärdig bedömning oavsett i vilken kommun i Kronoberg och Blekinge.

Materialet baserar sig huvudsakligen på de kriterier Naturvårdsverket har i de allmänna råden om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7).

I råden anges att både hög och normal skyddsnivå för hälsoskydd respektive miljöskydd kan tillämpas. I våra bedömningsgrunder har hänsyn tagits till Miljökvalitetsnormerna för vatten.

Hög skyddsnivå av hälsoskyddsskäl

Områden där hög skyddsnivå för hälsoskydd kan bli aktuellt är i huvudsak relaterade till dricksvatten eller där många människor kan riskera att komma i nära kontakt med avloppsvatten. Syftet är att minimera riskerna för smittspridning genom avloppsvatten. Vid hög skyddsnivå för hälsoskydd behöver ofta även krav på hög skyddsnivå för miljöskydd ställas eftersom kväve- och fosforbelastningen vanligen bör hållas låg i dessa områden.

Hög skyddsnivå av miljöskyddsskäl

Områden där hög skyddsnivå för miljöskydd kan bli aktuellt är främst vid sjöar och vattendrag samt olika skyddsvärda områden som till exempel, Natura 2000-områden och naturreservat.

§205 Bristfällig avloppsanläggning

Dnr 2009/0312

Föreläggande.

Fastighet: Finnatorp 1:16

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggkontoret förelägger XXX om att inkomma med uppgifter som visar att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Finnatorp 1:16 uppfyller dagens lagkrav. Följande ska redovisas:

  • Högsta troliga grundvattennivå och grundvattennivå vid mättillfället.
  • Storleken på infiltrationen, infiltrationsrörens längd samt makadambäddens storlek.

2. Uppgifterna ska vara redovisade till nämnden senast 6 månader från det att beslutet delgivits.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden inkom den 10 mars 2009 klagomål på befintlig avloppsanläggning. Tillstånd för befintlig avloppsanläggning beviljades av miljö- och byggnämnden 2001. Enligt tillståndet ska infiltrationen vara utförd enligt naturvårdsverkets faktablad. I Faktablad 2 ska avståndet vare 1 meter mellan infiltrationens botten och grundvattenytan när anläggningen är i drift.

Vid platsbesök den 14 oktober 2010 konstaterades att det står vatten i luftningsrören. Detta tyder på att infiltrationen ligger i vatten.

Att det står vatten i infiltrationen innebär att marken under inte kan svälja vattnet eller att infiltrationsrören är täppta. Det innebär också att de mikrobiologiska processer som behöver syre inte fungerar i infiltrationen. Då marken inte tar emot avloppsvattnet stiger nivån i slamavskiljaren över väggarna, vilket gör att slamavskiljningen inte fungerar. Detta leder till att slam följer med ut i infiltrationen och täpper den ännu mer. Det kan också innebära att vattnet stiger så mycket att avloppsvatten går baklänges in i huset.

Avloppet kan påverka närliggande vattendrag.

Miljö- och byggkontoret har i brev daterat den 12 november 2010 kommunicerat förslaget till beslut med fastighetsägaren.

Motivering

I enlighet med miljöbalkens 9 kapitlet 1 § första punkten är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Enligt miljöbalken 2 kapitel 3§ ska verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheter påverkar människors hälsa eller miljön negativt.

I miljöbalkens 26 kapitel 9 § ges rätten till tillsynsmyndigheten att meddela de föreläggande och förbud som behövs.

Upplysningar

Om fastighetsägaren inte kan bevisa att anläggningen fungerar i enlighet med tillståndet med diarienummer 2001/0682 kommer tillståndet att upphävas.

Har ingen redogörelse inkommit till nämnden inom föreskriven tid kan nämnden besluta om föreläggande med vite.

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Tekniska kontoret underrättas om beslutet.

§208 Avloppsanläggning anlagd utan tillstånd

Dnr 2010/2492

Utdömande av miljösanktionsavgift.

Fastighet: Värset 2:48

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att XXX ska betala en miljösanktionsavgift på 5000 kronor för att ha anlagt en avloppsanläggning utan tillstånd.

2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet senast en månad efter att beslutet blivit delgivet.

3. Beslutet gälla omedelbart även om det överklagas.


Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 30 kapitlet §§ 3,5 och punkt 2.1.1 i bilaga till förordningen om miljösanktionsavgifter.

Redogörelse för ärendet

Vid platsbesök på fastigheten Värset 2:48 den 28 september 2010 konstaterades att en ny avloppsanläggning har installerats. Entreprenören var vid besöket med och bekräftade att anläggningen gjorts i årsskiftet 2009/2010.

Till miljö- och byggnämnden inkom den 28 september 2010 en ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

Miljö- och byggkontoret har i brev daterat den 12 november 2010 kommunicerat förslaget till beslut med fastighetsägaren.

Motivering

Eftersom ingen ansökan om tillstånd skickats in och inget tillstånd beviljats för ny avloppsanläggningen innan anläggningen gjordes bedömer nämnden enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter 2.1.1 a) att fastighetsägarna till Värset 2:48 ska betala miljösanktionsavgift.

Upplysningar

Miljösanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Avgiften ska betalas oavsett om beslutet överklagas. Om beslutet om miljösanktionsavgift upphävs eller ändras efter överklagandet återbetalas det inbetalade beloppet med ränta. Avgiften tillfaller staten.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar

Tekniska kontoret, VA- och renhållningsavdelningen underrättas om beslutet.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Irene Svensson (S) i handläggning eller beslut av ärendet.

§209 Krav på åtgärd av bristfällig avloppsanläggning

Dnr 2010/2446

Föreläggande.

Fastighet: Bökö 1:23

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX om förbud mot utsläpp av avloppsvattnet till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Bökö 1:23 efter 6 månader från att beslutet delgivits.

2. Beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas, enligt miljöbalken 26 kapitel 26 §.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret kontaktade den 31 maj 2010 miljö- och byggkontoret då boende på fastigheten Bökö 1:23 meddelat att infiltration har förstörts vid slamtömningen den 20 oktober 2009. Tillstånd för befintlig avloppsanläggning gavs av miljö- och hälsoskyddsnämnden år 1991.

Vid platsbesök den 21 oktober 2010 konstateras att avloppsanläggningen inte fungerar. I slamavskiljaren syns tydlig slamflykt och det saknas T-rör samt att luftningsrören saknar lock och dessutom står i vatten. Detta är tecken på att avloppsanläggningen inte fungerar och behöver åtgärdas.

Att det står vatten i infiltrationen innebär att marken under inte kan svälja vattnet eller att infiltrationsrören är täppta. Det innebär också att de mikrobiologiska processer som behöver syre inte fungerar i infiltrationen. Då marken inte tar emot avloppsvattnet stiger nivån i slamavskiljaren över väggarna, vilket gör att slamavskiljningen inte fungerar. Detta leder till att slam följer med ut i infiltrationen och täpper den ännu mer. Det kan också innebära att vattnet stiger så mycket att avloppsvatten går baklänges in i huset.

Med dagens anläggning sker inte slamavskiljning och efterföljande rening enligt gällande lagkrav. Avloppet kan påverka den egen dricksvattenbrunnen och närliggande vattendrag.

Miljö- och byggkontoret har i brev daterat den 12 november 2010 kommunicerat förslaget till beslut med fastighetsägaren.

Motivering

I enlighet med miljöbalkens 9 kapitel 1 § första punkten är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Enligt miljöbalken 2 kapitel 3§ ska verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheter påverkar människors hälsa eller miljön negativt.

Enligt 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

I miljöbalkens 26 kapitel 9 § ges rätten till tillsynsmyndigheten att meddela de föreläggande och förbud som behövs.

Upplysningar

En ansökan om ändring av befintlig avloppsanläggning ska göras innan förbudet om utsläpp av avloppsvatten kan upphävas.

Innan en ny avloppsanläggning kan tas i bruk ska den besiktigas och godkännas av nämnden enligt 18 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande. Enligt miljömålet ”Ingen övergödning” ska tillförseln av näringsämnen som fosfor och kväve minska kontinuerligt till år 2010 räknat från 1995 års nivå. Enligt miljömålet ”Giftfri miljö” ska miljön vara fri från ämnen som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Har inga åtgärder utförts inom föreskriven tid kan nämnden besluta om föreläggande med vite.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Tekniska kontoret, VA- och renhållningsavdelningen underrättas om beslutet.

§211 Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område

Dnr 2009/0319

Föreläggande

Fastighet: Finnatorp 1:15

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken (MB), att utföra följande åtgärder på fastigheten Finnatorp 1:1 senast sex månader från att blivit delgiven beslutet:

1. Sluta klippa gräset och sköta området utpekat som friluftsbad i detaljplanen P79/6 tillägg P96/18 mellan tomten och strandgränsen.

2. Ta bort lampan nere vid strandkanten samt skylten på bryggan som kan verkar privatiserande med namnuppgifter på ägaren.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggkontoret har fått kännedom om att olovliga åtgärder utförts inom strandskyddsområdet för sjön Bolmen på fastigheten Finnatorp 1:1.

Vid besök på platsen den 5 augusti 2010 uppmärksammades att fastighetsägaren till Finnatorp 1:15 klipper gräsmatta på del av fastigheten Finnatorp 1:1 inom området som är utpekat som friluftsbad i detaljplanen. På den badbrygga som finns i området sitter en skylt med namnuppgifter på ägaren. Detta bedömds vara privatiserande och inte förenligt med strandskyddets syften.

Miljö- och byggkontoret har i brev den 24 september 2010 begärt in en förklaring varför åtgärderna utförts utan någon dispens från strandskyddsförordnandet. Fastighetsägaren har i brev daterat den 6 oktober 2010 inkommit med en förklaring. Även fastighetsägaren till Finnatorp 1:11 har i brev daterat den 4 oktober 2010 lämnat synpunkter och bland annat meddelat att: ”Enligt detaljplanen har fastighetsägarna rätt att sköta och underhålla områdena inom stugföreningens område till allas trevnad, vilket innebär gräsklippning, plantering av buskar, röjning av träd och sly, med mera. Området saknar betydelse för att tillgodose ”Strandskyddets syften”. Allmänheten kan färdas fritt i området”.

Enligt detaljplanen är strandskyddet upphävt i områden för bostadsändamål. Detta innebär att strandskyddet fortfarande gäller i övriga områden och då också det aktuella området betecknat Rb. Miljö- och byggkontorets bedömning är att allmänheten inte kan färdas fritt i området då vissa åtgärder kan kännas privatiserande och avhållande.

Området berörs av följande natur- och kulturvårdsunderlag:

Strandskyddsområde: 200 meter där det inte är upphävt i detaljplan.

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn och allemansrätten.

Miljö- och byggkontoret har i brev daterat den 18 november 2010 kommunicerat förslaget till beslut med fastighetsägaren.

Motivering

Vid sjön Bolmen råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- och vattenområdet. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet, enligt 7 kapitlet 13-14§§ MB.

Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom området får inte nya byggnader uppföras eller byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare använts till. Vidare får inte anordningar eller anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter utföras, 7 kapitlet 15 § MB punkt 1, 2, 3 och 4.

Miljö- och byggnämnden får enligt 7 kapitlet 18 § MB meddela dispens från bestämmelserna i 16 § samma kapitel. Enligt nämndens kännedom har inte dispens sökts för skötsel och underhåll av området.

Miljö- och byggnämnden anser att skötsel och underhåll av området utanför tomten samt privatiserande skyltning omfattas av förbudet i 7 kapitlet 15 § MB. Nämnden anser att åtgärderna påverkar allmänhetens möjligheter att beträda området.

Upplysningar

För handläggning av ärendet utgår en timavgift. Avgiften fastställs i separat beslut när ärendet bedöms som avslutat.

Har inga åtgärder utförts inom föreskriven tid kan nämnden besluta om föreläggande med vite.

Tomtplatsavgränsning visar mark som får tas i anspråk för tomt eller i övrigt användas för det avsedda ändamålet som är allemansrättsligt tillgängligt. Som tomplatsavgränsning kan staket, häck eller liknande uppföras mot det område som allmänheten har möjlighet att använda.

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Fastighetsägaren till Finnatorp 1:1 underrättas om beslutet.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Marianne Eckerbom (C) i handläggning eller beslut av beslutet.

§212 Klagomål, olovliga åtgärder inom strandskyddat område

Dnr 2010/2365

Fastighet: Bollstad 1:19

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden bedömer att åtgärderna är förenliga med strandskyddets syften och att ärendet inte föranleder någon åtalsanmälan enligt 29 kapitlet, 2 §, 2 p. miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på den västra delen av Bolmsö söder om fritidsområdet Skogen.

Till miljö- och byggnämnden har inkommit klagomål på att det har utförts åtgärder inom standskyddat område på fastigheten Bollstad 1:19 som inte är förenliga med strandskyddets syfte. I klagomålet uppges att renoveringsarbetet av piren har breddats mer än 4 meter.

Miljö- och byggnämnden har den 16 november 1995, § 313 meddelat dispens och bygglov för anläggande av en småbåtshamn med pir.

Miljö- och byggkontoret har i brev daterat den 24 september 2010 begärt in en redovisning på vilka åtgärder som har vidtagits.

En av fastighetsägarna till Bollstad 1:19 har i brev daterat den 5 oktober 2010 lämnat en redovisning. Hamnpiren har skadats av islossning och vattenrörelser under de gångna åren. Reparationsåtgärder vidtogs för att piren i fortsättningen skulle kunna användas och för att minska risk för olyckor. Entreprenör Gustav R Johansson utförde arbetet och har i brev daterat den 9 oktober 2010 meddelat att renoveringen har utförts med minsta möjliga förändring jämfört med tidigare.

Motivering

Nämnden har tidigare meddelat dispens från strandskyddsförordnandet för piren. Pirens storlek har inte ändrats betydande eller användningen på ett sådant sätt som inte är förenligt med strandskyddets syften. Nämnden bedömer att verksamhetsutövaren inte gjort sig skyldig till brott mot områdesskydd enligt 29 kap. 2 § miljöbalken.

Upplysningar

Strandskyddet gäller fortfarande i området. Beslutet befriar inte från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning.

Grävarbeten eller andra åtgärder i vattenområde kan klassas som vattenverksamhet och det är länsstyrelsen i Kronobergs län som har tillsyn över det.

§213 Klagomål, placering av brygga inom strandskyddat område som är detaljplanerat

Dnr 2009/0722

Fastighet: Bolmstad 2:45

Tomtägare:
XXX

Klagande: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden bedömer att klagomålet inte är befogad och ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggkontoret inkom klagomål i april 2009 om att en brygga anlagts olovligt inom strandskyddat område. Ärendet översändes till länsstyrelsen som då var tillsynsmyndighet. Nya strandskyddsbestämmelser infördes den 1 juli 2009 som innebar bland annat att tillsynsansvaret övergick till kommunen. Länsstyrelsen meddelade den 4 december 2009 att de avslutar ärendet för vidare handläggning.

Klagande uppger att bryggan knappast kan betraktas som liten och att avståndet till fastighetsgränsen är mindre än de 4,5 meter som lagen anger samt att bryggan påverkar utsikten och utemiljön negativt. Vidare anförs också att om tomtgränsen förlängs i rät linje ut i vattnet så ligger den yttersta delen av bryggan på fastighetsgränsen till Lövvägen 5.

Vid besök på platsen konstaterades att det har anlagts en brygga på Lövvägen 3 inom strandskyddat område. Området är detaljplanerat och i gällande detaljplan P87/12 är det aktuella området betecknat som Vb01 ”område som inte får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som behövs för mindre bryggor”.

Med formuleringen mindre brygga bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det är bryggor som exempelvis förankras, alltså större än en flytande badbrygga men mindre än en stor båtbrygga. Jämför med formuleringarna i Vb0 och Vb2, ”bryggor avsedda för friluftsbadet” samt ”större båtbryggor”.

En brygga klassas inte som byggnad och kravet på ett avstånd för byggnationer om minst 4,5 meter till grannfastighet gäller för byggnader enligt plan- och bygglagen.

Motivering

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att bryggan klassas som mindre och är därför inte dispenspliktig. Enligt vad tidigare rättsfall visat har verksamhetsutövaren inte gjort sig skyldig till brott mot områdesskydd enligt 29 kapitlet 2 § miljöbalken.

Upplysningar

I fråga om att bryggan är innanför klagandes tomtgräns är en civilrättslig fråga.

I klagomålet framfördes även att fler olovliga åtgärder har utförts på strandskyddat område inom fastigheten Bolmstad 2:45. Dessa kommer att behandlas i separata ärenden.

Klagande underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§214 Detaljplan för Bolmstad 2:8 mellan Tallbacken och Mjälen i Angelstads församling

Dnr 2009/0635

Beslut om planuppdrag.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för Bolmstad 2:8 mellan Tallbacken och Mjälen i Angelstads församling.

2. Plankostnaderna ska regleras i ett planavtal.

3. Miljö- och byggnämndes beslut om planuppdrag den 19 augusti 2009, § 8 upphävs för Bolmstad 2:8 mellan Tallbacken och Mjälen i Angelstads församling.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har tidigare fått ett planuppdrag för Bolmstad 2:8 i Angelstads församling som gällde två områden som ligger mellan Tallbacken och Mjälen vid sjön Bolmens östra strand.

En ny översiktlig skiss har inkommit som visar på ett större område med bland annat fler tomter samt en vik för båthamn. Förslaget innebär att ett helhetsgrepp för exploatering tas inom fastigheten Bolmstad 2:8. Den föreslagna exploateringen ligger inom ett område som är attraktivt för bostadsbebyggelse såväl för permanentboende som fritidsboende.

Med bakgrund av att inriktningen av exploateringen har förändrats sedan det förra planuppdraget, tas beslut om ett nytt planuppdrag. Det tidigare planuppdraget daterat den 19 augusti 2009, § 8 upphävs.

Exploateringen ligger inom ett område med många olika intressen såsom riksintresse för friluftslivet och stora naturvärden enligt Kronobergs natur. Området berörs inte direkt av några registrerade fornlämningar.

I Bolmen 2000 är området redovisat som ett område som kan kompletteras med enstaka tomter. I samrådshandlingen till tillägget för ny strandskyddsplan, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), finns hela området redovisat. Dock är tillägget till översiktsplan ännu inte antaget och ger heller ingen garanti för att strandskyddet upphävs.

Kommunens projektgrupp har ställt sig positiva till att plankontoret går vidare med projektet.

Miljö- och byggkontoret bedömer att ett helhetsgrepp måste tas för området längs med sjön Bolmen från Sjöhagen till Tannåker. Detta eftersom det råder ett visst bebyggelsetryck på den östra sidan av sjön Bolmen. Ett utvecklingsprogram eller liknande bör upprättas innan arbetet med detaljplanen påbörjas för att få en helhetssyn samt att detta kommuniceras med allmänhet, myndigheter med flera.

§215 Detaljplan för kvarteret Betlehem(vid Drottninggatan, Storgatan och Ågårdsvägen) i Ljungby

Dnr 2005/1194

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att samråd får ske över detaljplan för kvarteret Betlehem (vid Drottninggatan, Storgatan och Ågårdsvägen) i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren till Betlehem 5 ansöker om att nuvarande detaljplan ändras i den del som omfattar konsthallen. Skälet till ansökan om planändringen är att nuvarande verksamhet i konsthallen har upphört och att det verkar förutsättningslöst att i framtiden kunna hyra ut lokalen som konsthall.

För byggnaden där konsthallen är ändras markanvändningen till bostäder och centrum. För övriga delen av kvarteret kvarstår nuvarande markanvändning,

Q = användningen anpassad till bebyggelsen kulturvärden. I övrigt görs mindre justeringar av detaljplanen.

Ärendet har diskuterats i kommunens projektgrupp som ställt sig positiv till förslaget.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Därför behöver detaljplanen inte miljöbedömas och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att nämnden beslutar om antagande efter samrådet.

§216 Utvecklingsprogram sjön Bolmens östra strand

Dnr 2010/2543

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand upprättas enligt föreslagen projektplan.

Redogörelse för ärendet

Sjön Bolmen är en attraktiv boendemiljö med närhet till Ljungby stad. Sjön är även betydelsefull för friluftsliv och rekreation. Ljungby kommun anser att det är viktigt att besluta om ett helhetsgrepp i syfte om att både utveckla och värna om de värden som finns särskilt på den östra sidan av sjön Bolmen.

Utvecklingsprogrammet kan resultera i kortsiktiga och långsiktiga exploaterings- och utvecklingsprojekt. Det blir ett vägledande dokument för Ljungby kommun vid detaljplanering, bygglovgivning, turismutveckling, vatten och avloppsplanering och kommunikationsutveckling.

Under arbetet med utvecklingsprogrammet ska allmänhet och olika intressegrupper få möjlighet att komma med idéer och synpunkter.

En förutsättning för utveckling av området längs med sjön Bolmens östra strand är att vatten och avlopp går att ordna på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Utvecklingsprogrammet kommer att ligga till grund för vatten- och avloppsutredning (VA). Ljungby kommun avser att ansökan om bidrag för en VA-plan, så kallat LOVA-projekt. Miljö- och byggnämnden utgår ifrån att Ljungby kommun tar ett helhetsansvar för vatten- och avloppsplanering. Kommunstyrelsen behöver tillskjuta medel för upprättandet av utvecklingsprogrammet.

Efter att utvecklingsprogrammet är antaget kan Ljungby kommun välja att upprätta en fördjupning av översiktsplanen för området. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men väl vägledande för efterkommande beslut.

Trots att en fördjupning av översiktsplanen upprättas, fortsätter arbete med detaljplanering, bygglovgivning, strandskyddsdispenser samt turism- och näringslivsutveckling.

§217 Rivning av skolbyggnad

Dnr 2010/2247

Ansökan om rivningslov.

Fastighet: Åby 3:78

Sökande:
Ljungby kommun, tekniska kontoret, 341 83 Ljungby.

Yttrande: Lagans Samhällsförening.

Beslut

Rivningslov beviljas för skolbyggnad.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär att den gamla skolbyggnaden på skolområdet rivs. Byggnaden behövs inte längre för skoländamål. Barn- och utbildningsförvaltningen har sagt upp hyresavtalet för den gamla byggnaden på Åbyskolan från och med den 1september 2010.

Enligt tekniska kontoret vill barn- och utbildningsförvaltningen att marken som byggnaden står på ställs i ordning och används till skolgård. Tekniska utskottet har haft kontakt med föreningar i Lagan om eventuellt intresse att ta över byggnaden för samlingsändamål, men något sådant intresse har inte framkommit.

Enligt gällande detaljplan P77/7 är marken som byggnaden står på så kallad punktprickad mark och får inte bebyggas.

Lagans Samhällsförening har i brev som inkommit den 15 november 2010 tyckt att skolbyggnaden inte ska rivas.

Skolbyggnaden finns medtagen och beskriven i boken ”Bland funkiskåkar och betonghus – det modernistiska Kronoberg”. Boken har framtagits av Smålands museum i samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län och stads- eller planarkitekterna i länets åtta kommuner. Syftet är att ge kommunerna ett kulturhistoriskt underlag och en referensram som möjliggör ett aktivt bevarandearbete i samband med bygglovsprövningar och detaljplananalyser.

Byggnaden omfattas inte av rivningsförbud i detaljplanen.

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 8 kapitel, 16 §, ska ansökan om rivningslov beviljas om inte byggnaden eller byggnadsdelen
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser,
2. behövs för bostadsförsörjningen eller
3. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Yrkande

Lars Nordqvist (M) yrkar på att ansökan om rivningslov beviljas för rivning av skolbyggnad.

Jonna Nielsen (ALT) yrkar avslag på ansökan om rivningslov för skolbyggnaden.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen emot varandra och beslutet blir enligt Lars Nordqvists yrkande.

Motivering

Eftersom byggnaden inte omfattas av rivningsförbud i gällande detaljplan, inte behövs för bostadsförsörjningen och inte bedöms ha ett kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde, ska ansökan om rivningslov beviljas.

Bekräftelse rivningsanmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas till nämnden. Om den kvalitetsansvarige inte har riksbehörighet ska personen utses skriftligen av byggherren.

Rivningsplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena får påbörjas.

Upplysningar

Rivningslovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Nämnden anser att byggnaden ska dokumenteras innan den rivs, exempelvis genom fotografering och med uppmätningsritningar.

Avgift: 12920 kronor (faktura sänds separat).


Reservation
Jonna Nielsen (ALT) reserverar sig mot beslutet.

§218 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2009/2879

Föreläggande med vite.

Fastighet: Angelstad 16:21

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX vid vite på 2500 kronor att senast 3 månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 17 december 2009 på fastigheten Angelstad 16:21.

2. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX vid vite på 2500 kronor att senast 3 månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 17 december 2009 på fastigheten Angelstad 16:21.

Beslutet är tagit med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 15, 18 §§.

Redogörelse för ärendet

Enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat 17 december 2009 saknas takstege och glidskydd vid takfoten på byggnaden.

Fastighetsägaren uppmanades i brev från miljö- och byggkontoret den 7 januari 2010 att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll senast den 1 mars 2010. Påminnelse har även skickats den 3 september 2010.

Fastighetsägaren har meddela muntligen att han inte har åtgärdat bristerna.

Med hänvisning till Boverkets byggregler (BBR) ska enligt BBR 8:242, lös stege som används för tillträde till tak vara försedd med anordning vid takfoten som förhindrar att stegen kan glida.

Fast takstege ska anordnas om byggnadens taklutning är större 1:10 och om avståndet från uppstigningsstället till skorsten är mer än en meter.

Miljö- och byggkontoret har kommunicerat förslag till beslut med fastighetsägaren.


Motivering
Nämnden har tillsynen och kan meddela föreläggande om rättelse förenat med vite enligt PBL 10 kapitlet.

Upplysningar
Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis.
Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§220 Tillbyggnad av enbostadshus

Dnr 2010/1047

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Dörarp 5:75

Sökande:
XXX

Fastighets-

ägare: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Dörarp 5:56 och 5:74.

Beslut

1. Bygglov beviljas för ändring av enbostadshus.

2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 1 x 2176 kronor och blir (tvåtusenetthundrasjuttiosex kronor). Byggnadsavgiften ska betalas av fastighetsägarna solidariskt. Byggnadsavgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Byggnaden ligger i ett radhusområde med fyra bostäder. Varje bostad ligger på en egen fastighet.

Ansökan innebär att bostadshuset byggs till med en inglasad altan på cirka 31 m2 och ett pannrum på cirka 9 m2.

Pannrummet som gränsar direkt mot grannens bostad har redan utförts. Ansökan om bygglov för denna del görs i efterhand.

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – B53.

Sökanden har i brev som inkom den 20 juli 2010 förklarat att han inte visste att det krävdes bygglov när pannrummet uppfördes.

Fastighetsägarna till Dörarp 5:56 och Dörarp 5:74 har inget emot byggnationen.

Miljö- och byggkontoret har kommunicerat förslaget till beslut med fastighetsägarna den 11 november 2010.

Motivering

Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitlet 4§.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragångerden avgift (i detta fall 2 176 kronor) som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp (42400/20 = 2 120 kronor).

Om överträdelsen är liten får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Enligt PBL 10 kapitlet 9 § ska byggnadsavgiften tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare av fastigheten.

Med anledning av fastighetsägarnas förklaring anser nämnden att byggnadsavgiften ska nedsättas till ett belopp som är mindre än fyra gånger taxan.

Bedömningen görs att byggnadernas utformning och placering uppfyller kraven enligt 3 kapitlet PBL.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om den kvalitetsansvarige inte har riksbehörighet ska personen utses skriftligen av byggherren.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift för bygglov/bygganmälan: 2 176 kronor (faktura sänds separat).

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§221 Nybyggnad av två fritidshus

Dnr 2010/1042

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Lida 1:3

Sökande:
XXX

Yttrande: En av fastighetsägarna till Bollstad 1:8, Lida 1:8 och fastighetsägarna till Lida 1:9, 1:10, 1:12, 1:15, 1:23, länsekologen samt länsstyrelsen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av två stycken fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på östra sidan av Bolmsö, cirka en kilometer söder om Bolmsö skola.

Förslaget innebär nybyggnad av två fritidshus inom strandskyddat område. Tomterna planeras att avstyckas och bli cirka 800 m2 vardera. De planerade tomterna avgränsas mot sjösidan av fyra stycken bebyggda och avstyckade tomter.

Enligt kommunens översiktsplan ligger sjön Bolmen med Bolmsö och landområdena kring sjön inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv.

I övrigt finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Länsstyrelsen har i beslut den 26 augusti 2010 lämnat tillstånd till intrång i fornlämningsområde.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 1 september 2009, § 158, meddelades dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av två stycken fritidshus.

Länsstyrelsen har den 30 september 2010 beslutat att inte överpröva dispensen.

Länsekologen har i yttrande daterat den 17 augusti 2010 noterat att tomtplatserna omfattar alldaglig och delvis omvandlad mark med liten betydelse som livsmiljö och har liten betydelse som strandnära livsmiljö.

En av fastighetsägarna till Bollstad 1:8 och fastighetsägarna till Lida 1:9, 1:10, 1:12 och 1:23 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Lida 1:15 är emot förslaget och har påpekat att de planerade fritidshusen inte ska förhindra framtida byggplaner på fastigheten Lida 1:15.

En av fastighetsägarna till Lida 1:8 är emot förslaget och har påpekat att den nya vägdragningen inte ska påverka trafiken negativt.

En av fastighetsägarna till Bollstad 1:8, tre av ägarna till Lida 1:8 och fastighetsägarna till Lida 1:4, 1:13 och 1:18 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Ansökan om tillstånd att anordna/ändra avloppsanläggningen ska inlämnas i god tid innan arbetena påbörjas.

I samband med handläggningen av ärendet har det framkommit att otillåtna, privatiserande åtgärder har utförts i anslutning till de befintliga tomterna mot sjösidan. Detta kommer att behandlas som ett separat tillsynsärende.

Avgift: 3 570 kronor (faktura sänds separat).

En av fastighetsägarna till Bollstad 1:8, tre av ägarna till Lida 1:8 och fastighetsägarna till Lida 1:4, 1:13 och 1:18 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till 1:15 och en av ägarna till Lida 1:8 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§222 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2010/2005

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Romborna 3:3

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Romborna 1:2, 4:3, 7:1 och Trafikverket.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Romborna cirka 2 kilometer öster om sjön Kösen och väster om den allmänna vägen (nr 551) mot Kärringe.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus. Tomten som planeras att avstyckas och bli cirka 3500-4000 m2 utgörs idag åkermark.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har stora naturvärden – klass III.

Fastighetsägarna till Romborna 3:5, 4:3 och 7:1 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Romborna 1:2 är emot förslaget och anser att förslaget kan komma att negativt påverka jordbruksdriften och även möjligheten att bygga på angränsande åker. Dessutom påpekas att avloppsanläggningen kan komma att påverka grundvattnet i området.

Fastighetsägarna till Romborna 3:4, 3:6 och 6:1 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Trafikverket har i yttrande daterat den 8 september 2010 inget emot förslaget, men påpekar att anslutningen till den allmänna vägen av siktskäl bör ske i tomtplatsens norra del.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt. Dock inte enligt den nu inlämnade situationsplanen.

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att de befintliga lokala förhållandena medger att positivt förhandsbesked på den aktuella platsen kan lämnas.

Djurhållningen på angränsande fastighet har inte bedömts vara av den omfattningen att plan- och bygglagens (PBL) allmänna krav på god livsmiljö och goda miljöförhållanden väsentligt åsidosätts. Det aktuella området utgörs av utpräglad jordbruksbygd där boende och djurhållning i närhet till varandra är en så kallad ortsvanlig företeelse.

Nämnden bedömer därför att platsen uppfyller de krav på allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet PBL och 3 kapitlet miljöbalken (MB).

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Ansökan om tillstånd att anordna enskild avloppsanläggning ska inlämnas i god tid innan arbetena påbörjas.

Trafikverkets yttrande beträffande utfarten till den allmänna vägen ska följas.

Avgift: 3230 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Romborna 3:4, 3:6 och 6:1 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Romborna 1:2 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§223 Nybyggnad av en transformatorstation

Dnr 2010/2430

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Björkeberg 1:8

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av en transformatorstation enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna har utförts.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 22 oktober 2010.

Platsen ligger i byn Åminne strax öster om Bolmån.

Strandskyddet för Bolmån är 100 meter.

Förslaget innebär nybyggnad av transformatorstation på cirka 3 m2.

Enligt kommunens översiktsplan har det aktuella området stora naturvärden.

Länsekologen har i yttrande daterat den 3 november 2010 meddelat att vegetationen längs vägen och på den planerade platsen för transformatorstationen är en kvävepåverkad och utarmad ängsflora som har liten betydelse för strandskyddets biologiska syfte. Platsen bör därför vara acceptabel.

Sökanden har i sin ansökan angivit som särskilt skäl att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att tillgodose ett allmänt angeläget intresse.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

§224 Ändrad användning från förråd till gårdsbutik

Dnr 2010/2362

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Elinge 8:31

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Elinge 8:32

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning från förråd till gårdsbutik.

Redogörelse för ärendet

Platsen heter Sunneborg och ligger cirka 1 kilometer söder om samhället Hamneda.

Förslaget innebär ändrad användning av förråd till gårdsbutik. Byggnaden kommer att innehålla utrymmen för försäljning av bland annat fryst kött från gårdens Hjortuppfödning samt en toalett för eget bruk.

Djuren avlivas på gården, slaktas och styckas på annan ort. Köttet levereras fryst tillbaka och säljs fryst över disk.

Fastighetsägaren till Elinge 8:32 har inget emot förslaget.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om den kvalitetsansvarige inte har riksbehörighet ska personen utses skriftligen av byggherren.

Kontrollplan ska upprättas för installation av vatten och avlopp och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas. Kontakta Margaretha Mysigh, telefon 0372-78 92 73, för frågor och råd.

Byggsamråd behöver inte genomföras.

Motivering

Nämnden bedömer att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt 3 kapitlet 1, 2 och 10-18 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Om slaktvikten överstiger 50 ton per år är verksamheten anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Avgift: 2720 kronor (faktura sänds separat)

§225 Nybyggnad av verkstadslokal

Dnr 2010/2004

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hulje 9:1

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Hulje 1:8, 2:2 och 3:5.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en verkstadslokal.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Hulie cirka 2 kilometer nordöst om Lagan.

Förslaget innebär nybyggnad av en verkstadslokal på 144 m². Byggnaden kommer att placeras cirka 20 meter öster om befintlig ladugård. Verkstadslokalen ska användas för bland annat service och reparationsarbeten på jordbruksmaskiner och liknande.

Intill verkstadslokalen byggs en maskinhall för jordbrukets behov. Denna byggnad är inte bygglovspliktig.

Fastighetsägarna till Hulje 1:8, 3:5 och Hulje 2:2 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Hulje 1:6 och 3:4 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Kontrollplan behöver inte upprättas.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Nämnden bedömer också att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt 3 kapitlet 1, 2 §§ Plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 4624 kronor (faktura sänds separat)

Fastighetsägarna till Hulje 1:6 och 3:4 underrättas om beslutet.

§226 Ändrad användning från maskinhall/stall till gårdsbutik

Dnr 2010/2506

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Mjäryd 6:11

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Össjö 2:22.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning från maskinhall/stall till gårdsbutik.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Mjäryd ligger cirka 6 kilometer sydöst om Ljungby och strax söder om väg 124 (Liatorpsvägen).

Förslaget innebär ändrad användning av maskinhall/stall till gårdsbutik. Lokalen planeras att användas för styckning och försäljning av griskött från gården. Djuren slaktas på annan ort.

Fastighetsägaren till Össjö 2:22 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Mjäryd 6:10 och Össjö 8:1 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Tillstånd har lämnats för enskild avloppsanläggning.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas. Kontakta Margaretha Mysigh, telefon

0372-78 92 73, för frågor och råd.

Motivering

Nämnden bedömer att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt 3 kapitlet 1, 2 och 10-18 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 4556 kronor (faktura sänds separat)

Fastighetsägarna till Mjäryd 6:10 och Össjö 8:1 underrättas om beslutet.

§227 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 19 oktober till den 15 november 2010.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 10 november 2010, julmarknad i Ljungby.

§228 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 19 oktober till den 15 november 2010.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Strandskyddsdispens